[racchabanda] ప్రచిత దండకము #prachita daMDakamu#

 

ప్రచిత దండకము - 

ఆధారము - జయదేవ ఛందస్సు 
ఇందులో పాదమునకు 27 అక్షరములు గలవు. పాదమునకు రెండు న-గణములు, ఏడు య-గణములు. ఈ దండకమునకు వృత్తములవలె నాలుగు పాదములు గలవు. దండకమునకు యతి లేదు. కాని 27 అక్షరముల వృత్తములకు తెలుగులో యతినుంచుట సామాన్యము.. కావున నేను ప్రాసతో, అక్షరసామ్య యతితో క్రింద రెండు ఉదాహరణములను ఇచ్చినాను. 

ప్రచిత - న/న/(య)7 IIII IIIU - UIU UIU - UIU UIU - UIU UIUU 

హరి నిను దలువఁగా - హర్షముల్ గల్గుఁగా - నాశ లాభమ్ముతో - నందమై వెల్గుఁగాదా  
వరదుని బిలువఁగా - వంద నాదమ్ములన్ - వర్ణముల్ చిందుఁగా - పద్యముల్ చిమ్ముఁగాదా  
మురహర యనఁగ నా - మోములో నవ్వులే - పొంగు సంద్రమ్ములే - పూర్ణ సౌందర్య దీప్తుల్  
దరిసెన మొసఁగరా - దారి నీవేగదా - ద్వార మీవేగదా - త్రాహి సర్వోత్తమా రా 

కలలు నిజమగునో - కాంక్ష లీడేరునో - కల్పవృక్షమ్ములోఁ - గాంచ బంగారు పూలై 
లలిత లలితముగా - లాస్య మాడంగ నా - రత్నసౌధమ్ములో - రంజిలన్ సాధ్యమౌనా 
తెలుఁగు పదములతోఁ - దేటతెల్లమ్ముగాఁ - దేనె లొల్కంగ మ-త్తియ్యఁగాఁ బాడవేలా 
చెలువ మలరఁగ నీ - చిత్త మానందమై - చింది యందమ్ములన్ - శృంగమున్ జేరుఁ గాదా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
prachita daMDakamu - 

aadhAramu - jayadEva ChaMdassu 
iMdulO pAdamunaku 27 axaramulu galavu. pAdamunaku reMDu na-gaNamulu, EDu ya-gaNamulu. ee daMDakamunaku vRttamulavale nAlugu pAdamulu galavu. daMDakamunaku yati lEdu. kAni 27 axaramula vRttamulaku telugulO yatinuMchuTa sAmAnyamu. kAvuna nEnu prAsatO, axarasAmya yatitO kriMda reMDu udAharaNamulanu ichchinAnu. 

prachita - na/na/(ya)7 #IIII IIIU - UIU UIU - UIU UIU - UIU UIUU# 

hari ninu daluva@MgA - harshamul galgu@MgA - nASa lAbhammutO - naMdamai velgu@MgAdA  
varaduni biluva@MgA - vaMda nAdammulan - varNamul chiMdu@MgA - padyamul chimmu@MgAdA  
murahara yana@Mga nA - mOmulO navvulE - poMgu saMdrammulE - pUrNa sauMdarya dIptul  
darisena mosa@MgarA - dAri nIvEgadA - dvAra mIvEgadA - trAhi sarvOttamA rA 

kalalu nijamagunO - kAMxa lIDErunO - kalpavRxammulO@M - gAMcha baMgAru pUlai 
lalita lalitamugA - lAsya mADaMga nA - ratnasaudhammulO - raMjilan sAdhyamaunA 
telu@Mgu padamulatO@M - dETatellammugA@M - dEne lolkaMga ma-ttiyya@MgA@M bADavElA 
cheluva malara@Mga nI - chitta mAnaMdamai - chiMdi yaMdammulan - SRMgamun jEru@M gAdA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAVu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

5Am. Tiburon Golf Resort, Naples, Florida

 

శుభోదయం!

రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టింది. మెత్తటి దిళ్లు నిజంగా హాయిగా ఉన్నయ్యి. తలకింద రెండు. కాళ్లకింద రెండు. మై పిల్లో. కమ్ నించి తెప్పించకపోయినా, బాగానే పని చేసినయ్యి. అంతకు ముందు రాత్ర్రేనేమో, శిలువ మీద మేకులు కొట్టిన ఏసుక్రీస్తులా బాధ పడి ఇక ఇదే ఆఖరు రాత్రి, ఇన్ని పెయిన్ పాయింట్స్తో, కొంచం కదిలితే, దానికి పదిరెట్లు ఎక్కువ పోట్లు క్రియేట్ చేస్తూ, ఈ శరీరం ఇక ఈ  చెక్కల పక్కమీద నుండి దిగదు అనుకున్న, ఆ పక్కే మళ్లీ మర్నాడు హంసతూలికా తల్పమయింది.

అరే! ఎందుకిలా జరుగుతుంది,  రోజుకీ రోజుకీ ఇంత వేరియేషన్స్ ఏంటి అని, బహుశా, డాన్సులు ఎక్కువ అయ్యాయా, లేక, శరీరం శిథిలం ఐ పోతున్నదా, అని ఆలోచన మొదలెడదామా అనుకుని,

ఇదే అసలు మార్చాలిసింది. పక్క మీద పొర్లుతూ గంటల గంటల ఆలోచన అని, ఠక్కున మానేసి, లైబ్రరీ నుంచి తెచ్చుకుని  కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అప్ డేట్ చేసిన కెమిస్ట్రీ పుస్తకం తీసుకుని, సుఖంగా పఠించాను. కెనడా కళ్లజోడు ఎంతో గ్లామరస్ గా చూపించింది ఛార్ట్స్, ఈక్వేషన్స్. కాసేపటికి ఫుడ్ ఛాప్టర్కి రాగానే, మనసు ఫోర్ సీజన్స్ లో సర్వ్ చేసిన ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ మీదకు పోయింది. If only I can have that green veggie juice now! I will be all energy.

లక్కీలీ! I have stashed up my refrigerator the night before. 'లైఫ్ ఈజ్ గుడ్' వాళ్లు తయారు చేసిన ఫ్రిజ్. పబ్లిక్స్ మార్కెట్ వాళ్లతో సమానంగా, I have neatly stacked all food items, with much precision. I was thinking of the nice high school kid volunteering at Publix, in his school break, who transferred all my week's food and drink  supplies to my car trunk.  He seemed pretty unperturbed by the current craziness in America. Just happy not to have school work for a while. I was thinking of an upcoming visit to Vero, to visit Amy. She works very hard, all focused on her studies in school, and so much of extracurricular activities she does – volunteering in hospitals.

Ah! My kitchen looked so good in the early morning.  Is this a chemistry lab or a kitchen! The black granite counters are sparkling.

It is a cinch to whip up couple of eggs, add some sugar, and soak two large fat slices of Italian bread in it. As I made my coffee, and cut up a Bartley pear, the French toast puffed up, on the iron griddle.

I set up an eye pleasing morning breakfast on my one of a kind mahogany dining table. What if, it cost a fortune! It's the craftsmanship that counts. It is all dim lighting outside. Little sparkles in the dark. Most precious silence all around. I could hear the rolling of a distant sea in my head. Could smell the morning mist. The French toast is awesome. That's real. I am a damn good cook at 5am.

Ha! What a white laced softest of soft cotton, long sleeved top won't do to you. All those niceties softly touching on breasts, forearms, thighs. Thank you Fashion fresh! Perhaps that's the secret of last night's sweet sleep. Among various other good things. Ah! The hair is all like a soft cloud, thank you God! I will go to tonight's concert, to listen to a Tenor singing some arias, and art songs, really really looking beautiful.   Before that luxury, there are hours and hours at my disposal. Absolutely no television today.

Back to bed, with another cup of coffee. Back to study the chemistry book happily, between the covers.

Have a nice day All!

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (237)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4609

4 Messages

Digest #4609

Messages

Wed Mar 14, 2018 5:13 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is Sarva Vyapakam and Anantam.
Eswara is in Sarva Bhutamulu as Atma.
Temple stands for a abode of Eswara.
All famous temples are located on hills.
So to realize Eswara, a devotee has to transform his Deham(Body) in to Achalam (hill)/immovable .
To start with,a devotee under the grace of a Sat Guru has to make Buddi (intellect) free from the clutches of Deha Bhaavam/ Anitya Bhaavam/ignorance through uniting Buddi with Sat/Ekam/Nityam.
When once Buddi transforms into Sat Buddi/Atma Buddi, Manasu(mind) would stop undergoing Vikaaramulu/Vikruta Aakaaramulu(changes) and becomes like a hill(Achalam)(without movement),
When mind acquires the state of Nirvikaaram as Achalam, the five senses which are its subordinates would be ineffective.
When the five senses are non functional, the Deham(body) would be like a Jadham/ Jail (non living thing)
Then we would be enlightened to realize Eswara as Sarva Vypakam through realizing Eswara in Sarva Bhutamulu as a devotee is free from the trap namely Deham(body).
Hence the hill(Achalam) points out to us to treat this Deham as Achalam(hill) and realize Eswara/Atma as its Adheesam (installed on its top) as its Pati(Lord).

Wed Mar 14, 2018 10:48 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Tapam is a process(Prakriya) which produces Taapam(heat).
Accordingly a Tapasvee generates Taapam(heat) due to Jhnana Agni(fire that is produced from Absolute knowledge which has been received from a Sat Guru) and burns Asti(bones) as fire wood using body fat as ghee so as attain Mukti (freedom) from Jadham/ Sareeram (body) before separation takes place through death.

Wed Mar 14, 2018 10:49 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Lord Venkateswara is on Venkata Achalam. Achalam(hill) signifies Deham. In fact Lord Venkateswara is on the seven hills. These seven hills signify the seven layers of Deham(body) namely the five sensual organs, Manasu(mind) and Buddi (intellect).
Accordingly a devotee has to control/ regulate the five senses while climbing the first five hills.This achievement is known as Indriya Nigraham. Then the devotee has to make Manasu(mind) free from any Vikaaram(change) while climbing the sixth hill. Having thus climbed the six hills, the devotee has to fix Buddi on Lord Balaji while climbing the seventh hill.
Having thus climbed the seven hills, the devotee offers his/her hair (Sirojamulu) to the Lord. While doing so the devotee ensures that he/she is setting Deha Moham (attachment with the body) to the value zero. Finally the devotee puts Artham(hard earned money) in Hundi as his/her offerings to Lord Balaji and realizes that Lord Venkateswara is Tri Murthyaatmaka Swarupam of Sripati, Sri Kantha and Sri Chakra Sanchaarini as Parama Artham(Brahma Jhnanam). Lord Balaji points out one of his hands to wards His Paadamulu(feet). On having Darsanam of Lord Balaji ,the devotee realizes that Tiru Venkata Giri is His Sthira Nivaasam and accordingly makes Buddi Sthiram(fixed) on the Divya Paadamulu (lotus feet) of Srinivaasa and surrenders to the Lord of seven hills in words, thoughts and actions. On seeing Lakshman Sahita Sri Sita Rama Chandra Swamy to the left of Moola Viraatt Swarupam, the devotee draws Atma Balam,Atma Buddi and Atma Vidya to overpower Artham and Kamam with the power of Dharmam. As a success of Tirupati Yatra, the devotee receives the Anugraham(blessings) of Lord Balaji as Laddu Prasadam/Poornam..

Wed Mar 14, 2018 10:30 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Oh Eswara !
Who could be more peaceful than you ?
your abode is Himaadri. You hold the source of coolness(Chandra) on your head. Also you hod Ganga in your Jatha Jhutam(hair mat). Above always you take head bath with the chilled water(Hima Jalam) no of times during the whole day.

Who could more powerful than you?
Mata Eswari as Sakti Swarupini is within you as Vaama Bhagam(left side) in the capacity as Sati(wife).
Who could be more relaxed than you ?
Mata Eswari(Sati) as Visva Bramana Kaarini and Srushthi,Sthiti and Laya Kaarini has been performing all your duties as the Universal Administrator since the inception of Jagath.

Who could be more blessed than you ?
you need not earn Artham(money) for your livelihood as Mata Eswari as Veda Mata is Parama Artha Swarupini(ultimate Dravyam). Above all Mata Eswari as Mata Annapoorna is Brahmaanda Bhaanodari and Mata blesses all the beings with Annam(food).

Who could be more secured than you ?
You do not have fear even due to death as your system is immune to the deadliest poison and no enemy can attack you as you are Niraakaaram. Above all, You are Mruthyun Jayam as Maha Kaala Kaalam.

Who could be greater than you ?
No body can ever dare to appraise your pen picture and assess your personalty/ conduct and character as you are beyond all attributes (Gunamulu) as Nirgunam.

Who could be calm and stable than you?
No body can ever dare to please you or disturb you as you are always Sadaa Vasanatam and beyond that virtue you are Nirvikaaram(out of bounds for any change in mood).
Who could be happier than you?
You adopted Vairagyam(renunciation) as your life style and this dispassion(Virakti) is the key to your happiness.
Nirvaanam is the secret of your success as Chidaanandam/everlasting happiness.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.