[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Leakers

 

గజిబిజి కూతల జిలిబిలి జీవాల్లారా

గునగున నడకల గుజ్జు గువ్వల్లారా

అలిబిలి ఆటల తురు తురు అయ్యల్లారా

కలదా? మీ పలుకుల్లో నాకేదైనా సందేశం!

 

కూజితాలుగా పరిపరి మీరూ అంటున్నారే, అది నా పేరే

పట్టుగ మీకది నేర్పిందెవరో -ఆతని నామం, ఉండే ఊరూ

నా తోటల నుండీ తరలి పోయే ముందే

ఆ గుట్టూమట్టూ తెలపండీ! చిట్టిముక్కుల చిలకల్లారా.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (58)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4687

3 Messages

Digest #4687
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2
WHAT IS MAYA by swamypvap
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Sun Jun 10, 2018 6:53 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Happiness is found not in sensation but in absorption
We often equate happiness with sensations. If something tastes good, if something looks attractive, if something smells delightful, we think that by getting those things, we will get more and more pleasure. Indeed, most technological progress is geared towards providing us greater pleasurable sensations, either by altering our physical situation or by linking us to a virtual world replete with pleasant sensations.
Today through technology, we can access far more pleasant sensations than even kings could a few centuries ago. But are we happier? Not really, as demonstrated by spiraling statistics of mental health problems.
Why are pleasant sensations not making us happy? Because such sensations are peripheral to who we are. The pleasure they provide is like tickling. When tickled, we feel some pleasure and start laughing. But that laugher is not happiness – if it were, we all could just get a perpetual tickling machine and be happy lifelong.
Why are sensations peripheral to us? Because they act only on our physical covering, not on our spiritual essence. Gita wisdom explains that we are souls, who are parts of the whole, the all-attractive Supreme, Krishna. He is eternal; we are eternal; and our connection with him, once realized, can provide us eternal happiness. The Gita (05.21) states that when we turn away from external sensations and focus on spiritual reality by practicing yoga, we access imperishable happiness. The process of bhakti-yoga connects us with the highest spiritual reality, Krishna, by spiritually channeling the power of our emotions.
To spiritualize our emotions, bhakti-yoga provides us insights and practices for cultivating determined remembrance of Krishna internally and engaging in his purposeful service externally. When this dual connection with all-pure Krishna purifies us, our attraction for him increases. The resulting purified devotional emotions power us to everlasting ecstatic absorption in our beloved Lord.

Read more http://www.gitadaily.com/happiness-is-found-not-in-sensation-but-in-absorption/ http://www.gitadaily.com/happiness-is-found-not-in-sensation-but-in-absorption/Sun Jun 10, 2018 3:41 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Maya is like a null value of a data variable in a Database . Null value is an unknown value lying in the computer memory.
When a numeric data variable having null value participates in any arithmetical calculation like addition or subtraction etc the result is unpredictable.
Exactly on the same lines any sensual object (Laukika Vastuvu) is like a data variable lying in the mind which has a null value. Accordingly the final result of any experience of any sensual object is unpredictable. Only the result of experience of Sat Vastuvu is Ekam and Nityam because this experience is beyond senses (Alaukika Anubhuti) . The reason being that Sat Vastuvu which is Ekam and Nityam is beyond the perception of the senses.

Sun Jun 10, 2018 5:26 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Service rendered without egoism, however small, can be highly beneficial. It must emanate from a tender heart which responds to every sob and groan, and is ready to renounce and suffer gladly. One must have the eagerness to get involved with others and feel their pain. One must cultivate forbearance and inner strength, in order to avoid resentment at criticism and ridicule, while one is engaged in joyful service. The wise use their money, strength, intelligence, skills, aptitudes and opportunities to help others and make their lives happier. Thus they win divine grace; for seva is the highest form of worship. There are millions who are hungry, desperate and miserable. I ask that you limit your intake of food to your actual need, so that you can share your resources with the needy. Never waste food. Do not fritter away money for harmful purposes; use it to help others. Do not waste time and energy; allow others to benefit from your skills!www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] సామపద (మృతతోదక) #sAmapada (mRtatOdaka)#

 

సామపద (మృతతోదక) - 

ఆధారము - వాగ్వల్లభ (సామపదా), కాకవిన్ ఛందస్సు (మృతతోదక)  
నడక - చతురస్ర గతి 

మృతతోదక (సామపదా) - మ/స/న/లగ UU UII - UII IIU
11 త్రిష్టుప్పు  985 

ఆశాదీపము - లర్మిలి వెలిఁగెన్ 
నాశమ్మయ్యెన్ - నామది నఘముల్ 
శ్రీశున్ దల్చఁగఁ - జిత్తము మురియన్  
వేశ మ్మెందుకు - ప్రేమము విరియన్ 

ఆహా యామని - యందము లొలికెన్ 
ఆహా యామిని - యాశలఁ గులికెన్ 
నీహాసమ్ములు - నెచ్చెలి విరులా 
మోహావేశము - ముద్దుల సిరులా 

దేవీ యందును - దివ్వెల కళలోఁ  
గైవారమ్ములు - గైతల సెలలో 
రావా కావఁగ - రంగుల వలలో 
నీవే సర్వము - నిశ్చయ మిలలో 

స్వామీ నీకయి - సామపదములే 
మోమున్ జూడఁగ - భూమిని భములే 
ప్రేమానందము - పేదకు నిధియే 
శ్యామా వేచితి - సన్నిధి మదియే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sAmapada (mRtatOdaka) - 

aadhAramu - vAgvallabha (sAmapadA), kAkavin ChaMdassu (mRtatOdaka)  
naDaka - chaturasra gati 

mRtatOdaka (sAmapadA) - ma/sa/na/laga #UU UII - UII IIU#
11 trishTuppu  985 

aaSAdIpamu - larmili veli@Mgen 
nASammayyen - nAmadi naghamul 
SrISun dalcha@Mga@M - jittamu muriyan  
vESa mmeMduku - prEmamu viriyan 

aahA yAmani - yaMdamu loliken 
aahA yAmini - yASala@M guliken 
nIhAsammulu - nechcheli virulA 
mOhAvESamu - muddula sirulA 

dEvI yaMdunu - divvela kaLalO@M  
gaivArammulu - gaitala selalO 
rAvA kAva@Mga - raMgula valalO 
nIvE sarvamu - niSchaya milalO 

svAmI nIkayi - sAmapadamulE 
mOmun jUDa@Mga - bhUmini bhamulE 
prEmAnaMdamu - pEdaku nidhiyE 
SyAmA vEchiti - sannidhi madiyE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] నవహర్ష #navaharsha#

 

నవహర్ష - 

ఆధారము - కాకవిన్ ఛందస్సు 
నడక - చతుర్మత్రల లేక షణ్మాత్రల గతి 

నవహర్ష - స/స/న/న/భ/భ/గ 
19 అతిధృతి 225244 

IIU IIU IIII - IIU IIU IIU విఱుపుతో 

మదిలో నిను నే వలఁచితి - మధుర స్వరముల్ వినఁగా 
వ్యధలో నిను నే దలఁచితి - వరదా త్వరగా దరి రా   
నదిలోఁ బడవన్ విడిచితి - నయమై పయన మ్మగునో 
సుధయో విసమో యెఱుఁగను - సుఖమో యిడుమో యిఁకపై 

కలయో నిజమో తెలియదు - కమనీయము నా తలఁపే 
యలగా మదిలో నెగసెను - హరుస మ్మది నా వలపా 
తెలిగా దివియల్ వెలుఁగఁగఁ - దెరువుల్ సరళమ్ములుగా 
చెలి యీ రజనీ కరములు - సిరియో విరియో వరమో 

IIUII UIIII - IIUII UIIU విఱుపుతో 

నవవర్షము సుందరమగు - నవహర్షము నిచ్చునుగా 
నవరాగము మానసమున - నయగారము దెచ్చునుగా 
నవగీతిక వీనుల నొక - నవనాదము మీటునుగా 
నవలామణి ముందు నిలువ - నవ మీజగ మయ్యెనుగా 

సరసమ్ముగ ముద్దిడఁగను - సరసా నను జూడఁగ రా 
హరుసమ్మున ముంచఁగ నను - నరసా కడు వేగమె రా 
కరమందున నీ కరమిడి - కవనమ్మును బాడఁగ రా 
విరబూసిన యీవిరులను - బ్రియమారఁగ నీయఁగ రా

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
navaharsha - 

aadhAramu - kAkavin ChaMdassu 
naDaka - chaturmatrala lEka shaNmAtrala gati 

navaharsha - sa/sa/na/na/bha/bha/ga 
19 atidhRti 225244 

#IIU IIU IIII - IIU IIU IIU# vi~ruputO 

madilO ninu nE vala@Mchiti - madhura svaramul vina@MgA 
vyadhalO ninu nE dala@Mchiti - varadA tvaragA dari rA   
nadilO@M baDavan viDichiti - nayamai payana mmagunO 
sudhayO visamO ye~ru@Mganu - sukhamO yiDumO yi@Mkapai 

kalayO nijamO teliyadu - kamanIyamu nA tala@MpE 
yalagA madilO negasenu - harusa mmadi nA valapA 
teligA diviyal velu@Mga@Mga@M - deruvul saraLammulugA 
cheli yI rajanI karamulu - siriyO viriyO varamO 

#IIUII UIIII - IIUII UIIU# vi~ruputO 

navavarshamu suMdaramagu - navaharshamu nichchunugA 
navarAgamu mAnasamuna - nayagAramu dechchunugA 
navagItika vInula noka - navanAdamu mITunugA 
navalAmaNi muMdu niluva - nava mIjaga mayyenugA 

sarasammuga muddiDa@Mganu - sarasA nanu jUDa@Mga rA 
harusammuna muMcha@Mga nanu - narasA kaDu vEgame rA 
karamaMduna nI karamiDi - kavanammunu bADa@Mga rA 
virabUsina yIvirulanu - briyamAra@Mga nIya@Mga rA

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___