[racchabanda] జయము నీకు....

 

జయము నీకు....

------------------------


గేయము ( 20 మాత్రలు )

6 సూర్య గణములు, గురువు

కోకిలమ్మ కోకిలమ్మ గొంతు విప్పవే 
మధురమైన స్వరముతోడఁ బాటఁ బాడవే 
శ్రీ విళంబి విషయమేమొ వేగఁ దెలుపవే 

మంచి చెడులఁ గూర్చి నాల్గు మాటలాడవే


మారఁ గలర ధాత్రి జనులు మంచిఁ బెంచఁగా 
చేయగలర సాయమదియు స్నేహమొప్పఁగా 
ప్రేమ సతముఁ బంచఁగలర పేద కైననున్
నేలతల్లి కలఁగకుండ నడచుకొందురావిలువ లెఱిఁగి మసలఁగలర విబుధులెంచఁగా
గారవించి స్త్రీలఁ గూడ ఘనత నుందురా
మాపఁగలర జరుగుచున్న పాపకృత్యముల్
వెలుఁగు దిశగ నడువఁగలర పేరు గాంచఁగాచెప్పవమ్మ కోయిలమ్మ చెప్పు సత్యమే
నిష్ఠురమగునట్టిదైన నేమి యననులే 
మెప్పుఁ గోరి మాత్రమీవు మృషను నాడకే 
కష్టపడును మనము నాది కల్లలాడుచోమంచిమార్పు గోరుకొనుట మహిని సహజమే 
వ్రాయఁబడఁగ చరిత లోనఁ బ్రథయుఁ జిరముగాఁ
జేయఁగలదొ శ్రీ విళంబి శ్రియము దిటవుగా 
జారుకొనునొ యేమి యిడక పేరు మాయఁగాశక్తి లేదు తెలుప నంచు మౌనమూనకే 
మాధవుడినిఁ గొలిచి నీవు మధురగీతితో 
విషయమేమొ యెఱిఁగి రమ్ము వేగవేగమే 
వేచియుందు నిచట నేను గదలకుండఁగాభారమేదొ పెట్టితంచు వగవఁ బోకుమా
చేయఁ గలుగుపనులఁ జేయ శుభము గాదటే 
పోయి రమ్ము చింతలేక తీపి కోయిలా 
కాచులెమ్మ దైవమదియ వేయి కండ్లతోనీకు, మాకు మేలుగూరు నిజము కోకిలా
మ్రాకులకును మోదమగును రసములూరఁగా 
వాకొనకిక మారుమాట వడిగ సాగవే 
శ్రీకరునిది యభయవాక్కు చెవిని వేయవేజయము నీకుఁ గలుగుఁగాక స్వాదు గానమున్ 
నయమయినది మార్గమందు నడపు వాఁడుగా 
భయము వాపు దీవనిచ్చి పరమ కరుణతోఁ 
బ్రియము మనకుఁ గూర్చు గాత విశ్వనేతయున్
సుప్రభ 
11:21 AM 
03-22-2018సంస్కృతసుధాసింధు కూటమిలో కోకిలను గూర్చిన దొక చిన్ని సందేశమును చూడగానే పొంగించినది.

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4614

2 Messages

Digest #4614
1a
Re: VIVEKANANDA RAJA YOGA CHAPTER II THE FIRST STEPS by "nandanuru sivaprakasam" nandanuru_sivaprakasam
2
HARIHARA SWARUPAM by swamypvap

Messages

Wed Mar 21, 2018 12:26 am (PDT) . Posted by:

"nandanuru sivaprakasam" nandanuru_sivaprakasamOn Sunday, 9 July, 2017, 7:25:14 PM IST, Ravi Mamparambath adhyathmikam@yahoo.com [TeluguBhaktiPages] <TeluguBhaktiPages-noreply@yahoogroups.com> wrote:

 

VIVEKANANDA RAJA YOGA CHAPTER II THE FIRST STEPS

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
VIVEKANANDA RAJA YOGA CHAPTER II THE FIRST STEPS

Swami #Vivekananda Bengali: , Shāmi Bibekānondo; 12 January 1863 – 4 July 1902), born #Narendranath Datta, was a...
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app #yiv0585815501 #yiv0585815501 -- #yiv0585815501ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mkp #yiv0585815501hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mkp #yiv0585815501ads {margin-bottom:10px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mkp .yiv0585815501ad {padding:0 0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mkp .yiv0585815501ad p {margin:0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mkp .yiv0585815501ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-sponsor #yiv0585815501ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-sponsor #yiv0585815501ygrp-lc #yiv0585815501hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-sponsor #yiv0585815501ygrp-lc .yiv0585815501ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501activity span {font-weight:700;}#yiv0585815501 #yiv0585815501activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv0585815501 #yiv0585815501activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv0585815501 #yiv0585815501activity span span {color:#ff7900;}#yiv0585815501 #yiv0585815501activity span .yiv0585815501underline {text-decoration:underline;}#yiv0585815501 .yiv0585815501attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv0585815501 .yiv0585815501attach div a {text-decoration:none;}#yiv0585815501 .yiv0585815501attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv0585815501 .yiv0585815501attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv0585815501 .yiv0585815501attach label a {text-decoration:none;}#yiv0585815501 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv0585815501 .yiv0585815501bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv0585815501 .yiv0585815501bold a {text-decoration:none;}#yiv0585815501 dd.yiv0585815501last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0585815501 dd.yiv0585815501last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0585815501 dd.yiv0585815501last p span.yiv0585815501yshortcuts {margin-right:0;}#yiv0585815501 div.yiv0585815501attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv0585815501 div.yiv0585815501attach-table {width:400px;}#yiv0585815501 div.yiv0585815501file-title a, #yiv0585815501 div.yiv0585815501file-title a:active, #yiv0585815501 div.yiv0585815501file-title a:hover, #yiv0585815501 div.yiv0585815501file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0585815501 div.yiv0585815501photo-title a, #yiv0585815501 div.yiv0585815501photo-title a:active, #yiv0585815501 div.yiv0585815501photo-title a:hover, #yiv0585815501 div.yiv0585815501photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0585815501 div#yiv0585815501ygrp-mlmsg #yiv0585815501ygrp-msg p a span.yiv0585815501yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv0585815501 .yiv0585815501green {color:#628c2a;}#yiv0585815501 .yiv0585815501MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv0585815501 o {font-size:0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501photos div {float:left;width:72px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501reco-category {font-size:77%;}#yiv0585815501 #yiv0585815501reco-desc {font-size:77%;}#yiv0585815501 .yiv0585815501replbq {margin:4px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mlmsg select, #yiv0585815501 input, #yiv0585815501 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mlmsg pre, #yiv0585815501 code {font:115% monospace;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-mlmsg #yiv0585815501logo {padding-bottom:10px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-msg p#yiv0585815501attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-reco #yiv0585815501reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-sponsor #yiv0585815501ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-sponsor #yiv0585815501ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-sponsor #yiv0585815501ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv0585815501 #yiv0585815501ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv0585815501

Wed Mar 21, 2018 10:28 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is Sarva Vyapakam and Anantam.
Eswari as Eswara Chaitanya Swarupini/ Eswara Sakti Swarupini is also Sarva Vyapakam and Anantam.
Just like a word and its meaning are inseparable, Eswara and Eswari are inseparable.
Eswara is the Universal Father/Jagath Pita Eswari is the Universal Mother/Jagath Mata.
As Dvaita Swarupini, Mata is Drusya Vibhuti/Vyakta Swarupini as well as Adrusya Vibhuti/Avyakta Swarupini.
Accordingly Mata is Raksha Kari(Maala and Pustaka Dhaari) as well as Siksha Kari(Paasam and Ankusha Dhaari) Just like the electric current which is useful as well as harmful.
Mata is Sakala Nigama Artha Swarupini as well as Leela Naataka Sutra Khelanakari.
As Drusya Vibhuti/Vyakta Swarupini ,Mata is Naana Vidha Rupaka Narayana Dasa Aaakruti and Vishnu Maya Vilaasini..
Mata is Narayana Swarupini.
Prabhu Rama is Mata Lalita Avataram
Prabhu Krishna is Mata Kaali Avataram.
As Adrusya Vibhuti/Avykta Swarupini, Mata is Vama Bhagam(left side) of Arthanaareswara Swarupam as Sati(wife).
Hari is Hara Bhaktam/Saivate.
Hara is Hari Bhaktam/Vaishnavate.
Hari is Prakruti
Hara is Prakruta
Hari is Naana Vidha Rupakam
Hara is Niraakaaram
Hara is Nirgunam
Rama is Mahaneeya Gunaatmajam/ Dharma Swarupam.
Hara is Chidakaasa Vaasam.
Rama is Neela Meghya Syamam.
Hara is Nirvikaram.
Rama is Pumsam Mohana Rupam
Self realization is nothing but realization of SivaSaktaikyam/HariHaraikyam..
Accordingly Atma Sakshaatkaram is nothing but realization of HariHara Swarupam.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] నెమ్మికందము - 731, 732 #nemmikaMdamu - 731, 732#

 

నెమ్మికందము - 731, 732

బీసీ ఏసీ యనెదరు 
నాసకియా త్రచ్చి చూడ - నవ్వకు నవియున్ 
నీసందర్శనము మునుపు  
నీసందర్శనము పిదప - నిక్కము నాకున్ 

నీటుగ నవ్వుచు నుంటివి 
ఫోటోలో నీవు చిందు - ముదముల బుగ్గై 
ఘాటుగ నిట్టుల నుఱుముచు 
కాటేలను వేతువమ్మ - కట్టెదుట చెలీ 

విధేయుడు - మోహన 
#
nemmikaMdamu - 731, 732

bIsI EsI yanedaru 
nAsakiyA trachchi chUDa - navvaku naviyun 
nIsaMdarSanamu munupu  
nIsaMdarSanamu pidapa - nikkamu nAkun 

nITuga navvuchu nuMTivi 
phOTOlO nIvu chiMdu - mudamula buggai 
ghATuga niTTula nu~rumuchu 
kATElanu vEtuvamma - kaTTeduTa chelI 

vidhEyuDu - mOhana 
#__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము కోమలీ #ardhasama vRttamu kOmalI#

 

అర్ధసమ వృత్తము కోమలీ - 

బేసి పాదములు - న/జ/జ/య - తోదకము
సరి పాదములు - జ/భ/స/జ/గ - రుచిర 

ఆధారము - కవిజనాశ్రయము
సరి పాదముల గణములు వావిళ్ల ప్రతిలో సరిగా లేదు

కోమలీ - 

IIII UII - UII UU // IUI UIII - IUI UIU అమరికతో 
(చతుర్మాత్రలు // చ/పం - చ/పం)

కుతుకముతోడను - గోమలిఁ గానన్ 
ప్రతిక్షణమ్ము మది - రమించ వేచెనే 
మితి యెటఁ బ్రేమయు - మించుచు నుండన్ 
హితమ్ముతో హృదిని - స్పృశించు మిప్పుడే 

వనరుహ నేత్రకు - వందన మీయన్ 
మనమ్ము పొంగినది - మధూదయమ్ములోఁ  
వినఁగ వసంతపు - ప్రేమ రవమ్ముల్ 
మనోజు మందిరపు - మహత్స్వరూపముల్ 

IIII UII - UII UU // IUI UIIII - UIUIU అమరికతో 
(చతుర్మాత్రలు // చ/చ/ద్వి - అష్ట)

మనసున రాగపు - మార్దవ మెందున్ 
వినంగ దీనిని హృది - విచ్చుఁ బుష్పమై 
కను లిఱు జ్యోతులు - గాంతుల వెల్గెన్ 
నినిందుఁ గాంచఁగ నవి - నృత్యము లాడెన్ 

నగవుల రాముఁడు - నాయెదలోనన్ 
మొగమ్ము దల్చఁగ నతి - మోద మెప్పుడున్ 
వగలను దీర్చును - బాపముఁ బాపున్ 
సుగమ్ము నిచ్చును గడు - సోయగాలతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu kOmalI - 

bEsi pAdamulu - na/ja/ja/ya - tOdakamu
sari pAdamulu - ja/bha/sa/ja/ga - ruchira 

aadhAramu - kavijanASrayamu
sari pAdamula gaNamulu vAviLla pratilO sarigA lEdu

kOmalI - 

#IIII UII - UII UU // IUI UIII - IUI UIU# amarikatO 
(chaturmAtralu // cha/paM - cha/paM)

kutukamutODanu - gOmali@M gAnan 
pratixaNammu madi - ramiMcha vEchenE 
miti yeTa@M brEmayu - miMchuchu nuMDan 
hitammutO hRdini - spRSiMchu mippuDE 

vanaruha nEtraku - vaMdana mIyan 
manammu poMginadi - madhUdayammulO@M  
vina@Mga vasMtapu - prEma ravammul 
manOju maMdirapu - mahatsvarUpamul 

#IIII UII - UII UU // IUI UIIII - UIUIU# amarikatO 
(chaturmAtralu // cha/cha/dvi - ashTa)

manasuna rAgapu - mArdava meMdun 
vinaMga dInini hRdi - vichchu@M bushpamai 
kanu li~ru jyOtulu - gAMtula velgen 
niniMdu@M gAMcha@Mga navi - nRtyamu lADen 

nagavula rAmu@MDu - nAyedalOnan 
mogammu dalcha@Mga nati - mOda meppuDun 
vagalanu dIrchunu - bApamu@M bApun 
sugammu nichchunu gaDu - sOyagAlatO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___