[racchabanda] వనహరిణీ - జాతి పద్యము #vanahariNI - jAti padyamu#

 

వనహరిణీ - జాతి పద్యము 

ఆధారము - పట్వర్ధన్ ఛందోరచనా 
గతి - నాలుగు అష్టమాత్రలు

వనహరిణీ - 8 - 8 - 8 - 8 మాత్రలు

అక్షరసామ్య యతితో - 

వద్దు సునయనా - వనహరిణీ యుప-వనమున వేగమె - పారిపోకుమా 
ముద్దాడ రమ్ము - మోహనమ్ముగాఁ - బులకింతు నేను - ముదము పొంగఁగా 
సద్దు సేయనే - సరసర వెళ్లకు - చారు నేత్రముల - సాహినమా నా
యొద్దకు రావే - యుల్లమ్ము నిండ - నొక తృణము నిత్తు - నోకురంగమా 

సారసమ్ము లటఁ - జక్కని ధనువై - సాఁగుచుండె నా - చంద్రుఁ దాఁకఁగా 
నీరజమ్ము లిట - నీరమునందున - నేత్రపర్వమే - నిక్కి కదలఁగా
దూరపు కొండలఁ - దోయదమ్ము లొక - తోరణమై మనెఁ - దోయజాక్షి రా 
చేరి యాడుదము - చెలిమిఁ బాడుదము - చిత్రగీతముల - చెలి నాదరి రా 

ప్రాసయతితో - 

చందన చర్చిత - సుందర దేహా - విందు లీయు మా-నంద మురళితో 
చందురుఁ డాకస-మందుఁ బర్వులిడ - నిందు కిరణ మతి - సుందరతరమే 
స్యందన మెక్కి సు-గంధమయమ్మగు - గంధమాదనము - నందుకొనఁగ రా 
పందిరి నింగియు - వందల తారలు - చిందిడ వెల్గులు - సింధువయ్యెఁగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
vanahariNI - jAti padyamu 

aadhAramu - paTvardhan ChaMdOrachanA 
gati - nAlugu ashTamAtralu

vanahariNI - 8 - 8 - 8 - 8 mAtralu

axarasAmya yatitO - 

vaddu sunayanA - vanahariNI yupa-vanamuna vEgame - pAripOkumA 
muddADa rammu - mOhanammugA@M - bulakiMtu nEnu - mudamu poMga@MgA 
saddu sEyanE - sarasara veLlaku - chAru nEtramula - sAhinamA nA
yoddaku rAvE - yullammu niMDa - noka tRNamu nittu - nOkuraMgamA 

sArasammu laTa@M - jakkani dhanuvai - sA@MguchuMDe nA - chaMdru@M dA@Mka@MgA 
nIrajammu liTa - nIramunaMduna - nEtraparvamE - nikki kadala@MgA
dUrapu koMDala@M - dOyadammu loka - tOraNamai mane@M - dOyajAxi rA 
chEri yADudamu - chelimi@M bADudamu - chitragItamula - cheli nAdari rA 

prAsayatitO - 

chaMdana charchita - suMdara dEhA - viMdu lIyu mA-naMda muraLitO 
chaMduru@M DAkasa-maMdu@M barvuliDa - niMdu kiraNa mati - suMdarataramE 
syaMdana mekki su-gaMdhamayammagu - gaMdhamAdanamu - naMdukona@Mga rA 
paMdiri niMgiyu - vaMdala tAralu - chiMdiDa velgulu - siMdhuvayye@MgA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4700

4 Messages

Digest #4700
1
SWA BHAAVA TATVAM by swamypvap
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Sun Jun 24, 2018 7:41 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

The meaning of Swa Bhaavam in English is Nature.
Nature means Prakruti also .
Prakruti as a composition Tri Gunamulu (Satva Gunam, Rajo Gunam and Tamo Gunam) and Tri Saktulu( Icchha Sakti,Jhnana Sakti and Kriya Sakti) is Eswari Rupam.
Mata Eswari is Tushthi Rupini as well as Kshuda Rupini within us.
Accordingly, if a spiritual seeker starts treating the dual aspects of the world alike like Kshuda(hunger) and Tushthi (satisfaction) etc as same and makes this mental attitude as his nature(Tavam) , then his Buddi(intellect) transforms in to Bhavaani Rupam.
Thus when his Buddi embraces Absolute Jhnanam, he enters Swa Sthiti/Atma Sthti/ Ananda Sthiti

Sun Jun 24, 2018 7:41 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Absolutely there is no difference between the experiences as felt by mind in Swapna Avashtha(dream state) and the experiences as felt by mind in Jaagrath Avashtha(waken state) because both are unreal. There is no doubt regarding the unreal nature of the experiences as felt in Swapna Avashtha (dream state). The second type of experiences as felt by mind in the waken state are also unreal because the sensual experiences/worldly experiences are connected with Sareeram(body) and Sareeram is Anityam (temporary). It is obvious that Anityam is same as Asatyam.
If a person can nullify the effects of the sensual experiences/worldly experiences for example by treating Kshuda(hunger) as same as Samtushthi (Satisfaction) and by having the same feeling in both the cases then that experience is true.

Sun Jun 24, 2018 5:03 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

There are two obstacles which prevents spiritual progress despite your valuable efforts. The first is the tendency to compare yourself with others. This is very wrong. No two individuals are identical. Even identical twins grow in distinct ways. Billions of human beings are on the earth, but which is the press which has given each of them a novel imprint? This is God's glory. God creates every individual, with their distinct nature, quality, potentiality and destiny. How then can anyone compare themselves with another and either exult or despair? How can you be proud that you are better than others? Second obstacle is, we are in the habit of justifying our faults, rationalising our errors and avoiding the responsibility of facing them squarely and correcting them. These two attitudes thicken one's ignorance and breed further failings. Everyone has God as the Source. Remember that all are kith and kin, through God from Whom we have come!Sun Jun 24, 2018 5:07 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Intelligence means to understand how the mind makes us misunderstand
Suppose we are driving a car and our rear-view mirror gives us a distorted picture, making a proximate car appear distant. If we turn around and see the car touching us, we can understand how our rearview mirror is misleading us.
Our mind is like that mirror. It makes us see things wrongly. It may make us see others wrongly – when what they are doing circumstantially annoys us, the mind makes us believe that they are intentionally irritating us. It may make us see ourselves wrongly – just because we are struggling to give up a bad habit, it makes us believe that we are hopelessly addicted. And most damagingly, it may make us see God wrongly – just because our prayers are not answered as per our expectations, it makes us believe that God is uncaring or even non-existent. All these are serious mind-induced distortions that can dishearten and disempower us.
To see things properly, we need to see them not through our mind, but through scripture. The Bhagavad-gita depicts how Arjuna's mind distorted his perception (01.30), making him feel that he should abandon the biggest battle of his life (01.46). But hearing the Gita's message equipped his intelligence to see things properly and then to see how his mind was distorting things, thereby restoring his composure (18.73).
Just as the Bhagavad-gita helped Arjuna to understand how his mind was making him misunderstand, the Gita can also help us to get that understanding. Thus, with our intelligence when we become more alert to catch our mind whenever it starts making us misunderstand, then we can act vigilantly to correct that misunderstanding by taking shelter of scripture and the indwelling source of scriptural wisdom – Krishna. Then, we can drive purposefully and successfully through our life-journey towards the destination of enduring happiness.

Read more https://www.gitadaily.com/intelligence-means-to-understand-how-the-mind-makes-us-misunderstand/ https://www.gitadaily.com/intelligence-means-to-understand-how-the-mind-makes-us-misunderstand/www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.