www.telugubhakti.com Digest Number 4670

9 Messages

Digest #4670
2
WHERE IS GOD by swamypvap
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
6.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
7
MRUTHYU RAHASYAM by swamypvap

Messages

Mon May 21, 2018 11:42 pm (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

ఓ దేశాన్ని పాలించే రాజు మనస్సులో మూడు ప్రశ్నలు ఉదయించాయి. ఆ ప్రశ్నలకు ఎన్నోమార్లు జవాబులు యోచించినా సరైన సమాధానం దొరకలేదు. తన ఆస్థానంలో ఓ రోజు సమావేశమై పండితులను, శాస్తక్రారులను, మేధావులను ఆహ్వానించాడు. తాను మూడు ప్రశ్నలు వేస్తానని, వాటికి జవాబులు చెప్పడానికి ముందుకువచ్చి సరైన సమాధానం చెప్పినవారికి గొప్ప బహుమతి లభిస్తుందని చెప్పాడు.


లేదంటే వారు ముందుకు వచ్చి సరైన సమాధానం చెప్పకపోతే కారాగారం పాలు చేస్తానని చెప్పారు. దాంతో భయపడి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఈ విషయం దేశమంతా చాటింపబడింది. ఓ కుగ్రామంలోనుండి పశువుల కాపరి ఒకాయన ముందుకు వచ్చాడు.


రాజాస్థానం చేరుకొన్నాడు. రాజు సభలో ఎందరో మేధావులు శాస్త్ర పండితులు కూర్చొన్నారు. పశువుల కాపరి మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పబోయే ముందు రాజుకో విషయం నిర్దేశం చేసాడు. ''చెప్పేవాడు గురువు; వినేవాడు శిష్యుడు. గురువు పైన ఉండాలి, శిష్యుడు క్రింద ఉండాలి''. కాబట్టి మహారాజా! మీరు సింహాసనం దిగండి అన్నాడు. రాజు సింహాసనం నుండి క్రిందికి దిగాడు. పశువుల కాపరి సింహాసనం అధిష్ఠించి, ''మహారాజా ఇప్పుడు అడగండి మూడు ప్రశ్నలు'' అన్నాడు.


*మొదటి ప్రశ్న*


*దేవుడు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు?*


దీనికి జవాబు చెప్పండి అన్నాడు రాజు. వెంటనే ఒక దీపాన్ని తెప్పించమన్నాడు గురువు స్థానంలో వున్న పశువుల కాపరి. దీపం తెచ్చి సభ మధ్యలో పెట్టాడు. మహారాజా! ఈ దీపం ఎక్కడ చూస్తుంది? నావైపా? నీవైపా? తూర్పువైపా? పశ్చిమానికా? పైనకా? క్రిందకా? ఎక్కడ చూస్తుందో చెప్పండి? అని ప్రశ్నించాడు. ''అన్నివైపులకు చూస్తుంది'' అని జవాబిచ్చాడు రాజు. ఇంత చిన్న జ్యోతి అన్నివైపులా చూడగలిగినపుడు పరంజ్యోతి స్వరూపమైన భగవంతుడు అన్నివైపులా చూడలేడా? సమస్త జీవుల కళ్ళల్లో వెలుగుగా వున్న పరంజ్యోతి పరమాత్మనే.


*ఇక రెండవ ప్రశ్న*


*దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు?*


అన్నాడు రాజు. ''సరే! ఓ చిన్న పాత్రలో పాలు తెప్పించండి'' అన్నాడు పశువుల కాపరి. పాలు తెచ్చారు. ''మహారాజా! ఈ పాలల్లో నెయ్యి ఎక్కడ ఉందో చెప్పగలవా?'' అని అడిగాడు. 'పాలను బాగా మరుగబెట్టాలి. వాటిని తోడు (మజ్జిగ) కలిపి కొన్ని గంటలు కదలకుండా ఉంచాలి. పెరుగు సిద్ధం అవుతుంది. దాన్ని కవ్వంతో చిలికితే వెన్న వస్తుంది. తర్వాత తయారైన వెన్నను కాస్తే నెయ్యి తయారవుతుంది'' అన్నాడు రాజు.
'సరిగ్గా చెప్పారు మహారాజా! అలాగే హృదయం అనే పాలను గురువు అనే నిప్పులపై బాగా మరిగించి, మనస్సు అనే తోడు వేసి, స్థిరంగా ఉంచితే వచ్చే సత్యం అనే పెరుగును సాధన అనే కవ్వంతో చిలికితే జ్ఞానం అనే వెన్న వస్తుంది. ఆ సాధన 'అంతర్ముఖం' అనే నిప్పులపై బాగా కాచినట్లయితే పరమాత్మ అనే నెయ్యి వస్తుంది'' అన్నాడు కాపరి. సభలో హర్షధ్వానాలు మిన్నుముట్టాయి.


*చివరి ప్రశ్న*


*దేవుడు ఏం చేస్తాడు? అని*నేను పశువుల కాపరిని, మీరు మహారాజు. క్రింద వున్న నన్ను సింహాసనంపైన కూర్చోబెట్టారు. పైన వున్న మిమ్మల్ని క్రిందికి దించేశారు. ఇదే పరమాత్మ లీల. సత్కర్మలు చేసే జీవులను పై జన్మల్లో ఉత్తమ జన్మగా మార్చడం, దుష్కర్మలు చేసే వాళ్ళను మరుజన్మలో క్రింది స్థాయికి పంచడమే పరమాత్మ పని' అన్నాడు. సభలో గంభీర వాతావరణం నెలకొంది. రాజు పశువుల కాపరి ముందు పాదాక్రాంతుడయ్యాడు


Tue May 22, 2018 1:04 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Having made very intense search for God hither and thither and ultimately got fed up for not having Darsanam, a spiritual seeker wrote on a letter board as given below.
GOD IS NO WHERE
On seeing this remark, his son promptly corrected the sentence just by moving the letter `W' from `WHERE' towards `NO` as
GOD IS NOW HERE.

Tue May 22, 2018 6:00 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara as Smasaana Vaasi enlightens us to realize that the Gamyam(destination) of our Gamanam(journey) is Smasaanam.
Eswara as Bhasma Anga Raagam enlightens us to burn Deha Moham and develop Virakti(dispassion) towards it.
Eswara as Mrunda Maalam enlightens to realize that Asthikalu(bones) are our real Aashthi(real property).
Eswara as Bikshuk enlightens us to offer our Aham(personal ego) as Biksha.
Thus in return to our surrender to Him (Bhakti) as Biksha. Eswara gives Mukti to us as blessing.

Tue May 22, 2018 10:11 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।।3.13।।
यज्ञशिष्टाशिनः who eat the remnants of the sacrifice सन्तः the righteous मुच्यन्ते are freed सर्वकिल्बिषैः from all sins भुञ्जते eat ते those तु indeed अघम् sin पापाः sinful ones ये who पचन्ति cook आत्मकारणात् for their own sake.
యజ్ఞశిష్టాశినః సన్తో ముచ్యన్తే సర్వకిల్బిషైః.

భుఞ్జతే తే త్వఘం పాపా యే పచన్త్యాత్మకారణాత్৷৷3.13৷৷
యజ్ఞశిష్టాశినః who eat the remnants of the sacrifice సన్తః the righteous ముచ్యన్తే are freed సర్వకిల్బిషైః from all sins భుఞ్జతే eat తే those తు indeed అఘమ్ sin పాపాః sinful ones యే who పచన్తి cook ఆత్మకారణాత్ for their own sake.
Commentary : The righteous who eat the remnants of the sacrifice are freed from all sins; but those sinful ones who cook food (only) for their own sake verily eat sin

Those who, after performing the five great sacrifices, eat the remnants of the food are freed from all the sins committed by these five agents of insect slaughter, viz., (1) the pestle and mortar (2) the grinding stone (3) the fireplace (4) the place where the water-pot is kept and (5) the broom. These are the five places where injury to life is daily committed. The sins are washed away by the performance of the five Maha-Yajnas or great sacrifices which every Dvija (twice-born or the people belonging to the first three castes in Hindu society, especially the Brahmin) ought to perform: 1. Deva-Yajna: Offering sacrifices to the gods which will satisfy them 2. Brahma-Yajna or Rishi-Yajna: Teaching and reciting the scriptures which will satisfy Brahman and the Rishis 3. Pitri-Yajna: Offering libations of water to one's ancestors which will satisfy the manes 4. Nri-Yajna: The feeding of the hungry and the guests, and 5. Bhuta-Yajna: The feeding of the sub-human species, such as animals, birds, etc.


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।।3.14।।
अन्नात् from food भवन्ति come forth भूतानि beings पर्जन्यात् from rain अन्नसम्भवः production of food यज्ञात् from sacrifice भवति arises पर्जन्यः rain यज्ञः sacrifice कर्मसमुद्भवः born of action.
అన్నాద్భవన్తి భూతాని పర్జన్యాదన్నసమ్భవః.

యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః৷৷3.14৷৷
అన్నాత్ from food భవన్తి come forth భూతాని beings పర్జన్యాత్ from rain అన్నసమ్భవః production of food యజ్ఞాత్ from sacrifice భవతి arises పర్జన్యః rain యజ్ఞః sacrifice కర్మసముద్భవః born of action.
Commentary : Here Yajna means Apurva or the subtle principle or the unseen form which a sacrifice assumes between the time of its performance and the time when its fruits manifest themselves.
From food arise all beings; from rain food is produced. These two facts are matters of common experience. 'From sacrifice comes rain' this is known from the scriptures. 'The oblations offered in fire reach the sun, and from the sun comes rain' and sacrifice is born out of activities in the form of collecting materials, etc., by the Karta. And activity arises from 'Brahman', the body born of Prakrti.
It is a matter of direct perception that from food, which is eaten and is transformed into blood and semen all the beings or creatures are born. The origin of food is from rainfall. Rainfall originates from sacrifice. According to Smriti, 'the oblations properly poured into fire reaches the sun.. From the sun comes rain, from rain comes food, and from that food the creatures.'Tue May 22, 2018 10:52 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Technological progress can't fill the hole created by spiritual emptiness
We all are inherently pleasure-seeking. Usually, we seek pleasure through stimulating objects in the outer world. Today, technology has given us access to stimulation from all over the world. Anyone with a smartphone and a high-speed net connection can access more sensual stimulation in a day than what most people a few decades ago could access in a lifetime.
With every technological advancement, we excitedly hope that the improved technology will help us find some satisfying sensual stimulation. But no matter how fantastic the technological progress and how feverish our search for stimulation, what we end up with is increased craving, not increased joy..
Why does satisfaction elude us? Because we are looking for it in the wrong place. We are at our core spiritual beings, parts of the all-attractive whole, Krishna. And we are looking for love, lasting love, that can be provided only by our eternal Lord, all-attractive Krishna. Whatever stimulates us in the outer world manifests a small spark of his supremely stimulating attractiveness (Bhagavad-gita 10.41).
Not knowing this and not being connected with Krishna, we get dragged by our mind and senses towards a parade of worldly objects, all of which are unsatisfying substitutes for Krishna. Technological progress makes this parade unending and keeps us searching endlessly. Through it all, emptiness keeps gnawing our insides.
To remove this emptiness, we need to connect with Krishna by practicing bhakti-yoga and invoking his presence within our heart. And bhakti is so inclusive that it can integrate technology too – we can use the same technology that alienates us from Krishna to access his online manifestations..
With or without technology, when we connect with Krishna through diligent bhakti-yoga practice, the resulting devotional purification gives us increasing access to his all-attractiveness. Being thus stimulated and absorbed, we relish the ultimate satisfaction.

Read more http://www.gitadaily.com/technological-progress-cant-fill-the-hole-created-by-spiritual-emptiness/ http://www.gitadaily.com/technological-progress-cant-fill-the-hole-created-by-spiritual-emptiness/Tue May 22, 2018 4:43 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।।3.15।
कर्म action ब्रह्मोद्भवम् arisen from Brahma विद्धि know ब्रह्म Brahma अक्षरसमुद्भवम् arisen from the Imperishable तस्मात् therefore सर्वगतम् all-pervading ब्रह्म Brahma नित्यम् ever यज्ञे in sacrifice प्रतिष्ठितम् (is) established.

కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షరసముద్భవమ్.
తస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్৷৷3.15৷৷
కర్మ action బ్రహ్మోద్భవమ్ arisen from Brahma విద్ధి know బ్రహ్మ Brahma అక్షరసముద్భవమ్ arisen from the Imperishable తస్మాత్ therefore సర్వగతమ్ all-pervading బ్రహ్మ Brahma నిత్యమ్ ever యజ్ఞే in sacrifice ప్రతిష్ఠితమ్ (is) established.
Commentary : Brahma may mean "Veda." Just as the breath comes out of a man, so also the Veda is the breath of the Imperishable or the Omniscient. The Veda ever rests in the sacrifice, i.e., it deals chiefly with sacrifices and the ways of their performance. Karma: Action, Brahmodbhavam: arisen from the injunctions of the Vedas.एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।।3.16।।
एवम् thus प्रवर्तितम् set revolving चक्रम् wheel न not अनुवर्तयति follows इह here यः who अघायुः living in sin इन्द्रियारामः rejoicing in the senses मोघम् in vain पार्थ O Partha सः he जीवति lives.
ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీహ యః.

అఘాయురిన్ద్రియారామో మోఘం పార్థ స జీవతి৷৷3.16৷৷
ఏవమ్ thus ప్రవర్తితమ్ set revolving చక్రమ్ wheel న not అనువర్తయతి follows ఇహ here యః who అఘాయుః living in sin ఇన్ద్రియారామః rejoicing in the senses మోఘమ్ in vain పార్థ O Partha సః he జీవతి lives.

Commentary : This is the wheel of action set in motion by the Creator on the basis of the Veda and sacrifice.He who does not follow the wheel by studying the Vedas and performing the sacrifices prescribed therein but who indulges only in sensual pleasures lives in vain. He is wasting his life. He is leading a worthless life indeed.One who does not live in accordance with this law and who is selfish commits sin. He violates the law of the Creator and that is the worst sin.Tue May 22, 2018 11:07 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You must know the ways and means to approach people. You must know how to talk with them and how to behave towards them. Behaviour is most important. An arrogant, stubborn and self-willed man can never become a man of strong personality. (Swami Sivananda)

किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मिलने का ढ़ंग अवश्य जान लेना चाहिए। दूसरों से किस प्रकार बात करनी है और कैसा व्यवहार करना है – यह समझना बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशलता एक अनिवार्य सद्गुण है। दम्भी, हठी, आत्ममन्य व्यक्ति कभी भी अच्छे स्वभाव का उपार्जन नहीं कर सकता।Tue May 22, 2018 4:38 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When the eye sees someone who is regarded as an enemy, there is an upsurge of ill-will in the mind. On the other hand, when one sees a dear friend the reaction is one of love and affection. As in the case of things seen, what we hear can also have bad or good effects. The power of words to influence the mind is even more. Great Vedic pronouncements like Aham Brahmasmi (I am Divine), Tat-Twam-Asi (Thou Art That) and Ayam Atma Brahma (This Self is God) provide inspiration to aim at the highest goal. They should not be construed or used in any manner to inflate one's ego. Every expression is charged with a power of its own. When the words are abusive and vulgar, they arouse excitement, anger or depression. But when the words used are sacred, they generate a sanctifying and elevating power. The joy or distress experienced by the mind is the result of the impressions conveyed by the senses.

Tue May 22, 2018 10:04 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Jiva is an exact replication of Jagath.
Pancha Pranamulu like UPS batteries provide uninterrupted power supply(Prana Sakti) and connects Buddi(Surya) and Manasu (Chandra) and his/her Paancha Bhautika Sareeram (Prapancham) of a Jiva(person). Thus a Jiva is connected with Jagath. In Swapna Avashtha only Manasu and Buddi of a jiva receive power supply. As Manasu has a creative capability, it creates a unreal Jagath in a dream based on the memories of the worldly experiences pertaining to the present birth/ previous births. In Susupti Avashtha Buddi of a Jiva only receives power supply. That is why Susupti Avashtha is almost near to death.
When power supply stops from Pranamulu and disconnection takes among Buddi, Manasu and Sareeram.all of a sudden death occurs.
Having thus been disconnected from Sareeram(body) and Lokam(world), a Jiva plunges in to darkness due to severe Maanasika Asaanti (loss of peace) like a person who has witnessed his vehicle/ house going into flames. There is a unique person/Eswara giving Darasanam in Smasaanam who is Swayam Prakaasamaanam due to Swa Sakti unlike Prana Sakti in case of Jivulu.
As Maanasika Asaanti followed by death is inevitable, a jiva(person) should take refugee in Eswara when a jiva is very much alive so as to free from dungeon like situation after death.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.