[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము అచ్యుతక #ardhasama vRttamu achyutaka#

 

అర్ధసమ వృత్తము అచ్యుతక - 

న/జ/జ/లగ - ద్రుతపదగతి (సుముఖి) 
భ/భ/భ/గ - చిత్రగతి (దోధక, సారవతీ, వృత్త)

ఆధారము - నాగవర్మ ఛందోంబుధి  

అచ్యుతక - IIII UII - UIIU // UII UII - UIIU

వనరుహ మిత్రుఁడు - వచ్చెనుగా 
కానఁగ నింగిని - కాంతులతో 
దిన మిఁక రంగుల - దృశ్యములే 
మానసమందున - మాధవమే 

ఇనకుల వారిధి - కిందుఁడు వాఁ- 
డీ నర జన్మకు - నీశుఁడు వాఁ- 
డనయము బ్రోచు ని-హమ్మున వాఁ-
డా నగుమోమున - నచ్యుతుఁడే 

ప్రణయ పదమ్ములఁ - బాడఁగ రా 
ప్రాణము నాకవి - ప్రాణసఖా 
వినఁగను నేనిట - వేచితిరా 
తేనెలఁ జిందుచుఁ - దీయఁగ రా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu achyutaka - 

na/ja/ja/laga - drutapadagati (sumukhi) 
bha/bha/bha/ga - chitragati (dOdhaka, sAravatI, vRtta)

aadhAramu - nAgavarma ChaMdOMbudhi  

achyutaka - #IIII UII - UIIU // UII UII - UIIU#

vanaruha mitru@MDu - vachchenugA 
kAna@Mga niMgini - kAMtulatO 
dina mi@Mka raMgula - dRSyamulE 
mAnasamaMduna - mAdhavamE 

inakula vAridhi - kiMdu@MDu vA@M- 
DI nara janmaku - nISu@MDu vA@M- 
Danayamu brOchu ni-hammuna vA@M-
DA nagumOmuna - nachyutu@MDE 

praNaya padammula@M - bADa@Mga rA 
prANamu nAkavi - prANasakhA 
vina@Mganu nEniTa - vEchitirA 
tEnela@M jiMduchu@M - dIya@Mga rA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] సంతసమవదా..

 

సంతసమవదా..

--------------------------


కం.

జలముల నుండెడి దేవిని 

జలముల కధిదైవమగుచు జగతినిఁ గాతున్
గలగల పారెడు కవితగ 

జలములనున్ బలుకఁ జేతుఁ జక్కని లయతో


జలమున నగ్నిని గాలిని 
నలరుచు నన్నింటియందు ననువుగ నుందున్
గలనో లేనో యనుకొని 

పలికిననున్ గొంతమంది పరిపరి విధులన్


తళతళ మెఱసెడి తారలు
మిలమిల వెలిఁగెడి జలములు, మృదుసుమ చయముల్
పులుగులు, తరువులు, గిరులును

వెలయును నాయంశ తోనె వివిధాకృతులన్


వెలుఁగే నేనయి యుందును 
వెలిఁగించుచుఁ బలురకాల విశ్వమునంతన్
వెలువడె నాలో నుండియె

వెలుఁగిచ్చెడు తారలన్ని విరివిగఁ జూడన్


భూతములైదును నేనే
చేతనముగ నుండు దేనె, చిత్తును నేనే
నీతియు, నియమము నేనే

ప్రీతిగఁ బలికించుదేనె విధివందితనై


నీతోఁ గలిగెను బంధము 
చేతో ముదముగ వెనుకను జేసిన తపమున్
బ్రాతిమెయిఁ బలుక నిట్టుల 

రాతిరి బవళులు మనమున రాజేశ్వరినై


అందఱి నందున నున్నను 
గొందఱికే దక్కునిట్టి కూరిమి బాసల్
కుందఁగ బనిలేదైనను 

నందించెద నాదు కృపను నన్యవిధంబున్


ఒక్కొక్కరికొక్కొక గతిఁ 
జిక్కని నాప్రేమఁ బంచి చేసెదఁ బ్రియమున్
ఎక్కువ తక్కువ లెంచను 

చక్కదనంబులను జూచి జార్చను వరముల్


శుద్ధంబైనవి తలఁపులు
ముద్దును గలిగించు నాకు, ముడుపులఁ గోరన్
వృద్ధిని నొనరిచి భక్తిని 

నిద్ధముగఁ జరించు వారి కెల్లెడ సుఖమే


అందించుచుందు నెన్నియొ 
వందించెడి భక్తతతికి బంధువులనుచున్
స్పందింతు వేడినంతనె

యెందున్ననుఁ గాచి వడిగ నెలమినిఁ దెలుపన్


జలముల దినమని నేడిలఁ

బలువురు వలుకుటను గాంచి వచియించితిటుల్
జలసంపదతోఁ బాటుగఁ
గలిగించనె సిరులనెన్నొ ఘనకరుణముతో


అన్నింటి నెదల నిలుపుచు
నున్నతినే కోరుకొనుచు నుర్వికిఁ, బ్రజకున్
మన్నించి వనరులన్నియు 

జన్నముగా బ్రతుకు గడుప సంతసమవదా3:29 PM
03-22-2018__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము వేగవతీ (సారసికా) #ardhasama vRttamu vEgavatI (sArasikA)#

 

అర్ధసమ వృత్తము వేగవతీ (సారసికా) - 

బేసి పాదములు - స/స/స/గ - మేఘవితాన (ఉత్పల)
సరి పాదములు - భ/భ/భ/గగ - దోధక (తరంగక) 

ఆధారము - నాట్యశాస్త్రము, పింగళ ఛందస్సు, రత్నమంజూష, వృత్తజాతిసముచ్చయము, స్వయంభూ మున్నగునవి

వేగవతీ (సారసికా) - IIU IIU - IIUU // UII UII - UII UU

దరి రావు గదా - దయలేదా 
చేరఁగ రమ్మిటఁ - జెల్వపు దేవీ 
సరసమ్ములతో - సకి చూడా 
సారసికమ్ములు - చక్కఁగ సాగెన్ 

హృదయమ్మున నో - ప్రియ నీవే 
నాదములోఁ గల - నర్తన మీవే 
సుధ నీయఁగ రా - సుఖి నేనే 
ఆదము నేనవ - నైతివి యీవై 

నగవుల్ నిజమై - నగలేగా 
రాగమునందున - రావపు సొంపై 
మొగమందున స-మ్ముదమేగా 
వేగవతీ పరు-వెత్తుచు రావా 

విధేయుడు - జెజ్ఝాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu vEgavatI (sArasikA) - 

bEsi pAdamulu - sa/sa/sa/ga - mEghavitAna (utpala)
sari pAdamulu - bha/bha/bha/gaga - dOdhaka (taraMgaka) 

aadhAramu - nATyaSAstramu, piMgaLa ChaMdassu, ratnamaMjUsha, vRttajAtisamuchchayamu, svayaMbhU munnagunavi

vEgavatI (sArasikA) - #IIU IIU - IIUU // UII UII - UII UU#

dari rAvu gadA - dayalEdA 
chEra@Mga rammiTa@M - jelvapu dEvI 
sarasammulatO - saki chUDA 
sArasikammulu - chakka@Mga sAgen 

hRdayammuna nO - priya nIvE 
nAdamulO@M gala - nartana mIvE 
sudha nIya@Mga rA - sukhi nEnE 
Adamu nEnava - naitivi yIvai 

nagavul nijamai - nagalEgA 
rAgamunaMduna - rAvapu soMpai 
mogamaMduna sa-mmudamEgA 
vEgavatI paru-vettuchu rAvA 

vidhEyuDu - jejJAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4615

3 Messages

Digest #4615
1
Vamana Purana 003 Live stream by "Ravi Mamparambath" adhyathmikam
3
RAJA  YOGAM by swamypvap

Messages

Thu Mar 22, 2018 8:45 am (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Vamana Purana 003

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vamana Purana 003

Vamana The dwarf avatar of Vishnu, Vamana Devanagari वामन Sanskrit transliteration Vāmana Affiliation Vaishnavis....
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Thu Mar 22, 2018 10:51 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is Sarva Vyapakam and Anantam.
Eswari as Eswara Chaitanya Swarupini/Eswara Sakti Swarupini is also Sarva Vyapakam and Anantam.
Just like a word and its meaning are inseparable, Eswara and Eswari are inseparable.
Eswara is the Universal Father/Jagath Pita. Eswari is the Universal Mother/Jagath Mata.
As Dvaita Swarupini, Mata is Drusya Vibhuti/Vyakta Swarupini as well as Adrusya Vibhuti/Avyakta Swarupini.
Accordingly Mata is Raksha Kari as well as Siksha Kari just like the electric current which is useful as well as harmful.
Mata is Eswara Jhnana Rupini as well as Vishnu Maya Rupini.
As Drusya Vibhuti/Vyakta Swarupini ,Mata is Naana Vidha Rupaka Narayana Dasa Aaakruti and Vishnu Maya Vilaasini..
Mata is Narayana Rupini.
Prabhu Rama is Mata Lalita Avataram
Prabhu Krishna is Mata Kaali Avataram.
As Adrusya Vibhuti/Avykta Swarupini, Mata is Vama Bhagam (left side) of Arthanaareswara Swarupam as Sati(wife).
Hari is Hara Bhaktam/Saivate.
Hara is Hari Bhaktam/Vaishnavate. Hara is Brahma Veda Swarupam Hari is Brahma Veda Vinutam. Hari is Prakruti
Hara is Prakruta
Hari is Naana Vidha Rupakam
Hara is Niraakaaram
Hara is Nirgunam
Rama is Mahaneeya Gunaatmajam/Dharma Swarupam.
Hara is Chidakaasa Vaasam.
Rama is Neela Meghya Syamam.
Hara is Nirvikaram.
Rama is Pumsam Mohana Rupam. Taaraka Mantram( Rama Namam) is Eswara Prasaadita Mantram. Raameswara Lingam is Rama Chandra Prathisthaapitam.

Mata as Jhnana swarupini is Eswara Kari.

Mata as Sakti Swarupini activates the twenty four elements namely Panch Bhutamulu,Dasa Indriyamulu, Pancha Pranamulu and Antah Karanam(Manasu,Buddi,Chittam,Ahamkaram) in us and these activated and purified elements signify the twenty four Kesava Namamulu. Thus Mata as Sakala Nigama Artha Swarupini, is Anusandhana Kari between Hara and Hari.
Self realization is nothing but realization of HariHaraikyam..
Accordingly Atma Sakshaatkaram is nothing but realization of HariHara Natha Tatvam.


Thu Mar 22, 2018 10:19 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

As a child seek Anugraham(Biksha) from
Mata Eswari as a combination of Eswara Jhnanam and Vairagyam.
Surrender to Lord Narayana in totality and seek Parameswara Anugraham.
Do Antara Mukha Eswara Dhyanam and Bahir Mukha Narayana Seva.
Chant Taaraka Mantram by strictly adhering to Dharmam as practiced and shown by Raja Rama and reach the origin (Moolam) of the Mantram/Siva Saayujyam.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

Re: [racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

I agree with the main thrust of the argument.  I have some answers that I will offer in due course. - m 

On Thursday, March 22, 2018, 3:58:24 PM EDT, lylayfl@aol.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


 

 

Harsh

 

అన్ని హల్లుల్ అన్ని పొల్లుల్

అన్నీ బొల్లుల్ ఉంటే

తెలుగు కవిత్వంలో

అబ్బా! కుడతాయ్ కసిక్కిన

నల్లుల్,

చీమల్, దోమల్.

కయ్ కయ్ కయ్

కూస్తాయ్ కుక్కల్ నక్కల్

ఫట్ ఫట్ మంట్ పదాల్

పేల్తాయ్ పిస్టల్, గన్నుల్, బాంబుల్

అటులైనన్

అట్టి లైన్ లన్

 

అక్షరాలలో కనరాదు వెన్నెల

ఆడరారు అందమైన ఆడపిల్లలు

చస్తే కురవదు అమృతం.

Lyla__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (239)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Harsh

 

అన్ని హల్లుల్ అన్ని పొల్లుల్

అన్నీ బొల్లుల్ ఉంటే

తెలుగు కవిత్వంలో

అబ్బా! కుడతాయ్ కసిక్కిన

నల్లుల్,

చీమల్, దోమల్.

కయ్ కయ్ కయ్

కూస్తాయ్ కుక్కల్ నక్కల్

ఫట్ ఫట్ మంట్ పదాల్

పేల్తాయ్ పిస్టల్, గన్నుల్, బాంబుల్

అటులైనన్

అట్టి లైన్ లన్

 

అక్షరాలలో కనరాదు వెన్నెల

ఆడరారు అందమైన ఆడపిల్లలు

చస్తే కురవదు అమృతం.

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (238)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___