[racchabanda] నెమ్మికందము - 741 #nemmikaMdamu - 741#

 

నెమ్మికందము - 741

ఉండని యూరికిఁ మార్గము 
నెండిన నదిలోని యలల - యింపగు సడులన్ 
మండిన ప్రేమకుఁ బూవుల 
కుండీలను వెదకుచుంటిఁ - గురిసెడు హిమమున్ 

విధేయుడు - మోహన 
#
nemmikaMdamu - 741

uMDani yUriki@M mArgamu 
neMDina nadilOni yalala - yiMpagu saDulan 
maMDina prEmaku@M bUvula 
kuMDIlanu vedakuchuMTi@M - guriseDu himamun 

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4636

9 Messages

Digest #4636
1.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.1
3
Sri Saty Sai Baba by p_gopi_krishna
4
6
Vishnuvijayastotram English Sankaracharya by "Ravi Mamparambath" adhyathmikam
7
योगलक्ष्मीनरसिम्� by "Ravi Mamparambath" adhyathmikam
9.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Sun Apr 15, 2018 9:42 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Śabda-pramāṇa alone can give ātma-jñāna even though ātmā is self-evident since, the jñāna is actually īśvaro'ham and jagat kāraṇoham. Neither Īśvara nor jagat-kāraṇatva is self-evident.
Svāmi Dayānanda Sarasvatī
Sun Apr 15, 2018 9:44 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Without the body, does the world exist?

Grant Summerville
Sri Ramanopadesa Noonmalai

(The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi)
Word by word in English

Meaning : Sri Sadhu Om

Translation : Michael James
Ulladu Narpadu - (The Reality in Forty Verses)
5. If we scrutinize, the body is a form (composed) of five sheaths (pancha-kosas) . Therefore, all the five (sheaths) are included in the term 'body' (that is, any of the five sheaths may be denoted when we use the term 'body'). Without the body, does the world exist? (That is, in the absence of any of the five sheaths, does any world, subtle or gross, exist?) Say, is there anyone who, having given up the body, (that is, having given up identifying the body as 'I', as in sleep, death or Self-realization) , has seen the world?

Note : Refer to the note to verse 22 of Upadesa Undiyar, where the five sheaths (pancha-kosas) are enumerated.Sun Apr 15, 2018 9:45 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Today is no different from yesterday. If you do good now, you will reap its benefits in future. So, sanctify your actions. Remember, immortality is not attained through action, progeny or wealth. It is attained only by sacrifice! The bliss you get from sacrifice is eternal. It is true wealth and can never diminish! To acquire such everlasting wealth, invest your time in the contemplation of God. Divinity must pervade all that you see, hear and feel. Love is the greatest wealth and treasure. Let every action of yours be filled with love. Love begets sacred rewards. Let the whole world be filled with love. Love alone can safeguard countries and make them prosperous. Live in the constant company of all-pervasive Divinity. Why fear when I am with you, in you and around you? If you have faith, God will protect you wherever you are!Sun Apr 15, 2018 10:23 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Bhava signifies Maheswara.
Bhaavam signifies Maaheswari.
Maaheswari is Eswara Kari as Sakala Nigama Artha Gochara Kari/Veda Mata.
Maaheswari is also Maya Ruupini as Leela Naataka Sutra Khelanakari/Vishnu Maya Vilaasini.
Accordingly Nitya Vastuvu(Eswara) or Anitya Vastuvu(Deham/Jagath) is in Bhaavam in Hrudayam(mind) at any point of time.
Anitya Vastu Bhaavam in Hrudayam leads to Vastu Drushthi(materialistic out look) which further causes Vaancha(desires) for Saareeraka Sukhamulu(sensual pleasures But as Deham is Anityam, the sensual pleasures are temporary and they end only after causing unbearable sorrow and frustration.
Mata Eswari as Nitya Ananda Kari is with in Eswara as His Vaama Bhaagam
Hence it is essential to have Chit Aakaasa Vaasa Eswara Bhaavam in Hrudayam always 24*7 especially in old age to have Sunaayaasa Maranam(death with zero pain).

Sun Apr 15, 2018 10:23 am (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Vishnuvijayastotram വിഷ്ണുവിജയസ്തോത്രം Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vishnuvijayastotram വിഷ്ണുവിജയസ്തോത്രം Sankaracharya

Credits to:Prapatti.com Recitation Sunder Kidambi
|

|

|

Vishnuvijayastotram விஷ்ணுவிஜயஸ்தோத்ரம் Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vishnuvijayastotram விஷ்ணுவிஜயஸ்தோத்ரம் Sankaracharya

Credits to:Prapatti.com Recitation Sunder Kidambi
|

|

|

Vishnuvijayastotram విష్ణువిజయస్తోత్రం Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vishnuvijayastotram విష్ణువిజయస్తోత్రం Sankaracharya

Credits to:Prapatti.com Recitation Sunder Kidambi
|

|

|

Vishnuvijayastotram ವಿಷ್ಣುವಿಜಯಸ್ತಾಹೋತ್ರಮ್ Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vishnuvijayastotram ವಿಷ್ಣುವಿಜಯಸ್ತಾಹೋತ್ರಮ್ Sankaracharya

Credits to:Prapatti.com Recitation Sunder Kidambi
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Sun Apr 15, 2018 10:24 am (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Vishnuvijayastotram English Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Vishnuvijayastotram English Sankaracharya

Credits to:Prapatti.com Recitation Sunder Kidambi
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Sun Apr 15, 2018 10:24 am (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

योगलक्ष्मीनरसिम्हसुप्रभातम् yogalakshmiinarasimhasuprabhaatam

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
योगलक्ष्मीनरसिम्हसुप्रभातम् yogalakshmiinarasimhasuprabhaatam

योगलक्ष्मीनरसिम्हसुप्रभातम् yogalakshmiinarasimhasuprabhaatam Lyrics Doddaiyaachar Recitation Sundar Kidambi Cou...
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Sun Apr 15, 2018 11:09 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Due to the Krupa(grace) of Mata Eswari only, one would have Eswara Bhaavam in Hrudayam. Due to its PraBhaavam/(influence) , one realizes Eswara/Atma in all Bhutamulu(all living things ). This enlightenment is due to the fact that Eswara Bhaavam is Poorna Bhaavam and as such there would be no scope to have any other Bhaavam in Hrudayam.
As Mata is Kshuda Rupini(hunger) as well as Tushthi Rupini(perfect satisfaction) in all Bhutamulu, the above stated enlightened person by virtue of Eswara Bhaavam in Hrudayam feeds the hungry people and draws immense satisfaction out of it.
Due to the above stated state of mind, the enlightened person undergoes Self realization . The reason being Eswara is Sarva Vyapakam and Anantam. Keeping this philosophy in view our Vedas lay stress and reiterate the Maha Sabdam TATSAT (You Are That).


Sun Apr 15, 2018 5:35 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Human body is meant to serve others, not to indulge in selfish deeds. As selfishness has become part and parcel of our lives, we indulge in many sinful activities. Eschew selfishness, take to selfless service. Give up attachment towards the body. Become attached to the Self. Understand that the same Self (Atma) exists in everyone. Though you find several bulbs glowing in a big hall, the current that is passing through them is the same. Bodies are like bulbs; the principle of Atma is the current that is present in them. With such a feeling of oneness, make efforts to alleviate the suffering of your fellow beings. Sage Vyasa has given the essence of 18 Puranas in the dictum: Paropakaraya Punyaya, Papaya Parapeedanam(one attains merit by serving others and commits sin by hurting them). So, practice 'Help ever, hurt never'. There is no higher spiritual practice than this. This is the foundation for self-realisation!www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Rough 

 

అలల దేవుడా! నీ పెరిగే విరిగే కెరటంతో

ఆడావుగా రాత్రి నాతో ప్రాణ చెలగాటం!

ఇసకల మహలులో సర్దాకని నీతో శయనిస్తే

ఈదురు గాలుల వీవనలతో విసిరావు

ఉదధి మహాశయా! శ్రీమంతుని దిలాసా?

ఊపిరి తిప్పుకోనీకుండా, కాస్తంతన్నా

ఎడమీయక, నా వస్త్రం దిగజార్చీ, నన్నెంతో

ఏమార్చీ, కిందుమీదులు తలకిందులు చేసావే

ఐంద్రజాలికా!

ఒక జాము పొడవునా నీ విడుపులేని చెర్లాటలు

ఓర్చగల్గేనా నా వయ్యారి మృదుల శరీరం!

ఔనూ! కాళ్ల కెందుకు వేసావు ముందే నాచుల బంధం

అంధకారపు గుయ్యారంలో సయ్యాటల సంరంభంలో

అః తగునా దేవా! తొలితొలి వర్ణసంకరపరిరంభం.


Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (243)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___