Sanskrit Slokam

 


భవన్తి నమ్రాస్తరవః ఫలాగమైర్నవామ్బుభిర్భూరి విలమ్బినో ఘనాః |
అనుద్ధతాః సత్పురుషాః సమృద్ధిభిః స్వభావ ఎవైష పరోపకారిణామ్ ||

भवन्ति सम्रास्तरवः फलागमैर्नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः |
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ||


Trees laden with fruits bow down. Clouds full of water at the beginning of rainy season come down and down. The good persons remain humble even in prosperity, because this is the very nature of those who are disposed to help others.


__,_._,___

No comments: