[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము చంద్రమాలి #ardhasama vRttamu chaMdramAli#

 

అర్ధసమ వృత్తము చంద్రమాలి - 

బేసి పాదములు - మాలినీ - న/న/మ/య/య III III UU - UIU UIUU
15 అతిశక్వరి 4672

సరి పాదములు -  చంద్రద్యోత - న/న/మ/ర/ర III III UU - UUI UUIU
15 అతిశక్వరి 9280

చంద్రమాలీ - III III UU - UIU UIUU // III III UU - UUI UUIU

మనసు కరుగ దేలా - మానినీ చిత్తచోరా 
నెనరు గలిగె నాకున్ - నీవిందు రావేలకో 
వనజనయన నీకై - వాంఛతో వేగుచుంటిన్ 
దినము రజని యయ్యెన్ - దీపమ్ము నిన్ బిల్చెరా 

వలపు దివియ వెల్గెన్ - పక్కలో మల్లె మూల్గెన్ 
తలుపు తెఱచి యుండెన్ - దామిందు రారాదొకో 
కలియు సమయ మయ్యెన్ - గామినిన్ గానరావా 
కలఁత నిదురయేనా - కామమ్ము జల్లారదా 

వరము లొసఁగ రావా - వాణి నీయంగ రావా 
కరము లొసఁగ రావా - కంజాక్షి నన్ గావవా 
స్వరము లొసఁగ రావా - చారుశీలా సురావా 
శరణ మొసఁగ రావా - సాన్నిధ్యమున్ జేర్చవా 

నిదుర వదలెఁ గాదా - నీవు నన్ జూడ రాదా 
కదల నుడువ రావా - కౌతూహలమ్మయ్యెనే 
సుధల నొసఁగ రావా - సొంపుతోఁ జంద్రమాలీ 
హృదయ మిచట వేచెన్ - ప్రేమార్ద్రమై నీకునై 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu chaMdramAli - 

bEsi pAdamulu - mAlinI - na/na/ma/ya/ya #III III UU - UIU UIUU#
15 atiSakvari 4672

sari pAdamulu - chaMdradyOta - na/na/ma/ra/ra #III III UU - UUI UUIU#
15 atiSakvari 9280

chandramAli - #III III UU - UIU UIUU // III III UU - UUI UUIU#

manasu karuga dElA - mAninI chittachOrA 
nenaru galige nAkun - nIviMdu rAvElakO 
vanajanayana nIkai - vAMChatO vEguchuMTin 
dinamu rajani yayyen - dIpammu nin bilcherA 

valapu diviya velgen - pakkalO malle mUlgen 
talupu te~rachi yuMDen - dAmiMdu rArAdokO 
kaliyu samaya mayyen - gAminin gAnarAvA 
kala@Mta nidurayEnA - kAmammu jallAradA 

varamu losa@Mga rAvA - vANi nIyaMga rAvA 
karamu losa@Mga rAvA - kaMjAxi nan gAvavA 
svaramu losa@Mga rAvA - chAruSIlA surAvA 
SaraNa mosa@Mga rAvA - sAnnidhyamun jErchavA 

nidura vadale@M gAdA - nIvu nan jUDa rAdA 
kadala nuDuva rAvA - kautUhalammayyenE 
sudhala nosa@Mga rAvA - soMputO@M jaMdramAlI 
hRdaya michaTa vEchen - prEmArdramai nIkunai 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] మత్తేభవిక్రీడితము - శిశుమత్తేభము - ఇంద్రజా #mattEbhavikrIDitamu - SiSumattEbhamu - iMdrajA#

 

మత్తేభవిక్రీడితము - శిశుమత్తేభము - ఇంద్రజా - 

మత్తేభవిక్రీడితము - స/భ/ర/న/మ/య/లగ IIU UII UI - UIIIU - UUI UUIU
20 కృతి 298676 

వనజాక్షీ కనుమమ్మ - పక్కున స్మృతుల్ - భావార్థమై తోచెఁగా 
దినమ్మయెన్గద నేఁడు - దిక్కు లలరెన్ - దేదీప్యమానమ్ముగా 
స్వనముల్ మ్రోఁగెను నిండి - చక్కని నుడుల్ - సంసక్తమై పర్విడెన్ 
వినవా నాహృదిలోని - పెక్కు సడులన్ - వేవేల రాగాలతో 

ఇందులో దాగియున్న మందాక్రాంతపు లయతో శిశుమత్తేభ వృత్తము - 

శిశుమత్తేభము - స/భ/భ/య/ర/ర IIU UII - UIIIU - UUI UUIU 
18 ధృతి 74676 

వనజాక్షీ కను - పక్కున స్మృతుల్ - భావార్థమై తోచెఁగా 
దినమ్మయెన్గద - దిక్కు లలరెన్ - దేదీప్యమానమ్ముగా 
స్వనముల్ మ్రోఁగెను - చక్కని నుడుల్ - సంసక్తమై పర్విడెన్ 
వినవా నాహృది - పెక్కు సడులన్ - వేవేల రాగాలతో 

ఇందులో దాగియున్న ఇంద్రవంశపు లయతో ఇంద్రజ వృత్తము - 

యతి మందాక్రాంతమువలె - 

ఇంద్రజా (1) - భ/య/ర/ర UIIIU - UUI UUIU 
12 జగతి 1167 

పక్కున స్మృతుల్ - భావార్థమై తోచెఁగా 
దిక్కు లలరెన్ - దేదీప్యమానమ్ముగా 
చక్కని నుడుల్ - సంసక్తమై పర్విడెన్ 
పెక్కు సడులన్ - వేవేల రాగాలతో 

యతి ఇంద్రవంశమువలె - 

ఇంద్రజా (2) - భ/య/ర/ర UIII UU - UI UUIU 
12 జగతి 1167 

పక్కున స్మృతుల్ భా-వార్థమై తోచెఁగా 
దిక్కు లలరెన్ దే-దీప్యమానమ్ముగా 
చక్కని నుడుల్ సం-సక్తమై పర్విడెన్ 
పెక్కు సడులన్ వే-వేల రాగాలతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
mattEbhavikrIDitamu - SiSumattEbhamu - iMdrajA - 

mattEbhavikrIDitamu - sa/bha/ra/na/ma/ya/laga #IIU UII UI - UIIIU - UUI UUIU#
20 kRti 298676 

vanajAxI kanumamma - pakkuna smRtul - bhAvArthamai tOche@MgA 
dinammayen&gada nE@MDu - dikku lalaren - dEdIpyamAnammugA 
svanamul mrO@Mgenu niMDi - chakkani nuDul - saMsaktamai parviDen 
vinavA nAhRdilOni - pekku saDulan - vEvEla rAgAlatO 

iMdulO dAgiyunna mamdAkrAMtapu layatO SiSumattEbha vRttamu - 

SiSumattEbhamu - sa/bha/bha/ya/ra/ra #IIU UII - UIIIU - UUI UUIU# 
18 dhRti 74676 

vanajAxI kanu - pakkuna smRtul - bhAvArthamai tOche@MgA 
dinammayen&gada - dikku lalaren - dEdIpyamAnammugA 
svanamul mrO@Mgenu - chakkani nuDul - saMsaktamai parviDen 
vinavA nAhRdi - pekku saDulan - vEvEla rAgAlatO 

iMdulO dAgiyunna iMdravaMSapu layatO iMdraja vRttamu - 

yati maMdAkrAMtamuvale - 

iMdrajA (1) - bha/ya/ra/ra #UIIIU - UUI UUIU# 
12 jagati 1167 

pakkuna smRtul - bhAvArthamai tOche@MgA 
dikku lalaren - dEdIpyamAnammugA 
chakkani nuDul - saMsaktamai parviDen 
pekku saDulan - vEvEla rAgAlatO 

yati iMdravaMSamuvale - 

iMdrajA (2) - bha/ya/ra/ra #UIII UU - UI UUIU# 
12 jagati 1167 

pakkuna smRtul bhA-vArthamai tOche@MgA 
dikku lalaren dE-dIpyamAnammugA 
chakkani nuDul saM-saktamai parviDen 
pekku saDulan vE-vEla rAgAlatO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAVu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4618

2 Messages

Digest #4618
1
Live stream  Vamana Purana 005 by "Ravi Mamparambath" adhyathmikam
2
Sangem Kishan Rao stop Your Mails by "HARI SASTRY" vemurisastry

Messages

Mon Mar 26, 2018 5:48 am (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam


Vamana Purana 005
Live stream at 21.00 IST, Today
|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vamana Purana 005

Vamana The dwarf avatar of Vishnu, Vamana Devanagari वामन Sanskrit transliteration Vāmana Affiliation Vaishnavis....
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi
Sent from Yahoo Mail. Get the app

Mon Mar 26, 2018 5:51 am (PDT) . Posted by:

"HARI SASTRY" vemurisastry

Sangem Kishan Rao use your brain. Sorry, I don't address you by professor because I doubt your credentials.  Do you teach your students after learning or you go by the haphazard way?(your way) How many scriptures have you read?  In your words( In many Santhana Teachings, Pathi Bhakthi isexaggerated, but Pathni bhakthi not even touched upon).  Then how many Scriptures have you gone through? And in which scripture did you find male chauvinism?

In your words ("Bhojyeshu Maathaa, Kayeshu Manthri,     Shsayanmeshu Rambha ,Kshamaya Dharithri,     Karaneshu .........     Shad ..Dharma Pathni....".      One &one-half lines are missing in the above )You don't even remember what was the full text neither you know how to spell. 
It's in this Land Women is Worshiped. Which script didn't you find that? Give me one only one sanathana teaching wherein women are not held High?
In your earlier emails, you have criticised Brahmins & Vedas.
You address yourself, Professor and Dean.
My question to you how do you teach your students?

God save your students.
Regards,
Vhhp Sastry.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.