[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Safe Place

 

ఆరంగుళాల హీల్స్ వేసుకుని, ఆత్రుతతో

సాగగలిగినంత సాగి, కౌగిలి ఇవ్వబోయినపుడు

ఆరంగుళాలు వంగి, హృదికి ఒక పావురాయిలా

హత్తిన అతని సున్నితపు సేకరణకు మత్తిలి; 

అతడు భావిలో ప్రియుడవుతాడని 

ఒక విశృంఖల విశిష్ఠ ప్రణయం అతని ద్వారా లభిస్తుందన్న

ఆకస్మిక స్పృహతో ఆమెలో కలిగింది గూఢంగా ఒక స్ఖలనం.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (259)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] శాపంతిక #SApaMtika#

 

శాపంతిక - 

ఆధారము - కాకవిన్ ఛందస్సు (వృత్తసముచ్చయ) 

శాపంతిక - త/భ/లగ UUI UI IIU
8 అనుష్టుప్పు 117

ద్వీపమ్ము గాదు మనుజుం 
డీపృథ్విపైన నిజమై 
శాపమ్ము గాదు బ్రదుకుల్ 
దీపమ్ములై వెలుఁగఁగా 

ఆనందమయ్యె మదిలో 
గానమ్ము నేను వినఁగా 
స్నానమ్ములయ్యె సుధలో 
తానాన తాన తననా 

నామానసమ్ము గుడియే 
ప్రేమస్వరూప మదియే 
నామోహనాంగుఁ డమరెన్ 
గామమ్ము దీర్చు శిలగా 

భావాల జాలములలో 
దేవిన్ గనంగ నగునా 
నావైపు చూచి నగునా 
జీవమ్ము నాకు నిడునా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
SApaMtika - 

aadhAramu - kAkavin ChaMdassu (vRttasamuchchaya) 

SApaMtika - ta/bha/laga #UUI UI IIU#
8 anushTuppu 117

dvIpammu gAdu manujuM 
DIpRthvipaina nijamai 
SApammu gAdu bradukul 
dIpammulai velu@Mga@MgA 

aanaMdamayye madilO 
gAnammu nEnu vina@mgA 
snAnammulayye sudhalO 
tAnAna tAna tananA 

nAmAnasammu guDiyE 
prEmasvarUpa madiyE 
nAmOhanAMgu@M Damaren 
gAmammu dIrchu SilagA 

bhAvAla jAlamulalO 
dEvin ganaMga nagunA 
nAvaipu chUchi nagunA 
jIvammu nAku niDunA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] ఎక్కడ లేని వాఁడనెద--

 


ఎక్కడ లేని వాఁడనెద ..
=======================

--

ఉ.

--

ఎక్కడ లేని వాఁడనెద నిందును నందును నెందు నుండఁగా!
నక్కజమంద నెల్లరును నంతట నిండిన వాడెయైననున్ 
జిక్కఁగఁ బోఁడు చేతికని చింతయు లేక నిమేషమైననున్
మక్కువ మీఱఁ దల్చుకొని మన్నన సేతును సర్వదా హరిన్

--

చం.

--

హరికథలానుచుండుటయు హర్షము గూర్చును మెండుగా మదిన్
గురువులు సెప్పఁ గొన్నిటినిఁ గూర్చుని వింటిని శ్రద్ధతోడనే
సిరులిడలేదు నాకనుచుఁ జేయక నిందను గోపగించుచున్
దొరికిన దానితోఁ దనిసి తోయజనేత్రునకిత్తు జోతలన్

--

వరముల నీయ రమ్మనుచుఁ బ్రార్థన సేయను కోరి యాతనిన్
కరుణను జూపఁ జాలనెదఁ గానఁగ వెల్గుల గుండెనందునన్
హరి,హరులిద్దఱొక్కటని యాంతరమందున నెంచు దాననై 
మఱి మఱి వేడుదున్ విభుని మాప భవమ్మును జన్మలేకిఁకన్

--

పిలిచిన యంతఁ బల్కునని విందును గాని పరీక్ష సేయ నేఁ
దలఁచఁగఁ బోను దర్పమున, దక్కువ సేయను వాని కూర్మియున్
వలసిన జ్ఞానమిమ్మనుచు వాసనలున్ వడి మాసిపోవఁగా
సలుపుటయే నుతుల్ సతము, సర్వమెరింగిన దేవదేవుకై

--

హరిచరణారవిందముల కర్పణ సేయుచు "నేను" భావమున్
హరి! హరి! యంచు నొక్కపరి యన్నను జాలుగ వచ్చి కావఁగా!
కరియొకటందె రక్షణను గావఁగఁ గుయ్యిడి యావిధమ్మునే
విరివిగ నున్నవా కథలు పెంచఁగ భక్తినిఁ గోరువారికై

--

చిరుతవయస్సు నందొకఁడు చెప్పె నిరూఢిగ నమ్మకమ్ముగా 
హరిపద సేవనా గరిమ మందఱు మెచ్చెడి భక్తి భావమున్!
ఎఱుఁగని వారలెవ్వరిల నింపయినట్టిది వానిగాథ, తా
వరలఁగ మేటి భక్తుడయి ప్రస్తుతులందుచు నేటికిన్ ధరన్

--

సుప్రభ 
09:50 PM
06-09-2018


__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4686

6 Messages

Digest #4686
2
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Fri Jun 8, 2018 10:33 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Sri Hanuman Chalisa Paaraayanam signifies mental tour through the adventures of Sri Rama Dutam Hanuman.
Saranam(surrender) at the lotus feet of Sri Hanuman kicks off the mental journey.
The mental journey gains momentum once the mind recollects the Vimala Charitam of Prabhu Rama.
Sri Hanuman Chalisa throws light on the sixteen Sat Gunamulu of Prabhu Rama.
Also it focuses on the greatness of twenty four elements of Sri Hanuman namely the strength of Pancha Bhutamulu plus pancha Karma Indriyamulu as enabled as Vayu Sutam and the knowledge of Pancha Jhnana Indriyamulu as empowered as Surya Sisyam and immortal Pancha Pranamulu as Nityam as Rudraansa Sambhutam and Antah Karanam as enlightened as Sri Rama Bhaktam.
When mind goes through Hanuman Chalisa it realizes the Darsanam of Mata Ayonija as Prajhnana Swarupini and completes the life journey successfully due to the Krupa of Gurudeva Hanuman exactly the same way Sri Hanuman performed Sri Lanka Yatra by having Sri Rama Bhaavam in Hrudayam.
Having been granted Ashtha Siddulu in the form of Buddi, Balam, Yasassu, Dhairyam ,Nirbhayatvam, Arogam. Ajhaadyam and Vakpatutvam and Nava Nidhulu in the form of Sri Rama Nava VIdha Bhakti by Gurudeva Hanuman , the mind(Hrudayam) transforms in to the residence of Raja Rama, Lakshmana and Mata Sita along with Sri Hanuman. Due to this transformation , mind realizes Gaurisa as Atma/Sakshee.

Fri Jun 8, 2018 10:33 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Ramayana Paaraynam means mental tour through Sri Rama Charitam...
When mind goes through the life of Sri Rama, mind comes under the influence of Dharmam.
As influenced by Dharmam, mind conquers Artham(money) and Kamam (desire) .
Having thus conquered the two dreadful enemies, the mind is fully filled up with Raja Rama Bhaavam.
When the mind is full with Raja Rama Bhaavam, it enters Raghu Pati Puram as a Paurudu (citizen) and is ruled by Raja Rama.
When the mind is ruled by Raja Rama, the effect of Maya would be null and void and the mind would see Eswara as Atma/Saakshe.

Sat Jun 9, 2018 8:05 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Krishna already has the result – what he seeks is our endeavor
Some people think that Krishna spoke the Bhagavad-gita to persuade Arjuna to fight for establishing dharma.
However, the Gita (11.33) reveals that the opponents of dharma were already neutralized by Krishna's arrangement – Arjuna just had to become an instrument in that arrangement. If Krishna had beforehand secured the result, why did he speak the Gita to Arjuna? Because he wanted to instruct Arjuna, and, through Arjuna, all of us, about the art of working in devotional consciousness.
Gita wisdom explains that the results of our work are not solely in our hands; they are shaped by factors beyond our control, factors that are ultimately under Krishna's control. When he desires a particular result, he can arrange for it by his omnipotence – he doesn't need us for that. But we need to connect with him if we are to realize our longing for lasting love and joy as his eternal parts. We can connect with him by working in a mood of loving service to him and offering him our consciousness through our endeavors on his behalf.
Moreover, focusing on endeavors instead of results also provides us mental stability. If we are too attached to the result, then failing to get it will make us depressed. Getting it may make us elated, but only temporarily because everything material is temporary. And overall, craving for the result will keep us agitated. Instead, if we understand that Krishna wants us more than the results, then we will strive diligently to offer him the result to express our devotion. And even if the result doesn't work out, still our endeavor itself will please him. He will reciprocate by revealing his all-attractiveness, thereby increasing our attraction for him. The resulting divine absorption will provide us security and satisfaction in both failure and success.

Read more http://www.gitadaily.com/krishna-already-has-the-result-what-he-seeks-is-our-endeavor/ http://www.gitadaily.com/krishna-already-has-the-result-what-he-seeks-is-our-endeavor/Sat Jun 9, 2018 11:58 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Let my daily difficulties act as antidotes against delusion and rid me of false hopes of worldly happiness. May the tears that flow from me at others' cruel actions wash away from my mind some hidden taint. (Sri Paramahansa Yogananda)Sat Jun 9, 2018 4:43 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Everyone craves for security, peace, joy and happiness. But most believe that these can be extracted from the world! The result is, people waste their years in eating and drinking, playing and resting, earning and spending. They rush from cradle to grave ad nauseam, drifting along, knowing neither the origin of their journey nor its destination, through the ages. Man has won unique qualities of head and heart through a series of effort-filled lives as members of inferior species; that victory is now reduced to ashes, by this supine sloth. You must have the skill to swim across the waves of joy and grief, of pain and profit. You must be a master of the art of being fully at ease, perfectly calm and unaffected, whatever may happen to your body, senses or mind! Learn the skill of achieving and maintaining inner peace, the art of being ever aware of your own inner Reality (Atma), then you can safely gyrate in the world!


Sat Jun 9, 2018 8:28 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Paaraayanam signifies journey of mind to Param as destination. Accordingly if a devotee is doing Lalita Sahastra Nama Paaraayanam then it means that the mind of that devotee is expected to undertake a mental journey and reach Para Devata Mata Lilita as Gamyam (destination). This implies that Mano Bhaavam (meaning as conceived by mind) like a Pravaaham (flow) should reach Bhavaani.
Dhyana Slokam triggers the start of the journey. The thousand Namamulu throw light on Para Tatvam of Mata Lilita and provide Mano Sakti/Jhnanam (energy/ knowledge) during the journey.
The above Mano Sakti travels and reaches SivaSakti and becomes one (Ekam) with it as SivaSakti Rupam just similar to the way the flow of a river (Pravaaham) reaches Saagaram (sea) and becomes one with it.


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] విసర్జిత #visarjita#

 

విసర్జిత - 

ఆధారము - కాకవిన్ కవులు, ఈ వృత్తము సంస్కృత గ్రంథములలో కనబడలేదు. 

విసర్జిత - భ/భ/భ/న/జ/జ/లగ UII UII UII - IIII UII UIIU
20 కృతి 450487

సుందరి చూడుమ నన్నిట - సొబగిడు రంగుల కాంతులతోఁ  
జిందుము నవ్వుల వెన్నెల - సిరియగు నెప్పుడు నాకదియే 
సందియ మెందుకు నీకిఁక - సగమగు నద్దమ రేయి గదా 
ముందటి జన్మల బంధము - ముదమిడు మాయని పెన్నిధియే 

ప్రేమము ప్రేమము చేరిన - ప్రియ యది నిక్కము ప్రేమయెగా 
ప్రేమము ద్వేషము చేరిన - ప్రియ యది మారుచు నేమగునో  
ప్రేమము కామము చేరిన - ప్రియ యది ముద్దుల సంగమమే 
కామము కామము చేరిన - కరఁగును మైసిరి యందములే 

తీయని వెన్నెల రేతిరిఁ - దెనుఁగునఁ బాటలఁ బాదుదమా 
పాయని హాయినిఁ బొందఁగ - వలపునఁ సోలుచుఁ దేలుదమా 
కోయిల నాదముతోడను - గుతుకపు రావము నింపుదమా 
ప్రేయసి యిద్దర మిప్పుడు - ప్రియమగు ముద్దులఁ బొందుదమా   

రాశిగఁ బూవులఁ దెచ్చితి - రసమయ పూజకు నీకిపుడే 
మూసిన ద్వారముఁ దీసితి - ముదమిడు రంగుల వెల్తురుకై 
వ్రాసిన పద్యముఁ బాడితి - వరదుని ధ్యానము సల్పుటకై 
చేసిన పాపములోఁగల - చెడుగిఁక నేఁడు విసర్జితమా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
visarjita - 

aadhAramu - kAkavin kavulu, ee vRttamu saMskRta graMthamulalO kanabaDalEdu. 

visarjita - bha/bha/bha/na/ja/ja/laga #UII UII UII - IIII UII UIIU#
20 kRti 450487

suMdari chUDuma nanniTa - sobagiDu raMgula kAMtulatO@M  
jiMdumu navvula vennela - siriyagu neppuDu nAkadiyE 
saMdiya meMduku nIki@Mka - sagamagu naddama rEyi gadA 
muMdaTi janmala baMdhamu - mudamiDu mAyani pennidhiyE 

prEmamu prEmamu chErina - priya yadi nikkamu prEmayegA 
prEmamu dvEshamu chErina - priya yadi mAruchu nEmagunO  
prEmamu kAmamu chErina - priya yadi muddula saMgamamE 
kAmamu kAmamu chErina - kara@Mgunu maisiri yaMdamulE 

tIyani vennela rEtiri@M - denu@Mguna@M bATala@M bAdudamA 
pAyani hAyini@M boMda@Mga - valapuna@M sOluchu@M dEludamA 
kOyila nAdamutODanu - gutukapu rAvamu niMpudamA 
prEyasi yiddara mippuDu - priyamagu muddula@M boMdudamA   

rASiga@M bUvula@M dechchiti - rasamaya pUjaku nIkipuDE 
mUsina dvAramu@M dIsiti - mudamiDu raMgula velturukai 
vrAsina padyamu@M bADiti - varaduni dhyAnamu salpuTakai 
chEsina pApamulO@Mgala - cheDugi@Mka nE@MDu visarjitamA 

vidhEyuDu - jejjaala kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] సమదవిలాసినీ #samadavilAsinI#

 

సమదవిలాసినీ - 

ఆధారము - జయదామన్ 
ఇతర నామములు - విలాసినీ, విశ్వలలిత (కాకవిన్)
వేళంకర్ వృత్తరత్నాకరములో ఈ వృత్తము చెప్పబడినది అన్నారు, కాని నా వృ.ర. ప్రతిలో ఇది కనబడలేదు. 
సంస్కృతములో పాదము 12,5 గా విఱుగుతుంది. నేను చంపకమాలవలె యతిని ఉంచినాను. 

సమదవిలాసినీ (విలాసినీ, విశ్వలలిత) - న/జ/భ/జ/భ/లగ 
IIII UIU III - UI UI IIU 
17 అత్యష్టి 60336 

సలలిత రాగరాగిణుల - సంతతమ్ము వినఁగా 
వెలిఁగెను నాదు మానసము - ప్రేమదీప రుచులన్ 
దెలియని మోదమొండు నను - దీయఁగాను మునిచెన్ 
జెలువములోన దైవమును - జేరఁ గంటిని సకీ 

సమదవిలాసినిన్ గనఁగ - సంతసమ్ము గలిగెన్ 
రమణను లేచెఁ బొంగులిడి - రాగరత్న జలధుల్   
సుమముల వర్ణజాలముల - సోయగమ్ము లలరెన్ 
గమలదళేక్షణా యిదియె - కామవల్లభముగా 

మధురము చంద్రరశ్మి యిట - మాధవా కనఁగ రా 
మధురము ప్రేమ రాగములు - మాధవా వినఁగ రా 
మధురము మందమారుతము - మాధవా దరిని రా 
మధురము రాత్రి రమ్యతయు - మాధవా పలుక రా 

రుచిరసుగంధ బంధురము - రోచమాన ఘడియల్ 
విచికిల మెందు జూడఁ గడు - వింత వాసనలతో 
రచనలు ప్రేమపూర్ణమవ - రమ్ము విశ్వలలిత 
మ్మచలము నీదు నాదు ముడి - యాశ మొగ్గ విరియన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
samadavilAsinI - 

aadhAramu - jayadAman 
itara nAmamulu - vilAsinI, viSvalalita (kAkavin)
vELaMkar vRttaratnAkaramulO ee vRttamu cheppabaDinadi annAru, kAni nA vR.ra. pratilO idi kanabaDalEdu. 
saMskRtamulO pAdamu 12,5 gA vi~rugutuMdi. nEnu chaMpakamAlavale yatini uMchinAnu. 

samadavilAsinI (vilAsinI, viSvalalita) - na/ja/bha/ja/bha/laga 
#IIII UIU III - UI UI IIU# 
17 atyashTi 60336 

salalita rAgarAgiNula - saMtatammu vina@MgA 
veli@Mgenu nAdu mAnasamu - prEmadIpa ruchulan 
deliyani mOdamoMDu nanu - dIya@MgAnu munichen 
jeluvamulOna daivamunu - jEra@M gaMTini sakI 

samadavilAsinin gana@Mga - samtasammu galigen 
ramaNanu lEche@M boMguliDi - rAgaratna jaladhul   
sumamula varNajAlamula - sOyagammu lalaren 
gamaladaLExaNA yidiye - kAmavallabhamugA 

madhuramu chaMdraraSmi yiTa - mAdhavA kana@Mga rA 
madhuramu prEma rAgamulu - mAdhavA vina@Mga rA 
madhuramu maMdamArutamu - mAdhavA darini rA 
madhuramu rAtri ramyatayu - mAdhavA paluka rA 

ruchirasugaMdha baMdhuramu - rOchamAna ghaDiyal 
vichikila meMdu jUDa@M gaDu - viMta vAsanalatO 
rachanalu prEmapUrNamava - rammu viSvalalita 
mmachalamu nIdu nAdu muDi - yASa mogga viriyan 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___