Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.191 - one nice padyam


__,_._,___

No comments: