Sanskrita Slokam

Shivaya Vishnurupaya, Shivarupaya Vishnave 
Shivashya Hrudayam Vishnu, Vishushya Hrudayam Shivaha
Yadha Shiva Mayor Vishna, Yevam Vishnu Maya Shivaha
Yadhantaram Na Pashyami, Tadha Mey Swastir Ayushi

Jabali Muni.
Sarve    Bhavantu    Sukhinah,       Sarve     Santu    Niraamayaa
Sarve Bhadraani Pashyantu, Maa kascchid Dukh bhaagbhavet

May all become happy, may all be free from disease;  May there be nothing but auspiciousness in everyone's lives; May no one undergo pain or suffering.

No comments: