[racchabanda] కలకంఠ (స్వరమాల) #kalakaMTha (svaramAla)#

 

కలకంఠ (స్వరమాల) - 

1 ఏప్రిల్ 2013 స్వరమాల అనేపేరుతో ఈ వృత్తమును పరిచయము చేసినాను. ఇదే వృత్తము కలకంఠ అనే పేరుతో మందారమరందములో పేర్కొనబడినది. ఇది అశ్వధాటి (మత్తేభము) లయ గలిగిన వృత్తము. క్రింద రెండు ఉదాహరణములు - 

కలకంఠ (స్వరమాల) - స/జ/న/జ/భ/న/ర/న/గ 
IIUI UIII - IIUI UIII - IIUI UIII U
25 అభికృతి 15461356 

కలయందుఁ జూపితివి - కలహంస నాట్యములఁ - గల నన్ను వీడి జనఁగా 
నిలపైన నిన్ను గన - మలపైన జూచితిని - సెలలోన నీఁదితిని నా  
వలపిప్డు పూచినది - తలఁపిప్డు తోఁచినది - మెల వాంఛ లేచినది నీ 
చెలువమ్ము సిందగను - దెలినవ్వు చూపగను - గలకంఠి వేగముగ రా 

చిఱునవ్వు సిందగను - సరిలేని సంపదలు - స్మరణీయమై వఱలఁగా 
సరసమ్ము లాడగను - విరసమ్ము వీడగను - గురిపించ శాంతి సుఖముల్ 
మఱి నేఁడు వచ్చెఁగద - సరి క్రొత్త వత్సరము - మురిపించ నెల్లర నిలన్ 
దరులందుఁ గోయిలల - స్వరపూర్ణ గీతికలు - ధరపైన నామని గదా! 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
kalakaMTha (svaramAla) - 

1 Epril 2013 svaramAla anEpErutO ee vRttamunu parichayamu chEsinAnu. idE vRttamu kalakaMTha anE pErutO maMdAramaraMdamulO pErkonabaDinadi. idi aSvadhATi (mattEbhamu) laya galigina vRttamu. kriMda reMDu udAharaNamulu - 

kalakaMTha (svaramAla) - sa/ja/na/ja/bha/na/ra/na/ga 
#IIUI UIII - IIUI UIII - IIUI UIII U#
25 abhikRti 15461356 

kalayaMdu@M jUpitivi - kalahaMsa nATyamula@M - gala nannu vIDi jana@MgA 
nilapaina ninnu gana - malapaina jUchitini - selalOna nI@Mditini nA  
valapipDu pUchinadi - tala@MpipDu tO@Mchinadi - mela vAMCha lEchinadi nI 
cheluvammu siMdaganu - delinavvu chUpaganu - galakaMThi vEgamuga rA 

chi~runavvu siMdaganu - sarilEni saMpadalu - smaraNIyamai va~rala@MgA 
sarasammu lADaganu - virasammu vIDaganu - guripiMcha SAMti sukhamul 
ma~ri nE@MDu vachche@Mgada - sari krotta vatsaramu - muripiMcha nellara nilan 
darulaMdu@M gOyilala - svarapUrNa gItikalu - dharapaina nAmani gadA! 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] వేగవతీ #vEgavatI#

 

వేగవతీ - 

ఆధారము - నాట్యశాస్త్రము 
నడక - చతురస్రగతి 

వేగవతీ - న/జ/న/స/భ/న/న/న/లగ 
IIII UII - IIII UU - IIII IIII - IIII U
26 ఉత్కృతి 33548272

మనసున మల్లెలు - మమతలు తావుల్ - మధురము మధురము - మదనవతీ 
వనజదళమ్ముల-వలె నిరు గన్నుల్ - పదములు గరములు - వనజములే 
దినమున యామిని - దృశముల కాంతుల్ - దెరువుల వెలుఁగులఁ - దెలుపునుగా 
కన నను - రమ్మిట - గవితలఁ దెమ్మిటఁ - గరువగు  నడుమున - గడు సొగసై - (1)

ప్రాసయతితో - 

చలనము లుండక - శిల యవరాదా - వలపున విరహము - వలదిఁకపై 
మల మఱుగయ్యెను - కల కరువయ్యెన్ - జెలువము కరఁగెను - సెల యిగిరెన్ 
కలువలఱేఁడిఁక - మిలమిల రాఁడే - నలుపయె రజనియు - నలుగడలన్ 
తళతళ కాంతుల - జలరుహమిత్రుం - డిలపయిఁ బొలుచునొ - యెల జిగితో - (2) 

రెండవ ఉదాహరణము శర షట్పదికి కూడ సరిపోతుంది. అది ఎట్లనిన - 

చలనము లుండక  
శిల యవరాదా  
వలపున విరహము - వలదిఁకపై 
మల మఱుగయ్యెను  
కల కరువయ్యెన్  
జెలువము కరఁగెను - సెల యిగిరెన్ - (3)

కలువలఱేఁడిఁక  
మిలమిల రాఁడే  
నలుపయె రజనియు - నలుగడలన్ 
తళతళ కాంతుల  
జలరుహమిత్రుం  
డిలపయిఁ బొలుచునొ - యెల జిగితో - (4) 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
vEgavatI - 

aadhAramu - nATyaSAstramu 
naDaka - chaturasragati 

vEgavatI - na/ja/na/sa/bha/na/na/na/laga 
#IIII UII - IIII UU - IIII IIII - IIII U#
26 utkRti 33548272

manasuna mallelu - mamatalu tAvul - madhuramu madhuramu - madanavatI 
vanajadaLammula-vale niru gannul - padamulu garamulu - vanajamulE 
dinamuna yAmini - dRSamula kAMtul - deruvula velu@Mgula@M - delupunugA 
kana nanu - rammiTa - gavitala@M demmiTa@M - garuvagu  naDumuna - gaDu sogasai - (1)

prAsayatitO - 

chalanamu luMDaka - Sila yavarAdA - valapuna virahamu - valadi@Mkapai 
mala ma~rugayyenu - kala karuvayyen - jeluvamu kara@Mgenu - sela yigiren 
kaluvala~rE@MDi@Mka - milamila rA@MDE - nalupaye rajaniyu - nalugaDalan 
taLataLa kAMtula - jalaruhamitruM - Dilapayi@M boluchuno - yela jigitO - (2) 

reMDava udAharaNamu Sara shaTpadiki kUDa saripOtuMdi. adi eTlanina - 

chalanamu luMDaka  
Sila yavarAdA  
valapuna virahamu - valadi@Mkapai 
mala ma~rugayyenu  
kala karuvayyen  
jeluvamu kara@Mgenu - sela yigiren - (3)

kaluvala~rE@MDi@Mka  
milamila rA@MDE  
nalupaye rajaniyu - nalugaDalan 
taLataLa kAMtula  
jalaruhamitruM  
Dilapayi@M boluchuno - yela jigitO - (4) 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___