Shri Shri Gaura Nitai, Shri Shri Krishna Balarama, Shri Shri Radha Shyamasundara & Shri Shri Lalitha Vishakha..

 

[Attachment(s) from Dr Ravishankar Sangem ravisangem@yahoo.com [TeluguBhaktiPages] included below]


nanda-vrajam saurir upetya tatra tan
gopan prasuptan upalabhya nidraya
sutam yasoda-sayane nidhaya tat-
sutam upadaya punar grihan agat


nanda-vrajam -- the village or the house of Nanda Maharaja; saurih -- Vasudeva; upetya -- reaching; tatra -- there; tan -- all the members; gopan -- the cowherd men; prasuptan -- were fast asleep; upalabhya -- understanding that; nidraya -- in deep sleep; sutam -- the son (Vasudeva's son); yasoda-sayane -- on the bed where mother Yasoda was sleeping; nidhaya -- placing; tat-sutam -- her daughter; upadaya -- picking up; punah -- again; grihan -- to his own house; agat -- returned.[ Sukadeva Gosvami said to Maharaja Parikshit : ] When Vasudeva reached the house of Nanda Maharaja, he saw that all the cowherd men were fast asleep. Thus he placed his own son on the bed of Yasoda, picked up her daughter, an expansion of Yogamaya, and then returned to his residence, the prison house of Kamsa.  


                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10.3

No comments: