[racchabanda] తరుణ #taruNa#

 

తరుణ - 

ఆధారము - కల్పితము 
స్ఫూర్తి - త్యాగరాజ కృతి "కరుణాజలధి దాశరథి" యందలి అనుపల్లవి - తరుణారుణనిభచరణాఽసురమదహరణా శ్రితజనశరణాఽద్భుతగుణ 

తరుణ - స/న/న/భ/న/జ/న/స IIU IIII IIU IIII IIU IIII IIU 
24 సంకృతి 8322556 

ఎనిమిది మాత్రల (2+6, 4+$, 6+2) విఱుపుతో, ప్రాస యతితో - 

వనజాక్షుని గన - మనసే కరగెను - ప్రణయ స్వరములు కదలెన్ 
దినయామినులను - విన గీతికలను - జిన కోరిక మది మెదలెన్ 
కను మూయఁగ నవ - దనిశ మ్మిట హృది - వనరెన్ విరహపు వెతలన్ 
విను మిప్పుడె హరి - నను జేరుము వడి - కని చెప్పుము బలు కతలన్  

5,3 మాత్రల విఱుపుతో, ప్రాసయతి - 

వినవేల మనసు - నిను వేగఁ బిలిచె - దినమెల్ల గడచెఁ గదరా 
కనులిందు వెదకెఁ - దనువెల్లఁ గదలెఁ - బ్రణయాన హృదిని వ్యధరా 
వినువీథి నడుమ - వనజారి వెలిఁగెఁ - దనరారె గగన తలమే 
కనరార త్వరగ - ఘననీల వపువు - నునుకాంతి ప్రణయ ఫలమే 

మొదటి రెండు పాదములలో 5,3; చివరి రెండు పాదములలో ఎనిమిది మాత్రల విఱుపు, అక్షరసామ్య యతి - 

దయఁ జూప నిదియె - తరుణమ్ము గదర - దరిసించ నగునొ వరదా 
భయమయ్యె హృదిని - భరియించ నవదు - భగవంత వెతయు వలరా 
పయనమ్మున గడు - వయినమ్ముగ నొక - పథమొక్కటి గన నగునా 
జయమంగళముగ - జగమం దలరెడు - సరసా నిను గన నగునా 

ఖండగతిలో IIUI IIIII UIII - IIIU IIIII IU అక్షరసామ్య యతితో -  

అరుణమ్ము గగనమున నెందు గన - నరుసమై పులుఁగులట జనెన్ 
తరుణమ్ము సుమధురము సాయమున - త్వరగ రమ్మరుణ రవిఁ గనన్ 
కిరణాల నుదయశశి చీఁకటిని - గెలుచు వెన్నెలల వెలుఁగుతో 
సరసాల నుడుల నొక గీతికను - సరిగఁ బాడుమిఁక యెలుఁగుతో

ఆఱు మాత్రలు IIUII IIIIU - IIIIII UIIII IIU అక్షరసామ్య యతితో - 

విరబూసిన యలరులతోఁ - బ్రియతమ కిఁక నిచ్చెద సరములుగా  
స్వరసింధువు తరఁగలతో - సరసిజముఖి ముంచెద స్వరములుగా 
నరవిందపు టరుణిమతో - నలరి వెలిఁగె నాకస మొక నదిగా 
దరుణమ్మిది హరుసముతోఁ - ద్వరగ మురియఁ గైతల చిఱు గదిగా  

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
taruNa - 

aadhAramu - kalpitamu 
sphUrti - tyAgarAja kRti "karuNAjaladhi dASarathi" yaMdali anupallavi - taruNAruNanibhacharaNA@2suramadaharaNA SritajanaSaraNA@2dbhutaguNa 

taruNa - sa/na/na/bha/na/ja/na/sa #IIU IIII IIU IIII IIU IIII IIU# 
24 saMkRti 8322556 

enimidi mAtrala (2+6, 4+$, 6+2) vi~ruputO, prAsa yatitO - 

vanajAxuni gana - manasE karagenu - praNaya svaramulu kadalen 
dinayAminulanu - vina gItikalanu - jina kOrika madi medalen 
kanu mUya@Mga nava - daniSa mmiTa hRdi - vanaren virahapu vetalan 
vinu mippuDe hari - nanu jErumu vaDi - kani cheppumu balu katalan  

5,3 mAtrala vi~ruputO, prAsayati - 

vinavEla manasu - ninu vEga@M biliche - dinamella gaDache@M gadarA 
kanuliMdu vedake@M - danuvella@M gadale@M - braNayAna hRdini vyadharA 
vinuvIthi naDuma - vanajAri veli@Mge@M - danarAre gagana talamE 
kanarAra tvaraga - ghananIla vapuvu - nunukAMti praNaya phalamE 

modaTi reMDu pAdamulalO 5,3; chivari reMDu pAdamulalO enimidi mAtrala vi~rupu, axarasAmya yati - 

daya@M jUpa nidiye - taruNammu gadara - darisiMcha naguno varadA 
bhayamayye hRdini - bhariyiMcha navadu - bhagavaMta vetayu valarA 
payanammuna gaDu - vayinammuga noka - pathamokkaTi gana nagunA 
jayamaMgaLamuga - jagamaM dalareDu - sarasA ninu gana nagunA 

khaMDagatilO #IIUI IIIII UIII - IIIU IIIII IU# axarasAmya yatitO -  

aruNammu gaganamuna neMdu gana - narusamai pulu@MgulaTa janen 
taruNammu sumadhuramu sAyamuna - tvaraga rammaruNa ravi@M ganan 
kiraNAla nudayaSaSi chI@MkaTini - geluchu vennelala velu@mgutO 
sarasAla nuDula noka gItikanu - sariga@M bADumi@Mka yelu@MgutO

aa~ru mAtralu #IIUII IIIIU - IIIIII UIIII IIU# axarasAmya yatitO - 

virabUsina yalarulatO@M - briyatama ki@Mka nichcheda saramulugA  
svarasiMdhuvu tara@MgalatO - sarasijamukhi muMcheda svaramulugA 
naravimdapu TaruNimatO - nalari veli@Mge nAkasa moka nadigA 
daruNammidi harusamutO@M - dvaraga muriya@M gaitala chi~ru gadigA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

No comments: