[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Home is not so safe these days. Weather is lousy. I am in cranky moods.

భల్లూకాల బెడద ఇంకా తీరలేదు. పొద్దున్నే అలారం కి కూడా లేవలేనని రాత్రంతా జాగారం చేసి, పొద్దున్నే 6.00గం కి గార్బేజ్ బిన్ లు రెండు బైటికి తోసి డ్రైవ్ వే చివర పెట్టి, ఎలుగు బంటుల కోసం అన్ని వేపులా కనిపెట్టి చూస్తూ, వీలైనంత తొందరగా దారిలో కొబ్బరి పిందల మీద జారి పడకుండా రక్షించుకుంటూ, గరాజ్ లోకి పరిగెత్తి, గరాజ్ మూసివేసాను.

It sounds all so silly. Yet it is clear and present danger.

ఎట్లాగైతేనేం కాసేపు నిద్ర పోయి లేసాను. ఎందుకైనా మంచిదని కొంచెం తిని,  మంచమెక్కి Borges చదువుకున్నాను. ఎంతో నచ్చింది 'ఎలజీల' గురించి 9వ శతాబ్ది Anglo Saxon  లిటరేచర్ లో అవి ఎలా ఉండేయో చెపుతుంటే. ఎలజీ లంటే నాకు ఎలర్జీ కదా,  అరే నేను చదువుతున్నానే మరి. అప్పట్లో అది సొంత కష్టాలు, ఒంటరితనం వ్యక్తం చేసే పొయట్రీ అంట. యుద్ధాలు, హీరోయిక్ ఏక్షన్స్ చెప్పటమే అప్పటి కవుల పని ఐతే, ఆ సమయంలో కొందరు, ఆ కటిక భాషను ఎలాగో వంచి, తమ బతుకు గురించి రాయటం, అది రివల్యూషనరీ రైటింగ్ అంటాడీ గురువు గారు.   

Elegy then is personal, and melancholic (some sorrow, and a little bilious laughter at themselves). In their writings, those people are not mourning anyone's and every one's death, in the current day sense. Their brooding just could be personal hardships, of say, a sailor. He loves the sea, loves storms, but also hates the danger. I think I elegize, every so often myself in this Anglo-Saxon style. Even though my sarcasm is way high than sorrow. ha ha.

As he discusses 9th century elegies,  Borges ( the Argentinian, 20th century)  turns to one Christian poetry, and discusses a poem called – "The dream of the Rood" which is also known as "The vision of Cross" I believe. For about two pages he tells the content of the poem, and I have not even read the real poem, which I don't think I can, not knowing that old language. Yet, I thought it is immensely charming poetry. I never in 100 years would have thought of that imagery. It is that unique. Very heavy on the heart, for sure.

That story about Christ, just takes me to this music recently I heard On Sirius XM, On Living American. All of a sudden, I was quite taken by it. So, I sat in the car and listened, in the parking lot of Publix, without going in.  The music is so moving, later I read up on it. 

I learned it is David Lang's composition – The Little Match Girl Passion. I learned this composition won a Pulitzer and a Grammy as recently as 2008, and 10.

"The little match girl" is the story of a little girl who is sent out into the streets, by her father, to sell matches on a cold night. It is New Year's Eve. She can't go home until she sells them, and bring money. But there are no buyers. The little girl lights match after match, to keep her warm. She thinks of her grandmother who is the only person who loved her. She warms herself with visions of her, of candy, a warm meal, and  Christmas tree lights, as long as she can. The little girl dies in the street, in the cold, thinking of her grandmother.

The story of "the little match girl is a fairy tale told by Hans Christian Anderson. Hans is Danish and is an early 19th century  tale telling writer.

David Lang -a New Yorker, writes the words in, adds some of church music into his composition.  David, In his music, in his mind, he equates the grandmother to Jesus and Jesus to death.

I don't want to tell the tale Borges, told so well of Cross and Christ, from the 9th century, myself. I would want to read the entire chapter one more time before, I open another chapter.

– Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (70)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

No comments: