[racchabanda] తోటక - చర్చరీ #tOTaka - charcharI#

 

తోటక - చర్చరీ 

హోలీ పండుగరోజు చర్చరీ నృత్యమును ఆడుతారనే ఊహ ఉన్నది. సంస్కృతములో మత్తకోకిల వృత్తమును చర్చరీ అని కూడ పిలుస్తారు. కాని తోటక వృత్తమును చర్చరీ అని కూడ  చెప్పుతారు.  తోటక వృత్తములో హోలీ పండుగ! 

నను జూడఁగ రా - నవమోహనుఁడా 
కొనరా మది నీ - కొసఁగన్ నిశిలో 
మనుచుంటినిరా - మథనమ్ములతో 
వినరా సరసా - ప్రియగీతికలన్ 

రసమున్ జిలికెన్ - రజనిన్ శశియున్ 
వసమైతినిరా - వనజాననుఁడా 
మసృణమ్మగు నీ - మదిలోఁ గలనా 
హసనమ్ములతో - హరి రా దరిరా 

నయగారముతో - నటనమ్ములతోఁ  
బ్రియరాగములోఁ - బ్రియ పాడుదమా 
దయఁ జూపుమురా - దరిఁ జేరుమురా 
శయనించఁగ రా - సరసోక్తులతో 

ఇది పున్నమిరా - యిట వెన్నెలరా 
మది పొంగెనురా - మధురోదధియై 
ముదమీయఁగ రా - పులకింతునురా 
మృదులమ్మగు నీ - నృతి చర్చరిరా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
tOTaka - charcharI 

hOlI paMDugarOju charcharI nRtyamunu aaDutAranE ooha unnadi. saMskRtamulO mattakOkila vRttamunu charcharI ani kUDa pilustAru. kAni tOTaka vRttamunu charcharii ani kUDa  chepputAru.  tOTaka vRttamulO hOlI paMDuga! 

nanu jUDa@Mga rA - navamOhanu@MDA 
konarA madi nI - kosa@Mgan niSilO 
manuchuMTinirA - mathanammulatO 
vinarA sarasA - priyagItikalan 

rasamun jiliken - rajanin SaSiyun 
vasamaitinirA - vanajAnanu@MDA 
masRNammagu nI - madilO@M galanA 
hasanammulatO - hari rA darirA 

nayagAramutO - naTanammulatO@M  
briyarAgamulO@M - briya pADudamA 
daya@M jUpumurA - dari@M jErumurA 
SayaniMcha@Mga rA - sarasOktulatO 

idi punnamirA - yiTa vennelarA 
madi poMgenurA - madhurOdadhiyai 
mudamIya@Mga rA - pulakiMtunurA 
mRdulammagu nI - nRti charcharirA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] చంద్రహాసకరా #chaMdrahAsakarA#

 

చంద్రహాసకరా - 

ఆధారము - వాగ్వల్లభ 

చంద్రహాసకరా - ర/స/జ/జ/గ UIU IIUI - UII UIU 
13 అతిజగతి 2907

ఎందుకో నను జూడ - వెందుల కోప్రియా 
ముందురా ముదమీయ - మోహనునిన్ గనన్ 
చందురుం డల నింగిఁ - జల్లఁగఁ బిల్వఁగా 
సందియ మ్మిఁకనేల - చాలును బింకముల్ 

మానసమ్మున నీదు - మంజుల రూపమే 
తేనెలూరును నీవు - తెల్గునఁ బల్కఁగా 
గానసాగరమందు - గంగయు నీవెగా 
స్నానమాడుచునుందు - స్వర్ణదియందు నేన్ 

ఇంద్రనీలశరీరు - నెట్టులఁ గూల్చు నా 
చంద్రహాసకరమ్ము - సల్పఁగ యుద్ధమున్ 
సంద్రమే గద రామ-చంద్రుని శౌర్యముల్ 
చంద్రసూర్యులె వాని - జాలియుఁ గోపముల్ 
(రావణుని కత్తి పేరు చంద్రహాసము)

ఈ వృత్తమును ఒకప్పుడు ముద్దుకోకిల అనే పేరుతో మిశ్రగతి నడకతో పరిచయము చేసియున్నాను. ఆ నడకతో ఒక ఉదాహరణము - 

ముద్దుకోకిల - మోహనమ్ముగఁ బాడఁగా 
నిద్దురన్ విడి - నెమ్మి నామది యాడెఁగా 
బద్ధకమ్మది - పర్వులెత్తఁగ లేచితిన్ 
బెద్ద సూర్యుని - బింబ మొక్కటిఁ జూచితిన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
chaMdrahAsakarA - 

aadhAramu - vAgvallabha 

chaMdrahAsakarA - ra/sa/ja/ja/ga #UIU IIUI - UII UIU# 
13 atijagati 2907

eMdukO nanu jUDa - veMdula kOpriyA 
muMdurA mudamIya - mOhanunin ganan 
chaMduruM Dala niMgi@M - jalla@Mga@M bilva@MgA 
saMdiya mmi@MkanEla - chAlunu biMkamul 

mAnasammuna nIdu - maMjula rUpamE 
tEnelUrunu nIvu - telguna@M balka@MgA 
gAnasAgaramaMdu - gaMgayu nIvegA 
snAnamADuchunuMdu - svarNadiyaMdu nEn 

iMdranIlaSarIru - neTTula@M gUlchu nA 
chaMdrahAsakarammu - salpa@Mga yuddhamun 
saMdramE gada rAma-chaMdruni Sauryamul 
chaMdrasUryule vAni - jAliyu@M gOpamul 
(rAvaNuni katti pEru chaMdrahAsamu)

ee vRttamunu okappuDu muddukOkila anE pErutO miSragati naDakatO parichayamu chEsiyunnAnu. aa naDakatO oka udAharaNamu - 

muddukOkila - mOhanammuga@M bADa@MgA 
nidduran viDi - nemmi nAmadi yADe@MgA 
baddhakammadi - parvuletta@Mga lEchitin 
bedda sUryuni - biMba mokkaTi@M jUchitin 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4595

4 Messages

Digest #4595
1a
1b
Re: BHADRAACHALA YATRA by "venkata sriram" sriram_sapthasathi

Messages

Wed Feb 28, 2018 12:09 am (PST) . Posted by:

swamypvap

Sri Rama Bhadra is Bhdraatmaka.
As Bhadraatmaka,Sri Rama is Varada and Samrakshaka.
As Samrakshaka, Sri Rama protects Iham as well as Param.
if a pilgrim(Yaatrik) installs Sri Rama as the Raja/Master and Lakshmana as the source of inspiration to follow Dharmam as practiced by him and Mata Sita as Prajhnana Swarupini/Sakti Swarupini under the Krupa(grace) of Sri Guru Hanuman in Hrudayam, then that devotee would realize that his Deham(body) is Achalam(hill) and its Lord(Prabhu) is Rama Bhadra as Bhadraatmaka.

Wed Feb 28, 2018 4:26 am (PST) . Posted by:

"venkata sriram" sriram_sapthasathi

Wonderful !

With regards,
Sriram

--------------------------------------------
On Wed, 28/2/18, swamypvap@yahoo.com [TeluguBhaktiPages] <TeluguBhaktiPages-noreply@yahoogroups.com> wrote:

Subject: www.telugubhakti.com BHADRAACHALA YATRA
To: TeluguBhaktiPages@yahoogroups.com
Date: Wednesday, 28 February, 2018, 7:34 AM


 

Sri Rama Bhadra is Bhdraatmaka.
As Bhadraatmaka,Sri Rama is Varada and
Samrakshaka.
As Samrakshaka, Sri Rama
protects Iham as well as Param.
if a
pilgrim(Yaatrik) installs Sri Rama as the Raja/Master and
Lakshmana as the source of inspiration to follow Dharmam as
practiced by him and Mata Sita as Prajhnana Swarupini/Sakti
Swarupini  under the Krupa(grace) of Sri Guru Hanuman in
Hrudayam, then that devotee would realize that his
Deham(body) is Achalam(hill) and its Lord(Prabhu) is Rama
Bhadra as Bhadraatmaka.


#yiv2092588593 #yiv2092588593 --
#yiv2092588593ygrp-mkp {
border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px
0;padding:0 10px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mkp hr {
border:1px solid #d8d8d8;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mkp #yiv2092588593hd {
color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mkp #yiv2092588593ads {
margin-bottom:10px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mkp .yiv2092588593ad {
padding:0 0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mkp .yiv2092588593ad p {
margin:0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mkp .yiv2092588593ad a {
color:#0000ff;text-decoration:none;}
#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-sponsor
#yiv2092588593ygrp-lc {
font-family:Arial;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-sponsor
#yiv2092588593ygrp-lc #yiv2092588593hd {
margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-sponsor
#yiv2092588593ygrp-lc .yiv2092588593ad {
margin-bottom:10px;padding:0 0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593actions {
font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593activity {
background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593activity span {
font-weight:700;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593activity span:first-child {
text-transform:uppercase;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593activity span a {
color:#5085b6;text-decoration:none;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593activity span span {
color:#ff7900;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593activity span
.yiv2092588593underline {
text-decoration:underline;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593attach {
clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593attach div a {
text-decoration:none;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593attach img {
border:none;padding-right:5px;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593attach label {
display:block;margin-bottom:5px;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593attach label a {
text-decoration:none;}

#yiv2092588593 blockquote {
margin:0 0 0 4px;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593bold {
font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593bold a {
text-decoration:none;}

#yiv2092588593 dd.yiv2092588593last p a {
font-family:Verdana;font-weight:700;}

#yiv2092588593 dd.yiv2092588593last p span {
margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}

#yiv2092588593 dd.yiv2092588593last p
span.yiv2092588593yshortcuts {
margin-right:0;}

#yiv2092588593 div.yiv2092588593attach-table div div a {
text-decoration:none;}

#yiv2092588593 div.yiv2092588593attach-table {
width:400px;}

#yiv2092588593 div.yiv2092588593file-title a, #yiv2092588593
div.yiv2092588593file-title a:active, #yiv2092588593
div.yiv2092588593file-title a:hover, #yiv2092588593
div.yiv2092588593file-title a:visited {
text-decoration:none;}

#yiv2092588593 div.yiv2092588593photo-title a,
#yiv2092588593 div.yiv2092588593photo-title a:active,
#yiv2092588593 div.yiv2092588593photo-title a:hover,
#yiv2092588593 div.yiv2092588593photo-title a:visited {
text-decoration:none;}

#yiv2092588593 div#yiv2092588593ygrp-mlmsg
#yiv2092588593ygrp-msg p a span.yiv2092588593yshortcuts {
font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593green {
color:#628c2a;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593MsoNormal {
margin:0 0 0 0;}

#yiv2092588593 o {
font-size:0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593photos div {
float:left;width:72px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593photos div div {
border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593photos div label {
color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593reco-category {
font-size:77%;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593reco-desc {
font-size:77%;}

#yiv2092588593 .yiv2092588593replbq {
margin:4px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-actbar div a:first-child {
margin-right:2px;padding-right:5px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mlmsg {
font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean,
sans-serif;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mlmsg table {
font-size:inherit;font:100%;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mlmsg select,
#yiv2092588593 input, #yiv2092588593 textarea {
font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mlmsg pre, #yiv2092588593
code {
font:115% monospace;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mlmsg * {
line-height:1.22em;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-mlmsg #yiv2092588593logo {
padding-bottom:10px;}


#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-msg p a {
font-family:Verdana;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-msg
p#yiv2092588593attach-count span {
color:#1E66AE;font-weight:700;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-reco
#yiv2092588593reco-head {
color:#ff7900;font-weight:700;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-reco {
margin-bottom:20px;padding:0px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-sponsor #yiv2092588593ov
li a {
font-size:130%;text-decoration:none;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-sponsor #yiv2092588593ov
li {
font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-sponsor #yiv2092588593ov
ul {
margin:0;padding:0 0 0 8px;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-text {
font-family:Georgia;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-text p {
margin:0 0 1em 0;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-text tt {
font-size:120%;}

#yiv2092588593 #yiv2092588593ygrp-vital ul li:last-child {
border-right:none !important;
}
#yiv2092588593


Wed Feb 28, 2018 7:13 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

Bhava signifies Pita Maheswara.
Maheswara is in all Bhutamulu as Atma.
Madi(mind) produces Bhaavamulu (thoughts and it signifies Mata Maaheswarai.
Eswara is Adviteeyam,Sarva Vyapakam and Anantam.
Mata Eswari is Dvaita Rupini as Eswara Kari(Sakala Nigama Artha Gocharakari) as well as Vishnu Maya Rupini(Leela Naataka Sutra Khelana Kari).
Accordingly Madi(mind) has the dual role as Moksha Kaarakam as well as Bandha Kaarakam.
Mind(Madi) has the creative capability in the form of giving birth to a thought (Bhaavam). A thought gives birth to another thought and dies in due course of time. Thus the thought process continues indefinitely.
Accordingly Bhaavamulu(thoughts) are of two kinds. The first kind is Eswara Bhaavam (contemplation on Eswara) and the second kind is Laukika Bhaavam(worldly thought).
Mata Parvati as Jhnana Rupini/Sakti Rrupini married Eswara as Vairagya Rrupam/ Chidaananda Rupam.
Accordingly a spiritual seeker in quest of Mukti(freedom) from all the Bandhamulu (clutches) like Jagath, Gruham and Deham etc so as to attain everlasting happiness should offer his/her Madi/Hrudayam(mind) to Eswara as Pati/Natham under the Krupa(grace) of a SatGuru/ Brahma/ Purohith by uniting Hrudayam with Eswara as Pati/Natha through Eswara Bhaavamulu (meditation on Eswara). Due to this unification of Hrudayam (mind) with Eswara as Pati, the Hrudyam(mind) of a Saadhaka (seeker) produces Eswara Bhaavamulu(thoughts) as Atmajulu (children) of Eswara as Eswara Sankalpamulu.


Wed Feb 28, 2018 7:14 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

As Mahaneeya Gunaatmajam, Prabhu Rama set a standard (Pramaanam) to Satgunamulu/Dharmam and established the truth that Dharmam as followed by Him is Satya Saadhanam. As Sareeram(body) is a tool intended for Dharma Acharana(practice), Dharmam as depicted in Srimad Ramayanam is the one and only way for realization Satyam/Brahmam.
As Viryavaan, Prabhu Rama exhibited his valor and courage only to establish Truth.
As Raja Dharma Avataram, Raja Rama used to share like a mother in the grief and as a father in the happiness of the people of his kingdom.
As Drudavrata, Prabhu Rama had observed Brahmacharyam and was like a king/head of Tapasvees during Vanavaasam.
As Krutagnasya, Prabhu Rama had embraced Hanuman affectionately and called him as dear as his brother Bharata who carried his Paadukulu on the head and latter on accorded the highest honor to them as the crown of Ayodhya. Prabhu Rama was the source of inspiration to Bharata to sacrifice the throne of Ayodhya and to administer as a humble representative of Prabhu Rama.
As Satyavrata, Rama made Sugriva and Vibhishana as the kings of their respective countries.
As Chaaritra, Prabhu Rama Charitam is Anantam, Maha Paataka Naasanam,Vimalam and Mukti Pradaayakam.
As Vidvaan, Prabhu Rama is Smitha Bhashi, Mitha Bhashi , Madhura Bhashi and Poorva Bhashi..
As Sarvabhutah Hitah, Prabhu Rama was affectionate to Ahalya, Guha, Sabari, Kaakaasur, Jataauvu and squirrel irrespective of any consideration.
As Samrtha, Prabhu Rama won the heart of ParasuRama who was overpowered by anger. Prabhu Rama also overpowered the ego of Samudra at the time of Setu Nirmaanam
As Priya Darsanaha, Prabhu Rama was admired by even his opponents like Maaricha, Vaali, Taara and Mandodari etc.
As Jitakrodho, Prabhu Rama pardoned Kaakaasur, Sugriv and Vibheeshana when once they bowed down to him.
As Dhyutiman, Prabhu Rama is Neela Megha Syamam and Pumsaam Mohana Rupam
As Anasuyaka, Prabhu Rama never had an eye on the kingdom/riches of Ravana nor even on the throne of Ayodhya.
As Kasya Bibyati Devah ca Jyata rosaya Myuge, Prabhu Rama was a terror even in the minds of gods at the time of releasing an arrow from his bow.
As Atmavaan, Prabhu Rama is Sudda Brahma Paraatpara Swarupam and Kaalaatmaka Swarupam.This truth is ever remembered with great reverence as Ram Naam Sach Hai when a dead body is taken out for cremation. The bottom line is Sri Rama Raksha Sarva Jagath Raksha.


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] Adi Sankara's time

 

Many newspapers said according to tradition, the Sankara maTha is before 5 centuries BC. It is also said that the present pontiff is the 70th. That gives approximately an average of a 35 year tenure. Personally I feel it is an inflated value. To get some statistical data, I searched the average tenure for the pontiffs in the eight Udupi maThas. On the average there are 32 pontiffs so far and the average tenure is about 22 years. If this figure is used for the kAnchi maTha, for 70 pontiffs we will get a total span of about 1500 years. That means Adi Sankara's period is about that time. In saundaryalaharI, verse 75 talks about pArvati nursing a drAviDa SiSu with her breasts. It is generally believed that that child is tiruj~nAnasaMbandar, who is said to belong to the 7th century AD. Sankara must have written his poem only after this. So Sankara's period must be after tiruj~nAnasaMbandar, that is in the latter part of 7th century or so. This gives a period of about 18-19 years for 70 pontiffs which agrees with the 22 year period for Udupi swamIjis. Therefore I must conclude that Adi Sankara could not have existed before the Christian era.


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___