[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము నారీప్లుత #ardhasama vRttamu nArIpluta#

 

అర్ధసమ వృత్తము నారీప్లుత - 

ఆధారము - కవిజనాశ్రయము, ఇది జయదామన్ సంకలనములో కనబడలేదు. 

బేసి పాదములు - మ/త/త/గగ - శాలిని
సరి పాదములు - త/త/జ/గగ - ఇంద్రవజ్ర 

కవిజనాశ్రయకర్త అక్షరసామ్య యతిని నేనుంచినట్లు గాక, రెండక్షరాల తఱువాత నుంచెను. శాలినికి మందాక్రాంతమువలె యతి నుంచుట సముచితము, అదే విధముగా ఇంద్రవజ్రకు 5,4 - 5,4 మాత్రలు, కావున తొమ్మిది మాత్రల తఱువాత యతి నుంచుట యుచితము. 

నారీప్లుత - UUUU - UIU UIUU // UUI UU - IIUI UU

శ్రీదేవీ రా - చిద్విలాసమ్ముతోడన్ 
మోదమ్ము నిండన్ - బువులెల్లఁ బూయన్ 
వేదార్థమ్ముల్ - ప్రేమలో నుండుఁ గాదా 
నాదమ్ము మ్రోఁగన్ - నను బ్రోవ రావా 

వాసంతమ్మా - పాడుమా తేనె చిందన్ 
మాసమ్ము చూడన్ - మధుమాసమేగా 
వ్యాసంగమ్మో - భావగీతాల విందుల్ 
హాసమ్ము నిండన్ - హరుసమ్ము పొంగున్ 

చేరంగా రా - చెల్వముల్ చింద రాత్రిన్ 
సారమ్ము ప్రేమన్ - సరసమ్మె గాదా 
తారాచంద్రుల్ - ధ్వాంతమందున్ వెలుంగన్ 
నారీ ప్లుతుండై - నభమందు నుంటిన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu nArIpluta - 

aadhAramu - kavijanASrayamu, idi jayadAman saMkalanamulO kanabaDalEdu. 

bEsi pAdamulu - ma/ta/ta/gaga - SAlini
sari pAdamulu - ta/ta/ja/gaga - iMdravajra 

kavijanASrayakarta axarasAmya yatini nEnuMchinaTlu gAka, reMDaxarAla ta~ruvAta nuMchenu. SAliniki maMdAkrAMtamuvale yati nuMchuTa samuchitamu, adE vidhamugA iMdravajraku 5,4 - 5,4 mAtralu, kAvuna tommidi mAtrala ta~ruvAta yati nuMchuTa yuchitamu. 

nArIpluta - #UUUU - UIU UIUU // UUI UU - IIUI UU#

SrIdEvI rA - chidvilAsammutODan 
mOdammu niMDan - buvulella@M bUyan 
vEdArthammul - prEmalO nuMDu@M gAdA 
nAdammu mrO@Mgan - nanu brOva rAvA 

vAsaMtammA - pADumA tEne chiMdan 
mAsammu chUDan - madhumAsamEgA 
vyAsaMgammO - bhAvagItAla viMdul 
hAsammu niMDan - harusammu poMgun 

chEraMgA rA - chelvamul chiMda rAtrin 
sArammu prEman - sarasamme gAdA 
tArAchaMdrul - dhvAMtamaMdun veluMgan 
nArI plutuMDai - nabhamaMdu nuMTin 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] విళంబీ ...

 

సాహితీ మిత్రులందఱికి శ్రీ విళంబి నామ నూతన వత్సర యుగాది శుభాకాంక్షలతో .....

విళంబీ ...
-----------------

స్వాగతమో యుగాదీ స్వాగతమో విళంబీ
స్వాగతమో నూతన శకమా
స్వాగతమ్ము నీకిదే సౌఖ్యమీయ రాగదే

సూర్య ( *నూతన వృత్తము -ఉత్సాహ భేదము)

6 సూర్య గణములు, య గణము
యతి- ఐదవ సూర్యగణము ప్రథమాక్షరము

ఆసలన్ని నీపయిననె ! యరయు మమ్ము విళంబీ
ఆసలన్ని సఫలమవఁగ నాశిషమిడు విళంబీ 
ఊసులాడు నెచ్చెలివయి యుండు జతగ విళంబీ
గాసి వాపి యవనిజనుల కాయువందు విళంబీ

చేసినాము యత్నములను జేతనైన విధాలన్ 
ప్రాసలుంచి యతుల నెంచి ప్రజ్ఞఁ జూపు పదాలన్ 
వ్రాసినాము పద్యములను వ్రాయఁగలుగు క్రమంబున్
వేసినాము హారములను విద్దెలమ్మ గళానన్

వృద్ధి గాఁగ భాష గూడ వేడుకగును విళంబీ
బుద్ధిబలముఁ బెంచి మాకు మోదమిడవె విళంబీ
శుద్ధి సేసి భావనలును శుభము గూర్చు విళంబీ
సిద్ధమైన దారి నడిపి శ్రియములిమ్ము విళంబీ

విద్దెలమ్మ పైన భక్తి పెరుగనిమ్ము విళంబీ
నిద్దురందునైనఁ దలఁచు నిరతినిమ్ము విళంబీ
ముద్దులొలుకు పలుకులవియె పొంగనిమ్ము విళంబీ
హద్దులేవి దాటకుండ నరుగనిమ్ము విళంబీ

విళంబి ( నూతన వృత్తము - పంచచామర భేదము )

గణములు - జ,ర,జ,ర,స,గ
యతి- 10

ఫలించనిమ్ము యత్నమంత పారమంట విళంబీ
విలంబమేమి చేయఁబోకు వేడుకొందు విళంబీ
చలింపనట్టి గుండెతోడ సాగనిమ్ము విళంబీ
కలావతంసి వీవె యంచు గారవింతు విళంబీ

సుప్రభ
10:24 AM
03-17-2018

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] గేయము - వాఁడే వాఁడే #gEyamu - vA@MDE vA@MDE#

 

గేయము - వాఁడే వాఁడే 

మొదటి మూడు పాదములు - 6, 6, 8 మాత్రలు
చివరి పాదము - 6, 6, 10 మాత్రలు

వదనమ్మున మాటలతో - వాఁడే వాఁడే 
ముదమియ్యఁగ నవ్వుచుండు - వాఁడే వాఁడే 
ఎదలోపల తొంగి చూచు - వాఁడే వాఁడే 
వాఁడేలే వాఁడేలే వాఁడే మన కృష్ణుఁడు 

నిదురించఁగ లేపుచుండు - వాఁడే వాఁడే 
గదిబయటను దాళములిడు - వాఁడే వాఁడే 
నదిపైఁ జిఱు నాట్యమాడు - వాఁడే వాఁడే 
వాఁడేలే వాఁడేలే వాఁడే మన కృష్ణుఁడు 

హృదయములోఁ దిష్టవేయు - వాఁడే వాఁడే 
సుధఁ జార్చును జూపులోన - వాఁడే వాఁడే 
పెదవులపై నర్తించును - వాఁడే వాఁడే 
వాఁడేలే వాఁడేలే వాఁడే మన కృష్ణుఁడు 

పద రమ్మను వంశి వనికి - వాఁడే వాఁడే
అది నాదను నిది నాదను - వాఁడే వాఁడే
బ్రదుకు కాదు భారమనును - వాఁడే వాఁడే
వాఁడేలే వాఁడేలే వాఁడే మన కృష్ణుఁడు 

ఎందుకు వ్రాసినానో తెలియదు. ఉదయము లేవగానే మొదటి పంక్తిని ఆ కృష్ణుడు పంపినట్లుంది! 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
gEyamu - vA@MDE vA@MDE 

modaTi mUDu pAdamulu - 6, 6, 8 mAtralu
chivari pAdamu - 6, 6, 10 mAtralu

vadanammuna mATalatO - vA@MDE vA@MDE 
mudamiyya@Mga navvuchuMDu - vA@MDE vA@MDE 
edalOpala toMgi chUchu - vA@MDE vA@MDE 
vA@MDElE vA@MDElE vA@MDE mana kRshNu@MDu 

niduriMcha@Mga lEpuchuMDu - vA@MDE vA@MDE 
gadibayaTanu dALamuliDu - vA@MDE vA@MDE 
nadipai@M ji~ru nATyamADu - vA@MDE vA@MDE 
vA@MDElE vA@MDElE vA@MDE mana kRshNu@MDu 

hRdayamulO@M dishTavEyu - vA@MDE vA@MDE 
sudha@M jArchunu jUpulOna - vA@MDE vA@MDE 
pedavulapai nartiMchunu - vA@MDE vA@MDE 
vA@MDElE vA@MDElE vA@MDE mana kRshNu@MDu 

pada rammanu vaMSi vaniki - vA@MDE vA@MDE
adi nAdanu nidi nAdanu - vA@MDE vA@MDE
braduku kAdu bhAramanunu - vA@MDE vA@MDE
vA@MDElE vA@MDElE vA@MDE mana kRshNu@MDu 

eMduku vrAsinAnO teliyadu. udayamu lEvagAnE modaTi paMktini aa kRshNuDu paMpinaTluMdi! 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4611

3 Messages

Digest #4611

Messages

Sat Mar 17, 2018 8:00 am (PDT) . Posted by:

golianjaneyulu

Sri Vilambi Ugadi greetings to our group friends . A very special celebration of Time as God to introspect our life and to focus on our future for the achievement of Purushaardhaas or goals of life. My greetings with Panchangasravanam in English. http://https://www.youtube.com/watch?v=zr2IvsWkddE&feature=youtu.be http://https://www.youtube.com/watch?v=zr2IvsWkddE&feature=youtu.be

Sat Mar 17, 2018 9:32 am (PDT) . Posted by:

swamypvapSri Goswamy Tulasidas begins Sri Hanuman Chalisa with Sri Hanuman Charana Rajam which signifies Brahma Jhnanam. Here Sri Hanuman Charanamulu refer to Aacharana (practice) of Gurudeva Hanuman in the roles as Sri Rama Daasam and Sri Rama Duutam. As the first one to be counted among the devotees of Prabhu Rama Bhaktulu, Gurudeva Hanuman holds the lotus feet/ Charanamulu of Prabhu Rama. Here Prabhu Rama Charanamulu point out to Aacharana (practice) of Prabhu Rama while restoring Dharmam as well as while showing the methodology to be adopted through his life so as to conquer Artham and Kamam with the power of Dharmam. Thus the life of Prabhu Rama proves beyond doubt that Dharmam is Satya Saadhanam.
The big and tall statues of Sri Hanuman are erected at great heights in different parts of the country. Apart from enlightening us to adhere to Indriya Nigraham as adopted by Him and to achieve Vimukti from Graha Peedanam, these statues signify that Sri Hanuman is Chiranjeevi (immortal) as Guru Daivam. Thus the statues installed at the prominent places throughout the breadth and width of the country signify that there is no need absolutely to search for a Sat Guru/Sri Guru as Sri Sri Hanuman whose glory is sung by Brahma, Narada, Sanaka and Sanandaadi sages is very much alive in the capacity as Guru Daivam to take care of Iham and Param in respect of the devotees of Prabhu Rama. The reason being as Pancha Mukha Swarupam, Guru Deva Hanuman is Pancha Bhutaamaka Swarupam. As Tri Pancha Nayanam, His Jhnanam(widiom) is embedded in Pancha Bhutamulu. Thus a devote feels the presence of Sri Hanuman (24*7) by his side if he surrenders to Sri Hanuman.
As stated in Sri Hanuman Chalisa, a devotee should bow down at the lotus feet of Sri Hanuman to gain Brahma Jhnanam(Absolute knowledge) because Sri Rama Bhakti(Brahma Jhnanam) flows like the electric current in the circuit which is formed as a result of contact of the head of a devotee and the feet of Sri Hanuman. Due to the influence(Prabhaavam) of Prabhu Rama Bhakti, the devotee loads Prabhu Rama Charitam in Chittam(memory) and Buddi(intellect) recollects the Sat Gunamulu of Prabhu Rama whenever the devotee does Sri Rama Dhyanam(meditation) and the Manasu(mind) experiences spiritual bliss through enjoying Rama Nama Amrutam

Sat Mar 17, 2018 10:21 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Maanava Deham is like a mobile.
Sareeram(body) is like a machine of that mobile.
Buddi is like a Net work service provider that connects the Manasu(mind)/sim to the Lokam(world) through in coming calls(thoughts) and out going calls (thoughts). Thus Manasu indulges in the worldly thoughts and experiences the happy/unhappy feelings associated with those thoughts through the senses which act as interacting agents with the world.
During Dhyanam(meditation), a Dhyanne connects Buddi to Eswara and thus disconnects Buddi from Deham/Jagath(world). As result of it , Manasu (mind) stops undergoing Vikaaramulu (incoming/outgoing responses/calls) through keeping the mobile in silence mode and through not making any outgoing calls.Thus the incoming as well as outgoing calls(thoughts) come to a stop during meditation..
During that enlightened state, Manasu(mind) of that Dhyanee, being in a thoughtless state receives Sat Bhaavamulu(noble thoughts) as internal messages from Eswara(Universal Network Service Provider) who is in Sarva Bhutamulu as Atma just similar to a person who hears the sound of internal flow of blood in his own brain when a vacuum flask is kept near to one of the ears.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము ఉపచిత్ర #ardhasama vRttamu upachitra#

 

అర్ధసమ వృత్తము ఉపచిత్ర - 

ఆధారము - రత్నమంజూష, హేమచంద్రుడు, స్వయంభూ, వృత్తరత్నాకరము

బేసి పాదములు - స/స/స/లగ - ఉపచిత్ర (విదుషి) 
సరి పాదములు - భ/భ/భ/గగ - దోధక (సారవతీ, విశ్వముఖీ) 

ఉపచిత్ర - IIU IIU - IIUIU // UII UII - UII UU

అనుమానము నా - యనురాగమా 
నేనును నీవును - స్నేహితులమ్మే 
వినుమా త్వరగా - వినతుల్ సఖీ 
కానఁగ నిన్నిటఁ - గాచితి రావా 

ప్రణయానలమే - జ్వలియించఁగా 
ప్రాణముఁ బాయుట - బాగనిపించెన్ 
ప్రణయానిలమే - పరువెత్తఁగా 
ప్రాణము పూయుట - బాగనిపించెన్ 

నవ నాదములే - నడయాడఁగా 
లావణికంపు వి-ళంబియు వచ్చెన్  
భువి మీఁదిఁకపై - ముదమే కదా 
జీవన రాగము - చిమ్ముచు నుండన్ 

సూచన - ఇట్టి అర్ధసమ వృత్తములలో, కొన్ని ఉపజాతులలో ప్రాసాక్షరము ముందటి అక్షరము ఎల్లప్పుడు ఒక్కటే (గురువో లేక లఘువో) కాదు. 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu upachitra - 

aadhAramu - ratnamaMjUsha, hEmachaMdruDu, svayaMbhU, vRttaratnAkaramu

bEsi pAdamulu - sa/sa/sa/laga - upachitra (vidushi) 
sari pAdamulu - bha/bha/bha/gaga - dOdhaka (sAravatI, viSvamukhI) 

upachitra - #IIU IIU - IIUIU // UII UII - UII UU#

anumAnamu nA - yanuraagamA 
nEnunu nIvunu - snEhitulammE 
vinumA tvaragA - vinatul sakhI 
kAna@Mga ninniTa@M - gAchiti rAvA 

praNayAnalamE - jvaliyiMcha@MgA 
prANamu@M bAyuTa - bAganipiMchen 
praNayAnilamE - paruvetta@MgA 
prANamu pUyuTa - bAganipiMchen 

nava nAdamulE - naDayADa@MgA 
lAvaNikaMpu vi-LaMbiyu vachchen  
bhuvi mI@Mdi@Mkapai - mudamE kadA 
jIvana rAgamu - chimmuchu nuMDan 

sUchana - iTTi ardhasama vRttamulalO, konni upajAtulalO prAsAxaramu muMdaTi axaramu ellappuDu okkaTE (guruvO lEka laghuvO) kAdu. 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము - అజితప్రతాప #ardhasama vRttamu - ajitapratApa#

 

అర్ధసమ వృత్తము - అజితప్రతాప 

ఆధారము - కవిజనాశ్రయము 
ఇది సంస్కృతములో లేనట్లున్నది. జయదామన్ సంకలనములో ఇది కనబడలేదు! 

బేసి పాదములు - స/జ/స/స - ప్రమితాక్షరము 12 జగతి 1732
సరి పాదములు - న/భ/జ/ర - ప్రియంవద 12 జగతి 1400 

అజితప్రతాప - IIUI UIII - UIIU // III UIII - UIUIU

ఇది చైత్ర పాడ్యమియు - హృద్యముగా 
మధుర హాసముల - మందమందమై 
ముదమై విళంబి మది - ఫుల్లమవన్ 
కదలి వచ్చె నిల - కందళించగా 

అజితప్రతాపమున - నందముగాఁ 
బ్రజల నెయ్యుఁడగు - రామచంద్రునిన్ 
విజనమ్ములౌ వనులు - పిల్చెనుగా 
త్రిజగవంద్యుఁ డయొ - ద్రిమ్మరయ్యెనే 

కనులిందు నిన్ను గనఁ - గాచెనుగా 
ప్రణయ ముల్లసిల - రా సకియా  
వనలక్ష్మి నవ్వె నును - వన్నియతో 
విను వసంతమునఁ - బ్రేమరాగముల్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu - ajitapratApa 

aadhAramu - kavijanASrayamu 
idi saMskRtamulO lEnaTlunnadi. jayadAman saMkalanamulO idi kanabaDalEdu! 

bEsi pAdamulu - sa/ja/sa/sa - pramitAxaramu 12 jagati 1732
sari pAdamulu - na/bha/ja/ra - priyaMvada 12 jagati 1400 

ajitapratApa - #IIUI UIII - UIIU // III UIII - UIUIU#

idi chaitra pADyamiyu - hRdyamugA 
madhura hAsamula - maMdamaMdamai 
mudamai viLaMbi madi - phullamavan 
kadali vachche nila - kaMdaLiMchagA 

ajitapratApamuna - naMdamugA@M 
brajala neyyu@MDagu - rAmachaMdrunin 
vijanammulau vanulu - pilchenugA 
trijagavaMdyu@M Dayo - drimmarayyenE 

kanuliMdu ninnu gana@M - gAchenugA 
praNaya mullasila - rA sakiyA  
vanalaxmi navve nunu - vanniyatO 
vinu vasaMtamuna@M - brEmarAgamul 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#
__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___