[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము ధృతమధ్య #ardhasama vRttamu dhRtamadhya#

 

అర్ధసమ వృత్తము ధృతమధ్య - 

ఆధారము - ఛందఃకోశము 

బేసి పాదములు - భ/భ/భ/గగ - దోధక 11 త్రిష్టుప్పు 439
సరి పాదములు - న/జ/జ/య - తోదక - 12 జగతి 880

ధృతమధ్య - UII UII - UII UU // IIII UII - UII UU

భూతల నాథుని - బుణ్యుని జూడన్ 
గుతుకము గల్గెను - గోమలి నాకున్ 
చేతమునందున - జెల్వపు పువ్వుల్ 
వెతలిఁక యుండవు - ప్రేమకు నవ్వుల్ 

మాలల గ్రుచ్చితి - మంజుల వేణీ 
మలయజ వాతము - మత్తుగఁ దాఁకెన్ 
రా లలనా రుచి-రా ధృతమధ్యా 
కలల స్వరూపపు - కప్పురగంధీ 

ద్వారము మూయుట - తప్పది కాదా 
స్మరణము సేయుచు - మ్రగ్గుచు నుంటిన్ 
వారము లయ్యెను - వర్షము లయ్యెన్ 
కరుణను జూపవు - కాచుచు నుంటిన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu dhRtamadhya - 

aadhAramu - ChaMda@hkOSamu 

bEsi pAdamulu - bha/bha/bha/gaga - dOdhaka 11 trishTuppu 439
sari pAdamulu - na/ja/ja/ya - tOdaka - 12 jagati 880

dhRtamadhya - #UII UII - UII UU // IIII UII - UII UU#

bhUtala nAthuni - buNyuni jUDan 
gutukamu galgenu - gOmali nAkun 
chEtamunaMduna - jelvapu puvvul 
vetali@Mka yuMDavu - prEmaku navvul 

mAlala gruchchiti - maMjula vENI 
malayaja vAtamu - mattuga@M dA@Mken 
rA lalanA ruchi-rA dhRtamadhyA 
kalala svarUpapu - kappuragaMdhI 

dvAramu mUyuTa - tappadi kAdA 
smaraNamu sEyuchu - mragguchu nuMTin 
vAramu layyenu - varshamu layyen 
karuNanu jUpavu - kAchuchu nuMTin 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4612

2 Messages

Digest #4612
1
VIRAGI IS YOGI by swamypvap
2
PRADOSHA  KAALAM by swamypvap

Messages

Sun Mar 18, 2018 11:26 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Viragam is Vimukta Ragam.
Viragam is the key to Siva Sayujyam
Anuragam is that which follows Ragam and it leads to Bhogam(sensual pleasure).
Bhogam leads to Rogam(sickness)
Dvesham which goes opposite to Ragam fills up the mind with Visham(poison) and finally leads to Dvamsham(destruction).
Viragam is beyond Ragam and Dvesham.
Viragi is one who adopts Viragam as the way of life..
Mata Eswari as Sakala Nigama Artha Swarupini had performed Ghora Tapassu (penance) through observing all the austerities and became famous as Aparna. Eswari finally married Vairagya Swarupam Eswara and became one with Eswara as his Vama Bhagam(left side) as Arthangi.
Thus Viragam causes union of Jhnanam and Eswara.

Mon Mar 19, 2018 9:28 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

A day consisting of 24 hours signifies a wheel as Asoka Dharma Chakram consists of 24 spokes. So it signifies Kaala Chakram. As a human being is subjected to the unending cycle of births deaths , day time represents the life time of an individual and the night which immediately follows that day represents the life after death before next birth takes place in the form of sunrise next day following that day.
Accordingly, Pradosham is the transition period between Iham(life before death) and Param(life after death). It is a three hour period and it starts 90 minutes before and 90 minutes after the sunset and the sunset represents death. One is not supposed to indulge in any activity like eating or sleeping or involvement in any worldly activity during Pradoha Kaalam and one is supposed to to perform Eswara Aaraadhana/Pooja/ Dhyanam. The reason being Eswara is Prachandam, Prakrushtham and Pragalbham and Pradosha Samayam is the transition period between Iham and Param. As Eswara is Paresham(Prabhvu for Param), one should invariably remember Eswara either through His worship or Dhyanam(meditation) by setting aside all the other priorities pertaining to the life before death(Iha Jeevitam). This the reason why Eswara as Parama Dayaalum stays in Smasaanam(cremation ground) to take care of Param of an individual when a person passes away. What all one to do is that one should surrender to Eswara and remember Eswara during Pradosha Kaalam every day in youth and 24*7 in old age which is considered as Pradosha Kaalam when we consider/look the whole life time as day time and the sunset as death and the sunrise following that day as birth.
In view of the foregoing discussion, Pradosha Samayam signifies Jivana Sandhya Samayam/Avasaana Samayam/Jivana Astamaya Samayam/Antya Kaalam(old age) in one`s own life time. Hence the old people must do Eswara Dhyanam 24*7 in old age by setting full stop to all the Laukika Vishayamulu/ Laukika Kaaryamulu (worldly thoughts/ deeds) as death is a subtle thief which takes away life without giving any advance intimation.www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] గురువులందు నున్న - గురువులు వేఱయా #uruvulaMdu nunna - guruvulu vE~rayA#

 

గురువులందు నున్న - గురువులు వేఱయా 

ఛందస్సులో మనము ప్రతి రోజు గురు లఘువులపై చర్చిస్తుంటాము. ఒక మాత్ర లేక కళ లఘువు, ఇది మనకు సులభముగా అర్థము అవుతుంది. కాని గురువులన్నీ ఒకే విధమైన గురువులు కావు. వాటి ఉచ్చరణ కాలములు ఒకటే కావు. గురువులు నాలుగు విధములు - వాటి ఉచ్చరణ కాలములు ఒకటిన్నర, రెండు, రెండున్నర, మూడు మాత్రలకు చెందినవి.

కం - హ్రస్వము పక్కన అనుస్వారము - ఒకటిన్నర మాత్రలు
కా - దీర్హము - రెండు మాత్రలు
కాం - దీర్ఘము పక్కన నిండు సున్న - రెండున్నర మాత్రలు 
కాఽ - ప్లుతము - మూడు మాత్రలు

వీటిని సముచితమైన రీతిలో వాడితే మాత్రమే చెవులకు ఇంపుగా నుంటుంది. ఉదాహరణకు, హ్రస్వముపైన, దీర్ఘముపైన అనుస్వారమును ప్రాసాక్షరముంకు ముందు ఉంచితే వినుటకు బాగుండదు. తమిళములో ఇది నిషిద్ధము. ఉదా. 

ముంచెద నిన్నో సకియా 
కాంచనమునందు నేను - గాంచెద వీవే 

ముంచెద నిన్నో సకియా 
మించఁగ కాంచనమునందు - మేదినిపైనన్ 

ముంచు-కాంచ ప్రాసకంటె, ముంచు-మించ ప్రాస చెవులకు ఇంపుగా నుంటుంది. 

ఇక ప్లుతమునకు ఉచ్చరణ కాలము దీర్ఘముగా ఉంటుంది. అది ఎలాటి దీర్గమంటే అక్షరములోని అచ్చు స్పష్టమయ్యేటట్లు పలుకబడుతుంది. ప్లుతము కా, కాఆ తో సమానము. ఇందులో ఆ-కారము వినబడుతుంది. అందువలన పదము ఇట్టి ప్లుతముతో అంతమైనప్పుడు అచ్చుతో యతిని చెల్లించవచ్చును. ఉదా. 

అందమైన దేవ-తాఽ నన్ను చూడవా అన్నచోట, దేవతా లోని తా-కారమును పొడిగిస్తే, అందులో ఆ-కారము మనకు వినబడుతుంది. అప్పుడు అం-ఆ ల యతి సరిపోతుంది. 

ప్రాస స్థానములో బిందువులున్నప్పుడు, హ్రస్వ దీర్ఘాలను సంకరము చేయకుండా వ్రాస్తే పద్యమును పాడుటకు బాగుంటుంది. ప్లుత యతి నాకంతగా నచ్చదు.  కాని రెండు రోజులకు ముందు ఉపయోగించాను, గమనించారో లేదో? 

విధేయుడు - మోహన 
#
guruvulaMdu nunna - guruvulu vE~rayA 

ChaMdassulO manamu prati rOju guru laghuvulapai charchistuMTAmu. oka mAtra lEka kaLa laghuvu, idi manaku sulabhamugA arthamu avutuMdi. kAni guruvulannI okE vidhamaina guruvulu kAvu. vATi uchcharaNa kAlamulu okaTE kAvu. guruvulu naalugu vidhamulu - vATi uchcharaNa kAlamulu okaTinnara, reMDu, reMDunnara, mUDu mAtralaku cheMdinavi.

kaM - hrasvamu pakkana anusvaaramu - okaTinnara mAtralu
kA - dIrhamu - reMDu mAtralu
kAM - dIrghamu pakkana niMDu sunna - reMDunnara mAtralu 
kA@2 - plutamu - mUDu mAtralu

vITini samuchitamaina rItilO vADitE mAtramE chevulaku iMpugA nuMTuMdi. udAharaNaku, hrasvamupaina, dIrghamupaina anusvAramunu prAsAxaramunku muMdu uMchitE vinuTaku bAguMDadu. tamiLamulO idi nishiddhamu. udA. 

muMcheda ninnO sakiyA 
kAMchanamunaMdu nEnu - gAMcheda vIvE 

muMcheda ninnO sakiyA 
miMcha@Mga kAMchanamunaMdu - mEdinipainan 

muMchu-kAMcha prAsakaMTe, muMchu-miMcha prAsa chevulaku iMpugA nuMTuMdi. 

ika plutamunaku uchcharaNa kAlamu dIrghamugA uMTuMdi. adi elATi dIrgamaMTE axaramulOni achchu spashTamayyETaTlu palukabaDutuMdi. plutamu kA, kAA tO samAnamu. iMdulO aa-kAramu vinabaDutuMdi. aMduvalana padamu iTTi plutamutO aMtamainappuDu achchutO yatini chelliMchavachchunu. udA. 

aMdamaina dEva-tA@2 nannu chUDavA annachOTa, dEvatA lOni tA-kAramunu poDigistE, aMdulO aa-kAramu manaku vinabaDutuMdi. appuDu aM-aa la yati saripOtuMdi. 

prAsa sthAnamulO biMduvulunnappuDu, hrasva dIrghAlanu saMkaramu chEyakuMDA vrAstE padyamunu pADuTaku bAguMTuMdi. pluta yati nAkaMtagA nachchadu.  kAni reMDu rOjulaku muMdu upayOgiMchAnu, gamaniMchArO lEdO? 

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___