[racchabanda] బొమ్మలఁ బెట్టవు ...

 

బొమ్మలఁ బెట్టవు ...
-------------------------

--

మంగళ గీతి

--

నాలుగు ఇంద్రగణములు
యతి- మూడవ గణము మొదటియక్షరము

--

బొమ్మలఁ బెట్టవు పొగడవు పదెపదె
వమ్ముగఁ బలుకవు వాదము సలుపవు
రమ్మని పిలువక రావెటకెప్పుడు 
కమ్మఁగఁ బంచుటె కవితల నిరతము

--

సొమ్ములనడుగవు సుఖమిడ నొలయవు 
దమ్మము దప్పవు తల్లిని మరువవు 
ఉమ్మలికమ్మును నుడుపఁగ గోరవు
ఇమ్మని వేడుటె హితమగు జ్ఞానము

--

అమ్మది సఖ్యము నమ్మది వాక్యము 
నిమ్ముగ గానము నెడఁదను ధ్యానము 
నెమ్మది నుండుటె నీకిడు మోదము
సమ్మతి నెప్పుడు సద్గురుడెంచఁగ

--

వరముల నీయఁగ వచ్చెదనన్నను 
హరుసము సూపవు, అచ్చెరువందవు 
జరిగిన జరుగును జరుగక యున్నను
విరుగదు మనసను బేరిమి భక్తియె

--

కనులివి నిండును గాంచఁగ నీవిధి 
మనమును బొంగును మఱిమఱి ప్రేమను
తనియగఁ జేతును దప్పక నిన్నట 
వనరుహ నేత్రిగ వర, శుభదాత్రిగ

--

ఎఱుకనొసంగెద నెడదను శీఘ్రమె 
యరయఁగ నేకమె యన్నిట నంతటఁ
దెరువున సాగఁగ దీక్షను సులువయి
ధరణికి నీకును దప్పక హితమగు

--

8:35 AM
06-30-2018

**పలికించు వారి మాటలు.

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4705

9 Messages

Digest #4705
1
MOOLA KAARANAM by swamypvap
3
ATMA YERUKA by swamypvap
5
ATMA ANUBHUTI by swamypvap
6.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
6.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
7.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
8.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Fri Jun 29, 2018 12:24 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

As his Leela(play), Eswara takes out Jagath(Universe) from within Him as Srushthi and holds it for some time as Sthiti and takes back it within into Him as Layam.
Naturally a question arises in mind that what is the root cause or motivation behind this Eswara Leela?
Time is relative and space is relative, Eswara beyond time and space is Sarva Vyapakam(infinite in space) and infinite in time(Anantam) .
We also undergo these three states in the form of birth, life and death in a cyclic order .
Exactly on the same lines as Jagath Niyaamaka, Eswara is within us within us as Atma/Adhipathi of this Sareeram (body) /Gruham(house) .
The human mind (Manasu)also creates Jagath(world) in Swapna Avashtha (dreaming state) , hold it for sometime and takes back within into it. On immediately waking up, that person realizes the unreality of the dream that he had. Exactly on the same lines if mind of a person surrenders to a Sat Guru(realized soul) Sat Guru blesses spiritual awakening to mind in waking state. Due to Sat Guru Krupa(grace) ,the mind of that person wakes up spiritually and realizes that this Jagath (universe) is also Mithya(unreal) just like Swapna Jagath (dream world) and takes back Jagath(Universe) within into it by dissolving it in Manasu(mind) as Layam during the waking state(Jaagrath Avashtha). Then that person realizes his Swa Swrupam/Nija Swarupam as Eswara/ Atma.
Reply
Delete

Reply to this message...

See more posts from swamypvap https://groups.yahoo.com/neo/groups/TeluguBhaktiPages/search/messages?advance=true&am=CONTAINS&at=email:swamypvap@&dm=IS_ANY&fs=false&count=10

Fri Jun 29, 2018 12:55 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Mind (Manasu) of a person is invisible (Adruyayam)
Eswara is within all usas Atma/ Sakshe.
Mata Eswari as Eswara Sakti Swarupini is in three forms as Icchha Sakti,Jhnana Sakti and Kriya Sakti Rupini with in us.
Accordingly,mind(Manasu) indulges in Icchha (desires) and thinks of the various methods (Jhnanam) to fulfill them and is engaged in experiencing them.
Due to the Krupa(grace) of Mata one with draws all the above three Saktulu (powers) and integrate them into one Sakti
Due to the above empowerment, the enlightened person dissolves Drusya maana Jagath within the mind due to the Anugraham(grace) of Mata and thus it becomes Adrusyam(invisible) just like the the Sakti(power) of air(Pavana) which carries the good odor as well as the bad odor goes inside Paavanam/Vibhuti) which is beyond beyond Dvitam/Dualism.

Fri Jun 29, 2018 6:14 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Yeruka/Televi means consciousness (Chaitnyam). Atma Yeruka means consciousness of Eswara within us as Atma.
Sodium chloride is known as the common salt. The salt/water ratio is critical for metabolic rate of our body. Sodium facilitates sending signals to our nerves. Low Sodium levels in blood cause confusion in mind or altered personality or even coma. Thus salt plays a crucial role in the functioning of mind
Common salt is produced from the sea water. Karuna Saagaram(sea) signifies Eswara as an embodiment of compassion and Anantam(infinity). Accordingly if mind is dissolved in Eswara/Atma. just similar to the way the sea salt is dissolved in the sea water from where it is produced.then a Jiva(indidivial) becomes one with Siva.

Fri Jun 29, 2018 10:46 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Rama left the capital Ayodhya to spend his life in Vanam(forest) treating his brother as the king of Ayodhya in accordance with Dharmam. Rama treated Vanam(forest) as comfortable as Ayodhya(forest).
Thus one should treat others money as equivalent to mud.

Rama looked at the wife of sage Gautama by name Ahalya and the wives of other sages and the wife of Vali by name Taara and the wife of Ravana by name Mandodari as Mata(mother).

Thus one should look at others`s wife with Matru Bhaavam(motherly feeling).

Rama treated the bird Jataayuvu who fought with Ravana valiantly to save Mata Sita as his father and performed the last rites when Jataayuvu had died.
Thus one should have Atma Bhaavam in all Bhutamulu(beings).

Rama ate the berry fruits as tasted and offered by Sabari who belonged to low caste as Amrutam(nectar).
Thus one should have Sama Darsanam(equal mindedness).
Thus Rama Darasanam as described above is Aadarsam(example) to us in our life.

Fri Jun 29, 2018 10:47 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is in all Bhutamulu(beings) as Atma in the form of Chidaanandam.
Accordingly Atma Anubhuti is the state of undergoing happiness independent of any source other than Atma itself
Bhava means Eswara.
AnuBhava is one who follows Eswara.
Eswara is Vairagya Rupam.
Accordingly one who follows Vairagyam as one`s way of thinking and one` way of living undergoes Atma Anubhuti/ Atma Anandam/independent happiness.

Fri Jun 29, 2018 12:12 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Only those beneath me can envy or hate me. I have never been envied nor hated; I am above no one. Only those above me can praise or belittle me. I have never been praised nor belittled; I am below no one. (Kahlil Gibran)Fri Jun 29, 2018 12:23 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When the mind is fast, the intelligence needs to be faster
Our mind can act extremely fast – within moments, it can take our thoughts from one direction to an entirely opposite direction. We may be thinking noble thoughts at one moment, and the next moment, our mind may make us think of immoral thoughts.
To protect ourselves from our mind, we need our intelligence, and we need to train it to act faster than the mind. If we compare our mind to a restless child, our intelligence has to be like an alert mother. If a child picks up something inedible to eat, the mother has to intervene before the child swallows it. Similarly, our mind undiscerningly picks up stimuli, either from outer perception or inner recollection, and starts munching on them, often to our detriment and distress.
How can we train our intelligence to outrace the mind? By studying the Bhagavad-gita regularly and reminding ourselves of the mind's dangerous fickleness. Such reminders keep our intelligence alert – just as when a child is known to be dangerously mischievous, the mother stays especially watchful. With our intelligence on high alert, we can promptly catch the mind whenever it wanders (Bhagavad-gita 06.26).
A mother can best keep a child out of trouble by keeping it constructively engaged. Similarly, the Gita trains our intelligence to keep the mind engaged in spiritual reality – specifically in the supreme spiritual reality, the all-attractive supreme person, Krishna.
When we focus on Krishna steadily, we relish a sublime security and satisfaction that pacifies the restless mind. Gradually, as our mind acquires a taste for Krishna, it becomes purified of material infatuations and energized with devotional attraction. It then works with our intelligence, instead of against it, to race towards Krishna and his service.
By thus becoming vigilant intellectually and diligent devotionally, we can channel the mind's speediness constructively.
Think it over:
When did you last experience the mind's dangerous fickleness?

How has studying the Gita helped you to curb the mind's restlessness?

Which manifestations of Krishna or activities of bhakti-yoga do you find especially pacifying and purifying?

Read more https://www.gitadaily.com/when-the-mind-is-fast-the-intelligence-needs-to-be-faster/ https://www.gitadaily.com/when-the-mind-is-fast-the-intelligence-needs-to-be-faster/Fri Jun 29, 2018 4:14 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Modern friends come close to you as long as there is money in your pocket and your father has a high position. They will say, 'hello, hello' to you. When your pocket is empty or your father has retired, they will leave you immediately. God is not like that. God is always with you, in you, above you, and below you. He is your real friend. It is only God who will protect you in difficulties. God will always be with you. God is the embodiment of eternal bliss, wisdom absolute, beyond the pair of opposites, and expansive and pervasive like the sky. God will never forsake you. Have friendship with such a true Friend. Then only will your life as a human being become worthwhile. When you have such a friend, you will never fall short of anything. Troubles and difficulties can never bother you. You will always be blissful.www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Its 'real news' dear friends in Rb.  It may rhyme and what not, but this one is not 'fiction-poetry.' It is:

 

Floridian* wild life

 

Now there is a sign up at the guard house,

Beware! There is a bear!

My cleaning help, called me, before turning back with fear

"I don't want to enter the grounds;

I am very nervous about them bears, sorry! Let us reschedule, dear."

 

I call up the gate, and he gently informs,

Yes! A bear and two cubs are still playing around

They are being spotted now and then on the ground

They are knocking the garbage cans down, climbing trees

They are playing in the garden showers.

They seem to be having a jolly good time

They don't seem to have any intention of returning to the woods.

 

Now every rumbling of a sports car in the campus

Every thunder up in the skies

I am hearing as the growling of a bear

It is making me cautious and nervous

I would love to see - the mama and the little guys -

And offer some honey, but that could be the end of yahoo's-lylayer.

 

Lyla

 

*A friendly text from a fellow Floridian said, - 'Do not feed the local pets, support the local sheriff.'

 

 

 __._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (265)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4704

7 Messages

Digest #4704
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.1
Health by p_gopi_krishna
3a
Satsangam by p_gopi_krishna
4.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
5
BHUVANA TRAYAM by swamypvap
6.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Thu Jun 28, 2018 7:43 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The awe-inspiring mystery of God is to be venerated, not penetrated When we come to know of Krishna's form, pastimes, philosophy, associates, paraphernalia, we may think that we know him.

But do we, really?
Krishna is omnipotent, omniscient, omnipresent – he is the supreme mystery, unknowable to even the greatest sages.
Arjuna was Krishna's personal associate and dear friend; he knew Krishna much better than we do. But even he realized that he didn't know Krishna when he beheld Krishna's universal form. That form was so unending and unfathomable that Arjuna was initially astounded, then alarmed. Why alarmed? Because Krishna had revealed his all-devouring time manifestation which Arjuna couldn't recognize.
On understanding Krishna's awe-inspiring glories, Arjuna offered reverential prayers (11.36-46). Therein, he glorified Krishna: Your might is limitless; you pervade everything; you are everything (11.40).
Normally, when we go to a temple, we offer obeisances to the Deity. But if a temple has deities everywhere, where will we offer obeisances? Such was Arjuna's predicament on seeing the universal form everywhere. So, he offered obeisances from the front, from the back, from all directions (11..40) – indeed, he offered obeisances hundreds of times (11.39).
When we approach Krishna, we need a similar mood of veneration. Why? Because mysterious are his ways. How he orchestrates things to bring good out of bad is a profound mystery. And this mystery is not arcane theology; it has immense, immediate bearing on our life. If we try to penetrate Krishna's mysterious ways, we will be baffled and disheartened. Instead, we need to just surrender to him, "Krishna, I am your servant. Please guide me how I can serve you." – as did Arjuna (18.73).
By such veneration, we can connect steadily with him. And that connection will gradually give us calmness and clarity to navigate our way through life's dark phases and ultimately attain Krishna's eternal abode.
Think it over:
If we think that we know Krishna, how are we mistaken? Why did Arjuna offer obeisances in all directions? How can venerating Krishna's mysterious ways help us in our life?
Read more https://www.gitadaily.com/the-awe-inspiring-mystery-of-god-is-to-be-venerated-not-penetrated/ https://www.gitadaily.com/the-awe-inspiring-mystery-of-god-is-to-be-venerated-not-penetrated/Thu Jun 28, 2018 7:48 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What is Health?

by Sri Swami Sivananda
What is health? It is that state of equilibrium of the three humours of the body, viz., Vata, Pitta and Kapha (wind, bile and phlegm), wherein the mind and all the organs of the body work in harmony and concord and man enjoys peace and happiness and performs his duties of life with comfort and ease..
Health is that condition in which man has good digestion, good appetite, a normal breathing and normal pulse, good quantity and quality of blood, strong nerves and a calm mind, a sound mind in a sound body, a free movement of the bowels, normal state of urine, rosy cheeks, shining face and sparkling eyes.
Health is that state in which a man jumps, sings, smiles, laughs, whistles and moves about hither and thither with joy and ecstasy. It is that condition in which he can think properly, speak properly and act with alacrity, nimbleness and vigilance.
Health is that state in which a man sleeps well, digests his food well, is quite at ease, is free from any kind of disease or uneasiness. When you are in a state of perfect health, all the organs, viz., heart, lungs, brain, kidneys, liver, intestines, work in perfect harmony and concord and discharge their functions satisfactorily. The pulse-rate and the rate of respiration are in perfect order. The bodily temperature is normal. This state is coveted by all. A life with good health is a great blessing indeed.
Health is a Great Treasure


Good health is a valuable asset to man. It is a great treasure. It bestows happiness and prosperity. Health is essential to happiness. Health is not merely absence of disease. It includes the full development of physical, mental and spiritual powers of a man. Health is a condition of physical and mental well-being: a normal state of body and mind in which all parts and organs perform their functions regularly, easily and satisfactorily and are free from disease, pain and weakness. A person who is endowed with good health, digests his food well, sleeps soundly and does his daily work satisfactorily. He is ever joyful and energetic. You should have a clear idea of what disease is and how it is caused. Only then will you be able to prevent a disease. Diseases can be averted if you understand the biological laws which govern life, the rules of health and hygiene and the importance of cleanliness. A general knowledge of the laws of health would help considerably in preventing sickness and death and improving the health of the people.Thu Jun 28, 2018 9:02 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

MASTER'S LOVE OF SERVICE: Talking to a visitor in the Ashram one day, the Master showed him his several pens, note-books and watches.
"People think that a Sannyasin should not have this or use that," he said, tapping a call-bell playfully. "But I have no such notion. Service is the thing. Work, work and work for the welfare of humanity. Keep the instruments—the body and mind—in a fit and healthy condition for the work. I am a different kind of Sannyasin. I like to serve. People imagine that a Sannyasin should always be grave and sit like this, (here the Master actually sat erect and closed his eyes), and thus give the impression to them that he is a liberated sage. But I am of a different type. Work should be your meditation. That is my method".

-- Swami Sivananda --Thu Jun 28, 2018 9:04 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

"Realisation of the Absolute is not a talk, is not a play.. It is the most difficult and the hardest of all tasks. It demands the price of one's very self. Will you really and willingly pay it? It demands your ego. It demands your very being as the cost for Self-realisation. If that is everyone's goal, if that is everyone's ideal, should not the more experienced ones impart that secret to the lesser ones? Should not every child in the cradle be initiated into the mysteries of existence?" – Swami SivanandaThu Jun 28, 2018 9:12 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Man is held by everything he holds. Release your grip on things if you would not be in their grip. The slightest thing is priceless, so set not on anything a price lest you be setting prices on your lives. No dearer is man's life than that which he holds dear. (Mikhail Naimy)

मनुष्य जिस वस्तु को कसकर पकड़ता है, वही उसको जकड़ लेती है। वस्तुओं को अपनी पकड़ से मुक्त कर दो यदि तुम उनकी जकड़ से बचना चाहते हो। साधारण से साधारण वस्तु भी अनमोल होती है, इसलिये किसी भी वस्तु का मोल न लगाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने प्राणों का मोल लगा बैठो। मनुष्य के प्राण उस वस्तु से अधिक मूल्यवान नहीं होते जिसको वह मूल्यवान मानता है।Thu Jun 28, 2018 9:11 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

As death is inevitable and the human body needs to be burnt or buried under the earth subsequent to death, Eswara expects us to treat this Deham (body) as dead wood when one is very much alive.
Accordingly Eswara gave that capability to the human mind. In the words of a great thinker John Milton, the human mind is its own place and in its own place can make a heaven of hell , a hell of heaven. That is why the human mind creates its own dream world in dreaming state and undergoes pleasures or pains accordingly..
If a spiritual seeker starts treating Deham (body) as dead wood when he/she is very much alive especially in the old age his mind would be disconnected from Deham(body) which is Anityam (temporary). As Deham is a true replication of Lokam(world) , he would be mentally disconnected from Lokam (world) also. This disconnection of mind with Deham(body) as well as Lokam(world) when one is alive causes connection of mind with Eswara/ Nityam/Ekam. Thus when mind remains in its own state/ Swa Desam, the state would be equal to Bhuvana Trayam as stated by Sri Sankara Bhagavatpada in Annapoorna Ashthakam.

Thu Jun 28, 2018 4:16 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Cultivation of good thoughts is good conduct (dharma). When we protect dharma, dharma will protect us in turn (Dharmo rakshati rakshitaha). If you hurt dharma, you will be hurt in return! When our own mind generates good thoughts, it protects us. Our own mind can harm us as well. How? It harms us through its bad thoughts! Hence, our mind is responsible for all our difficulties, troubles, and miseries. So, keep your mind pure and free from bad thoughts. The moment a thought arises in your mind, use your discrimination to know: is it good or bad? When you begin such analysis, the speed of your thoughts will decrease. If on the other hand, you immediately act as per your thoughts, their speed will increase. Therefore, take the time to control the thought process through thorough enquiry. First enquire, then act. Start early, drive slowly, reach safely. If you slow down your thoughts, you will definitely arrive safely!www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.