Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.155 - one nice padyam..

 

No comments: