Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.156 - one nice padyam

 No comments: