[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Really a gift

 

తన పుట్టిన రోజుకి శుభాకాంక్షలు నేను చెపితే

నాకే గులాబీలు పంపింది. That's my girl!

ఎప్పుడూ mom కి ఎదురు బహుమతులిస్తూ ఉంటుంది.

ఎంతో అందంగా తెలివిగా ఉంటుంది,

తన తండ్రికి మల్లేనే, స్వరమే ఎంతో తియ్యగా ఉంటుంది

ముఖంలో నవ్వు విరిసిపోతుంటుంది.

I am so lucky!

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (57)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] వరమిడరాదొకొ ...

 

వరమిడరాదొకొ ...
================

--

కవిరాజవిరాజితము

--

గణములు- న,జ,జ,జ,జ,జ,జ,వ
యతులు - 8,14,20

--

పదుగురు వ్రాసిరి పద్యములిందున భారతి సత్కృప, వాక్పటిమన్
చదువరులందఱు చక్కని రీతిగ శంసల నిచ్చెడి చందమగున్
వదలక యత్నము పట్టున నేర్వఁగ వచ్చును బద్యము బంధురమై
ముదమిడుఁ జూడఁగ ముగ్గురు మౌనులు ముందర నిల్వఁగ భూరికృపన్

--

కవివరవందిత కంజవిలోచన కారుణికమ్మునఁ గాంచినచో
వివిధములైనవి వృత్తము లీవిధి వేడుక నల్లఁగ వీలగుటన్
భవభయహారిణి పాదములంటుచుఁ బ్రార్థన చేదమ, భాగ్యముగా
నవిరళమైనది యంబిక సత్కృప యందరికందఁగ నగ్గలమై

--------

సురుచిరమౌగద చూడఁగ ఛందము సొంపగు నడ్కల సూరినుతా
అరుదుగ వ్రాసెడి దైనను, మెండుగ నాదర మందెడి దౌను సదా
గురువుగ నేర్పుచుఁ గోరిన విద్యలఁ గూరిమి సూపెడి కోమలిగా
వరమిడ రాదొకొ వ్రాయఁగ నందరు పద్యములిట్టివి ప్రాభవమున్

--

సుప్రభ
10:01 PM
06-06-2018

--

ముఖపుస్తకము ఛందస్సు  కూటమిలో పొలిమెర వారి కవిరాజవిరాజితము చూసిన తరువాత నల్లించినవి. ఆ.వె, తే .. గీ ల నుండి కొంచెము బ్రేక్. :-)
మల్లేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదములు. :-)

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4683

4 Messages

Digest #4683
1.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Wed Jun 6, 2018 2:51 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

It is easy to say 'I am attribute-less'; but when it comes to relating to others also as Brahman, it becomes very difficult since the dotted-i meets another dotted-i, and both of them are like Ninjā warriors, full of hurt and guilt, and have a 'never-say-die' attitude. Bringing in more of Īśvara in the form of order into one's life is the way out and to make both dotted-is' into the big 'I".

Swāmi Dayānanda Saraswatī - Prashant ParikhWed Jun 6, 2018 2:55 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Not every thought is worth our thought
The word "thought" can mean two different things: an idea that has appeared in our consciousness ("I got a thought") or our calm conscious deliberation on an idea ("I have given this a lot of thought"). Considering these two meanings, let's analyze: Does every thought deserve our thought? Do we need to dwell on whatever comes in our mind?
Certainly not.
To understand why not, suppose we are driving a car. We will focus on the road ahead, while staying peripherally aware of the things around us inside the car and outside it. If we start focusing on every single thing that comes in our awareness, we will endanger ourselves.
Gita wisdom explains that we all are driving in our bodily machine. During our life-journey, we need to focus on the things necessary for us to move along, not on all the things happening along the way. Just as the things outside can distract us, so too can the thoughts inside us.
How can we avoid being distracted by our thoughts? By learning to view them just as we would view things outside us. The Bhagavad-gita recommends this observational mood when it urges us to see our thoughts as arriving and departing because of material nature's influences (14.22). As with outer things, we focus on those that matter. To neglect random thoughts, the Gita recommends that we cultivate a mood of service to the all-attractive Supreme, Krishna (14.26).
While driving, if we need to reach in time for an important meeting, that purposefulness will increase our focus on the way ahead. Similarly, Gita wisdom helps us understand that to attain lasting satisfaction, we need to reach Krishna before our life runs out. Such purposefulness will increase our focus on the thoughts that are worth our thought, thereby channeling our thought-energy and life-energy productively.

Read more http://www.gitadaily.com/not-every-thought-is-worth-our-thought/ http://www.gitadaily.com/not-every-thought-is-worth-our-thought/Wed Jun 6, 2018 4:55 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Everyone is eager to be happy; everyone wants to work less and gain more, give little and get amply, but nobody experiments with wanting less and giving more! Every want is a shackle that hinders movement - it is a drag on your feet. A young college student roams free on his two legs; when he marries, he becomes four-footed! A child makes him six-footed; thus, further restricting the range of his movements. The more the feet, the less the speed, the tighter his grip on the ground – Remember, centipedes can only crawl! More objects means more hurdles and handicaps! Reduce wants, live simply - that is the way to happiness. Attachment brings sorrow in its wake; at last, when death demands that everything be left behind and everybody be deserted, you are overpowered with grief! Be like the lotus on water; on it, not in it. Water is necessary for the lotus to grow, but lotus will not allow even a drop to wet it.Wed Jun 6, 2018 8:49 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is Sakala Bhuta Adhi Vaasam (within all beings) as Atma/Chida Ananda Rupam(self generating happiness) .
Eswara is beyond the conception of mind and the perception of the senses and thus Eswara is beyond knowledge.
Eswara is beyond any language which speech can express.
As Eswara took poison to save Jagath and stays in Smasaanam(cremation ground) to show us the path of Nirvaanam (extinction of all desires and passions), Eswara is Karuna Avataram.
Eswara as an embodiment of Karuna (compassion) manifested as Sri Hanuman as Chiranjivi (immortal) in the capacity as Guru Daivam to enlighten us to have Raja Rama Bhaavam in Hrudayam(mind) and to follow Dharmam as practiced by Sri Rama as a perfect human being(Maryada Purushottama) in order to realize Eswara/ Atma/Saakshe as Ananda Rupam within us.
Having realized this truth, our ancestors erected the very big and tall statues of Sri Hanuman all over the country to enlighten us to bow down to Sri Hanuman as Pratyaksha Guru Daivam.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] పరివాసము #parivAsamu#

 

పరివాసము - 

ఆధారము - కల్పితము 
నడక - ఖండగతి 
స్ఫూర్తి - నడిరేయి ఏ జాములో - స్వామి - నిను జేర దిగి వచ్చునో 

పాదములోని గణములు - స/న/ర - న - స/న/ర 
అనగా IIUI IIUIU - III - IIUI IIUIU 
ఇందులో మధ్య ఉండే న-గణము ఒకే గణస్వరూపము గల రెండు అమరికలను వంతెనగా కలుపుతుంది. ఇట్టి వంతెనను "వరణము" అనుట వాడుక. పరివాసము అంటే పరిమళము. వంతెన ఒక ప్రత్యేక పదము అయితే, దానిని లేకుండ కూడ పాడుకొన వచ్చును. రెండు సమ భాగములకు ప్రాసయతి, వంతెనలోని మొదటి అక్షరమునకు అక్షరసామ్య యతి. 

పరివాసము - స/న/ర/న/స/న/ర IIUI IIUIU - III -IIUI IIUIU 
21 ప్రకృతి 769724 

కలఁ గంటి నడిరేయిలోఁ - గలికి - 
చెలువమ్ము నను లేపెనో 
లలితోడ నను జూడు నా - లలన - 
వలపందు నను దేల్చునో  
తలపించు కవనమ్ముగాఁ - దరుణి - 
మలవోలె నను గాయునో 
పులకించ ముదమీయుఁగా - ముదిత - 
చిలికించు నమృతమ్మునో 

సరసాల జవరాల రా - సరస - 
సరదాలు చెలువారఁగా 
స్వర రాగసుధతోడ రా - ప్రణయ - 
వరగీతి నుడువంగ రా 
చిఱుహాసములతోడ రా -  చెలియ - 
సిరివెన్నెలలఁ జల్ల రా 
మఱపించి మురిపించ రా - మగువ - 
మఱునాఁడు మనకేలనే 

శరణంటిఁ గడు భక్తితో - జనని - 
చరణమ్ములను దాఁకుచున్ 
వరవీణ మెల మ్రోఁగఁగా - స్వరపు - 
పరివాసములు నిండెఁగా 
దరహాసముల పుష్పముల్ - ద్వరగ - 
ధరపైన నిఁక రాలునో 
సరసీజదళనేత్రి నా - సవర - 
స్వరమందు శ్రుతి సేయునో 

ఉదాహరణముగా చివరి పద్యమును వంతెన లేకుండ వ్రాస్తే కూడ పాడుకొన వచ్చును. అప్పుడు అది పాదమునకు 9 అక్షరములు గల బృహతి ఛందములోని 188వ వృత్తము అవుతుంది.  

స/న/ర IIUI IIUIU 
9 బృహతి 188 

శరణంటిఁ గడు భక్తితో  
చరణమ్ములను దాఁకుచున్ 
వరవీణ మెల మ్రోఁగఁగా 
పరివాసములు నిండెఁగా 
దరహాసముల పుష్పముల్ 
ధరపైన నిఁక రాలునో 
సరసీజదళనేత్రి నా 
స్వరమందు శ్రుతి సేయునో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
parivAsamu - 

aadhaaramu - kalpitamu 
naDaka - khaMDagati 
sphUrti - 
naDirEyi E jAmulO - svAmi - ninu jEra digi vachchunO 

pAdamulOni gaNamulu - sa/na/ra - na - sa/na/ra 
anagA #IIUI IIUIU - III - IIUI IIUIU# 
iMdulO madhya uMDE na-gaNamu okE gaNasvarUpamu gala reMDu amarikalanu vaMtenagA kaluputuMdi. iTTi vaMtenanu "varaNamu" anuTa vADuka. parivAsamu aMTE parimaLamu. vaMtena oka pratyEka padamu ayitE, dAnini lEkuMDa kUDa pADukona vachchunu. reMDu sama bhAgamulaku prAsayati, vaMtenalOni modaTi axaramunaku axarasAmya yati. 

parivAsamu - sa/na/ra/na/sa/na/ra #IIUI IIUIU - III -IIUI IIUIU# 
21 prakRti 769724 

kala@M gaMTi naDirEyilO@M - galiki - 
cheluvammu nanu lEpenO 
lalitODa nanu jUDu nA - lalana - 
valapaMdu nanu dElchunO  
talapiMchu kavanammugA@M - daruNi - 
malavOle nanu gAyunO 
pulakiMcha mudamIyu@MgA - mudita - 
chilikiMchu namRtammunO 

sarasAla javarAla rA - sarasa - 
saradAlu cheluvAra@MgA 
svara rAgasudhatODa rA - praNaya - 
varagIti nuDuvaMga rA 
chi~ruhAsamulatODa rA -  cheliya - 
sirivennelala@M jalla rA 
ma~rapiMchi muripiMcha rA - maguva - 
ma~runA@MDu manakElanE 

SaraNaMTi@M gaDu bhaktitO - janani - 
charaNammulanu dA@Mkuchun 
varavINa mela mrO@Mga@MgA - svarapu - 
parivAsamulu niMDe@MgA 
darahAsamula pushpamul - dvaraga - 
dharapaina ni@Mka rAlunO 
sarasIjadaLanEtri nA - savara - 
svaramaMdu Sruti sEyunO 

udAharaNamugA chivari padyamunu vaMtena lEkuMDa vrAstE kUDa pADukona vachchunu. appuDu adi pAdamunaku 9 axaramulu gala bRhati ChaMdamulOni 188va vRttamu avutuMdi.  

sa/na/ra #IIUI IIUIU# 
9 bRhati 188 

SaraNaMTi@M gaDu bhaktitO  
charaNammulanu dA@Mkuchun 
varavINa mela mrO@Mga@MgA 
parivAsamulu niMDe@MgA 
darahAsamula pushpamul 
dharapaina ni@Mka rAlunO 
sarasIjadaLanEtri nA 
svaramaMdu Sruti sEyunO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Read a lot, said He

 

"I judge literature hedonistically"* said Professor Borges

"Reading should be a form of happiness" said he,

I say, bravo! Argentinian, we are of like mind

I too am a pleasure seeking girl.

And I say, thank you God! You are being very kind

I am all safe and sound, on a pretty flowery ground

So, I would be out of my mind,

Not to dance with dancers, sing with singers,

And paint with painters, And especially not to read

More and more of this man from Buenos Aires.

 

Lyla

·         Reading Professor Borges: A course on English Literature, Edited by Martin Arias and Martin Hadis__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (258)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] తేట తెనుఁగు లోనఁ...

 

తేట తెనుఁగు లోనఁ...
==================


ఆ.వె


--


తేట తెనుఁగు లోనఁ దీయఁగా రచియించ
మెచ్చనట్టి వారు పిచ్చి వారె
బోటి వాణి మాట ముదము గాకున్నచో 
నేటికింక చదివి మేటి గాను 

--

కరుణతోడఁ దెలుప కమనీయ వాక్యమ్ము 
నెఱుఁగవలయుఁ గలుగు హితము గూర్చి 
జరుగుచున్నదంత నెఱుఁగు తల్లియె కాన
వెరవు సూపఁ గలదు ప్రేమ మీఱ

--

క్షణము గూడ మదిని శంకించఁబనిలేదు 
తనదు తలఁపుఁ గూర్చి ధరణినెవరు
వినుతి సేయుఁ గాద వేదత్రయంబైన
ఘనత మీఱఁ దలిని ననుదినమ్ము 


--


కాలగతికిఁ దగిన కవితలే యందించు 
మేలు గూర్చు రీతి , శ్రీలనంగ 
తేలఁజేయు మనము దివ్యమౌ వాక్కులే
పూలవోలె రాల్చి పూట పూట


--


ధూళినంటకుండ గాలితో నరుదెంచి 
వ్రాలుచుండు ముందు వడిగ వడిగ
కేలఁబట్టి వాని మాలగాఁ గూర్చుటే 
బాలవగుచు నీవు వంత లేక


--


మౌక్తికమ్ములగును మాణిక్య తతులౌను
సూక్తులన్ని కనఁగ సొబగులీని 
భక్తిఁ బెంచు చుండి భయము వాపఁగలవు 
ముక్తి పథము సూపు ముదము గూర్చు


--


వ్యక్తపఱచుచుండు వ్యక్తి ధర్మములేవొ
యుక్తమైనరీతి నుర్వి నేఁగ
శక్తి నిచ్చు సతము శంకలన్ దొలఁగించి
రక్తితోడ బ్రతుక రాత్రి బవలు 


--


హరినిఁ దలఁచు చుండి యనువైన విధమున 
వరదు పాదయుగళి వదలఁబోక
నిరతినుండగలుగు నియతియున్ నేర్పించు 
మెఱుగు పడఁగ బ్రతుకు త్వరితగతిని


--


కలియుగమిది యనుచుఁ గానిపనులతోడ
తెలివిమాలి యుండు తీరు గాక 
తెలియఁజేయుఁ బ్రజకు సులభమౌ పదముతో
లలిత మెచ్చు రీతి మెలఁగుటెటులొ


--


16:20
06-03-2018

--

**పలికించినవారి మాటలు. ఏ కైతలయినా, యెవరివయినా మెచ్చని వారిని పిచ్చి వారనే గుణము నాకు లేదు. ఎప్పుడిచ్చినా యిటువంటివే యిస్తుంటారని నేను గొణుగుతుంటానని, నన్నే యుద్దేశించి యన్నది కావచ్చు. :-)

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___