[racchabanda] మందాక్రాంత-స్రగ్ధర అర్ధసమ వృత్తము #maMdAkrAMta-sragdhara ardhasama vRttamu#

 

మందాక్రాంత-స్రగ్ధర అర్ధసమ వృత్తము - 

ఆధారము - నయమంజరి 
మందాక్రాంతమునకు మొదటి నాలుగు అక్షరముల తఱువాత IUUI చేర్చినప్పుడు మనకు స్రగ్ధర లభిస్తుంది. 

బేసి పాదములు - మందాక్రాంతము
సరి పాదములు - స్రగ్ధర 
అక్షరసామ్య యతి, విరామ యతి సంస్కృత రీతిలో నుంచినాను. 

మందాక్రాంత-స్రగ్ధర అర్ధసమ వృత్తము - 

పూలన్ దెత్తున్ - బులకితమవన్ - మొగ్గ నవ్వుల్ చెలంగన్ 
పాలన్ దెత్తున్ వరాంగా - ప్రణయపు దడతోఁ - బానమున్ జేయ రావా 
చేల మ్మిత్తున్ - జెలిమి గురుతై - శీఘ్రమే కట్టుకోవా 
మేలౌ గీతిన్ నుతింతున్ - మృదుతర గతితో - మేను పొంగంగ రావా 

సందోహమ్మై - సడుల నిడుచున్ - సంధ్యలోఁ బుల్గు లెందున్ 
మందమ్మై వీచె గాలుల్ - మధుర మధురమై - మంద్ర గీతమ్ము లెందున్ 
విందై నిండెన్ - విరులు వనిలోఁ - బెక్కు వన్నెల్ వెలింగెన్ 
స్కంధా రావేల వల్లిన్ - గనఁగను ద్వరగాఁ - గామితమ్ముల్ ఫలించన్ 

రాసక్రీడన్ - రమణులు నిశిన్ - రాజిలంగాఁ జనంగన్ 
హాసమ్ముల్ జూడ నెందున్ - హరుసపు వడిలో - హారి నృత్యమ్ములాడెన్ 
భాసమ్మయ్యెన్ - వదనములలో - వంద దీపాల వెల్గుల్ 
రాసోల్లాసమ్ము హెచ్చెన్ - రసిక హృదయముల్ - రంజిలంగా రమించెన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
maMdAkrAMta-sragdhara ardhasama vRttamu - 

aadhAramu - nayamaMjari 
maMdAkrAMtamunaku modaTi nAlugu axaramula ta~ruvAta #IUUI# chErchinappuDu manaku sragdhara labhistuMdi. 

bEsi pAdamulu - maMdAkrAMtamu
sari pAdamulu - sragdhara 
axarasAmya yati, virAma yati saMskRta rItilO nuMchinAnu. 

maMdAkrAMta-sragdhara ardhasama vRttamu - 

pUlan dettun - bulakitamavan - mogga navvul chelaMgan 
pAlan dettun varAMgA - praNayapu daDatO@M - bAnamun jEya rAvA 
chEla mmittun - jelimi gurutai - SIghramE kaTTukOvA 
mElau gItin nutiMtun - mRdutara gatitO - mEnu poMgaMga rAvA 

saMdOhammai - saDula niDuchun - saMdhyalO@M bulgu leMdun 
maMdammai vIche gAlul - madhura madhuramai - maMdra gItammu leMdun 
viMdai niMDen - virulu vanilO@M - bekku vannel veliMgen 
skaMdhA rAvEla vallin - gana@Mganu dvaragA@M - gAmitammul phaliMchan 

rAsakrIDan - ramaNulu niSin - rAjilaMgA@M janaMgan 
hAsammul jUDa neMdun - harusapu vaDilO - hAri nRtyammulADen 
bhAsammayyen - vadanamulalO - vaMda dIpAla velgul 
rAsOllAsammu hechchen - rasika hRdayamul - raMjilaMgA ramiMchen 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

Re: [racchabanda] అర్ధసమవృత్తము ఇలా ##

 

cAlA bAvuMdi m

2018-03-07 22:51 GMT-05:00 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com>:


అర్ధసమవృత్తము ఇలా - 

ఆధారము - హేమచంద్రుడు 

ఇలా - స/లగ // స/స/లగ 

నను జూడవా 
వనితా కనుదోయితోఁ 
బ్రణయమ్ములో 
నిను నా ధనమంటిఁగా 

లలితమ్ముగా 
లలనా లలి గల్గెఁగా 
వలరాయఁడే 
వలపన్ వల వేయఁగా 

విరబూసెనే 
విరు లా తరురాశిపై 
సరసాలతో 
సరసా దరిఁ జేరరా 

యదునందనా 
మదిలో ముదమారఁగా 
వదనమ్ములో 
మృదువై చిఱునవ్వులే 

పులకించఁగాఁ 
జెలితో పలుకాడరా 
తలపందు నీ 
వలపే యిలపై సదా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasamavRttamu ilA - 

aadhAramu - hEmachaMdruDu 

ilA - sa/laga // sa/sa/laga 

nanu jUDavA 
vanitA kanudOyitO@M 
braNayammulO 
ninu nA dhanamaMTi@MgA 

lalitammugA 
lalanA lali galge@MgA 
valarAya@MDE 
valapan vala vEya@MgA 

virabUsenE 
viru lA tarurASipai 
sarasAlatO 
sarasA dari@M jErarA 

yadunaMdanA 
madilO mudamAra@MgA 
vadanammulO 
mRduvai chi~runavvulE 

pulakiMcha@MgA@M 
jelitO palukADarA 
talapaMdu nI 
valapE yilapai sadA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#
__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4604

2 Messages

Digest #4604

Messages

Fri Mar 9, 2018 7:33 am (PST) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Astika Parva, Mahabharatha Aadi parva Section 20 - 25 - YouTube

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Astika Parva, Mahabharatha Aadi parva Section 20 - 25 - YouTube

The Mahābhārata (US: /məhɑːˈbɑːrətə/, UK: /ˌmɑːhəˈbɑːrətə/; Sanskrit: महाभारतम्, Mahābhāratam, pronounced [məɦaː...
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Fri Mar 9, 2018 8:59 pm (PST) . Posted by:

swamypvap

Eswara is Ajam but Eswara is Srushthi Kaarakam.
Eswara is Niraakaaram but Eswara is Chidaananda Rupam.
Eswara is the smallest of the small but Eswara is the biggest of the big.
Eswara is Nirvikaaram but Eswara is Moola Kaaranam for all changes.
Eswara is Nirgunam but Eswara is Trigunaatmakam.
Eswara is Kalaateetam but Eswara is Trikaalatmakam.

Eswara is Nirmoham but Eswara is Moha Kshaya Kaarakam.
Eswara is Anantam but Eswara is Laya Kaarakam.
Eswara is Akhandam but Eswara is any Khandam(minute particle).
Eswara is Avyaktam but Eswara is Sarva Vyapakam.
Eswara has no Aadhaaram but Eswara is Aadhaaram for everything.
Eswara has no Aavaasam but Eswara is Sakala Bhoota AhdiVaasam
Eswara is Linga Rupam but Eswara is Gamyam/Layam for any Gamanam.
Eswara is Trishuula Phaanim but Eswara is Traya Shuula Nirmuulanam.
Eswara has Trilochanamlu but Eswara always Keeps his eyes closed in Dhyanam..
Eswara is Naagendrahaaram but Eswara is Amruta Pradaayakam.
Eswara is Brahmaveda Swarupam but Eswara is always in Maunam.
Eswara is Jagath Niyaamakam but Eswara is Swa Adheenam.
Eswara is a young Guru but all his Sisyaas are old.
Eswara holds Ganga on his head but Eswara is Jala Abhisheka Priyam.
Eswara took poison/ Haalahalam but Eswara blesses Rama Nama Amrutam.
Eswara is Aadibikshuvu but Eswara blesses us with Sarva Iaiswaryamulu as Biksha(Prasaadam)

Eswara wears Gaja Charmam(skin) but Eswara is Suddam
Eswara stays in Smasaanam but Eswara is Sarva Subha Kaarakam
Eswara is SwayamBhuva but Eswara is Jagath Pita.
Eswara is beyond any Graha Sthiti but Eswara Anugraham only causes Sthiti to all Grahamulu.
Eswara is Digambaram but Eswara is surrounded by the eight Dikpaalakulu as Ambaram(clothes).
Eswara is beyond the conception of mind and the perception of senses but His power only activates the mind and the five senses.
Eswara Vibhuti is Moolya Rahitam(zero money value) but it blesses us with Parama Artham(infinite money).
Eswara abode is Himaadri but Eswara always stays in our warm Hrudayamulu(Hearts).
Eswara is Achintyam but Eswara roots out all Chintalu(tensions) from our minds.
Eswara is Jagath Saakshe but even an ant won`t bite us without his permission.
Eswara is Adbhutam but Eswara is in all Bhutamulu as Bhuta Natham.
Eswara is beyond any personal attribute but Eswara is Saamba(Amba Sametam)..


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము మంజుసౌరభము ##

 

అర్ధసమ వృత్తము మంజుసౌరభము - 

ఆధారము - వృత్తరత్నాకరము 
బేసి పాదములు - మాలతీ 12 జగతి 1392 
సరి పాదములు - 13 అతిజగతి 2668 

మంజుసౌరభము - న/జ/జ/ర // స/జ/య/జ/గ 
IIII UII - UIUIU // IIUI UII - UUI UIU

మనసున మల్లెల - మంజుసౌరభ 
మ్మనయమ్ము నామది - యందుండు నిండుగా 
నిను గన నెంచితి - నీలమోహనా 
వినుమింక పాడెదఁ - బ్రేమార్ద్ర గీతికన్ 

ఉదయమునందున - నుజ్జ్వలమ్ముగా 
ముదమీయఁ బూచెను - ముద్దైన పుష్పముల్ 
హృదయము లయ్యెను - బ్రేమపూర్ణమై 
నిదురింక చాలును - నీవిప్డు లేవవే 

కలకల మంచును - గామవల్లభ 
మ్మిలపైన వచ్చెను - హృద్వీణ మ్రోఁగఁగా 
మిలమిల మంచును - మెల్లమెల్లఁగా 
మలనుండి జారెను - మంచుల్ సరిత్తులై 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు 
#
ardhasama vRttamu maMjusaurabhamu - 

aadhAramu - vRttaratnAkaramu 
bEsi pAdamulu - mAlatI 12 jagati 1392 
sari pAdamulu - 13 atijagati 2668 

maMjusaurabhamu - na/ja/ja/ra // sa/ja/ya/ja/ga 
#IIII UII - UIUIU // IIUI UII - UUI UIU#

manasuna mallela - maMjusaurabha 
mmanayammu nAmadi - yaMduMDu niMDugA 
ninu gana neMchiti - nIlamOhanA 
vinumiMka pADeda@M - brEmArdra gItikan 

udayamunaMduna - nujjvalammugA 
mudamIya@M bUchenu - muddaina pushpamul 
hRdayamu layyenu - brEmapUrNamai 
niduriMka chAlunu - nIvipDu lEvavE 

kalakala maMchunu - gAmavallabha 
mmilapaina vachchenu - hRdvINa mrO@Mga@MgA 
milamila maMchunu - mellamella@MgA 
malanuMDi jArenu - maMchul sarittulai 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___