From Vrindavan dham - .. 27 Feb-2 Mar 2015 .. - Shri Shri Gaura Nitai, Shri Shri Krishna Balarama, Shri Shri Radha Shyamasundara & Shri Shri Lalitha Vishakha..

 

tatas ca saurir bhagavat-pracoditah
sutam samadaya sa sutika-grihat
yada bahir gantum iyesha tarhy aja
ya yogamayajani nanda-jayaya


tatah -- thereafter; ca -- indeed; saurih -- Vasudeva; bhagavat-pracoditah -- being instructed by the Supreme Personality of Godhead; sutam -- his son; samadaya -- carrying very carefully; sah -- he; sutika-grihat -- from the maternity room; yada -- when; bahih gantum -- to go outside; iyesha -- desired; tarhi -- exactly at that time; aja -- the transcendental energy, who also never takes birth; ya -- who; yogamaya -- is known as Yogamaya; ajani -- took birth; nanda-jayaya -- from the wife of Nanda Maharaja.

  • 10.jpg
    ravisangem
  • 2.jpg
    ravisangem

No comments: