[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము హరిణప్లుతా #ardhasama vRttamu hariNaplutA#

 

అర్ధసమ వృత్తము హరిణప్లుతా - 

బేసి పాదములు - ఉపచిత్రా లేక విదుషీ 
సరి పాదములు - ద్రుతవిలంబిత (సుందరీ, హరిణప్లుత) 
ఆధారము - పింగళ, రత్నమంజూష

హరిణప్లుతా - స/స - స/లగ // న/భ - భ/ర 

కమలమ్ములలోఁ - గనులన్ గనన్ 
రమణి చూచితి - రంగుల ప్రొద్దులో 
భ్రమరమ్ములలో - రవమున్ వినన్ 
రమణి వేచితి - రాగపు సద్దులో 

భువిపై విరిసెన్ - బువు రంగులన్ 
భవము వెల్గెను - బల్పలు భంగులన్ 
నవమై నయమై - నవు వెన్నెలన్ 
గవిత వ్రాసితిఁ - గాటుక వన్నెలన్ 

చెలువమ్ములతోఁ - జెలి సౌఖ్యమా 
కలువ కన్నులు - కైతకు వాక్యమా 
తెలివెన్నెలలోఁ - దెరఁ దీయుమా 
వలపు బాధను - బాపఁగఁ జేయుమా 

విధిపత్ని సదా - ప్రియమారఁగా 
చదువు నీయుము - సంతస మందఁగా 
హృదయమ్మున నీ - నృతు లాడఁగా  
ముదము పూయును - ముచ్చట లాడఁగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu hariNaplutA - 

bEsi pAdamulu - upachitrA lEka vidushI 
sari pAdamulu - drutavilaMbita (suMdarI, hariNapluta) 
aadhAramu - piMgaLa, ratnamaMjUsha

hariNaplutA - sa/sa - sa/laga // na/bha - bha/ra 

kamalammulalO@M - ganulan ganan 
ramaNi chUchiti - raMgula proddulO 
bhramarammulalO - ravamun vinan 
ramaNi vEchiti - rAgapu saddulO 

bhuvipai virisen - buvu raMgulan 
bhavamu velgenu - balpalu bhaMgulan 
navamai nayamai - navu vennelan 
gavita vrAsiti@M - gATuka vannelan 

cheluvammulatO@M - jeli saukhyamA 
kaluva kannulu - kaitaku vAkyamA 
telivennelalO@M - dera@M dIyumA 
valapu bAdhanu - bApa@Mga@M jEyumA 

vidhipatni sadA - priyamAra@MgA 
chaduvu nIyumu - saMtasa maMda@MgA 
hRdayammuna nI - nRtu lADa@MgA  
mudamu pUyunu - muchchaTa lADa@MgA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4602

6 Messages

Digest #4602
1
From Aurobindo, on Vedas - A few excerpts by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
3
Rug Veda 1.164.46 by "Dr Ravishankar Sangem" ravisangem
6
ESWARA HRUDAYAM by swamypvap

Messages

Wed Mar 7, 2018 12:35 am (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangemBelow From Aurobindo Collected Wotrks Vol. p 17 The Scholars.. Vol i4
Sri Aurobindo's "The Secret of the Veda with Selected Hymns".
6 Gita XV.15.
Vedas are basiclly CONCERNED WITH  Spirituality-Divine (Aadhyathmika daiva Chintana –Daiva Shakti)

O TRANSLATE the Veda is to border upon an attempt at the impossible. For while a literal English rendering of the hymns of the ancient Illuminates would be a falsification of their sense and spirit, a version which aimed at bringing all the real thought to the surface would be an interpretation rather than a translation. I have essayed a sort of middle path,— a free and plastic form which shall follow the turns of the original and yet admit a certain number of interpretative devices sufficient for the light of the Vedic truth to gleam out from its veil of symbol and image.
The Veda is a book of esoteric symbols, almost of spiritual formulae, there are 3 MAIN principles of existence and the seven Puranic worlds correspond to them with sufficient precision, 

1. Pure Existence—Sat World of the highest truth of being (Satyaloka)
2. Pure Consciousness— World of infinite Will or con-Chit scious force (Tapoloka)
3. Pure Bliss—Ananda World of creative delight of existence (Janaloka)
The Rishi ( drashta of the Hymn) prays to the divine Flame to work in him by the triple force of Power, Knowledge and Delight.

Wed Mar 7, 2018 1:26 am (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangem

 

Rug 1.25.2

"Mano Vadhyaya hathnave jiheelanaya reeradhaha,maa   hrunanaanasya manyave".

Oh god, due to ignorance if any person through  insults me/us, kindly do not allow me to kill him or exhibit wrath when he repents for his bad act 

Wed Mar 7, 2018 1:26 am (PST) . Posted by:

"Dr Ravishankar Sangem" ravisangemRug1.164.46

"Indra,Mithram Vaunamaagni  mahuryo dvyaha, sa supurno garuthman,Ekam saddipraa bahudha vadantyagnim  yamam maatharishvana mahu" 

The Supreme Spirit is the protector  of all. He pervades and gives light. He is called Indra or Gloriuos, Mithra or friendly, Varuna or thegreatest – the best Agni or adorable, Yama or Ruler/Controller, Maatharishva orthe mighty (some of His other names are Aditya, Vayu, Chandrama, Shukra, Brahma, Apaha, Prajapati). His different names denote different attributes of the sameSupreme.          

Wed Mar 7, 2018 5:17 am (PST) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Rig Veda Book 1 Chapter 7 Hymn 0095 to 0112 - YouTube

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Rig Veda Book 1 Chapter 7 Hymn 0095 to 0112 - YouTube

The Rig Veda is a collection of Vedic Sanskrit hymns counted among the four Hindu religious texts known as the V...
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Wed Mar 7, 2018 6:05 am (PST) . Posted by:

swamypvap

Rama Namam is Anantam(infinite in time and space) and Amrutam(Nectar). Any Namam has a limited count and has a limited time span unlike Rama Namam.
Man is a social animal. People belonging to the four branches (Aasramamulu) are inter dependent on each other. Evan a great person who embraced Sat Nyasam has to depend on a Gruhastu for Biksha. More over a man can not lead a life in loneliness unless he is a Mukta Karma Chayadu(great philosopher) like Suka Yogi.
Keeping the above facts in mind, people exchange their good wishes through saying JAI RAMJI KI when they meet each other and also send their good wishes to their relatives and friends who are away through the common friends/ relatives when they meet them by asking them to convey RAM RAM KAHANA in the form of a greeting message.
Also during Antima Yatra(last journey) of a dead person that is during the transition period of a Jiva from Iha Lokam to Para Lokam, people loudly say RAM NAM SACH HAI for the benefit of a Jiva who is on his way to Para Lokam and for the people around .
All the above facts prove beyond doubt that Rama Namam is very much relevant and of paramount importance whether a person is alive or dead. Rama Nama Amrutam is Eswara Prasaaditam in the capacity as Taaraka Mantram. Guru Daivam Hanuman as Rama Nama Amruta Pradaata holds the Kalasam(Utensil) containing Rama Rasaayanam in one of his ten hands of Pancha Mukha Swrupam. Maharshi Valmiki had Rama Nama Amruta Paanam. As per the words of SatGuru Goswamy Tulasidas Raja Rama never knew the power of Rama Namam. One cannot afford to forget Rama Namam even in dreams according to a great saint Sri Rama Dasu. Rama Namam is the greatest Sat Nidhi out of all treasures. Rama Namam gives Rama Bhakti(devotion) which empowers a devotee fly like a free bird with Absolute Jhnanam and Vairagyam as its wings in Chidaakaasam/Chidaanandam. Accordingly Rama Namam is Anantam/ Amrutam and Rama Bhakti Pradaayakam when a person is alive and Mukti Pradaayakam when a person has left the Deham(body) for his Para Loka Yatra.


Wed Mar 7, 2018 7:35 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

Eswara is Sarva Vyapakam, Anantam and Achintyam.
Then the question is how to realize Eswara ?
The answer is to read the mind of Eswara?
What is Eswara Hrudayam ?
Eswara Hrudayam is Rama Charita Maanasam.
So to read the mind of Eswara means to read Rama Charita Maanasam.
Accordingly a Jijnaasu(true seeker) in quest of realization of Eswara who reads Rama Charita Maanasam, and loads it In Chittam(memory) and recollects it on regular basis and follows Dharmam as practiced by Prabhu Rama would realize Eswara as Atma/Sakshe.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] అర్ధసమవృత్తము ఇలా ##

 

అర్ధసమవృత్తము ఇలా - 

ఆధారము - హేమచంద్రుడు 

ఇలా - స/లగ // స/స/లగ 

నను జూడవా 
వనితా కనుదోయితోఁ 
బ్రణయమ్ములో 
నిను నా ధనమంటిఁగా 

లలితమ్ముగా 
లలనా లలి గల్గెఁగా 
వలరాయఁడే 
వలపన్ వల వేయఁగా 

విరబూసెనే 
విరు లా తరురాశిపై 
సరసాలతో 
సరసా దరిఁ జేరరా 

యదునందనా 
మదిలో ముదమారఁగా 
వదనమ్ములో 
మృదువై చిఱునవ్వులే 

పులకించఁగాఁ 
జెలితో పలుకాడరా 
తలపందు నీ 
వలపే యిలపై సదా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasamavRttamu ilA - 

aadhAramu - hEmachaMdruDu 

ilA - sa/laga // sa/sa/laga 

nanu jUDavA 
vanitA kanudOyitO@M 
braNayammulO 
ninu nA dhanamaMTi@MgA 

lalitammugA 
lalanA lali galge@MgA 
valarAya@MDE 
valapan vala vEya@MgA 

virabUsenE 
viru lA tarurASipai 
sarasAlatO 
sarasA dari@M jErarA 

yadunaMdanA 
madilO mudamAra@MgA 
vadanammulO 
mRduvai chi~runavvulE 

pulakiMcha@MgA@M 
jelitO palukADarA 
talapaMdu nI 
valapE yilapai sadA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___