[racchabanda] చండవృష్టిప్రపా(యా)తము #chaMDavRshTiprapA(yA)tamu#

 

చండవృష్టిప్రపా(యా)తము - 

పాదమునకు రెండు న-గణములు, ఏడు ర-గణములు. నేను మూడేసి గణములకు అక్షరసామ్య యతిని, ప్రాసను ఉంచినాను. పద్య దండకములలో ఇది మొదటిది. 

చండవృష్టిప్రపాతము - న/న/ర - (ర)3 - (ర)3 
27 భూశ్చందము 38347968 

మనసు పిలుచుచుండఁగా - మాటలాడంగ రావేలకో - మాయలో ముంచ రావేలకో 
తనువు పిలుచుచుండఁగాఁ - దాపమున్ దీర్చ రావేలకో - దాహమున్ దీర్చ రావేలకో 
కనులు పిలుచుచుండఁగాఁ - గాకలన్ మాన్ప రావేలకో - కామమున్ దీర్చ రావేలకో 
వినఁగఁ జెవుల వెచ్చఁగాఁ - బ్రేమగీతమ్ము నాలించవా - ప్రీతితో నన్ను బాలించవా 

చదువు లొసఁగు మెప్పుడున్ - జక్కఁగాఁ జారుహాసమ్ములన్ - జండ వృష్టి ప్రపాతమ్ముగా 
ముదము గలుగు నెప్పుడున్ - ఫుల్లమౌ జ్ఞాన పుష్పమ్ముగాఁ - బొంగు నానంద సంద్రమ్ముగా 
విధిసతి వరవీణతో - వేదమంత్రమ్ములన్ మీటుమా - ప్రేమతో గీతి నేర్పించుమా 
హృదయసరసిలో సదా - నృత్యమాడంగరా హంసగా - తృప్తినీయంగ నందమ్ముగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
chaMDavRshTiprapA(yA)tamu - 

pAdamunaku reMDu na-gaNamulu, EDu ra-gaNamulu. nEnu mUDEsi gaNamulaku axarasAmya yatini, prAsanu uMchinAnu. padya daMDakamulalO idi modaTidi. 

chaMDavRshTiprapAtamu - na/na/ra - (ra)3 - (ra)3 
27 bhUSchaMdamu 38347968 

manasu piluchucuMDa@MgA - mATalADaMga rAvElakO - mAyalO muMcha rAvElakO 
tanuvu piluchuchuMDa@MgA@M - dApamun dIrcha rAvElakO - dAhamun dIrcha rAvElakO 
kanulu piluchuchuMDa@MgA@M - gAkalan mAn&pa rAVElakO - kAmamun dIrcha rAvElakO 
vina@Mga@M jevula vechcha@MgA@M - brEmagItammu nAliMchavA - prItitO nannu bAliMchavA 

chaduvu losa@Mgu meppuDun - jakka@MgA@M jAruhAsammulan - jaMDa vRshTi prapAtammugA 
mudamu galugu neppuDun - phullamau j~nAna pushpammugA@M - boMgu nAnaMda saMdrammugA 
vidhisati varavINatO - vEdamaMtrammulan mITumA - prEmatO gIti nErpiMchumA 
hRdayasarasilO sadA - nRtyamADaMgarA haMsagA - tRptinIyaMga naMdammugA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] నేర్పుటె..

 

నేర్పుటె..
-----------------


గేయము - మాత్రాబద్ధము (13-14)


పచ్చని పాదపమొకటుండె
విచ్చిన పూవుల గుత్తులతో
మెచ్చెడి హృదయాలెన్నెన్నో
యిచ్చెడు మేలును మదినుంచి

పూలును గమ్మని తావులతోఁ
దేలఁగఁ జేయఁగ డెందముల
గాలికి నూగెడు కొమ్మలపై 
వ్రాలెడు పతగము లెన్నెన్నో

ఎండకు వానకుఁ గిమ్మనదు
దండిగ లంచములిమ్మనదు 
నిండగు ప్రేమను మించుటయే
దండిగ ఫలములఁ బంచుటయే

స్థిరముగ నిలఁబడు ధరణిపయి
వెఱువక మారెడు స్థితుల గని 
గరువముఁ జూపదు నిముషమును
నరయుటె యందఱి నొక్కటిగా

తిరిగెడి కాలము గమనించు 
కురిసెడి వానల పులకించు 
హరితపు టాకుల నలరించు 
పరిపరి జీవుల గరుణించు

కక్షల నుంచదు కొట్టినను
సాక్షిగ గనుటే యన్నిటిని 
రక్షకుఁ దలఁచుచు గుండియను 
దీక్షగఁ గడుపుటె మనుగడను

ఆర్పక యెవ్వరి బ్రతుకులను 
తీర్పుల నొసఁగక నేరిపయి
నేర్పుటె పాఠాలెన్నెన్నో
యోర్పున నేర్వఁగ దలఁచినచో


సుప్రభ 
9:09 AM
03-07-2018

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4601

2 Messages

Digest #4601

Messages

Tue Mar 6, 2018 3:45 am (PST) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Rig Veda Book 1 Chapter 6 Hymn 0081 to 0094 - YouTube

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Rig Veda Book 1 Chapter 6 Hymn 0081 to 0094 - YouTube

The Rig Veda is a collection of Vedic Sanskrit hymns counted among the four Hindu religious texts known as the V...
|

|

|

Om Namo NarayanayaD. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Tue Mar 6, 2018 9:26 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

Yogam means union.
Yogi is one who has united his/her individual consciousness with the Absolute consciousness.
What is the Absolute consciousness ?
Absolute consciousness is that consciousness which is beyond the dual aspects of Dualism(Dvaitam).
The above statement implies that Yogi is one whose Buddi(intellect) has become one with the Absolute(Sat/Ekam/Nityam).
as Buddi(intellect) of a normal person is subjected to the dual aspects of the world.
The above statement further implies that Yogi is one who is a Master of his/her mind(Manasu) as Manasu is directed by Buddi(intelligence).
The above statement leads to the conclusion that Yogi is one who is a controller of his/her five senses (Indriyamulu) as the senses would be ineffective in the non involvement.non cooperation of their boss Manasu(mind).
From the above statement, the following inference can be drawn that Yogi is one who gives zero weight to taste(Ruchi) among the six tastes(Ruchulu) and who does not need any comfort like a fan/Ac,bed/Mattress etc for sleep and who pays a deaf ear to a praise or criticism and who sees every one with Sama Drushthi (equal mindedness) and who leads a life to help the hapless and helpless people and who finally prays for the welfare of the Jagath an all people in mind.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.