Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.165-6 - one nice padyam

 

__,_._,___

No comments: