Re: [racchabanda] సంద్రము #saMdramu#

 

ayyA Mohana gArU  ``nagavula rEDu''   padAniki  pUrti ardhaM  dayacESi ceppaMDi.
Murty..

2018-04-17 6:58 GMT-04:00 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com>:


సంద్రము - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - చంపకమాల; చంపకమాలయందలి ఏడవ అక్షరమైన గురువు ఇందులో రెండు లఘువులు 

సంద్రము - న/జ/న/స/స/స/జ/గ 
22 ఆకృతి 1423344 

చంపకమాల లయతో - IIII UIII III - UII UII UIUIU  

వనమునఁ బుష్పములు విరిసె - వాంఛల పుష్పము లెప్డు పూయునో 
కనులను బాష్పములు గురిసెఁ - గాంక్షల జల్లు లవెప్డు రాలునో
మనమున మంథనము గలిగె - మంథర పర్వత మెప్డు చిల్కునో 
తనువున స్పందనలు ములిగె - ధ్వాంతమునందున స్వప్న మెప్పుడో 

తరుణ వసంత మిది కనఁగ - ధారుణి నిండెను బుష్పరాశితో 
కిరణము లెల్లయెడఁ గనఁగఁ - గ్రీడలఁ జేయుచునుండె చైత్ర మా-
భరణములయ్యె నిటఁ గనఁగ - బంగరు రంగులు భాసిలంగ నీ 
స్మరణమె నాకు నిను వదలి - మ్రగ్గుచునుంటి వసంతమందు నేన్ 

సంపఁగి లయతో - IIII UIII IIIU - IIU IIUI UIU 

పలుకుల తల్లి నను గనఁగ రా - వరదా దయఁ జూపుమా సదా 
అలరుల మాలలను గొనఁగ రా - యమలా యవి నీకు కైతలే 
వెలుఁగుల నింపగను ద్వరగ రా - ప్రియమై యనురాగ దీప్తితో 
దలఁపుల సంతసము నొసఁగ రా - తరుణీ కరుణాబ్ధి ఫేనమై 

నగవుల ఱేఁడు నను బిలుచునా - నయమై నను జూచి నవ్వునా 
వగపులఁ బాపి నను వలచునా - ప్రణయాంకిత ముద్ర లిచ్చునా 
సుగముల సంద్రమున మునుచునా - సుమమాలల నాకు వేయునా 
జగమున వాఁడెపుడు నొడయఁడే - ఛవితో నలరారు దేవుఁడే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
saMdramu - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - chaMpakamAla; chaMpakamAlayaMdali EDava axaramaina guruvu iMdulO reMDu laghuvulu 

saMdramu - na/ja/na/sa/sa/sa/ja/ga 
22 aakRti 1423344 

chaMpakamAla layatO - #IIII UIII III - UII UII UIUIU#  

vanamuna@M bushpamulu virise - vaaMChala pushpamu lepDu pooyunO 
kanulanu baashpamulu gurise@M - gaaMkshala jallu lavepDu raalunO
manamuna maMthanamu galige - maMthara parvata mepDu chilkunO 
tanuvuna spaMdanalu mulige - dhvaaMtamunaMduna svapna meppuDO 

taruNa vasaMta midi kana@Mga - dhAruNi niMDenu bushparASitO 
kiraNamu lellayeDa@M gana@Mga@M - grIDala@M jEyuchunuMDe chaitra mA-
bharaNamulayye niTa@M gana@Mga - baMgaru raMgulu bhAsilaMga nI 
smaraName nAku ninu vadali - mragguchunuMTi vasaMtamaMdu nEn 

saMpa@Mgi layatO - #IIII UIII IIIU - IIU IIUI UIU# 

palukula talli nanu gana@Mga rA - varadA daya@M jUpumA sadA 
alarula mAlalanu gona@Mga rA - yamalA yavi nIku kaitalE 
velu@Mgula niMpaganu dvaraga rA - priyamai yanurAga dIptitO 
dala@Mpula saMtasamu nosa@Mga rA - taruNI karuNAbdhi phEnamai 

nagavula ~rE@MDu nanu biluchunA - nayamai nanu jUchi navvunA 
vagapula@M bApi nanu valachunA - praNayAMkita mudra lichchunA 
sugamula saMdramuna munuchunA - sumamAlala nAku vEyunA 
jagamuna vA@MDepuDu noDaya@MDE - ChavitO nalarAru dEvu@MDE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#
__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] సంద్రము #saMdramu#

 

సంద్రము - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - చంపకమాల; చంపకమాలయందలి ఏడవ అక్షరమైన గురువు ఇందులో రెండు లఘువులు 

సంద్రము - న/జ/న/స/స/స/జ/గ 
22 ఆకృతి 1423344 

చంపకమాల లయతో - IIII UIII III - UII UII UIUIU  

వనమునఁ బుష్పములు విరిసె - వాంఛల పుష్పము లెప్డు పూయునో 
కనులను బాష్పములు గురిసెఁ - గాంక్షల జల్లు లవెప్డు రాలునో
మనమున మంథనము గలిగె - మంథర పర్వత మెప్డు చిల్కునో 
తనువున స్పందనలు ములిగె - ధ్వాంతమునందున స్వప్న మెప్పుడో 

తరుణ వసంత మిది కనఁగ - ధారుణి నిండెను బుష్పరాశితో 
కిరణము లెల్లయెడఁ గనఁగఁ - గ్రీడలఁ జేయుచునుండె చైత్ర మా-
భరణములయ్యె నిటఁ గనఁగ - బంగరు రంగులు భాసిలంగ నీ 
స్మరణమె నాకు నిను వదలి - మ్రగ్గుచునుంటి వసంతమందు నేన్ 

సంపఁగి లయతో - IIII UIII IIIU - IIU IIUI UIU 

పలుకుల తల్లి నను గనఁగ రా - వరదా దయఁ జూపుమా సదా 
అలరుల మాలలను గొనఁగ రా - యమలా యవి నీకు కైతలే 
వెలుఁగుల నింపగను ద్వరగ రా - ప్రియమై యనురాగ దీప్తితో 
దలఁపుల సంతసము నొసఁగ రా - తరుణీ కరుణాబ్ధి ఫేనమై 

నగవుల ఱేఁడు నను బిలుచునా - నయమై నను జూచి నవ్వునా 
వగపులఁ బాపి నను వలచునా - ప్రణయాంకిత ముద్ర లిచ్చునా 
సుగముల సంద్రమున మునుచునా - సుమమాలల నాకు వేయునా 
జగమున వాఁడెపుడు నొడయఁడే - ఛవితో నలరారు దేవుఁడే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
saMdramu - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - chaMpakamAla; chaMpakamAlayaMdali EDava axaramaina guruvu iMdulO reMDu laghuvulu 

saMdramu - na/ja/na/sa/sa/sa/ja/ga 
22 aakRti 1423344 

chaMpakamAla layatO - #IIII UIII III - UII UII UIUIU#  

vanamuna@M bushpamulu virise - vaaMChala pushpamu lepDu pooyunO 
kanulanu baashpamulu gurise@M - gaaMkshala jallu lavepDu raalunO
manamuna maMthanamu galige - maMthara parvata mepDu chilkunO 
tanuvuna spaMdanalu mulige - dhvaaMtamunaMduna svapna meppuDO 

taruNa vasaMta midi kana@Mga - dhAruNi niMDenu bushparASitO 
kiraNamu lellayeDa@M gana@Mga@M - grIDala@M jEyuchunuMDe chaitra mA-
bharaNamulayye niTa@M gana@Mga - baMgaru raMgulu bhAsilaMga nI 
smaraName nAku ninu vadali - mragguchunuMTi vasaMtamaMdu nEn 

saMpa@Mgi layatO - #IIII UIII IIIU - IIU IIUI UIU# 

palukula talli nanu gana@Mga rA - varadA daya@M jUpumA sadA 
alarula mAlalanu gona@Mga rA - yamalA yavi nIku kaitalE 
velu@Mgula niMpaganu dvaraga rA - priyamai yanurAga dIptitO 
dala@Mpula saMtasamu nosa@Mga rA - taruNI karuNAbdhi phEnamai 

nagavula ~rE@MDu nanu biluchunA - nayamai nanu jUchi navvunA 
vagapula@M bApi nanu valachunA - praNayAMkita mudra lichchunA 
sugamula saMdramuna munuchunA - sumamAlala nAku vEyunA 
jagamuna vA@MDepuDu noDaya@MDE - ChavitO nalarAru dEvu@MDE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4637

6 Messages

Digest #4637

Messages

Mon Apr 16, 2018 1:45 am (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Ranganadhashtakam Sanskrit Sri Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Ranganadhashtakam Sanskrit Sri Sankaracharya

Adi Shankara (pronounced [aːd̪i ɕəŋkəɾə]) or Shankara, was an early 8th century Indian philosopher and theologia...
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Mon Apr 16, 2018 1:45 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Maheswara is Nityam, Satyam and Ekam. Bhava signifies Maheswara.
Bhaavam signifies Maaheswari.
Maaheswari is Eswara Kari as Sakala Nigama Artha Gochara Kari/Veda Mata as well as Maya Ruupini as Leela Naataka Sutra Khelanakari/Vishnu Maya Vilaasini. This state is just similar to the dual role of Atomic energy. Atom signifies Eswara and Atomic energy signifies Eswari and Atomic energy is useful as well as harmful.
Accordingly Nitya Vastuvu(Eswara) or Anitya Vastuvu (temporary thing like Deham/body) is in Bhaavam at any point of time in Hrudayam (mind). As Deham(body) is a true representative of Jagath(world) , this Anitya Vastu Bhaavam/ Deha Bhaavam causes Laukika Bhaavam(worldly thought).
ANITYA VASTU BHAAVA PRABHAAVAM
Anitya Vastu Bhaavam in Hrudayam causes Vastu Drushthi (materialistic outlook) which further causes Vaancha(desires) for Saareeraka Sukhamulu(sensual pleasures But as Deham (body) is Anityam(temporary), the sensual pleasures are temporary and they end only after causing unbearable sorrow and frustration.
Mata Eswari embraces Vairagya Swarupam Eswara as Natha. Mata as Siva Kari is Nitya Ananda Kari. Due to Eswara Bhaavam, Hrudayam transforms into Chit Aakaasam/ Chith Anandam. Hence it is very much essential to have Eswara Bhaavam in Hrudayam(mind) always 24*7 especially in old age to have Sunaayaasa Maranam(death with zero pain).
ATMA BHAAVA PRABHAAVAM
Due to the Krupa(grace) of Mata Eswari only, one would have Eswara/Atma Bhaavam in Hrudayam. Due to its PraBhaavam (influence), one realizes Eswara/Atma in all Bhutamulu( living things). This enlightenment is due to the fact that Eswara Bhaavam is Poorna Bhaavam and as such there would be no scope to have any other Bhaavam in Hrudayam. Under the influence of Eswara Bhaavam, Buddi of an enlightened person embraces Viragam (Vimukta Ragam) which implies that the mind of such an enlightened person remains above AnuRagam (liking) as well as Dvesham(disliking)
As Mata is Kshuda Rupini(hunger) as well as Tushthi Rupini (perfect satisfaction) in all Bhutamulu, the above stated enlightened person by virtue of Eswara Bhaavam in Hrudayam feeds the hungry people and draws immense satisfaction while doing so.
Due to the above stated state of mind, the enlightened person undergoes Self realization . The reason being Eswara is Sarva Vyapakam and Anantam and is in Sarva Bhutamulu as Atma . Keeping this philosophy in view our Vedas lay stress and reiterate the Truth as Maha Sabdam TATSAT (You Are That).


Mon Apr 16, 2018 2:44 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

the growing and blazing fire of the strength of Self-enquiry

Grant Summerville
Guru Vachaka Kovai

(The Garland of Guru's Sayings) by Sri Muruganar

Translation and Commentary Sri Sadhu Om & Michael James
Guru Vachaka Kovai is the most profound, comprehensive and reliable collection of the sayings of Sri Ramana, recorded in 1255 Tamil verses composed by Sri Muruganar, with an additional 42 verses composed by Sri Ramana. Each of the stanzas composed by Sri Muruganar embodies one of the actual sayings of Sri Bhagavan, and all of them were shown to Sri Bhagavan, who approved them and wherever necessary orrected them.
69. Self-enquiry
400. Just as the creatures which come out of the bushes to save their lives, being unable to bear with the heat of the wild forest-fire, are surely burnt to death, so all the vasanas hiding in the Heart will be destroyed, being unable to stand before the growing and blazing fire of the strength of Self-enquiry.
401. The thought "Who am I?", after destroying all other thoughts, will itself finally die just like the stick which is used to stir the funeral pyre, and then the supreme Silence will prevail for ever.
Sadhu Om: Refer also to Who am I?
402. When the delusion which has veiled Self, the Light of Consciousness of unlimited Bliss [Sat-Chit-Ananda] is destroyed by the clear enquiry "Who am I?", one's own Nature will shine forth gloriously as the Atmakasha [i.e. Space of Self].
403. Just as an iron ball which is heated in fire will itself shine as fire, when the impure jiva is burnt in the fire of Self-enquiry, it will itself shine as Self.Mon Apr 16, 2018 5:14 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Today people ignore the law of action and act as they please. It is easy to indulge in sinful deeds but is extremely difficult to bear the bad results they yield! Good and evil, happiness and misery, merit and sin depend on your actions. As is the action, so is the result. Hence the Upanishads teach - "Salute the action" (Tasmai Namah Karmane). Offer salutations to the actions you perform, so they become sacred, bring you good name and contribute to the welfare of the world. Since time immemorial, Bharatiyas offer respect to action, be it big or small, before undertaking it. A dancer pays her respects to the anklets she wears before commencing her performance. An illiterate lorry driver offers his obeisance to the steering wheel before driving the vehicle. Why salute the action? It is to discriminate and choose right actions and to give up the sense of ego or doership! This is the sacredness that our culture imparts to action.Mon Apr 16, 2018 9:10 pm (PDT) . Posted by:

"Ravi Mamparambath" adhyathmikam

Ranganadhashtakam రంగనాధాష్టకం Sri Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Ranganadhashtakam రంగనాధాష్టకం Sri Sankaracharya

Ranganadhashtakam రంగనాధాష్టకం Sri Sankaracharya Adi Shankara (pronounced [aːd̪i ɕəŋkəɾə]) or Shankara, was an e...
|

|

|

Ranganadhashtakam രംഗനാഥാഷ്ടകം Sri Sankaracharya

|
|
|
| | |

|

|
|
| |
Ranganadhashtakam രംഗനാഥാഷ്ടകം Sri Sankaracharya

Ranganadhashtakam രംഗനാഥാഷ്ടകം Sri Sankaracharya Adi Shankara (pronounced [aːd̪i ɕəŋkəɾə]) or Shankara, was an e...
|

|

|

Om Namo NarayanayaDr. M. R. Ravi

Sent from Yahoo Mail. Get the app

Mon Apr 16, 2018 9:10 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara Bhaki Bhaavam or Jhnana Bhaavam is like a computer program. It should run or flow as a Pravaaham(flow) in our mind as electricity is nothing but a flow of electrons.
But Bhakti Bhaavam or Jhnana Bhaavam is not running or flowing like a flow/program in our mind because our memory is full with the contents/matters connected with the sensual pleasures and the properties/features of the related materialistic objects.
Then the question arises in our mind that what are the means and the ways to delete all the contents other than Eswara Tatvam(philosophy)?
The first way is to meditate on Eswara immediately on waking up from sleep before getting mentally connected with Deham, Gruham and Lokam and before resorting to any activity. The same activity needs to be repeated so as get disconnected from Lokam, Gruham and Deham before going to sleep..
The second way is to deploy the sensual organs/sensual objects to the barest minimum during day time . If we do not use a particular sensual object for a long time , then the details of that object get deleted from our memory. This means we should have a very little interaction with the world.
The third way is to extend help to the needy people to the maximum extent without expecting any thing in return.
The fourth way is to spend more and more time in the company of people who discuss on Eswara Tatvam especially during Pradosha Samayam.
The fifth way is to enjoy the nectar of Eswara Bhakti/Jhnana Vaahini(Eswara Bhaavam/program) as a memory resident back ground process,

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] నాగిని #nAgini#

 

నాగిని - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - చంపకమాల; చంపకమాలయందలి ఐదవ అక్షరమైన గురువును రెండు లఘువులుగా చేయగా లభించిన వృత్తము ఇది. 

నాగిని - న/న/జ/స/స/స/జ/గ   
22 ఆకృతి 1423232 

చంపకమాల లయతో - IIII IIIU III - UII UII UIUIU

ప్రణయము విరియు నీ రజని - రమ్యము తారక లాకసమందు నా 
కనయము ప్రియము నీ నగవు - లాశలు వెన్నెలయందుఁ గాంతులే 
మనసను పసిఁడి మందసపు - మానికముల్ సొగసీనుచుండఁగా 
నను గనఁ ద్వరగ రా మలఁగి - నాగినివోలె నటింతు మోడితో

వదనము కమలమా సకికి - వాడని వన్నెలతోడ నుండునా 
యధరము లరుణ బింబములొ - యాగని తీయని తేనెసోనలో 
పదములు ముదపు పల్లవియొ - బంధుర మాడెడు నృత్యగీతమో 
మది యిట మదనమోహనము - మాధవమందున మాయలోఁ బడెన్ 

సంపఁగి లయతో (4,5,5 - 4,5,5 మాత్రలు) - IIII IIIU IIIU - IIU IIUI UIU

కదలెడు సుమము లా వనములో - కవితామృతగంధ మంపెనా 
మెదలెడు పవన మా వనములో - మృదులమ్ముగ వీచుచుండెనా 
ముదమిడు రవము లా వనములో - పులకించఁగ మ్రోఁగుచుండెనా 
హృదయము వెలుఁగ నా వనములోఁ - బ్రియరాగము లొల్కుచుండెనా 

కవితలు సరసమా సరసమా - కలముల్ నయనమ్ములా చెలీ 
రవములు మధురమా మృదులమా - రజనీకర కాంతిలో సకీ 
దివియలు సొబగులా సవురులా - దివి జారిన వెల్గు రేకలా 
భవ మిఁక నవముగా ధ్రువముగా - వరమై వఱలున్ గదా సదా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
nAgini - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - chaMpakamAla; chaMpakamAlayaMdali aidava axaramaina guruvunu reMDu laghuvulugA chEyagA labhiMchina vRttamu idi. 

nAgini - na/na/ja/sa/sa/sa/ja/ga  
22 aakRti 1423232 

chaMpakamAla layatO - #IIII IIIU III - UII UII UIUIU# 

praNayamu viriyu nI rajani - ramyamu tAraka lAkasamaMdu nA 
kanayamu priyamu nI nagavu - lASalu vennelayaMdu@M gAMtulE 
manasanu pasi@MDi maMdasapu - mAnikamul sogasInuchuMDa@MgA 
nanu gana@M dvaraga rA mala@Mgi - nAginivOle naTiMtu mODitO

vadanamu kamalamA sakiki - vADani vannelatODa nuMDunA 
yadharamu laruNa biMbamulo - yAgani tIyani tEnesOnalO 
padamulu mudapu pallaviyo - baMdhura mADeDu nRtyagItamO 
madi yiTa madanamOhanamu - mAdhavamaMduna mAyalO@M baDen 

saMpa@Mgi layatO (4,5,5 - 4,5,5 mAtralu) - #IIII IIIU IIIU - IIU IIUI UIU# 

kadaleDu sumamu lA vanamulO - kavitAmRtagaMdha maMpenA 
medaleDu pavana mA vanamulO - mRdulammuga vIchuchuMDenA 
mudamiDu ravamu lA vanamulO - pulakiMcha@Mga mrO@MguchuMDenA 
hRdayamu velu@Mga nA vanamulO@M - briyarAgamu lolkuchuMDenA 

kavitalu sarasamA sarasamA - kalamul nayanammulA chelI 
ravamulu madhuramA mRdulamA - rajanIkara kAMtilO sakI 
diviyalu sobagulA savurulA - divi jArina velgu rEkalA 
bhava mi@Mka navamugA dhruvamugA - varamai va~ralun gadA sadA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

2018 Spring - ఒక మదనోత్సవము లాగానే సాగుతూంది. ఇప్పటికే చాలా చక్కని సమావేశాలకు వెళ్లి, పరిచితులు, అపరిచితుల నుండి, వివిధ రకాల సంగీతం విన్నాను. ఈ మధ్య, మెట్రొపాలిటన్ ఆపెరా టెనర్ Alex Richardson పాడితే విన్న ఇంగ్లండ్, ఫిన్లండ్, జర్మనీ, ఇటలీ, రష్యా దేశాల  aria, art songs చాల సంతోషం కలిగించాయి. అవి విన్నాక పియానో మీద  ఒక చిన్ని అరియా (Domenico Scarlatti, k.32. 3/8. D minor) నేర్చుకుంటున్నాను. చిన్నదైనా విన్నకొద్దీ తియ్యగా ఉంటున్నది. అందువల్ల కింది పాట నేను రాసుకున్నా గాని, స్కర్లాటీ baroque music తో కలిపి ఈ తెలుగు పాట, తరవాత నేను పాడుకోను. నేను పాడేటప్పుడు దాని స్వరూపం, స్వభావం తెలుగు లోకి మారిపోతుంది.

 

 

An aria

 

కొలిచే వేళాయే చూచీ, అయినా రావేమీ లేచీ,

చలిలో నే వేచే నెంతో ఇట నీ కోసం.

మరచే వేమోలే దేవా! వినలే దేమోలే దేవా,

పిలిచా ఓ రామా శ్యామా అని నీ పేరే.

 

నిరతం వాసంతం నీతో, సతతం సీమంతం నీతో

కలలో నీవే, ఇలలో నీవే, కథలో నీవే

సీతా! సకియా! అన్నావే; ఏమో

మరచే వేమోలే దేవా!

అనలే దేమోలే నాతో; సరిలే ఓ రామా!


Lyla

Have a beautiful Spring  r-bites.__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (244)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___