[racchabanda] లలితవిక్రమ #lalitavikrama#

 

లలితవిక్రమ - 

ఆధారము - రత్నమంజూష, హేమచంద్రుడు

సంస్కృతములో పాదము 10,11గా విఱుగును. నేను యతిని 12వ అక్షరముగా ఎన్నుకొన్నాను. 

లలితవిక్రమ - భ/ర/న/ర/న/ర/ర UII UIUI IIUI - UIII UIU UIU
21 ప్రకృతి 619991 

మోహనమైన గానరసమందు - మున్గితిని నాకు నీ విశ్వమే 
మోహన రాగమయ్యెఁ బలుమారు - పుల్కలిడఁ బాడుచునుంటి స-
మ్మోహనశక్తి లాగె నను నేఁడు - మోదమున నిండె నీమానస 
మ్మాహహ చాలుచాలు బ్రదుకింక - యందమున బొంగిపోవున్ సదా 

హోరున బోరుసేయ ననియందు - నోలలితవిక్రమా నీవు సం-
హారము సల్ప వెళ్లితివిగాదె - హా యనఁగఁ దల్లియున్ దారయున్ 
జేరెదవేమొ నాకమును నీవు - చిల్లులగు డెందముల్ వారికిన్ 
మారనిదేమొ యీకథయు శాంతి - మాభువి నశాశ్వతమ్మే కదా! 

రంగని జూడ మానసమునందు - రంగులకు వెల్గులబ్బున్ గదా 
పొంగిడు బుగ్గవోలె నవి చిమ్మ - మోదమున బాడు గీతుల్ సదా 
శృంగము నందు శ్వేత హిమరాశి - శీఘ్రము గరంగి స్రోతమ్ములై 
చెంగున బారుచుండు సడితోడఁ - జెల్వము గరంగుఁ బ్రీతమ్ములై 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
lalitavikrama - 

aadhAramu - ratnamaMjUsha, hEmachaMdruDu

saMskRtamulO pAdamu 10,11gA vi~rugunu. naenu yatini 12va axaramugA ennukonnAnu. 

lalitavikrama - bha/ra/na/ra/na/ra/ra #UII UIUI IIUI - UIII UIU UIU#
21 prakRti 619991 

mOhanamaina gAnarasamaMdu - mun&gitini nAku nI viSvamE 
mOhana rAgamayye@M balumAru - pulkaliDa@M bADuchunuMTi sa-
mmOhanaSakti lAge nanu nE@MDu - mOdamuna niMDe nImAnasa 
mmAhaha chAluchAlu bradukiMka - yaMdamuna boMgipOvun sadA 

hOruna bOrusEya naniyaMdu - nOlalitavikramA nIvu saM-
hAramu salpa veLlitivigAde - hA yana@Mga@M dalliyun dArayun 
jEredavEmo nAkamunu nIvu - chillulagu DeMdamul vArikin 
mAranidEmo yIkathayu SAMti - mAbhuvi naSASvatammE kadA! 

raMgani jUDa mAnasamunaMdu - raMgulaku velgulabbun gadA 
poMgiDu buggavOle navi chimma - mOdamuna bADu gItul sadA 
SRMgamu naMdu SvEta himarASi - SIghramu garaMgi srOtammulai 
cheMguna bAruchuMDu saDitODa@M - jelvamu garaMgu@M brItammulai 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Special Interest Groups

 

ఆ ఒక సాయంత్రం:

అతడేమో

నా నయనపు వైశాల్యం,

కంటిపాపల వేగపు లౌల్యం కొలతలు

కనురెప్పలపై రాస్తుంటే, ఆ లెక్కలు

నైటింగేల్ ఛిరప్ ఛిరప్ఛిరప్ ఛిరప్ బ్రాడ్కేస్ట్ చేస్తూ

పోగేసిన ప్రేక్షకులు, అక్కడతడికి ఇచ్చిన

ఉత్సాహం ప్రోత్సాహం, ఆ మేళం చోద్యం ఐనా  

ఉదంతం ఆసాంతం నిజమేగా!

 

ఆ ఒక సాయంత్రం:

అతడేమో

నా నడుము కైవారం, నాభి నిమ్నత

ఉదరపు చదరపు పరిధి సాపేక్షతలు

గణిస్తుంటే, ఆ వివరాలు

చుట్టూరా గువ్వలు కువకువలాడుతూ

ఇసకలో పూచిక కాళ్లతో నోట్స్ రాసిపెట్టాయతనికి;

ఆ స్నేహపుచొరవ, స్వాతంత్ర్యం, ఎంతెంతో వింతైనా

వృత్తాంతం మాత్రం ఆద్యంతం నిజమేగా!

Lyla


Notes: It looks like the heading can transform the meaning of poetry, and shift reader's focus quite a bit. I was trying out different headings like - Cupid's friends, His friends, My Lovers, Two Lovers, Partials, Fetishes, Two mathematicians, etc. Each time the poem came across differently to me. When I settled on 'Special interest groups' I could not believe how far away I have moved the poem from 'Cupid's friends.'  __._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (47)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4619

9 Messages

Digest #4619
1
MATI  BRAMANAM by swamypvap
2a
Re: Sangem Kishan Rao stop Your Mails by "Kishan Rao Sangem" sangem.kishanrao
2c
2d
Re: Sangem Kishan Rao stop Your Mails by "Karnasagar Paidimarri" pkarnasagar
3
LINGA BEDHAM by swamypvap
5
Live stream Vocal Sangeetha Sivakumar by "Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Messages

Mon Mar 26, 2018 11:08 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

A human being is like a mobile phone.
The body of that individual represents the machine/hardware of that mobile phone.
It has an inbuilt BIOS program/Maya which is hard wired in the form of Jivaatma Buddi(individual) as installed by the Manufacturer (Eswara) of all the mobile phones.
Jivaatma Buddi is a myth which makes a person to feel that he/she is different from others by not realizing that Eswara is in all the living things as Ekam/Atma as a unique Administrator of all the mobile phones).
The above concept causes Dehaatma Buddi which means that one always identifies oneself with Sareeram (hardware) which is mortal.
Due to the influence of Dehaatma Buddi, an individual acquires a SIM card as produced by another human being and installs in the mobile machine(Deham) little realizing that he/she has already an inbuilt SIM which causes Atma Samvaadam as provided by Eswara as the Universal Network Service Provider/ Administarator (Atma Guruvu).
Due to the influence of the above acquired SIM card, the mind of that person is subjected to the incoming calls/responses as well as the outgoing calls/responses in the form of Vikaaramulu (displacements)/ Laukika Aalochanulu(worldly thoughts).
The five sensual organs act as the agents with regard to the interactions with the world by the mind. As a mind is equipped with a creative capability, it creates its own Jagath(world) in the form of dreams and interacts with it even though the five sensual organs remain inactive under the influence of Jivaatama Buddi.
Thus Manasu(mind) is subjected to Bramanam(revolutions) around the sensual pleasures which are temporary and end up with misery and frustration in the form of Vikaaramulu/Vikruta Aakaaramulu due to Dehaatama Buddi.
Thus a person experiences Klesamulu/ Dukkhamulu due to the Vikaaramulu (Vikruta Aakaaramulu)/ displacements as undergone by mind.
Accordingly a seeker who is in the pursuit of everlasting happiness needs to bow down to a Sat Guru. Sat Guru Krupa(grace) removes the SIM as inserted by an individual. As a result of the removal, Manasu(mind) stops undergoing Vikaaramulu(displacements). Once the mind is free from Vikaaramulu (displacements), then the Jivaatma Buddi (BIOS Program) would be inactive and JIva Bhaavam would be ineffective. Once Jiva Bhaavam(individual feeling) is down, Atma Vaani/Atma Bodha begins internally.


Tue Mar 27, 2018 12:56 am (PDT) . Posted by:

"Kishan Rao Sangem" sangem.kishanrao

I reproduce how harshly Mr Hari Sastry responded.
"
Mon Mar 26, 2018 5:51 am (PDT) . Posted by:"HARI SASTRY" vemurisastry
<vemurisastry@yahoo.com?subject=Re%3A%20Sangem%20Kishan%20Rao%20stop%20Your%20Mails>
Sangem Kishan Rao use your brain. Sorry, I don't address you by professor
because I doubt your credentials. Do you teach your students after
learning or you go by the haphazard way?(your way) How many scriptures have
you read? In your words( In many Santhana Teachings, Pathi Bhakthi
isexaggerated, but Pathni bhakthi not even touched upon). Then how many
Scriptures have you gone through? And in which scripture did you find male
chauvinism?

In your words ("Bhojyeshu Maathaa, Kayeshu Manthri, Shsayanmeshu Rambha
,Kshamaya Dharithri, Karaneshu ......... Shad ..Dharma
Pathni....". One &one-half lines are missing in the above )You don't
even remember what was the full text neither you know how to spell.
It's in this Land Women is Worshiped. Which script didn't you find that?
Give me one only one sanathana teaching wherein women are not held High?
In your earlier emails, you have criticised Brahmins & Vedas.
You address yourself, Professor and Dean.
My question to you how do you teach your students?

God save your students.Regards,Vhhp Sastry.
Rep
<vemurisastry@yahoo.com?subject=Re%3A%20Sangem%20Kishan%20Rao%20stop%20Your%20Mails&gt;
Why
you use harsh words. I admitted 6that 1.5 lines are missing & I read from
Telugu century old Primer running into 400 pp. As a Professor of Economics,
I did not hear such harsh words from any one.
God blesses him.
S Kishan Rao
Professor & Director NAD.

Tue Mar 27, 2018 9:44 am (PDT) . Posted by:

"r_sarva" r_sarva

SirThis is Bhakti pages, please use this media for sharing something related to bhakti, knowledge, wisdom, spirituals like Jaji Sarma Garu and other elders/learned people. Questing the scriptures and ancient way of life without knowing a lot of details will only make it worse. We hear the hethuvada rant in YouTube and other places all the time, please keep this site a little above that. I  dont know what your intentions are but we are concerned when your write up is not thought provoking but rather seems instigating and ridiculing .
Best RegardsRavi Sarva

Sent from my T-Mobile 4G LTE Device
-------- Original message --------From: "Kishan Rao Sangem sangemkishanrao@gmail.com [TeluguBhaktiPages]" <TeluguBhaktiPages-noreply@yahoogroups.com> Date: 3/27/18 12:40 AM (GMT-07:00) To: TeluguBhaktiPages@yahoogroups.com Subject: www.telugubhakti.com Re: Sangem Kishan Rao stop Your Mails

I reproduce  how 

harshly 

Mr Hari Sastry   responded." 

Mon Mar 26, 2018 5:51 am (PDT) . Posted by:"HARI SASTRY" vemurisastrySangem Kishan Rao use your brain. Sorry, I don't address you by professor because I doubt your credentials.  Do you teach your students after learning or you go by the haphazard way?(your way) How many scriptures have you read?  In your words( In many Santhana Teachings, Pathi Bhakthi isexaggerated, but Pathni bhakthi not even touched upon).  Then how many Scriptures have you gone through? And in which scripture did you find male chauvinism?

In your words ("Bhojyeshu Maathaa, Kayeshu Manthri,     Shsayanmeshu Rambha ,Kshamaya Dharithri,     Karaneshu ..........     Shad ..Dharma Pathni.....".      One &one-half lines are missing in the above )You don't even remember what was the full text neither you know how to spell. 
It's in this Land Women is Worshiped. Which script didn't you find that? Give me one only one sanathana teaching wherein women are not held High?
In your earlier emails, you have criticised Brahmins & Vedas.
You address yourself, Professor and Dean.
My question to you how do you teach your students? 

God save your students.Regards,Vhhp Sastry.
Rep Why you use harsh words. I admitted  6that 1.5 lines are missing & I read from Telugu century old Primer running into 400 pp. As a Professor of Economics, I did not hear such harsh words from any one.      God blesses him. S Kishan Rao Professor & Director NAD..

 

Tue Mar 27, 2018 9:35 pm (PDT) . Posted by:

"Karna" pkarnasagar

Sastry garu,

I apologise for using aggressive behaviour instead of strong worded email. Please forgive me the error.

Thanks

Sent from my iPad

> On Mar 27, 2018, at 12:29 PM, Karnasagar Paidimarri <pkarnasagar@gmail.com> wrote:
>
> Hari Sastry Garu,
>
> I understand your pain for posting the wrong text, You have a better way to convey rather than using harsh words, by doing that you aggressive behaviour is more dominant than Sangem garu posting.
>
> Please go through the Chapter 17 (Geetha) shloka 15 about the vak (Not speaking right cause cureless wounds)
>
> For all people if you find something wrong definitely point out and requesting them from not posting the wrong texts from scriptures, unless you are not 100% do not please post, it send wrong message and understanding.
>
> I am not supporting anyone or criticizing, my intension not to hurt anyone just couple of good words will bring a cordial relationship.
>
> Thanks
> Sagar
>
>
> PKarna Sagar
> 420 Cliffview Ct
> Greer, SC,29650
>
>> On Mon, Mar 26, 2018 at 4:38 AM, HARI SASTRY vemurisastry@yahoo.com [TeluguBhaktiPages] <TeluguBhaktiPages-noreply@yahoogroups.com> wrote:
>> Sangem Kishan Rao use your brain. Sorry, I don't address you by professor because I doubt your credentials. Do you teach your students after learning or you go by the haphazard way?(your way)
>> How many scriptures have you read? In your words( In many Santhana Teachings, Pathi Bhakthi isexaggerated, but Pathni bhakthi not even touched upon). Then how many Scriptures have you gone through? And in which scripture did you find male chauvinism?
>>
>> In your words ("Bhojyeshu Maathaa, Kayeshu Manthri,
>> Shsayanmeshu Rambha ,Kshamaya Dharithri,
>> Karaneshu ........
>> Shad ..Dharma Pathni....".
>> One &one-half lines are missing in the above )
>> You don't even remember what was the full text neither you know how to spell.
>>
>> It's in this Land Women is Worshiped. Which script didn't you find that? Give me one only one sanathana teaching wherein women are not held High?
>>
>> In your earlier emails, you have criticised Brahmins & Vedas.
>> You address yourself, Professor and Dean.
>> My question to you how do you teach your students?
>>
>> God save your students.
>>
>> Regards,
>>
>> Vhhp Sastry.
>>
>

Tue Mar 27, 2018 9:37 pm (PDT) . Posted by:

"Karnasagar Paidimarri" pkarnasagar

Hari Sastry Garu,

I understand your pain for posting the wrong text, You have a better way to
convey rather than using harsh words, by doing that you aggressive
behaviour is more dominant than Sangem garu posting.

Please go through the Chapter 17 (Geetha) shloka 15 about the vak (Not
speaking right cause cureless wounds)

For all people if you find something wrong definitely point out and
requesting them from not posting the wrong texts from scriptures, unless
you are not 100% do not please post, it send wrong message and
understanding.

I am not supporting anyone or criticizing, my intension not to
hurt anyone just couple of good words will bring a cordial relationship.

Thanks
Sagar

PKarna Sagar
420 Cliffview Ct
Greer, SC,29650

On Mon, Mar 26, 2018 at 4:38 AM, HARI SASTRY vemurisastry@yahoo.com
[TeluguBhaktiPages] <TeluguBhaktiPages-noreply@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Sangem Kishan Rao use your brain. Sorry, I don't address you by professor
> because I doubt your credentials. Do you teach your students after
> learning or you go by the haphazard way?(your way)
> How many scriptures have you read? In your words( In many Santhana
> Teachings, Pathi Bhakthi isexaggerated, but Pathni bhakthi not even
> touched upon). Then how many Scriptures have you gone through? And in
> which scripture did you find male chauvinism?
>
> In your words ("Bhojyeshu Maathaa, Kayeshu Manthri,
> Shsayanmeshu Rambha ,Kshamaya Dharithri,
> Karaneshu ........
> Shad ..Dharma Pathni....".
> One &one-half lines are missing in the above )
> You don't even remember what was the full text neither you know how to
> spell.
>
> It's in this Land Women is Worshiped. Which script didn't you find that?
> Give me one only one sanathana teaching wherein women are not held High?
>
> In your earlier emails, you have criticised Brahmins & Vedas.
> You address yourself, Professor and Dean.
> My question to you how do you teach your students?
>
> God save your students.
>
> Regards,
>
> Vhhp Sastry.
>
>
>

Tue Mar 27, 2018 2:54 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

A spiritually enlightened person never gives any consideration to gender difference.
Jagath Mata Eswari is with in Eswara as Vaama Bhagam(left side) like Jyoti in JyotirLingam. .
Maheswara as Purusha Rupam is with in is Maaheswari/Pratyaksha Rupam (Prakruti)/Mahila Rupam.
That is how Eswari with in Eswara and Eswara is within Eswari.
Gurudeva Hanuman saw Mata Sita in Prabhu Rama Hrudayam and Prabhu Rama in Mata Sita Hrudayam.
That is why we say Jai Sri Ram which means Jai Siya Ram/Jai Sita Ram.

Tue Mar 27, 2018 4:57 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Maheswara is in Mahipaala Rama Antarangam.Prabhu Rama broke the Siva Kaarmukam(bow of Eswara). Here Kaarmukam signifies Karma Saadhanam which is Sareeram(body). Thus Sri Rama broke or destroyed Deha Moham (attachment with the mortal body).
Prabhu Rama as Jita Krodha captured the heart of ParasuRama whose heart had been captured by Krodham(anger).
Prabhu Rama( Dharma Swarupam) married Ayonija to restore Dharmam on Avani(earth).

Tue Mar 27, 2018 9:37 pm (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Carnatic Music Sangeetha Sivakumar

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Carnatic Music Sangeetha Sivakumar

Vocal : Sangeetha Sivakumar (Chennai) Violin : Sraddha Raveendran Mridangam : Kallidaikurichi Sivakumar Ghatam :...
|

|

|

Vocal : Sangeetha Sivakumar (Chennai)Violin : Sraddha Raveendran Mridangam : Kallidaikurichi SivakumarGhatam : Aluva R. RajeshVenue : Melputhoor Auditorium2018 February 23
Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Tue Mar 27, 2018 9:41 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

When the deity of Kaamam by name Manmadha had tried to influence Eswara who is Nirvikaaram opened his third eye(Agni Netram/Jhnana Netram). When the wife of Manmadha by name Rati had prayed to Eswara for mercy, Eswara as Karuna Avataram blessed Manmadha by converting him into Ananga(without body).
Thus (Kaamam) has become an invisible/ internal force since that day. Thus the above episode signifies that as long as a Jiva(individual) is attached with Sareeram (body)/Jadham/Anityam/mortal which is subjected to Dahanam(burning) during the course of time, the concerned person would be overpowered by lust (Kaamam).
If Kaamam is not fulfilled, the affected person would be subjected to anger(Krodham) as he/she starts finding faults with the related people or things or places little realizing that anger if it is not controlled by a person,then in turn it destroys that person.
Suppose Kaamam(lust) is fulfilled then the concerned person would come under the influence of Madam(arrogance) and becomes self centered and starts feeling self important and starts disrespecting/disowning the related people.
Due to the influence of Madam(self pride), the affected person would be controlled by Moham(attachment) with that person and or the sensual object and or the place and starts treating the person or the thing as his/her part of the body. As the body is mortal, it implies that the concerned person is under the clutches of Ajhnanam(ignorance).
Under the control of attachment (Moham) with a person or a sensual object without realizing that it is temporary and ultimately it becomes a cause for Dukkham(sorrow) ,an affected person would be influenced by Lobham (miserliness) as the concerned person observes that many people are deprived of that sensual enjoyment. This finding in turn induces an element of fear in mind of losing it either by theft or fire or decay or misplacement etc. Due to this fear in mind the concerned person puts his/her life to torture by not using it either for own purpose or for others,
Under the control of miserliness (Loham), an affected person notices that some people who are in possession of the sensual objects enjoy life unlike him/her. Secondly the affected person also finds that some people have more than what he/she possesses.This observation in turn leads to crave for more objects. Thus a Lobhi(miser) comes under the influence of Kaamam.. Thus a Jiva who is attached with the body(Sareeram) gets involved in an unending loop of Arishat Vargam(six internal enemies) and his/her life becomes like a hell.
This above situation is due to the truth that Eswara as Satyam is Ekam where as Maya(illusion) is Anekam even though Satyam(Ekam) is the basis for Anekam (Maya). Thus there is no maximum limit to the number of materialistic objects. This truth implies that the possession of the materialistic objects never leads to Samtruptii/full satisfaction irrespective of the number that one possesses. In fact we do not enjoy the sensual pleasures and the reality is that the sensual objects enjoy us. The reason being time does not pass only we are passing/nearing death day by day.This truth implies that the sensual organs lose their capabilities as the age advances and the perfect satisfaction remains as a big question mark and death occurs as per the pre determined time.
So the unique solution to the above complex problem is to bow down to Eswara(Tri Shuula Paanhim) and pray for Traya Sareera Nirmmuulanam.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.