Dasa Purnima Travel Agency : : జర్నలిస్టులందరికీ హెల్త్ కార్డులు…మరి మీడియాపై ఆంక్షల సంగతేంటి?

Dasa Purnima Travel Agency : : Govt launches site “Madad” for NRIs to address consular grievances

Dasa Purnima Travel Agency : : ఆంగ్లభాషను నేర్చుకోండి…కానీ తెలుగును మరవద్దు

Dasa Purnima Travel Agency : : Small Spiritual Snippet

 


The Glory and Goal of Human Life :


Human birth is very precious because it is in this life alone that one gets an opportnity to do the neessary Sadhana not only for permanent release from bondage of repeated births and deaths but also for attaining everlasting ineffable bliss of self-realisation. Such a valuable life we get by God's grace alone because good actions can be performed only after and not before one gets the gift of human life. The great glory and goal of human life is not only to achieve personal salvation and become useful for mankind and the world but also to please God by offering Him homage and selfless love of our heart which is greatly cherished by our Creator. That this is indeed the wonderful plan of God for man is proved by the fact that He has endowed each human being, since birth with triple faculties of ability to do work, to think and discriminate and the power to love and have faith and belief in the unseen God. The duty of man is to fully develop these latent powers, and by their proper use manifest the divinity and glory of God on earth.
__,_._,___

Dasa Purnima Travel Agency : : Small Spiritual Snippet

 


That which is Brahman is also the Primal Energy. Once a king asked a Yogi to impart knowledge to him in one word. The Yogi said, "All right,you will get knowledge in one word." After a while a magician came to the king. The king saw the magician moving two of his fingers rapidly and him exclaim, "Behold, O King! Behold! The king looked at him and amazed when after a few minues he saw the two fingers becoming one. The magician moved that one finger rapidly and said, 'Behold O King! Behold!'. The implication of the story is that Brahman and the Primal Energy at first appear to be two. But after attaining the knowledge of Brahman one does not see the two. Then there is no differentiation; it is one, without a second -- Advaita -- non-duality.


--  Sri Ramakrishna Paramahansa --

__,_._,___

Dasa Purnima Travel Agency : : Small Spiritual Snippet

 


The way to true happiness is to do your best in the role in which God has placed you, without creating furhter desires. Then you can be a king within, no matter what your outer conditions. You can be happier than a million are --- in fact, if you know the troubles of millionares, you would not want to be one. The fear of loosing all that money; the fear of disease; the feeling of insecurity, never knowing who one's real friends are; there are some of the struggles and sufferings of those who have too much.

-- Divine Romance --


__,_._,___

Dasa Purnima Travel Agency : : Small Spiritual Snippet

 


This entire universe is a manifestation of God's unutterable, primal power, Anirvacaniya Adi sakti. She is the great power. This power has manifested Itself is all things that we see. If we have strength in our limbs, it is Her power. If we have strength of mind, it is Her power. If we have will-power, it is Her power. If we have intellignece, it is Her power. We are blessed by Her to be endowed with all the powers that go to make our personality. Therefore, they are sacred and divine, because they are Her manifestation.     ---     Swami Chidananda 
__,_._,___

Dasa Purnima Travel Agency : : Small Spiritual Snippet

 


The Worship of the Divine Mother

Devi is synonymous with Sakti or the Divine Power that manifests, sustains and transforms the universe as the one unifying force of Existence. In fact, worship of Devi is not sectarian; it does not belong to any cult. By Devi or Sakti we mean the presupposition of all forms of existential power, the power of knowledge, of omniscience. These powers are the glorious attributes of God -- you may call Him Vishnu or Siva or as you like. In other words, Sakti is the very possibility of the Absolute's appearing as many, of God's causing this universe. Sakti and Sakta are one; the Power and the one who possesses the Power cannot be separated; God and Sakti are like fire and heat of fire.

Devi-worship or Sakti-worship is therefore worship of God's glory, of God's greatness and supremacy. It is adoration of the Almighty. It is unfortuante that Devi is misunderstood as a blood-thirsty Hindu-Goddess. No, Devi is not the property of the Hindu alone. Devi does not belong to any religion. Devi is the conscious power of the Deva. Let this never be forgotten. The words Devi, Sakti, etc., and the ideas of the different forms connected with these names are concessions given to the limitations of human knowledge, human comprehension. Bhagavan Sri Krishna says in the Gita, 'That is only My lower nature Sakti; beyond this is my higher nature, the Original Sakti, the life-principle which sustains this entire universe.'

-- Swami Sivananda --

Dasa Purnima Travel Agency : : Do Dooni Chaar


Do Dooni Chaar


What to Do When the Internet Is Down ? (Infographic)
Posted: 19 Feb 2015 12:11 PM PST
Now that’s a billion dollar question,Internet is down is almost equivalent to apocalyptic. While we are typing over, take a look at this amazing infographic , what would you do ?.
The post What to Do When the Internet Is Down ? (Infographic) appeared first on 2 x 4 Stories.
The Response Video from the Backdrop of Start Sports Ad is Ultimate Fun
Posted: 19 Feb 2015 11:30 AM PST
Star sports trolled Indian fans with Mauka Mauka advertisement for the upcoming Ind vs SA (India has never won against SA in World Cup) after hugely successfully advertisement from the Ind vs Pak Match, now a response video from Be YouNick is ultimate response to Ind Vs
The post The Response Video from the Backdrop of Start Sports Ad is Ultimate Fun appeared first on 2 x 4 Stories.

Dasa Purnima Travel Agency : : Sundarakanda Parayanamu

 tatastu rakSodhitirmahaatma |
hanuumataakSe nihate kumaare |
manaH samaadhaaya sa devakalpam |
samaadideshendrajitam saroSaH || 1
Filled with anger on his son Aksha having been killed by Hanuman, yet reconciling his mind, the high-minded Ravana the king of demons for his part then instructed Indrajit (his eldest son) possessing the qualities of god (as follows):
హనుమంతులవారి చే చంపబడిన తన కుమారుడైన అక్షుడి మీద కోపము తో,మనస్సుకి నచ్చ చెప్పుకుంటూ, గొప్పబుద్ధిగల  రాక్షసులకు రాజైన రావణుడు, భగవంతుని లక్షణాలు కలిగిన అతని జ్యేష్ట కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తునకు  విధముగ చెప్పనారంభించెను 
tvamastravichchhastravidaam variSThaH |
suraasuraaNaamapi shokadaataa |
sureSu sendreSu cha dR^iSTakarmaa |
pitaamahaaraadhanasamchitaastraH || 2
You are well acquainted with mystic missiles. You are the foremost among those who are conversant with weapons. You cause anguish even to celestials and demons. Indra and other celestials perceived your performance with your missiles acquired by propitiating Brahma the creator.
నీవు మార్మిక క్షిపణులను కలిగిన వాడవు.ఆయుధములను వాడుటలో నువ్వే అగ్రగన్యుడివి.దేవతలకు మరియు రాక్షసులకు నువ్వే వేదన కలిగించగలవు.బ్రహ్మ దేవుడ్ని మెప్పును పొంది క్షిపణులను పొందడమును ఇంద్రుడు మరియు ఇతర దేవతలు నీ సామర్ధ్యములను అవగతం చేసుకున్నారు

Jai SriRama
Jai SriMannarayana
Jai SriVeeraHanuman

Dasa Purnima Travel Agency : : అల్లరి నరేష్ ‘బందిపోటు’ మూవీ రివ్యూ

Dasa Purnima Travel Agency : : Omkaram Yoga Kshemam


Omkaram Yoga KshemamToday is the 233rdepisode of Omkaram Yogakshemam Program of Zee Telugu. To eliminate Kuja Dosham, to get married and to eliminated obstacles in marriages the Omkaram Yogam Kshemam puja (20-2-2015) as described by Omkaram Devi Sri Guruji in Zee Telugu.

Today evening (20-2-2015) visit any Durga Devi temple, light ghee speech and Circumambulate 18 times around the temple. By doing this one can solve the problems in connection with Kuja Dosham, Marriages and late marriages etc. This is the puja suggested by Omkaram Devi Sri Guruji in Yogam Kshemam Part telecasted on date 20th February, 2015.

Find more information about 20th February, 2015 Devi Sri Guruji Yogam Kshemam part in Omkaram Zee TV Telugu Channel in our Youtube Video. This is the puja suggested by Okmara Devi Sri Guruji in Zee Telugu Channel. Find the 20th February, 2015 Yogam Kshemam Omkaram text details in http://www.bhakti-online.com/2015/01/omkaram-20-february-2015-yogamkshemam.html. Omkaram 20th February 2015 Yogakshemam, Zee Telugu,Omkaram 20th February 2015 Yogakshemam, Zee Telugu.

Omkaram 20th February, 2015 today yogakshemam Wednesday 233rdEpisode in Zee Telugu Omkaram Programm explained by Devi Sri Guruji. Devi Sree Guruji described today yogakshemam in omkaram zee telugu.Omkaram 20th February 2015,Omkaram today YogaKshemam 20th February 2015,omkaram today program 20th Feb 2015,omkaram today yogam kshemam 17th February 2015,Omkaram Zee Telugu Show,Omkaram devotional show online,Sri devi sri Guruji,omkaram swamiji,zee telugu omkaram 20th February 2015 yogam kshemam

కుజదోష నివృతి కోసం మరియు వేరే ఇతర కారణాలు లేదా దోషాల వలన వివాహప్రయత్నంలో ఏర్పడుతున్న ఆటంకాలు అన్నీ తొలగి వివాహయోగం కోసం ఈ రోజు సాయంత్రం 6.00 నుండి 7.00 గంటల మధ్య అమ్మవారి(దేవి) దేవాలయానికి వెళ్ళి నేతి దీపం వెలిగించి 18 ప్రదక్షిణలు చేయాలి. కేవలం పార్వతీదేవి అవతారం గల దేవాలయానికి వెళ్ళాలి. దుర్గ దేవి, కాళీ, గ్రామదేవతలు ఉంటారు కదా అక్కడికి వెళ్ళాలి. స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఎవరైనా చేయవచ్చు. వీలు అయితే దేవాలయం చుట్టూ 18 చేయాలి, అలా వీలు కాని పక్షంలో ఆత్మప్రదక్షిణ 18 సార్లు చేయాలి. ఇలా చేస్తే కుజదోష నివృతి అవుతుంది, వివాహ ప్రయత్నంలో ఏర్పడుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
Zee Telugu Omkaram Devisree Guruji,Omkaram Episode Online - 20th February 2015 Omkaram Yogam Kshemam Today Video

omkaram 20th February, 2015 Yogakshemam in Voice

Dasa Purnima Travel Agency : : Apple plans to develop electric cars by 2020

Dasa Purnima Travel Agency : : Virtual Wallpaper


Virtual Wallpaper


Virtual Sailor
Posted: 19 Feb 2015 11:05 PM PST
Virtual Sailor

Virtual Sailor
Lasers are arduous, physical boats to sail. at the start designed as a fun ‘seaside boat’ the rudder is just too small and the unique controls are frankly inadequate. These quirks add to the problem it has change into as the preferred racing boat around. there is additionally a bit of a hen and egg issue, in that the simpler/more skilled you’re, the better it’s to sail.
To have in mind why, we want to speak about golf for a minute. the objective in golf is to get the ball around better than the next man. to try this you’ve gotten a number of totally different golf-bats (which you could tell i am a major golfist).
In a Laser race, you have to get the hull around the direction better than the rest quite than a dimpled white ball. to do this you will have only one sail although, which has to do each job regardless of the situation. luckily, sails are relatively extra adaptable than a sand-wedge – we will exchange its traits massively by means of pulling among the bits of string. Getting this string pulling (or not pulling) proper is the key to a so much more straightforward existence in the Laser, in the same means that you simply will not get much length on the green with a putter.
As often as now not, when I see Laser newbies battle, my major concept is that i’d be struggling just as a lot if my rig used to be set-up like theirs. So: get the rig proper and you are half of way there. Get it flawed and frankly you should not have an opportunity. just to make it tough, some of these controls interfere with each and every other if we let them – so understanding cease that occuring is necessary.
adequate, so what’s ‘proper’ you ask. well, inevitably it relies. quite regularly, a Laser rig has more power than we really want, so we need so to do away with it successfully. Sail form dictates power. The baggier the sail, the extra the ability possible. be aware attainable; to realise that power it must be trimmed (ie set on the right perspective to the wind) as well.
The laser has 8 strings you can play with. Let’s now go through them:
Toestrap
sure, this is a very powerful control. Too tight and the aspect deck bites your calve muscles. Too slack and you do not in reality have control of your body place. are attempting pushing the toestrap to the cockpit floor. If it does no longer attain – too tight. If it lies alongside the ground, too loose. simply touching is an effective begin level. additionally, tie the elastic up across the traveller, by its cleat. The strap is then more uncomplicated to hook ft into as you tack.
Rudder downhaul
Laser rudders are too small frankly. Let the object attitude up even rather and steering becomes even heavier and harder than normal. So give you the chance to get the object held down so it’s going to not transfer up under pace.
Centreboard elastic
seeking to get a capsized Laser upright without the centreboard is nigh not possible (so very sluggish!). If the elastic has long gone, exchange it or this may occur to you. don’t go there.
Traveller
Tight as which you could get it. at all times. you want the mainsheet blocks to take a seat as far to leeward as they are able to go, which happens most effective with tension. shouldn’t have a massive triangle in the ahead section. Tie an overhand knot on itself to make it tight, then take the tail to the cleat – its extra efficient, angles smart. yes the traveller blocks seize on the tiller – therefore the fancy carbon tillers that sit far decrease and reduce this problem.
Outhaul
unless the new principles came along, adjusting this was once impractical for us ordinary mortals. If doubtful set a gap from growth to sail of three or 4 inches on a regular day, halving that if its windy. if in case you have bought the brand new fancy adjustable bits, double these downwind, but only if you make sure you can pull it back on prior to you round the leeward mark. you will unfastened extra on a beat having the outhaul too slack than you are going to acquire easing it to sail downwind. don’t over-ease on a lifeless run though.
Kicker
Notionally, the kicker’s main job is to maintain the growth down, but it surely has useful secondary capabilities too.
Beating
On a beat it bends the mast which is absolutely crucial, because the sail is lower to set on a curved, no longer straight, mast. It also flattens the sail (reducing its power). this is absolutely crucial. If the mainsheet does the down-pulling job, when a gust comes and you ease the mainsheet, you get extra energy within the sail just whilst you need much less. do not go there – it is a traditional lure that makes the boat just about inconceivable to sail.
as much as a pleasant, comfy ‘sitting out however no longer struggling’ sort breeze, the guideline of thumb is to pull the mainsheet as tight as it will go (referred to as block-to-block) then take the entire slack out of the kicker. Now in case you ease the sheet again the growth must rise not more than 18 inches from the deck. If more, are attempting again and pull tougher!
If it’s windier – you need more kicker. I strongly suggest the new kicker set up however it isn’t low-cost. if you cannot have the funds for this, at the least get a couple of additional blocks a longer rope and a swivel to go on the mast so you have got an eight:1 minimum. Anyway, the trick is to get the kicker so tight the increase rises 12, 6 or even three inches best, depending on how utterly mad the breeze is. The trick to reaching this much kicker tension (without the brand new fitting) is to dam to dam the primary, jam cleat it, then push the sheet between centre-major block and increase together with your entrance foot, to bend the increase relatively then absorb the slack (and don’t push too onerous or the boom will smash!). This desires apply as a gust at all times hits simply as you might be doing it! but you’re going to abruptly find it is much easier to keep watch over the boat. simply remember you need to duck a lot further while you tack although. when you have the brand new kit, mark the traces so you understand how a lot stress does what.
Downwind
Fail to slacken it at a climate mark is a mistake though – it’s important to get again to the good-previous average block-to-block place, maybe a little bit slacker for a attain. If no longer, a gust places the boom in the water and a swim becomes seemingly as you can not ease the principle out to de-power. Easing just sooner than the mark, slightly than after, it makes bearing away so much easier too, or just undeniable imaginable when it can be windy.
Run
Rolling lots on the run? The kicker is too slack probably, so the sail is twisting and the highest 1/2 pushing to windward the bottom to leeward – no wonder the forces are confusing. Sheet in a little bit too and use the twist to your advantage.
Cunningham
The traits of sail fabric are such that whilst you put rigidity along an area the purpose of maximum curvature strikes to that area. we know we want a sail to have that nice shape where max-curve is between a third and midway to the entrance. All that kicker rigidity can move it to 2-thirds again – making the sail a huge airbrake – now not the idea at all.
if in case you have by no means in reality executed much with the Cunningham, stand via to be amazed. On a actually windy day, upwind, get the Cunningham so so tight the grommet is down on the growth, This takes a lot energy out of the sail it is magnificent. With this and the kicker sorted it’s a revelation how so much more uncomplicated the boat is to sail on a windy beat.
In lighter breezes, use it upwind to take the creases out, then pull on more and more more difficult through the wind spectrum.
Downwind, always ease it off or you’ll be massively down on energy and subsequently speed.
Mainsheet
In most eventualities, this will have to simplest be pulling the sail inside and out. bring to mind it like the throttle on the automobile – got an excessive amount of energy? – ease off on the sheet.
The trick with the mainsheet is ready priorities. the primary purpose is not to set the sail at the best perspective to the wind as set out within the crusing primers.
the key function IS to maintain the boat completely upright. If this implies easing the main so the whole darn sail is flapping while you hike for all you might be price, so be it. quickly the gust will ease – and if you are the one one who stayed upright, you might be laughing. regularly on a windy day, which you could, on a beat, have the increase a couple of feet from the transom – it can be in reality quick.
Having based that fundamental principle – the next priority is to set the sail on the right attitude to keep you driving forwards. Upwind and particularly down you will have to be adjusting the object virtually the whole time.
at last, for now
something has to counterbalance all this energy we are actually harnessing so successfully from the rig. and that is the reason you.
Coming again to the golf factor, the connection between the golf-bat and the ball is the golfist and their much-analysed swing.
for your Laser, sitting out does no longer want quite so much analysis – but far more bodily effort. take into account that the previous adage out the more you place in, the extra you get out? smartly, in the Laser it applies in spades. The more difficult you hike, the extra power you should use and the faster you will go.
With apply, you are going to find that you can get your bum over the side and keep the boat nicely in steadiness the usage of a mix of shifting your weight inside and outside and controlling the power with the aid of enjoying the sheet, all with the rig set-up to energy-up or down to suit the conditions.

Dasa Purnima Travel Agency : : చంద్రబాబు చరిత్రలో ఉండరు

Dasa Purnima Travel Agency : : Beautiful Thought by Lord Buddha

 


Bauetiful Thought by Lord Buddha

Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers.
This was in the initial days. While they were travelling, they happened to pass a lake.
They stopped there and Buddha told one of his disciples,
"I am thirsty. Do get me some water from that lake there ." ?


The disciple walked up to the lake. When he reached it,
he noticed that right at that moment,
a bullock cart started crossing through the lake.
As a result, the water became very muddy, very turbid.
The disciple thought, "How can I give this muddy water to Buddha to drink!" ?

So he came back and told Buddha,
"The water in there is very muddy. I don't think it is fit to drink."
After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to the lake
and get him some water to drink.
The disciple obediently went back to the lake. ?

This time too he found that the lake was muddy.
He returned and informed Buddha about the same.
After sometime, again Buddha asked the same disciple to go back. ?

The disciple reached the lake
to find the lake absolutely clean and clear with pure water in it. The mud had settled down
and the water above it looked fit to be had. So he collected some water in a pot and brought it to Buddha. ?

Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said,"
See what you did to make the water clean. You let it be.... and the mud settled down on its own - and you got clear water. ? ?

Your mind is also like that! When it is disturbed, just let it be. Give it a little time.
It will settle down on its own. You don't have to put in any effort to calm it down.

It will happen. "It is effortless."

Having 'Peace of Mind' is not a strenuous job; it is an effortless process! ?
------------ --------- --------- --------- ---

TREAT EVERYONE WITH POLITENESS EVEN THOSE WHO ARE RUDE TO YOU;

NOT BECAUSE THEY ARE NOT NICE, BUT BECAUSE YOU ARE NICE...

 
 Let God fight your battles  for you....