Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.158 - one nice padyam

 

No comments: