[racchabanda] భసలప(మ)దము #bhasalapa(ma)damu#

 

భసలప(మ)దము - 

ఆధారము - వాగ్వల్లభ
నడక - 4,5 - 5,5 మాత్రలు
(భసలము = నల్ల తుమ్మెద)

నిజముగా ఇట్టి వృత్తములను సరిగా వ్రాసినప్పుడు, చక్కగా పాడుకొనవచ్చును -

భసలపదము - భ/స/జ/త/గ UII IIUI - UIU UIU
13 అతిజగతి 2399 

శోభల నరుదెంచె - సొంపుతో నింపుగా 
నీ భువిని వసంత - మెంత యానందమో 
రా భసలపదమ్ము - రమ్యమై పాడనా 
యీ భసలము లిందు - నీలలన్ వేయఁగా 

శంకర యన నీకు - శంక లింకేలరా 
వంకర పథ మేల - వాఁడు తోడుండఁగా 
పంకము విడి నీవు - పంకజమ్మై మనన్ 
సంకటహరుఁడైన - సాంబునిన్ గొల్వరా 

సుందరుఁ డన నీవె - సోమచూడాధరా 
కంధరమున నంజు - కంజ మా మానస-
మ్మందున నెపుడుంతు - వయ్య గంగాధరా 
వందనములు నీకు - పార్వతీనాయకా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
bhasalapa(ma)damu - 

aadhAramu - vAgvallabha
naDaka - 4,5 - 5,5 mAtralu
(bhasalamu = nalla tummeda)

nijamugA iTTi vRttamulanu sarigA vrAsinappuDu, chakkagA pADukonavachchunu -

bhasalapadamu - bha/sa/ja/ta/ga #UII IIUI - UIU UIU#
13 atijagati 2399 

SObhala narudeMche - soMputO niMpugA 
nI bhuvini vasaMta - meMta yAnaMdamO 
rA bhasalapadammu - ramyamai pADanA 
yI bhasalamu liMdu - nIlalan vEya@MgA 

SaMkara yana nIku - SaMka liMkElarA 
vaMkara patha mEla - vA@MDu tODuMDa@mgA 
paMkamu viDi nIvu - paMkajammai manan 
saMkaTaharu@MDaina - sAMbunin golvarA 

suMdaru@M Dana nIve - sOmachUDAdharA 
kaMdharamuna naMju - kaMja mA mAnasa-
mmaMduna nepuDuMtu - vayya gaMgAdharA 
vaMdanamulu nIku - pArvatInAyakA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] కనకకేతకీ #kanakakEtakI#

 

కనకకేతకీ -

ఆధారము - వాగ్వల్లభ
నడక - 5,5 - 4,5 మాత్రలు

కనకకకేతకీ - త/స/జ/జ/గ UUI IIUI - UII UIU
13 అతిజగతి 2909

రేరాజు నడిమింట - రేతిరి వేళలో 
నారాజు నిను జూడ - నల్గితి జ్వాలలో 
దూరమ్ము సన నేల - దుఃఖము నివ్వఁగా 
మారాజ మఱి రమ్ము - మ్రగ్గుచు నుంటిరా 

ఆడించు మురిపాల - యందపు బొమ్మరా 
పాడించు నునుతెల్గు - వల్లకి తీగరా 
క్రీడించు కనకంపు - కేతకి నేనురా 
రా డాయు మిట నన్ను - రాతిరి వేళరా 

వాతాత్మజుఁడు నిన్ను - వందన సేయు నా 
యేతావొ యిల నీదు - నిల్లగుఁ జెప్పరా 
సీతాహృదయపాల - శ్రీరఘు నందనా 
నాతోడు ధర నీవె - నమ్మితి నిన్నెరా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
kanakakEtakI -

aadhAramu - vAgvallabha
naDaka - 5,5 - 4,5 mAtralu

kanakakakEtakI - ta/sa/ja/ja/ga #UUI IIUI - UII UIU#
13 atijagati 2909

rErAju naDimiMTa - rEtiri vELalO 
nArAju ninu jUDa - nalgiti jvAlalO 
dUrammu sana nEla - du@hkhamu nivva@MgA 
mArAja ma~ri rammu - mragguchu nuMTirA 

aaDiMchu muripAla - yaMdapu bommarA 
pADiMchu nunutelgu - vallaki tIgarA 
krIDiMchu kanakaMpu - kEtaki nEnurA 
rA DAyu miTa nannu - rAtiri vELarA 

vAtAtmaju@MDu ninnu - vaMdana sEyu nA 
yEtAvo yila nIdu - nillagu@M jepparA 
sItAhRdayapAla - SrIraghu naMdanA 
nAtODu dhara nIve - nammiti ninnerA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4597

10 Messages

Digest #4597
1
2
ANANTA RAMA NAMAM by swamypvap
3
Rug Veda 1st & 10.191.3 shlokas.... by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
6
Rug 10.9.1-9 plus couple more.... by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
7
Rug 4.10  & Yaju 1.1 by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
8
Rug 10th Kanda (5th, 6th , 7th) by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
9
Atharva 5.1.2 & Atharva 7.67.1 by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
10
Rug Veda Verse.... by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem

Messages

Thu Mar 1, 2018 11:13 pm (PST) . Posted by:

swamypvap


Rama Namam is Anantam(infinite in time and space). Any Namam has a limited count and has a limited time span unlike Rama Namam.
Man is a social animal. People belonging to the four Aasramulu are inter dependent. Evan a great person who embraced Sat Nyasam has to depend on a Gruhastu for Biksha. More over a man can not lead a life in loneliness unless he is a Mukta Karma Chayadu(great philosopher) like Suka Yogi.
keeping the above facts in mind, people exchange their good wishes through saying Jai Ramji Ki when they meet each other and also send their good wishes to their relatives and friends through the common friends/relatives by asking them to convey Ram Ram Kahana in the form of a greeting message.
Also during Antima Yatra of a dead person that is during the transition period of a Jiva from Iha Lokam to Para Lokam. people loudly say Ram Nam Sach Hai for the benefit of a Jiva who is on his way to Para Lokam and for the people around who are alive.
All the above facts prove beyond doubt that Rama Namam is very much relevant and of paramount importance whether a person is alive or dead. Hence Rama Namam is Anantam and Rama Bhakti Pradaayakam when a person is alive and Mukti Pradaayakam when a person is leaving the Deham(body).

Fri Mar 2, 2018 9:13 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

Rama Namam is Anantam(infinite in time and space) and Amrutam(Nectar). Any Namam has a limited count and has a limited time span unlike Rama Namam.
Man is a social animal. People belonging to the four branches (Aasramamulu) are inter dependent on each other. Evan a great person who embraced Sat Nyasam has to depend on a Gruhastu for Biksha. More over a man can not lead a life in loneliness unless he is a Mukta Karma Chayadu(a wanderer who is free from any Karma) like Suka Yogi.
Keeping the above facts in mind, people live in a society and exchange their good wishes through saying JAI RAMJI KI when they meet each other and also send their good wishes to their relatives and friends who are away through the common friends/ relatives when they meet them. The greeting message being sent through the common friends/ relatives is to convey to them to remember Prabhu Rama as RAM RAM KAHANA.
Also during Antima Yatra(last journey) of a dead person that is during the transition period of a Jiva from Iha Lokam to Para Lokam, people loudly say RAM NAM SACH HAI for the benefit of a Jiva who is on his way to Para Lokam and for the people around .
All the above facts prove beyond doubt that Rama Namam is very much relevant and of paramount importance whether a person is alive or dead. Rama Nama Amrutam is a Prasaadam as blessed by Eswara in the capacity as Taaraka Mantram. Guru Daivam Hanuman as Rama Nama Amruta Pradaata holds the Kalasam (Utensil) containing Rama Rasaayanam in one of his ten hands of Pancha Mukha Swrupam. Maharshi Narada and Srimad Ramayana Kavi Kokila Valmiki had Rama Nama Amruta Paanam. As per the words of Sat Guru Goswamy Tulasidas even Prabhu Rama never knew the power of Rama Namam. One cannot afford to forget Rama Namam even in dreams according to a great saint Sri Rama Dasu. Rama Namam is the greatest Sat Nidhi out of all treasures that one can imagine in the words of a great saint Tyagaraja. The power of Rama Nama Japam was the source of inspiration for Maha Bhagavata Rachana by a great devotee of Prabhu Rama by name Potanamyatya. Rama Namam gives Rama Bhakti (devotion) which empowers a devotee to fly like a free bird with Absolute Jhnanam and Vairagyam as its wings in Chidaakaasam/Chidaanandam. Accordingly Rama Namam is Anantam/ Amrutam and Rama Bhakti Pradaayakam when a person is alive and Mukti Pradaayakam when a person has left the Deham (body) for his Para Loka Yatra.


Fri Mar 2, 2018 9:13 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangemRug (1.1.1) "Agni Meele Purohitam, Yagnasya Deva Mrutyujam, Hotaram Ratna Dhatadam" 
Agni is not mere fire but He is representative of  Eashwara/the Omniscient 
Agni is Yagnya purohit (priest), "Oh Agni we worship you, you are ruthvija of gods, Agni is hota, (hota is one who calls devatas to the venue of yagnya for offering havissu/oblation). He is giver/donor (dhatadam) of all wealth (ratna)". Note that ruthvija and hota are yagna purohits 

-------------------------------------------------- 
Rug (10.191.3) 
"Samaneeva Akootihi, Samaneeva Hrudayanivaha, Samana Mastuvo Mano Yathavaha Susahasati"

Your/our sankalpas (desired ones = akoothihi) become the same, so also hearts align with each other. Our hearts (manassulu) to be identical and we become fully united/organised 
(The above one is a great thinking for action for unity with similar aims)
------------------------------------------------
Comments are welcome ! 

Fri Mar 2, 2018 9:13 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangem


Rug (7th Mandala 59.12) and Yaju (3rd Ch., 60th verse) where " Trayambakam Yajamahe……verse is included....yamamrutat"
The verse explains about leaving the material body (Dehaanth) as easily as a ripened cucumber gets separated from its stem and reaching moksha hereafter. 
In this  prayer of people, sin-punya tie/bandham/aadhar is absent.. ---------------- 
Rug 1.16 "Dvaasuparna sayujaa sakhya samaanam  vriksham paripaswa jaathe,Yoryaha,vippalam, swaadhyaa dvaathya sapanna nyo,abhichaaka sheethi"
On a tree, two birds are sitting side by side. One is eating fruit and another is simply watching.               
The implied meaning is the revelation of relation between individual consciousness and thought. Here tree is one's body, the  bird is eating  is thought, eating fruits of labour and second one is consciousness,wisdom. Thought is involved in all the worldly activities, whereas consciousness is a mere witness of the activities. Here note the well known "SAT,CHIT ANAND or Truth Consciousness (or choice less awareness), Bliss.

Fri Mar 2, 2018 9:14 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangem

 

Yaju 23.18 - Prana,Apana and Vyana :
Om "Praanaaya Swaha, Apanaaya Swaha, Vyana Swaha…"
Pranaaya = for Life Sustenance, Swaha = Truth Saying (Satya Vakku), Apaanaya = for removing Misery, Swaha=Truth Saying (Satya Vakku), Vyanah (=Vi+Anaya)=Aatma spread in the whole body, Swaha=Truth Saying (Satya Vakku)         
Oh God, keep Aatma in the body, give us enough vital breath for sustenance of life, and destruction of miseries.
------------------- 
Rug,3.62.10, Yaju3.35, 32.9, 30.2, 36.3 & Sama 14.62
Om Bhooebhu Vasuvaha, Tatsa Vituvarenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dheeyonaha Prachodayat"
Tat=that (paresmeshwara), Savituhu=creator of universe, Varenyam=adoptable/noble qualities, Devasya=welfare bestowing god, Dheemahi=Tejovanta God, Dhiyaha=Quality (Buddhi), Yaha = which, naha=ours, Bhargaha= killer of worries, Pra+Chodayat = giver of prerana/shakti.
Oh divine, illuminating, sublime god, creator of the universe, killer of our worries, we adore your supremacy.

Fri Mar 2, 2018 9:14 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangemRug.10.9.1-9  
Importance of Water:"Apohishta Mayo Bhuvah, thana  oorje dadhathana  maheranaaya chakshase"
Oh water god, you give comfort, you empower us to understand                       ------------------------- 
A Popular Vese in Rug.... 
'imam me varuna shrudheehava, madhyaacha mrudayathvaa, mavassuraachake,Tatvaa yaamibrahmana..".              
O varuna deva, please accept my invitation,  release me from custody, I am praying you for protection of life. This is the request of Shunasshepa.. Varuna god obliged his request and released him from custody 
------------------------------
About water veda says "yaasaan raja varunoyaati, madhye satyaanrute,  avapashyam janaanaam, madhu shchutha, shuchauo yaah pavaka stana aapah shyam syona bhavanti"
Varuna is the king of water. He judges truths-untruths, he is amidst water and that water rains on us with sweet  drops and makes us clean and pious, he blesses us 

Fri Mar 2, 2018 9:14 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangem

 

Rug 4.10  
"Om thatsa vithuvarenyam bhargo devasya dheemahi, Dheeyonah Prachodayath''
We meditate devatha Sathur, that is most useful/needed,that gives wisdom and promotes  good thinking 
---------------
Yaju 1.1(1st Ch,1st Verse)
"Om ishi thvorne vayanasthya…yaajamaanya pashoonsahi"   
It is composed of 4 padas (charanas) and tells that the universe creator is all pervsasive, spread everywhere and describes His qualities. It advises to perform good karmas. Humans to request him to bestow knowledge, parakramam (shourya), energy, wealth and other comforts. He is to be prayed to protect from bad people and thieves, do not kill cows and pray Him to protect them 

Fri Mar 2, 2018 9:14 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangemMention of Nature of Punarjanma in Rug, Yaju  &Atharva :
Rug---[10-059] HYMN LIX. Nirrti and Others. This Rug 10th Kanda(5th, 6th , 7th(mainly)  on Rebirth/Punarjanma 
(Source:Griffith)
1. His life has been renewed and carried forward as two men, car-borne, by the skilful driver. One falls, then seeks the goal with quickened vigour. Let Nirrti depart to distant places.2. Here is the psalm for wealth and food, in plenty: let us do many deeds to bring us glory. All these our doings shall delight the singer. Let Nirrti depart to distant places.3. May we overcome our foes with acts of valour, as heaven is over earth, hills over lowlands. All these our deeds the singer hath considered. Let Nirrti depart to distant places.4. Give us not up as prey to death, O Sorna still let us look upon the Sun arising. Let our old age with passing days be kindly. Let Nirrti depart to distant places.5. O Asuniti, keep the soul within us, and make the days we have to live yet longer. Grant that we still may look upon the sunlight: strengthen thy body with the oil we bring thee.6. Give us our sight again, O Asuniti, give us again our breath and our enjoyment. Long may we look upon the Sun uprising; O Anumati, favour thou and bless us.7. May Earth restore to us our vital spirit, may Heaven the Goddess and mid-air restore it. May Soma give us once again our body and Pusan show the Path of peace and comfort.      From the above, it is evident that in Vedas we do not find references to rebirths based on past karma fruits/sins.The god is prayed to give the body, longer life, fresh air, soma for vigour, enjoyment, eyes etc.  

Fri Mar 2, 2018 9:15 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangemAtharva 5.1.2 (5th Kanda, 1st Sooktam, 2nd Verse)
Soul lived earlier in bodies-Enter Womb of mother for next Janma; 
"Aayo(yah=which) Dharmani (perfortming dharma)prathama sasaada(getting), thatho (thathaha=that) papoonshi (faces) krunushe(to do) purooni (many), Dhasyu ronim (yonim=Yoni) prathamam aa vivesha(entering)aa(yah) vaacham(talk) anudithaam(revealed) chiketha (person who knew)" 
Soul in the present body existed in earlier janmas in other bodies.The same soul enters first into womb of a woman to take rebirth and slowly learns/understands the unspoken words 
--------------------- 
Atharva 7.67.1
"Punarmaithvi indriyam (indrathvam=god) punaraathma (again the aathma), dravinam (wealth/money)brahmanam (veda knowledge) cha (and), punar(other janmas) agnayo (scholars) dhishnya yathasthama(at proper place) kalpayanthaami (becomes efficient) haiva" Oh god, let me get sense organs, strength, money and knowledge and I perform divine karmas. Always enable me to grow with prosperity. The soul in me now, lived prior to bodies and limbs that uphold powers and through them assume various bodies, first enter into the womb of mother and slowly understand the unspoken words 
You do not find rebirth related to past janmas Karma 

Fri Mar 2, 2018 9:15 pm (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangem"Om Vishvaan dava Savitha Durasuva, yad bhadram thannu aasuva"

 Simply the verse means, oh great Eeshwara, please ensure no sin touches me & all are shubham to me 

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.