[racchabanda] చమరీచమరము #chamarIchamaramu#

 

చమరీచమరము - 

ఆధారము - వాగ్వల్లభ 
నడక - 4,5 - 5,5 మాత్రలు 

చమరీచమరము - న/న/ర/న/ర IIII IIUI - UIII UIU 
15 అతిశక్వరి 11968

కలువల కనులందుఁ - గజ్జలము రాత్రియో 
వెలుఁగిడు మొగమందు - వెన్నెలలు ప్రేమయో 
చిలిపిగఁ దొణికించు - స్మేరములు సైగలో 
చెలువకు మనమందుఁ - జింతనము లేమిటో 

సుమములు విరియంగ - సోయగము లామనిన్ 
భ్రమరము లమరంగ - భారమగుఁ బుష్పముల్ 
విమలము వాతములు - విరిగంద మెల్లెడన్ 
రమణుని రాకకయి - రక్తి నిట వేచితిన్ 

మది నిను దలువంగ - మాయమగు వేదనల్ 
ముదమున హృదయమ్ము - ఫుల్లమగుఁ బుష్పమై 
వదలను నిను నేను - ప్రాణ మిల నుండఁగాఁ 
జదువుల జవరాల - చల్లఁగను జూడుమా 

దీని గతి ఆటవెలది బేసి పాదములవలె కూడ ఉంటుందని ఇంతకు ముందు చెప్పియున్నాను.. మఱొక అట్టి ఉదాహరణము - 

3,3,3 - 5,5 మాత్రల గతితో - 

కమల దళము వంటి - కన్నులకుఁ గామనల్ 
భ్రమరకముల కేశ - వల్లరికిఁ గామనల్ 
జమిలి చెవుల శ్రీకి - సాంద్ర రవ కామనల్ 
కొమరు వయసు కొమ్మ - కూరిమికిఁ గామనల్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
chamarIchamaramu - 

aadhAramu - vAgvallabha 
naDaka - 4,5 - 5,5 mAtralu 

chamarIchamaramu - na/na/ra/na/ra #IIII IIUI - UIII UIU# 
15 atiSakvari 11968

kaluvala kanulaMdu@M - gajjalamu rAtriyO 
velu@MgiDu mogamaMdu - vennelalu prEmayO 
chilipiga@M doNikiMchu - smEramulu saigalO 
cheluvaku manamaMdu@M - jiMtanamu lEmiTO 

sumamulu viriyaMga - sOyagamu lAmanin 
bhramaramu lamaraMga - bhAramagu@M bushpamul 
vimalamu vAtamulu - virigaMda melleDan 
ramaNuni rAkakayi - rakti niTa vEchitin 

madi ninu daluvaMga - mAyamagu vEdanal 
mudamuna hRdayammu - phullamagu@M bushpamai 
vadalanu ninu nEnu - prANa mila nuMDa@MgA@M 
jaduvula javarAla - challa@mganu jUDumA 

deeni gati aaTaveladi bEsi pAdamulavale kUDa uMTuMdani iMtaku muMdu cheppiyunnaanu. ma~roka aTTi udAharaNamu - 

3,3,3 - 5,5 mAtrala gatitO - 

kamala daLamu vaMTi - kannulaku@M gAmanal 
bhramarakamula kESa - vallariki@M gAmanal 
jamili chevula SrIki - sAMdra rava kAmanal 
komaru vayasu komma - kUrimiki@M gAmanal 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] Science and Cultural Journals from VEFI

 

For your pleasure, here are the Journals from VEFI:
The Andhra Journal of Industrial News: http://www.vepachedu.org/AJIN/AIJN-166.pdf
AMGEN V. EXCIVA, IMMIGRATION UPDATE
The Telangana Science Journal: http://www.vepachedu.org/TSJ/TSJ-242.pdf     
PURPLE FRUITS AND VEGETABLE, LEMON-CRANBERRY MUFFINS, BARLEY PILAF, GREEN BEANS WITH PARMESAN, EXERCISE, MEDICAL ERRORS, UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) AND GLOBAL HEALTH
Mana Sanskriti (Our Culture): http://www.vepachedu.org/manasanskriti/MS-242.pdf        
HIGHER EDUCATION & US
Best Regards,

 

__._,_.___

Posted by: Sreenivasarao Vepachedu <svepachedu@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (46)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
blob.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] కైరవిణీ #kairaviNI#

 

కైరవిణీ - 

ఆధారము - వాగ్వల్లభ 
నడక - ఖండగతి 
వర్గము - వనమయూరము 
(పుస్తకములో కారవిణీ అని ఉన్నది) 

కైరవిణీ - భ/జ/భ/జ/లగ UIII UIU - IIIU IIU
14 శక్వరి 7087 

మానసము నీకునై - మలసెనే చెలియా 
కానగను వత్తువా - కలలలో సకియా 
నీనగవు కాంతిలో - నిలువనా లలితో 
వానవలె రమ్ము నీ - వలపు కర్వలితో 

చంచలపు చిత్తమా - సరసముల్ వలదే 
వంచనకు లొంగకే - వ్యధయు రాగలదే 
సంచితము పాపమా - సరకుచేయఁడుగా 
కుంచిత మదృష్టమా - కుములుటే రతియా 

కైరవిణిఁ గాంచరా - ఖదిరుఁడా త్వరగా 
తారలట నవ్వె నీ - తమిని నిర్దయగా 
కోరికలు కొండలా - కుటిల మీ బ్రదుకా 
చేరఁగ నశక్యమా - చెలువమే వృథయా 

కాంచ నిను వత్తు నీ - కవితలోఁ బదమై 
కాంచనపు కాంతిలోఁ - గనులలోఁ గలయై 
యెంచ నిను గొల్తు నా - హృదయమే గుడి క-
వ్వించ నను రమ్ము నా - ప్రియతమా యిపుడే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
kairaviNI - 

aadhAramu - vAgvallabha 
naDaka - khaMDagati 
vargamu - vanamayUramu 
(pustakamulO kAraviNI ani unnadi) 

kairaviNI - bha/ja/bha/ja/laga #UIII UIU - IIIU IIU#
14 Sakvari 7087 

mAnasamu nIkunai - malasenE cheliyA 
kAnaganu vattuvA - kalalalO sakiyA 
nInagavu kAMtilO - niluvanA lalitO 
vAnavale rammu nI - valapu karvalitO 

chaMchalapu chittamA - sarasamul valadE 
vaMchanaku loMgakE - vyadhayu rAgaladE 
saMchitamu pApamA - sarakuchEya@MDugA 
kuMchita madRshTamA - kumuluTE ratiyA 

kairaviNi@M gAMcharA - khadiru@MDA tvaragA 
tAralaTa navve nI - tamini nirdayagA 
kOrikalu koMDalA - kuTila mI bradukA 
chEra@Mga naSakyamA - cheluvamE vRthayA 

kAMcha ninu vattu nI - kavitalO@M badamai 
kAMchanapu kAMtilO@M - ganulalO@M galayai 
yeMcha ninu goltu nA - hRdayamE guDi ka-
vviMcha nanu rammu nA - priyatamA yipuDE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4596

2 Messages

Digest #4596
1
2

Messages

Thu Mar 1, 2018 7:05 pm (PST) . Posted by:

swamypvapI do not have any exposure to any Vedam just like the Sri(spider) which provided a protection cover to Eswara like an umbrella.
I have never studied any Saastram just like the Kaalam(snake) which became an Aabharanam (ornament) to Eswara.
I have never been to any school just like the Hasti (elephant) which performed Abhishekam(Bath) to Eswara.
I have never known any Mantram(set of words embedded with power) for doing Eswara Japam(mediation) just like the Chenchu (hunter) who donated his eyes to Eswara when the eyes of Eswara started shedding tears.
I do not have any Bhaavam(thought) in my Hrudayam (mind) other than Eswara Bhaavam because I do not know anything other than Eswara.
Sri Kaalahasti Eswara appears to Mano Lochanamulu in the form of Aalochanalu (Bhaavamulu) that Eswara is Adhipati(owner) of Pasu Vaahanam and I am that Pasu Vaahanam carrying Eswara.


Thu Mar 1, 2018 8:28 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

Nandi is Eswara Abhhi Mukham in any Sivaalayam.
When we are in Sivaalayam, we would be also Eswara Abhi Mukham.
When we bow down to Nandi, Nandi as
Eswara Abhi Mukham and as the first one to be counted among the devotees of Eswara like a Firewall grants Anujhna (permission) to us through enlightening our Buddi(intellect) to realize that Eswara is Pasu Pati and Nirvikaaram and we are all Pasuvulu (animals) as we are always (24*7) mentally engrossed in the four instincts(Vikaaramulu) namely Aaharam, Nidra,Bhayam and Mithunam just like the animals and we are all carrying Eswara as Atma/Saakshe.


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.