www.telugubhakti.com Digest Number 4653

15 Messages

Digest #4653
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.4
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.5
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.6
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.7
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.8
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.9
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.10
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.11
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.12
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Thu May 3, 2018 10:38 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

श्री भगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन।।2.2।।
శ్రీ భగవానువాచ

కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్.

అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున৷৷2.2৷৷

The Blessed Lord said Whence is this perilous strait come upon thee, this dejection which is unworthy of you, disgraceful, and which will close the gates of heaven upon you, O Arjuna?Thu May 3, 2018 10:39 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

सञ्जय उवाच

तं तथा कृपयाऽविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्।

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः।।2.1।।
సఞ్జయ ఉవాచ

తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్.

విషీదన్తమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః৷৷2.1৷৷
Sanjaya said To him who was thus overcome with pity and who was despondent, with eyes full of tears and agitated, Madhusudana (the destroyer of Madhu) or Krishna spoke these words.Thu May 3, 2018 11:57 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।।2.3।।
క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే.

క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరన్తప৷৷2.3৷৷
Yield not to impotence, O Arjuna, son of Pritha. It does not befit thee. Cast off this mean weakness of the heart! Stand up, O scorcher of the foes!
2.1 - 2.3 Sanjaya said - Lord said When Arjuna thus sat, the Lord, opposing his action, said: 'What is the reason for your misplaced grief? Arise for battle, abandoning this grief, which has arisen in a critical situation, which can come only in men of wrong understanding, which is an obstacle for reaching heaven, which does not confer fame on you, which is very mean, and which is caused by faint-heartednessThu May 3, 2018 12:02 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।।2.4।।
అర్జున ఉవాచ

కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన.

ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన৷৷2.4৷৷
Arjuna said How, O Madhusudana, shall I fight in battle with arrows against Bhishma and Drona, who are fit to be worshiped, O destroyer of enemiesThu May 3, 2018 1:05 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

गुरूनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।

हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव

भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।।2.5।।
గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్

శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే.

హత్వార్థకామాంస్తు గురూనిహైవ

భుఞ్జీయ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్৷৷2.5৷৷
Better it is, indeed, in this world to accept alms than to slay the most noble teachers. But if I kill them, even in this world all my enjoyments of wealth and fulfilled desires will be stained with (their) blood.

2.4 - 2.5 Arjuna said Again Arjuna, being moved by love, compassion and fear, mistaking unrighteousness for righteousness, and not understanding, i.e.., not knowing the beneficial words of Sri Krishna, said as follows: 'How can I slay Bhisma, Drona and others worthy or reverence? After slaying those elders, though they are intensely attached to enjoyments, how can I enjoy those very pleasures which are now being enjoyed by them? For, it will be mixed with their blood.Thu May 3, 2018 1:09 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।।2.6।।
న చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో

యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః.

యానేవ హత్వా న జిజీవిషామ-

స్తేవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః৷৷2.6৷৷

I can hardly tell which will be better, that we should conquer them or that they should conquer us. Even the sons of Dhritarashtra, after slaying whom we do not wish to live, stand facing us.Fri May 4, 2018 10:43 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्िचतं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।2.7।।
కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః

పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసంమూఢచేతాః.

యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్ిచతం బ్రూహి తన్మే

శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్৷৷2.7৷৷

My heart is overpowered by the taint of pity; my mind is confused as to duty. I ask Thee: Tell me decisively what is good for me. I am Thy disciple. Instruct me who has taken refuge in Thee.Fri May 4, 2018 11:00 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या

द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम्

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।।2.8।।
న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా-

ద్యచ్ఛోకముచ్ఛోషణమిన్ద్రియాణామ్.

అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధమ్

రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యమ్৷৷2.8৷৷
I do not see that it would remove this sorrow that burns up my senses, even if I should attain prosperous and unrivaled dominion on earth or lordship over the gods.

2.6 - 2.8 If you say, 'After beginning the war, if we withdraw from the battle, the sons of Dhrtarastra will slay us all forcibly', be it so. I think that even to be killed by them, who do not know the difference between righteousness and unrighteousness, is better for us than gaining unrighteous victory by killing them. After saying so, Arjuna surrendered himself at the feet of the Lord, overcome with dejection, saying. 'Teach me, your disciple, who has taken refuge in you, what is good for me.'Fri May 4, 2018 11:02 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या
द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम्
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।।2.8।।


న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా-
ద్యచ్ఛోకముచ్ఛోషణమిన్ద్రియాణామ్.
అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధమ్
రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యమ్৷৷2.8৷৷


I do not see that it would remove this sorrow that burns up my senses, even if I should attain prosperous and unrivaled dominion on earth or lordship over the gods.2.6 - 2.8 If you say, 'After beginning the war, if we withdraw from the battle, the sons of Dhrtarastra will slay us all forcibly', be it so. I think that even to be killed by them, who do not know the difference between righteousness and unrighteousness, is better for us than gaining unrighteous victory by killing them. After saying so, Arjuna surrendered himself at the feet of the Lord, overcome with dejection, saying. 'Teach me, your disciple, who has taken refuge in you, what is good for me.'


Fri May 4, 2018 11:05 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Matter matters, and so does manner
When we speak something authoritative, we often expect others to hear it submissively. Especially when we speak Krishna's message, we frequently think that because we have divine authority backing us, others are bound to listen to us. But if our manner appears arrogant or judgmental, that may alienate people so much that they stop hearing us. For outreach to be effective, the right matter needs to be presented in the right manner.
How to complement matter with manner is illustrated in the Bhagavad-gita by Krishna. He is God, the ultimate authority; what he speaks is supremely authoritative. Yet his tone in the Gita is empathic, not self-righteous.
For example, when Arjuna voices doubts about the practicality of focusing the mind (06.33-34), Krishna responds empathically (06.35) acknowledging that such focus is undoubtedly difficult. He thus ensures that Arjuna feels understood. As long as we don't feel understood, we feel suffocated and can't think of anything except getting some oxygen. Once we feel understood, the oxygen of understanding gives us the calmness to contemplate the subject under discussion.
By his empathy, Krishna decreases Arjuna's apprehension and increases his receptivity. Thereafter (06.36), Krishna essentially repeats his earlier message. He doesn't need to change his content, for his understanding attitude has opened Arjuna's heart.
When we share Krishna's message, we often stress on speaking the right matter. That's vital, and so is speaking it in the right way. If our manner decreases people's receptivity, we may well be committing spiritual violence, for we keep them deprived of the timeless wisdom that Krishna has entrusted us to share with them. By training ourselves to complement the valuable matter with a congenial manner, we raise the likelihood of it being heard receptively.
When matter and manner thus work harmoniously, we witness Krishna's transformational potency manifesting before us and through us.

Read more http://www.gitadaily.com/matter-matters-and-so-does-manner/ http://www.gitadaily.com/matter-matters-and-so-does-manner/Fri May 4, 2018 5:38 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप।

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह।।2.9।।
సఞ్జయ ఉవాచ

ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరన్తప.

న యోత్స్య ఇతి గోవిన్దముక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ৷৷2.9৷৷

Sanjaya said Having spoken thus to Hrishikesha (the Lord of the senses), Arjuna (the conqueror of sleep), the destroyer of foes, said to Krishna, "I will not fight" and became silent.Fri May 4, 2018 5:42 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।।2.10।।
తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత.

సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదన్తమిదం వచః৷৷2.10৷৷
O descendant of Bharata, to him who was sorrowing between the two armies, Hrsikesa, mocking as it were, said these words:
2.9 - 2.10 Sanjaya said Thus, the Lord, the Supreme Person, introduced the Sastra regarding the self for the sake of Arjuna - whose natural courage was lost due to love and compassion in a misplaced situation, who thought war to be unrighteous even though it was the highest duty for warriors (Ksatriyas), and who took refuge in Sri Krishna to know what his right duty was -, thinking that Arjuna's delusion would not come to an end except by the knowledge of the real nature of the self, and that war was an ordained duty here which, when freed from attachment to fruits, is a means for self-knowledge. Thus, has it been said by Sri Yamunacarya: 'The introduction to the Sastra was begun for the sake of Arjuna, whose mind was agitated by misplaced love and compassion and by the delusion that righteousness was unrighteousness, and who took refuge in Sri Krishna.' The Supreme Person spoke these words as if smiling, and looking at Arjuna, who was thus overcome by grief resulting from ignorance about the real nature of the body and the self, but was nevertheless speaking about duty as if he had an understanding that the self is distinct from the body, and while he (Arjuna), torn between contradictory ideas, had suddenly become inactive standing between the two armies that were getting ready to fight. Sri Krishna said, as if in ridicule, to Arjuna the words beginning with, 'There never was a time when I did not exist' (II. 12), and ending with 'I will release you from all sins; grieve not!' (XVIII. 66) - which have for their contents the real nature of the self, of the Supreme Self, and of the paths of work (Karma), knowledge (Jnana) and devotion (Bhakti) which constitute the means for attaining the highest spiritual fulfillment.Thu May 3, 2018 7:35 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eka Dantam of Siddi and Buddi Pradaauaka Vinayaka signifies Ekadam in Anekadam(Ekam Sat Bahuda Vipra Vadanti).
Bhakti and Jhnana Pradaayaka Hanuman Buddi is fixed on Prabhu Rama Charanamulu as these Charanamulu point out to Dharma Aacharana as Satya Saadhanam.. Thus Prabhu Rama Paada Dhuuli signifies Brhama Jhnanam.It annihilated Ahalya Paapam(Andha kaaram)/darkness.
Fixed Buddi leads to Mano Nigraham which means Manasu says in in its Nija Gruham(Swa Sthiti) as it is fully filled with Sri Rama Bhaavam.
Mano Nigraham leads to Jithendriyam.
When Indriyamulu are conquered, interaction with Jagath(Maya) comes to a stop. Thus Sareeram(body) would become like a Vigraham/ statue (Achalam)
Thus Guru Deva Hanuman Vigraham enlightens us to fix Buddi on Prabuu Rama Charanamulu seeking Saranam/ Aasrayam

Fri May 4, 2018 10:01 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When good things are spoken you find it difficult to pay attention, but when demeaning and distracting things are said, your ears are alert! This is tragic! Be the master of your behaviour; do not be led away by the impulses of the moment. Be conscious always of what is good for you. Carry on your daily tasks so that you do not make others suffer or suffer yourself. That is the sign of intelligent living! Do not give way to fits of anger, grief, elation or despair. The confusion you exhibit is the result of dark and dull (tamasic) and emotional (rajasic) qualities. Be calm, unruffled and collected (satwic). The more you develop charity for all beings, contrition at your own faults, fear of wrong, and fear of God — the more firmly established you are in peace!Fri May 4, 2018 4:37 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Many people say that the world today is afflicted with sorrow, losses and difficulties. I do not subscribe to this view - indeed, they are just our illusion! In fact, there is no unrest or sorrow in this world. I just see peace everywhere. When there is peace in our heart, we will be able to witness peace all round. Unrest, sorrow, anger, and so on, are the reaction, reflection and resound of the state of our inner being. Sorrows and difficulties, anger and unrest are of our own creation. They are not natural phenomena in the world. It is lack of love that is responsible for all the differences, arguments and conflicts in the world, especially in the present times. Love is the foremost quality of a human being. And faith is the basis for that love. In the spelling of the word Love, 'L' stands for 'Lord'. Thus, Love truly originates from the Lord!www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.