Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.162-4 - one nice padyam

 

No comments: