[racchabanda] పూవుల నావ షట్పదిగా #pUvula nAva shaTpadigA#

 

పూవుల నావ షట్పదిగా - 

ఉపగణ షట్పదికి - ఇం-ఇం / ఇం-ఇం / ఇం-ఇం-చం 

పున్నమి రేయిలో 
వెన్నెలయందు నీ 
కన్నుల ముందుగా - గానముతో 
సన్నుతి సేయనా 
చెన్నుగఁ బాడనా 
ప్రన్నన నింపనా - రాగముతో 

లాలిని బాడనా 
డోలల నూపనా 
లీలలఁ జూపనా - ప్రేమముతో 
మేలన వేళలో 
మేలము లాడనా 
కాలము వచ్చె రా - కామముతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
pUvula nAva shaTpadigA - 

upagaNa ShaTpadiki - iM-iM / iM-iM / iM-iM-chaM 

punnami rEyilO 
vennelayaMdu nI 
kannula muMdugA - gAnamutO 
sannuti sEyanA 
chennuga@M bADanA 
prannana niMpanA - rAgamutO 

lAlini bADanA 
DOlala nUpanA 
lIlala@M jUpanA - prEmamutO 
mElana vELalO 
mElamu lADanA 
kAlamu vachche rA - kAmamutO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] పూవుల నావ #pUvula nAva#

 

పూవుల నావ - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - సంకీర్ణగతి (4,5 మాత్రలు) 

పూవుల నావ - భ/ర/భ/ర/భ/ర/భ/గ UII UIU - UII UIU - UII UIU UIIU
22 ఆకృతి 1664407 

మందము మందమై - మారుత మీవనిన్ - మత్తిడు తావితో వచ్చెనుగా 
బృందము బృందమై - వేగము నింగిలో - వెల్గు విహంగముల్ సాఁగెనుగా
చందుని కాంతిలోఁ - జల్లని రేయిలోఁ - జక్కని తారకల్ ముగ్గులుగా 
జిందఁగ మోదముల్ - చిత్తములన్ సదా - చెల్వము నిండ రా నిగ్గులుగా 

పూవుల నావలోఁ - బొంగిడు కాంతిలోఁ - బున్నమి చంద్రుఁడే పుల్కలిడన్ 
రేవును జేరఁగా - రివ్వున పోదమా - ప్రీతిగఁ బాడుచున్ సొంపులిడన్ 
నావియు నీవె యీ - నవ్వుల యాత్రలో - నందముఁ జెందఁగాఁ జంద్రముఖీ 
భావ కవిత్వమే - పల్లవి గీతికిన్ - భావన ప్రేమకున్ బ్రాణసఖీ 

అక్షరసామ్య, ప్రాస యతులతో - 

హారము తారకల్ - హారమువోలె నీ-హారపు ముత్తెముల్ సుందరమై 
చేరువ రా సకా - చేరఁగ వేగమే - చేరిక యౌనుగా చిత్తరువై 
వారము మంచి కై-వారము సేయ నీ - ద్వారమువద్ద నే నిల్చితిరా 
మారుఁడ రమ్ము కౌ-మారములోన నే-మాఱుట ధర్మమా వేచితిరా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
pUvula nAva - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - saMkIrNagati (4,5 mAtralu) 

pUvula nAva - bha/ra/bha/ra/bha/ra/bha/ga #UII UIU - UII UIU - UII UIU UIIU#
22 aakRti 1664407 

maMdamu maMdamai - mAruta mIvanin - mattiDu tAvitO vachchenugA 
bRMdamu bRMdamai - vEgamu niMgilO - velgu vihaMgamul sA@MgenugA
chaMduni kAMtilO@M - jallani rEyilO@M - jakkani tArakal muggulugA 
jiMda@Mga mOdamul - chittamulan sadA - chelvamu niMDa rA niggulugA 

pUvula nAvalO@M - boMgiDu kAMtilO@M - bunnami chaMdru@MDE pulkaliDan 
rEvunu jEra@MgA - rivvuna pOdamA - prItiga@M bADuchun soMpuliDan 
nAviyu nIve yI - navvula yAtralO - naMdamu@M jeMda@MgA@M jaMdramukhI 
bhAva kavitvamE - pallavi gItikin - bhAvana prEmakun brANasakhI 

axarasAmya, prAsa yatulatO - 

hAramu tArakal - hAramuvOle nI-hArapu muttemul suMdaramai 
chEruva rA sakA - chEra@Mga vEgamE - chErika yaunugA chittaruvai 
vAramu maMchi kai-vAramu sEya nI - dvAramuvadda nE nilchitirA 
mAru@MDa rammu kau-mAramulOna nE-mA~ruTa dharmamA vEchitirA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఇందుముఖీ #iMdumukhI#

 

ఇందుముఖీ - 

ఆధారము - కల్పితము 
నడక - ఆఱుమాత్రలు లేక నాలుగు మాత్రలు
ఇది రూపక తాళమునకు, ఆది తాళమునకు సరిపోతుంది. అంతే కాదు. ఇందులో సంగీత పరముగా ప్రతి పాదములో ఒక మ-గణము కూడ ఉన్నది (మూడు గురువులు, ఒక గురువుకు ఎనిమిది మాత్రలు చతురస్రగతిలో). 

ఈ వృత్తమును క్లుప్తముగా వేఱు ఉదాహరణములతో Feb 21, 2007 ప్రస్తావించినాను. 

ఇందుముఖీ - భ/త/య/స/భ/గ 
16 అష్టి 26215 

UIIU UIIU - UIIU UIIU విఱుపుతో - అక్షరసామ్య యతి 

సుందరమౌ వెన్నెలలో - సొంపిడు నాకాశములో 
వందలుగా తారక లా-హ్వానమిడెన్ నా మదిలో 
ఇందుముఖీ రమ్ము సఖీ - యెప్పుడు నీ ధ్యానములే 
ముందుగ రా నన్ను గనన్ - మోహన మా రాగములే

ప్రాసయతి - 

మందముగా మారుత మా-నందములన్ దూరమిడన్ 
గుందిలు నా రేతిరిలో - డెందములో నేడుపుతో 
నిందుకళన్ నిందలిడున్ - జందనమున్ జీ యనుచున్ 
సుందరునిన్ జూడఁగఁ దాఁ - బందిరిలో నుండుఁ గదా 

UII UU IIU - UII UU IIU విఱుపుతో -

శారద వేళన్ గనుమా - చక్కని చంద్రుం డలరెన్ 
హారము తారా గణముల్ - హ్లాదము లీయన్ జెలఁగెన్ 
నేరము నీవుం డటులన్ - నెమ్మిగ రా నా యెదుటన్ 
సారస నేత్రీ చలిలో - జాబిలి నీడల్ నుదుటన్ 

UII UU - IIU UII - UU IIU విఱుపుతో - 

పౌర్ణమి నేఁడే - వరమై వెల్గెను - భావద్యుతితో 
వర్ణము లెన్నో - వలపుల్ దొడిగెన్ - వైనమ్ములతో 
కర్ణములందున్ - గమనీయముగా - గానస్వరముల్ 
నిర్ణయ మేమో - నెనరుంచఁగ రా - నీవే వరముల్ 
(ఇక్కడ మ-గణ స్వరూపమును గమనించ వీలగును) 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
iMdumukhI - 

aadhAramu - kalpitamu 
naDaka - aa~rumAtralu lEka nAlugu mAtralu
idi rUpaka tALamunaku, aadi tALamunaku saripOtuMdi. aMtE kAdu. iMdulO saMgIta paramugA prati pAdamulO oka ma-gaNamu kUDa unnadi (mUDu guruvulu, oka guruvuku enimidi mAtralu chaturasragatilO). 

ee vRttamunu kluptamugA vE~ru udAharaNamulatO #Feb 21, 2007# prastAviMchinanu. 

iMdumukhI - bha/ta/ya/sa/bha/ga 
16 ashTi 26215 

#UIIU UIIU - UIIU UIIU# vi~ruputO - axarasAmya yati 

suMdaramau vennelalO - soMpiDu nAkASamulO 
vaMdalugA tAraka lA-hvAnamiDen nA madilO 
iMdumukhI rammu sakhI - yeppuDu nI dhyAnamulE 
muMduga rA nannu ganan - mOhana mA rAgamulE

prAsayati - 

maMdamugA mAruta mA-naMdamulan dUramiDan 
guMdilu nA rEtirilO - DeMdamulO nEDuputO 
niMdukaLan niMdaliDun - jaMdanamun jI yanuchun 
suMdarunin jUDa@Mga@M dA@M - baMdirilO nuMDu@M gadA 

#UII UU IIU - UII UU IIU# vi~ruputO -

SArada vELan ganumA - chakkani chaMdruM Dalaren 
hAramu tArA gaNamul - hlAdamu lIyan jela@Mgen 
nEramu nIvuM DaTulan - nemmiga rA nA yeduTan 
sArasa nEtrI chalilO - jAbili nIDal nuduTan 

#UII UU - IIU UII - UU IIU# vi~ruputO - 

paurNami nE@MDE - varamai velgenu - bhAvadyutitO 
varNamu lennO - valapul doDigen - vainammulatO 
karNamulaMdun - gamanIyamugA - gAnasvaramul 
nirNaya mEmO - nenaruMcha@Mga rA - nIvE varamul 
(ikkaDa ma-gaNa svarUpamunu gamaniMcha vIlagunu) 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 


No Braggart

 

Plato from fifth century B.C., said:

Poets need to be banished from "The Republic"

Because,

There is no way one can prove, most of stuff they say in their poetry.

 

Poem writers, some, to this day say: It is the divine power which gives them divine voice

To say the divine things they say in their poetry.

And asks all to follow their sayings in their wordings,

All the time promising heaven and earth, to everyone around,

Which really never happens,

And they know it. (Or don't they? Truthfully?)

 

But they still want us to believe, in this heavenly talk forever and ever.

It is always divinity they think, breathe and weave poetry about.  

After a while it tires you. You run out of your good natured patience.

 

Now a days, I am more dependent on the human voices around me.

I, a common woman, of common descent from commoners.

Human warmth is what I thrive on. Their word is enough for me.

 

For instance, thrown out of my house, during recent roof repairing endeavors,

I roamed all over the city and consequently ran out of gas.

Before returning home, I was refueling my car,

And I hear a male voice saying  - Madam, Madam, Madam.

And I look around.

 

A sunburnt guy on a bicycle, is balancing himself and said,

Ma'am, you have very beautiful hair!

He repeats himself to make sure I heard him, and I gave him one of my choicest grins

Before he biked away.

 

I like ordinary voices going extraordinarily out of their way

Strangers they may be to me,

These are true human voices I hear; and I am a truth Sayer,

That kind of kindness is poetry to me.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (97)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] మధుస్వరము #madhusvaramu#

 

మధుస్వరము - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - మిశ్రగతి, ఎదురు నడక గల ఏడు మాత్రలతో 

దీనిని ఎదురు నడకతోడి మత్తకోకిల అని చెప్పవచ్చును.. అందుకే మధుస్వరము (కోకిల) అని పేరునుంచాను. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

మధుస్వరము - జ/భ/ర/స/జ/య IUIUI IUIUI - IUIUI IUU 
18 ధృతి 54966 

ముదమ్ములోన సదా మనంగ - ముఖమ్ముఁ జూపు రమించన్
సుధారసమ్ముఁ బదమ్ములందు - స్ఫురించ నొల్కు తరించన్ 
మదిన్ వెలుంగు తలంపులన్ని - మధూదయంపు టుషస్సుల్ 
నదిన్ జెలంగు తరంగమాల - నవోదయాన మహస్సుల్ 

ప్రభాతమందుఁ దుషారధార - ప్రసూనరాశి వరమ్మా 
నభమ్మునందు సుశోణకాంతి - నటించుచుండు నయమ్మా 
శుభోదయమ్ము సుఖమ్ము లిచ్చు - సుచిత్ర వర్ణ పటమ్మా 
విభాకరుండు వినీలమైన - వియత్తునందు ఘటమ్మా 

గులాబి గుత్తి నొసంగఁ దల్తుఁ - గుమారి జన్మ దినమ్మున్ 
విలాసవంత విపంచిగీతి - ప్రియమ్ము నుండు మనమ్మున్ 
గళమ్మునందు మధుస్వరాల - కలస్వనంపు నదమ్ముల్ 
చలించుచుండె మనమ్మునందు - స్వరప్రయుక్త పదమ్ముల్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
madhusvaramu - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - miSragati, eduru naDaka gala EDu maatralatO 

dInini eduru naDakatODi mattakOkila ani cheppavachchunu. aMdukE madhusvaramu (kOkila) ani pErunuMchAnu. kriMda nA udAharaNamulu - 

madhusvaramu - ja/bha/ra/sa/ja/ya #IUIUI IUIUI - IUIUI IUU# 
18 dhRti 54966 

mudammulOna sadA manaMga - mukhammu@M jUpu ramiMchan
sudhArasammu@M badammulaMdu - sphuriMcha nolku tariMchan 
madin veluMgu talaMpulanni - madhUdayaMpu Tushassul 
nadin jelaMgu taraMgamAla - navOdayAna mahassul 

prabhAtamaMdu@M dushAradhAra - prasUnarASi varammA 
nabhammunaMdu suSONakAmti - naTiMchuchuMDu nayammA 
SubhOdayammu sukhammu lichchu - suchitra varNa paTammA 
vibhAkaruMDu vinIlamaina - viyattunaMdu ghaTammA 

gulAbi gutti nosaMga@M daltu@M - gumAri janma dinammun 
vilAsavaMta vipaMchigIti - priyammu nuMDu manammun 
gaLammunaMdu madhusvarAla - kalasvanaMpu nadammul 
chaliMchuchuMDe manammunaMdu - svaraprayukta padammul 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___