www.telugubhakti.com File - Data Sheet.xls

 File : Data Sheet.xls
Description : Data Sheet of TBP Members

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (20)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

రెండు నిముషాలు నాకు దానమివ్వండి


"మీరందరూ నావద్దకు అనేక కానుకలు తీసుకుని వస్తున్నారు. పుష్ప-ఫలాదులు తెస్తున్నారు. ధనమిస్తున్నారు. వీటిని వేటినీ నేను కోరడంలేదు. దినానికి రెండు నిమిషాలు మాత్రమే నాకివ్వండి. ఆ రెండు నిమిషాలు నిశ్చలమైన భక్తితో పరమేశ్వరుని ధ్యానించండి. అదే నాకు  అత్యంత ప్రీతికరమైన కానుక. దినమంతా మీరు లౌకిక వ్యాపారాలతో గడుపుతారు. రెండు నిమిషాలు ఈ బీద సన్యాసికి దానమివ్వలేరా? నాకు కావలిసినదంతే!"


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (171)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

Re: [AquaticLife] Balloon Molly Pregnant

 

Hi Peg,

  I don't see any replies to your email so I've bumped it back up in case it was missed.

  John<o)))<

On 12 February 2015 at 03:06, Peg Yruegas peg@yruegas.com [AquaticLife] <AquaticLife@yahoogroups.com> wrote:
 

My Dalmation Balloon Molly has kind of pudged out a bit and is also exhibiting some "different" behavior. I've read that a pregnant balloon Molly will develop a more squared off underside so I'm putting a pic in my folder Lately she's been hanging out directly on top of the heater. It is horizontally positioned in the center of the tank(55 gal) and she is all but sitting on it A LOT and she's also gotten somewhat nippy to the young Angels.
I don't know if she's pregnant or may have bloat or dropsy... Maybe nothing but s good eater but considering HOW MUCH she's pudged out I feel that something is up.
If you have experience with the balloon mollies could you take a look please and see what you think?
Thanks,
Peg


__._,_.___

Posted by: SIMMONDS JOHN <simmonds.john@ntlworld.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
AquaticLife � A great way to share experience & ask ?s

Join us on our Facebook page...https://www.facebook.com/AquaticLifeGroup

Please, DELETE this line and EVERYTHING below it when replying, Thank You.
���`�.��.&gt;&lt;((((�&gt;.���`�.��.���`�.�&gt;&lt;((((�&gt; �.���`�.�. , .���`�..&gt;&lt;((((�&gt;
PLEASE, when you REPLY to a post, DELETE all TEXT that is NOT important to the reply & if CHANGING the TOPIC of the original message MODIFY the SUBJECT LINE -&gt; i.e. &quot;new subject (was re: old subject)&quot; &lt;-
&lt;�((((&gt;&lt;.���`�.��.���`�.�&lt;�((((&gt;&lt;�.���`�.�. , .���`�..&lt;�((((&gt;&lt;���`�.��.
We Thank You in Advance for Your HELP in this matter.

If you do not want all of the groups emails, instead of unsubscribing, you can change your delivery option by clicking on &quot;Edit My Membership&quot; on the home page. 

Or e-mail aquaticlife-digest@yahoogroups.com to receive the digest, which includes up to 25 posts at a time in a single email

Or email aquaticlife-nomail@yahoogroups.com for the No E-Mail option where you will still be able to read messages on the group and post replies.

Or email aquaticlife-normal@yahoogroups.com to receive individual e-mails.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

ఈశ్వరానుగ్రహం


కామజయానికీ, కాలవిజయానికీ ఈశ్వర భక్తే సాధనం. మన యత్నమే ఆధారంగా ఇంద్రియ విజయాన్ని సాధించలేమా అని అనుకోవడం ఒక విధంగా అహంకారమే అవుతుంది. భగవంతుడు ప్రేమ స్వరూపీ, జ్ఞాన స్వరూపీ. అయన అనుగ్రహం ఉంటేనే గాని మనకు ప్రేమా, జ్ఞానమూ లభించవు. 


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (169)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

ధర్మాచరణకు శ్రద్ధ ప్రాతిపదిక


ధర్మాచరణకు శ్రద్ధ ప్రాతిపదిక. ధర్మ విషయంలో 'ఎందుకు?' అన్న ప్రశ్నకంటే, 'ఏది?' అన్నదే ప్రధానం. 'ఎందుకు' అనేది అనవసరం. ధర్మం ఆత్మ సంబంధం. ఆత్మ మనస్సుకు పైడి. ఆత్మకు సంబంధించిన విషయం మనస్సుకు బోధ పడక తికమక పడుతుంది. ధర్మం శాసనం, శాసనాలను శాస్త్రాలు చెబుతాయి. "తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ".


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (170)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

మంత్రశక్తి 


మనం మంత్రజపం చేస్తున్నాం. అది శబ్ద తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నది. ఆ తరంగాలే మంత్ర మూర్తులుగా మారుతున్నాయి. మనం ఉపదేశం పొందిన మంత్రాన్ని అవిరామంగా జపం చేస్తు ఉంటే ఆ పరాశక్తి అనుగ్రహం మనకు తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఆ మంత్ర దేవత మనలను ఆవహించి, కళేబరాన్ని త్యజించే సమయంలో కూడా మనలను వదలిపెట్టదు. ఆ ధ్యానంలోనే మనం ఉండిపోగలం.


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (167)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

రాచరికం ధర్మ బద్ధం కావాలి


రాజూ కూడా ప్రజలవలె శాస్త్రానికి బద్ధుడు. రాచరికం ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. పాలకులకూ, పాలితులకూ ఉన్న ఈ ధర్మ శ్రద్ధే మన దేశానికి ధర్మక్షేత్రమన్న పేరు తెచ్చింది. 


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (168)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

బుద్ధి వాస్తవ పక్షపాతి


నీరు ఏ విధంగా నిమ్న ప్రదేశం చిక్కే వరకూ అల్లాడుతుంటుందో అదే విధంగా ఒక వస్తువు వాస్తవస్థితి తెలియనంతవరకు బుద్ధి కూడా అల్లాడుతుంటుంది. నిజం తెలిసిన తరువాత శాంతిని పొందుతుంది. 


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (165)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

బౌద్ధ మతాన్ని వేళ్లగొట్టింది భగవత్పాదులా?


శంకర భగవద్పాదులు బౌద్ద మతాన్ని హిందూదేశంనుంచి వెళ్లగొట్టారని అందరు అనుకుంటారు. కాని, శంకరుల భాష్యాలను చూస్తే వాటిలో బౌద్దమత ఖండన చాల అరుదుగా కానవస్తుంది. అయన చేసిన ఖండన మంతా మీమాంస మీదా, సాంఖ్యం మీదా సాగింది.


-- పరమాచార్య --


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (166)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

హరిహరస్వరూపం


శంకరనారాయణ స్వరూపము అర్థనారీశ్వర స్వరూపము రెండు ఒకటేనని చెప్పడానికి శాస్త్రాలలో ఆధారాలు ఉన్నాయి. మహావిష్ణువు ఈశ్వరునిలో ఒక భాగం; ఈశ్వరుడు కూడా మహావిష్ణువులో ఒక భాగమని చెప్పడానికి పురాణాల మూర్తులు, క్షేత్రాలు ఆధారాలు. దక్షిణాన తిరునెల్వేలి జిల్లాలో శంకర్ నయనార్ కోయల్ అనే ఊళ్ళో ఒకే మూర్తిలో శంకరనారాయణ స్వరూపంగా భగవానుడు ఉండటం నేటికీ మనం చూడవచ్చు. ఇలాగే మైసూరు, మహారాష్ట్రల మధ్య 'హరిహర' క్షేత్రంలో హరి, హరుడు ఏకస్వరూపంగా ఇమిడి ఉన్నారు.


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (164)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

[New post] నా ఫేవరేట్ పవన్ కళ్యాణ్

manateluguguru posted: "వరుస హిట్ సినిమాలతో దూసుకెళ్తూ తమిళ సినిమా పరిశ్రమలో తన కంటూ ఓ ప్రత్యేకతను ఏర్పచుకొని టాప్ హీరో ల సరసన చేరిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అల్లుడు ధనుష్ తన మనసులోని మాటను బయట పెట్టాడు. 'అనేకుడు' మూవీ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఓ ప్రముఖ టీవీ చానల్ తో ధనుష్ అండ్ టీం చిట్"

www.telugubhakti.com Quotable Quote

 

శివపూజ - నారాయణ స్మరణ


నేను భస్మాన్ని (విభూతిని) అందుకొని శివ పూజ చేస్తూ ఉంటాను. ఎవరైనా నాకు నమస్కరిస్తే 'నారాయణ, నారాయణ' అని 'నారాయణ' స్మరణ చేస్తాను.


-- పరమాచార్య -- 


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (163)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

.

__,_._,___

[New post] India beat Pakistan by 76 runs: PM Modi congratulates Indian team for win against Pakistan

manateluguguru posted: "Team India opened their World Cup title defence on a winning note by crushing most outstanding rivals Pakistan by 76 runs in their Pool B match at the Adelaide Oval on Sunday. With this impressive triumph, India continued with their winning run against P"

[New post] INI Weekly Series – Week 43 Blog Posts!

Alok Vats posted: "As you all know that we started this trend of sharing all the posts of a week in a weekly series and hence this is our 43rd weekly post. In this 43rd edition of the INI weekly series (since we started sharing this weekly trends), I will be sharing the blo"