[racchabanda] గోకులాష్టమి #gOkulAshtami# Special

 

గోకులాష్టమి Special 

ఇవన్నీ శ్లోకములు మాత్రమే కాక, ఎనిమిది అక్షరములతో నుండే అర్ధసమ వృత్తములు కూడ. 

సరి పాదములకు సరిపోయే వృత్తములు - 

క్షమా - మ/ర/లగ UUUU IUIU 
నాగరక - భ/ర/లగ UIIU IUIU 
నారాచ - త/ర/లగ UUIU IUIU 
ప్రమాణికా - జ/ర/లగ IUIU IUIU 

బేసి పాదములకు సరిపోయే వృత్తములు - 

సుచంద్రప్రభా - జ/ర/గల IUIU IUUI 
విభా - త/ర/గగ UUIU IUUU
శ్యామా - త/స/గగ UUII IUUU 
పద్మమాలా - ర/ర/గగ UIUU IUUU 
గాథ - ర/స/గగ UIUI IUUU 

అర్ధసమ వృత్తములుగా శ్లోకములు - 

గాథ / నాగరక - UIUI  IUUU // UIIU IUIU

ముద్దు మోము గనన్ లేవే 
హద్దులు మోదమొందఁగా 
సద్దు సేయక రావా నా 
వద్దకుఁ గృష్ణమోహనా 

నీవె నాకు నిధుల్ దేవా 
జీవము నీవు మన్కిలో 
నావ నాదు భవాంభోధిన్ 
నీవని నమ్మియుంటిరా 

శ్యామా / నారాచ - UUII  IUUU // UUIU IUIU 

కన్నయ్యను గనంగా నా  
కిన్నాళ్లకు మనమ్ములో 
పన్నీరు జలపాతమ్మే 
సన్నాయి మ్రోఁతలే సదా 

నవ్వించు నను నీనవ్వో 
పువ్వై విరియుఁ దావితో 
మువ్వల్ సడుల మ్రోఁగంగా 
దివ్వెల్ వెలుఁగు దివ్యమై 

సుచంద్రప్రభా / ప్రమాణికా - IUIU IUUI // IUIU IUIU

అలోల మా విలాసమ్ము 
కళామయమ్ము లాసముల్ 
కలాపపిచ్ఛ శీర్షమ్ము 
చలించఁగా ముదమ్ములే 

స్మరించెదన్ సదా నిన్ను 
స్మరున్ గన్న పితా హరీ 
భరించలేను బాధాగ్నిన్ 
హరించరా జనార్దనా 

పద్మమాలా / క్షమా -  UIUU IUUU // UUUU IUIU

జాలి లేదా జగజ్జాలా
బాలా రావేల యింటికిన్ 
నీలవర్ణా నిశిన్ రావా 
జాలమ్మేలా జయోన్ముఖా 

కల్లలింకేల కంజాక్షా 
నల్లయ్యా నన్ను జూడరా 
ఉల్లమందుండు మో దేవా 
మల్లారీ యిందిరాపతీ 

విభా / నారాచ - UUIU - IUUU // UUIU - IUIU 

గోపాల గోపికానందా 
మాపాలి దైవమా ప్రభూ 
కాపాడ రమ్ము గోవిందా 
శ్రీపాదధూళి సద్గతుల్ 

నీవేగదా సదా నాయీ 
భావాల రూపవైఖరుల్ 
దేవాధిదేవ శ్రీకృష్ణా 
జీవమ్ము నీవె నామదిన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
gOkulAshTami #Special# 

ivannI SlOkamulu mAtramE kAka, enimidi axaramulatO nuMDE ardhasama vRttamulu kUDa. 

sari pAdamulaku saripOyE vRttamulu - 

xamA - ma/ra/laga #UUUU IUIU# 
nAgaraka - bha/ra/laga #UIIU IUIU# 
nArAcha - ta/ra/laga #UUIU IUIU# 
pramANikA - ja/ra/laga #IUIU IUIU# 

bEsi pAdamulaku saripOyE vRttamulu - 

suchaMdraprabhA - ja/ra/gala #IUIU IUUI# 
vibhA - ta/ra/gaga #UUIU IUUU#
SyAmA - ta/sa/gaga #UUII IUUU# 
padmamAlA - ra/ra/gaga #UIUU IUUU# 
gAtha - ra/sa/gaga #UIUI IUUU# 

ardhasama vRttamulugA SlOkamulu - 

gAtha / nAgaraka - #UIUI  IUUU // UIIU IUIU#

muddu mOmu ganan lEvE 
haddulu mOdamoMda@MgA 
saddu sEyaka rAvA nA 
vaddaku@M gRshNamOhanA 

nIve nAku nidhul dEvA 
jIvamu nIvu man&kilO 
nAva nAdu bhavAMbhOdhin 
nIvani nammiyuMTirA 

SyAmA / nArAcha - #UUII  IUUU // UUIU IUIU# 

kannayyanu ganaMgA nA  
kinnALlaku manammulO 
pannIru jalapAtammE 
sannAyi mrO@MtalE sadA 

navviMchu nanu nInavvO 
puvvai viriyu@M dAvitO 
muvval saDula mrO@MgaMgA 
divvel velu@Mgu divyamai 

suchaMdraprabhA / pramANikA - #IUIU IUUI // IUIU IUIU#

alOla mA vilAsammu 
kaLAmayammu lAsamul 
kalApapichCha SIrshammu 
chaliMcha@MgA mudammulE 

smariMchedan sadA ninnu 
smarun ganna pitA harI 
bhariMchalEnu bAdhAgnin 
hariMcharA janArdanA 

padmamAlA / xamA - # UIUU IUUU // UUUU IUIU#

jAli lEdA jagajjAlA
bAlA rAvEla yiMTikin 
nIlavarNA niSin rAvA 
jAlammElA jayOnmukhA 

kallaliMkEla kaMjAxA 
nallayyA nannu jUDarA 
ullamaMduMDu mO dEvA 
mallArI yiMdirApatI 

vibhA / nArAcha - #UUIU - IUUU // UUIU - IUIU# 

gOpAla gOpikAnaMdA 
mApAli daivamA prabhU 
kApADa rammu gOviMdA 
SrIpAdadhULi sadgatul 

nIvEgadA sadA nAyI 
bhAvAla rUpavaikharul 
dEVAdhidEva SrIkRshNA 
jIvammu nIve nAmadin 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

No comments: