[racchabanda] సుమకేసరము #sumakEsaramu#

 

సుమకేసరము - 

సుకేసర లేక ప్రభద్రక వృత్తమును మీకు 1 జూలై 2016 పరిచయము చేసినాను. దానికి మఱొక ఉదాహరణము - 

సుకేసర లేక ప్రభద్రక - న/జ/భ/జ/ర 
15 అతిశక్వరి 11184 

IIII UIU III - UIUIU చంపకమాలవలె 

మధురము మాధవమ్ము గద - మంజులమ్ముగా 
సుధలను జిందుచుండె నతి - సుందరమ్ముగా 
వదలఁగఁ జాల నిన్ను మది - వాసుదేవ నీ 
కదలను జెప్పు నాకుఁ గల - గానమయ్యెడున్ 

IIII UIUI - IIUI UIU విఱుపుతో 

మధురము మాధవమ్ము - మదనోత్సవమ్ములే 
సుధలను జిందుచుండె - సుమరాశి తావితో 
వదలఁగఁ జాల నిన్ను - వదనమ్ముఁ జూపుమా 
కదలను జెప్పు నాకు - కమలాక్ష కమ్మఁగా 

సుకేసరములోని మొదటి రెండు లఘువులను ఒక గురువుగా చేద్దామా? అలా చేయగా లభించిన వృత్తమును సుమకేసరము అని పిలువ దలచినను. 

సుమకేసరము - భ/ర/న/ర/లగ UII UIU III UIUIU
14 శక్వరి 5591

UII UIU III - UIUIU ఉత్పలమాలవలె 

రాగసుధారసమ్ము మది - త్రాగుచుండె నీ 
యోగము నాది యయ్యె పెఱ - యోగమేలకో 
భోగము నాకు నబ్బెఁగద - పుణ్య మిద్ది యే 
యాగము సేయఁగా నవని-యందుఁ బ్రాప్తమౌ 

చంద్రుని సోదరీ యమృత - సారమిమ్ము నా- 
కేంద్రుని చెల్లి కల్పసుమ - కేసరమ్ములన్ 
దంద్రపు సంధ్యలో నొసఁగు - త్రాగు నీటిలో 
సంద్రపు తీరమందు సర-సమ్ము లాడుచున్ 

UII UIUI - IIUI UIU విఱుపుతో 

నవ్వకు మిప్పు డిట్లు - నను జూచి నవ్వ కా 
పువ్వుల నేరలేను - పులకించి పోవఁగా 
దివ్వెల వెల్గులోన - తెలఁబోయె దృక్కులే 
మువ్వల మ్రోఁతలోని - ముదమందు వ్రాలెదన్ 

మ్రోడు చిగుర్చగాను - బువులందు రంగులన్ 
జూడు వసంతమందు - సుమకేసరమ్ములన్  
వాడిన దెల్ల వెండి - వనమందుఁ గ్రొత్తఁగా 
నాడెను బచ్చగాను - హరుసమ్ము నీయఁగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sumakEsaramu - 

sukEsara lEka prabhadraka vRttamunu mIku 1 jUlai 2016 parichayamu chEsinAnu. dAniki ma~roka udaaharaNamu - 

sukEsara lEka prabhadraka - na/ja/bha/ja/ra 
15 atiSakvari 11184 

#IIII UIU III - UIUIU# chaMpakamAlavale 

madhuramu mAdhavammu gada - maMjulammugA 
sudhalanu jiMduchuMDe nati - suMdarammugA 
vadala@Mga@M jAla ninnu madi - vAsudEva nI 
kadalanu jeppu nAku@M gala - gAnamayyeDun 

#IIII UIUI - IIUI UIU# vi~ruputO 

madhuramu mAdhavammu - madanOtsavammulE 
sudhalanu jiMduchuMDe - sumarASi tAvitO 
vadala@Mga@M jAla ninnu - vadanammu@M jUpumA 
kadalanu jeppu nAku - kamalAxa kamma@MgA 

sukEsaramulOni modaTi reMDu laghuvulanu oka guruvugA chEddAmA? alA chEyagA labhiMchina vRttamunu sumakEsaramu ani piluva dalachinanu. 

sumakEsaramu - bha/ra/na/ra/laga #UII UIU III UIUIU#
14 Sakvari 5591

#UII UIU III - UIUIU# utpalamAlavale 

rAgasudhArasammu madi - trAguchuMDe nI 
yOgamu nAdi yayye pe~ra - yOgamElakO 
bhOgamu nAku nabbe@Mgada - puNya middi yE 
yAgamu sEya@MgA navani-yaMdu@M brAptamau 

chaMdruni sOdarI yamRta - sAramimmu nA- 
kEMdruni chelli kalpasuma - kEsarammulan 
daMdrapu saMdhyalO nosa@Mgu - trAgu nITilO 
saMdrapu tIramaMdu sara-sammu lADuchun 

#UII UIUI - IIUI UIU# vi~ruputO 

navvaku mippu DiTlu - nanu jUchi navva kA 
puvvula nEralEnu - pulakiMchi pOva@MgA 
divvela velgulOna - tela@MbOye dRkkulE 
muvvala mrO@MtalOni - mudamaMdu vrAledan 

mrODu chigurchagAnu - buvulaMdu raMgulan 
jUDu vasaMtamaMdu - sumakEsarammulan  
vADina della veMDi - vanamaMdu@M grotta@MgA 
nADenu bachchagAnu - harusammu nIya@MgA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4620

2 Messages

Digest #4620

Messages

Wed Mar 28, 2018 4:06 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

When the deity of Kaamam by name Manmadha had tried to influence Eswara (Nirvikaaram) opened his third eye(Agni Netram/Jhnana Netram). When the wife of Manmadha by name Rati had prayed to Eswara for mercy, Eswara as Karuna Avataram blessed Manmadha by converting him into Ananga (without body). Hence (Kaamam) has become an invisible/ internal force since that day. Thus the above episode signifies that as long as a Jiva(individual) is attached with Sareeram (body)/Jadham/ Anityam/mortal which is subjected to Dahanam(burning) in due course of time, the concerned person would be overpowered by lust (Kaamam).
If Kaamam is not fulfilled, the affected person would be subjected to anger(Krodham) as he/she starts finding faults with the related people or things or places little realizing that anger if it is not controlled by a person, then in turn it destroys that person.
Suppose Kaamam(lust) is fulfilled then the concerned person would come under the influence of Madam(arrogance) and becomes self centered and starts feeling self important and starts disrespecting/disowning the related people.
Due to the influence of Madam(self pride), an affected person would come under the control of Moham(attachment) with the related persons and or with the sensual objects and or with the places and starts treating the persons or the things as his/her parts of the body. As the body is Anityam and Dukkha Daayakam (temporary and trouble causing), it implies that the concerned person is under the effect of Ajhnanam/ignorance.
Under the control of attachment (Moham) with the related persons/sensual objects without realizing that they are Anityam (temporary) and ultimately cause Dukkham (sorrow), an affected person would be influenced by Lobham(miserliness) as the concerned person observes and feels that many people are deprived of the those sensual pleasures that he/she is enjoying . This finding in turn induces an element of fear of losing the sensual objects either by theft or fire or decay or misplacement etc. Due to this fear in mind, the concerned person puts his/her life to torture by not using them either for his/her own sake or for the benefit of others,
Under the control of miserliness (Lobham), an affected person notices that some people who are in possession of the sensual objects enjoy life where as he/she is not enjoying. Secondly the affected person also observes that some people are richer than him in terms of resources.These two findings make a person subjected to Lobham to develop Maatsaryam (jealousy ) towards such people.
Under the influence of Matsaryam (jealousy), an affected person develops crave for more materialistic things. Thus a victim of Maatsaryam(Jealousy) comes under the influence of Kaamam(lust). Thus a Jiva (person) who is deeply attached with the body (Sareeram) gets involved in an unending cycle consisting of Arishat Vargam(six internal/ invisible enemies) namely Kaamam,Krodham, Madam,Moham,Lobham and Maatsaryam and makes his/her life as a hell.
This above situation is due to the truth that Eswara as Ekam is Satyam where as Anekam is Maya(illusion) even though Satyam(Ekam) is the basis for Anekam (Maya). Thus there is no maximum limit to the number of materialistic objects that one can think of to acquire. Above this fact, the hard truth is that the sensual pleasures are temporary and end up with misery and frustration. So the real happiness in the sensual experiences is a myth. This truth implies that possession of the sensual/ materialistic objects never leads to Samtrupti/full satisfaction irrespective of the quality and or quantity. In fact, we do not enjoy the sensual pleasures and the reality is that the sensual objects enjoy us. The reason being time does not pass only we are passing/nearing death day by day. This truth implies that the sensual organs lose their capabilities as the age advances and the perfect satisfaction remains as a big question mark and mean while death occurs as per the pre- determined schedule.
So the unique solution to the above complex problem is to bow down to Eswara(Tri Shuula Paanhim) and pray for Traya Sareera Nirmuulanam/Dahanam.


Wed Mar 28, 2018 9:42 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

When the deity of Kaamam by name Manmadha had tried to influence Eswara as Nirvikaaram and Trinetram opened his third eye(Agni Netram/Jhnana Netram). On knowing this incident, Pativrata Rati, the wife of Manmadha had prayed to Eswara for mercy. Eswara as Karuna Avataram blessed Manmadha by converting him into Ananga (without body). Hence (Kaamam) has become as an invisible/ internal force since that day. Thus the above episode signifies that as long as a Jiva(individual) is attached with Sareeram (body)/Jadham/ Anityam/ mortal which is subjected to Dahanam (burning) in due course of time, then the concerned person would be overpowered by lust(Kaamam).
If Kaamam is not fulfilled, the affected person would come under the control of anger(Krodham) as he/she feels that the concerned people and or things and or places are at fault and as such they are responsible for the failure little realizing that anger if it is not controlled by a person, then in turn it destroys that person.
Suppose Kaamam(lust) is fulfilled then the concerned person would come under the influence of Madam(arrogance) and becomes self centered and starts feeling self important and starts disrespecting/ disowning others.
Due to the influence of Madam(self pride), an affected person would come under the control of Moham(attachment) with the useful persons and or with the sensual objects and or with the places and starts treating the persons or the acquired things as his/her parts of the body. As the body is Anityam and Dukkha Daayakam (temporary and trouble causing), it implies that the concerned person is under the effect of Ajhnanam/ignorance.
Under the control of attachment (Moham) with the useful persons/sensual objects acquired without realizing that they are Anityam (temporary) and ultimately cause Dukkham (sorrow), an affected person would be influenced by Lobham (miserliness) as the concerned person observes and feels that many people are deprived of those sensual pleasures which he/she is enjoying . This finding in turn induces an element of fear of losing the sensual objects due to either theft or fire or wear and tear or decay or misplacement etc. Due to this fear in mind, the concerned person puts his/her life to torture by not using them either for his/her own sake or for the benefit of others.
Under the control of miserliness(Lobham), an affected person notices that some people who are in possession of the sensual objects indulge in sensual pleasures where as he/she is not enjoying due to fear. Secondly the affected person also observes that some people are richer than him in terms of resources. These two findings make a person who is a victim of Lobham to develop Maatsaryam (Jealousy) towards such people.
Under the influence of Matasaryam (Jealousy), an affected person develops crave for more materialistic things. Thus a victim of Maatsaryam(Jealousy) comes under the influence of Kaamam(lust) again. Thus a Jiva (person) who is deeply attached with the body (Sareeram) gets involved in an unending cycle consisting of Arishat Vargam(six internal/ invisible enemies) namely Kaamam, Krodham, Madam, Moham, Lobham and Maatsaryam and makes his/her own life as a hell.
The above situation is due to the truth that Eswara as Ekam is Satyam where as Anekam is Maya(illusion) even though Satyam(Ekam) is the basis for Anekam (Maya). Thus there is no maximum limit to the number of materialistic objects that one can aspire to possess. Above this fact, the hard truth is that the sensual pleasures are temporary and end up with misery and frustration. So the real happiness in the sensual experiences is a myth like Mruga Trushna. A thirsty deer sees the shiny false water and tries to quench its thirst by it in a desert. It runs for a short distance to drink water till a point water disappears. The mirage shifts ahead. It further runs after it aiming at the shimmering glaze which creates an illusion of water. It now runs until that point to again find the water vanishing. This goes on till a stage arrives where the deer falls down tired, more thirsty, parched and disappointed. This truth implies that possession of the sensual/ materialistic objects never leads to Samtrupti/ full satisfaction irrespective of the quality and or quantity. In fact, we do not enjoy the sensual pleasures and the reality is that the sensual objects enjoy us. The reason being time does not pass we are only passing/nearing death day by day. This truth implies that the sensual organs lose their capabilities as the age advances and the perfect satisfaction remains as a big question mark and meanwhile death occurs as per the pre-determined schedule.
So the unique solution to the above complex problem is to bow down to Eswara as Tri Shuula Paanhim) and pray for Traya Sareera Nirmuulanam/Dahanam.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.