[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము కేతుమతి #ardhasama vRttamu kEtumati#

 

అర్ధస వృత్తము కేతుమతి - 

ఆధారము - పింగళ ఛందస్సు, నాట్యశాస్త్రము, లక్షణసారసంగ్రహము 

బేసి పాదములు - స/జ/స/గ (ప్రమితా, మాలా)
సరి పాదములు - భ/ర/న/గగ 

సంస్కృతములో యతి లేదు, తెలుగులో ఏడవ అక్షరము యతి

నను జూడవేల - నగుమోమున్ 
దీనుని వేగ మీ - దినము దేవీ 
వినవేల బాధ - వినతుల్ నీ 
వీనుల జేరవో - విభవవల్లీ 

అరుదెంచవేల - హరి నాకై 
కోరితి నిన్ను సం-కులము లేలా 
వర వేణుగీతి - పలుకుల్ నన్ 
జేరఁగ రమ్మురా - సిరిగ దల్తున్ 

ఈ కేతుమతి అర్ధసమ వృత్తమును నా ఉద్దేశములో రెండేసి పాదములను చేర్చి పాడాలి. 
-IIUI UIII UU - బేసి పాదములు 
UIIUI UIII UU - సరి పాదములు 

రెండవ ఫాదములోని మొదటి అక్షరమును తొలగిస్తే రెండు పాదములు ఒకే విధముగా నున్నాయి. క్రింది విధముగా కేతుమతిని వ్రాస్తే చక్కగా పాడుకొన వీలగును. 

కేతుమతి - స/జ/స/గ // భ/ర/న/గగ
IIUI UIII UU // U IIUI UIII UU 

రతివోలె రమ్ము దరిజేరన్ - భా 
రతివోలె రాగములఁ బాడన్ 
మతి నిన్ను మానినిగఁ గోరెన్ - స 
మ్మతి నిమ్ము మంగళము గల్గున్

వనమాలి పాటలను విన్నన్ - నా 
మనమందు మల్లియలు పూయున్ 
కన వాని గమ్మదన మబ్బున్ - మో
హనుఁ డన్న హర్ష మది యుబ్బున్ 

స్వర రాగ వల్లకిని మీటన్ - సం 
బరమొందు భారతి నిజమ్మై 
సరసాలఁ జంద్రుఁ డట వెల్గెన్ - గా 
వర నన్ను వాంఛ లిటఁ బొంగెన్ 

తలఁపందు తథ్యముగ నీవే - నా
వలపొక్క స్వప్నమగు నేమో 
కల యొక్క కమ్మదన మేమో - ము
వ్వల మ్రోఁత వాంఛలను బెంచున్ 

పిక మొండు పిల్వ మదిలోనన్ - దీ
పకరాగ పల్లవియు మ్రోఁగెన్ 
సక రమ్ము సందె వెలుఁగందున్ - హా 
సిక లిచ్చుఁ జెల్మికి సుఖమ్మై 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu kEtumati - 

aadhAramu - piMgaLa ChaMdassu, nATyaSAstramu, laxaNasArasaMgrahamu 

bEsi pAdamulu - sa/ja/sa/ga (pramitA, mAlA)
sari pAdamulu - bha/ra/na/gaga 

saMskRtamulO yati lEdu, telugulO EDava axaramu yati

nanu jUDavEla - nagumOmun 
dInuni vEga mI - dinamu dEvI 
vinavEla bAdha - vinatul nI 
vInula jEravO - vibhavavallI 

arudeMchavEla - hari nAkai 
kOriti ninnu saM-kulamu lElA 
vara vENugIti - palukul nan 
jEra@Mga rammurA - siriga daltun 

ee kEtumati ardhasama vRttamunu nA uddESamulO reMDEsi pAdamulanu chErchi pADAli. 
#-IIUI UIII UU# - bEsi pAdamulu 
#UIIUI UIII UU# - sari pAdamulu 

reMDava PAdamulOni modaTi axaramunu tolagistE reMDu pAdamulu okE vidhamugA nunnAyi. kriMdi vidhamugA kEtumatini vrAstE chakkagA pADukona vIlagunu. 

kEtumati - sa/ja/sa/ga // bha/ra/na/gaga
#IIUI UIII UU // U IIUI UIII UU# 

rativOle rammu darijEran - bhA 
rativOle rAgamula@M bADan 
mati ninnu mAniniga@M gOren - sa 
mmati nimmu maMgaLamu galgun

vanamAli pATalanu vinnan - nA 
manamaMdu malliyalu pUyun 
kana vAni gammadana mabbun - mO
hanu@M Danna harsha madi yubbun 

svara rAga vallakini mITan - saM 
baramoMdu bhArati nijammai 
sarasAla@M jaMdru@M DaTa velgen - gA 
vara nannu vAMCha liTa@M boMgen 

tala@MpaMdu tathyamuga nIvE - nA
valapokka svapnamagu nEmO 
kala yokka kammadana mEmO - mu
vvala mrO@Mta vAMChalanu beMchun 

pika moMDu pilva madilOnan - dI
pakarAga pallaviyu mrO@Mgen 
saka rammu saMde velu@MgaMdun - hA 
sika lichchu@M jelmiki sukhammai 

vidhEyuDu - jejjAla kRShNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4702

7 Messages

Digest #4702
2
ALAUKIKA ANANDAM by swamypvap
3.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
3.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Tue Jun 26, 2018 12:18 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is the unique form of infinite and independent and everlasting happiness. Eswara is in all beings as Atma/ Chidaannanda Rupam. Accordingly if a person takes refugee in Eswara, then that person undergoes Anandam without the need of any other source. All the other sources are temporary and they have inbuilt defects and they lead to Dukkham (sorrow) at end.
Accordingly his Buddi(intellect) stops looking for happiness from any alternative source that is from the Lokam(world).
When the Buddi is disassociated/ delinked from Lokam , it would be free from the dual aspects of the world to derive happiness and Buddi would be detached from Deham(body) as Paancha Bhautika Sareeram is a true copy of Prapancham.
When Buddi is free from Deha Bhaavana , its subordinate Manasu(mind)
would be free from Deha Moham(passion towards body) as Deha Moham is the highest level of attachment of mind
When Manasu(mind) is free from the virus of Deha Moham, it stops undergoing Vikaaram(displacement). Thus Manasu (mind) attains Chalana Rahita Sthiti.
Thus when Buddi is beyond Dualism (Dvaitam) and Manasu is beyond Vikaaram(movement), the concerned individual becomes free from all the shackles of life. Thus the person having been free from all the attachments becomes Nirvaana Rupam.

Tue Jun 26, 2018 12:18 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Lokamulu signify Sareeramulu. Lokastulu signify Praanulu/ Jivulu/beings. Lokesulu signify Chandra(Manasu)/mind and Surya (Buddi/ Vijhnanam) /intellect.
Alaukika Anubhuti is the experience as experienced by a few enlightened Lokulu/ Praanulu/Jivulu/persons which is diametrically opposite to Laukika Anubhuti(worldly experience) as experienced by Lokulu(people) normally. Alaukika Anubhuti is beyond the four natural instincts namely Aahaaram, Nidra, Bhayam and Mithunam of Sareeram (body) and the Six Vikaaramulu of Manasu (mind) and Dvaita Bhaavam of Buddi (intellect).
For example if we consider Aahaaram (food), the above enlightened person raises beyond the taste and enjoys the food irrespective of taste as he realizes Kshuda (hunger) as well as Tushthi(satisfaction) is Ruchi Rahitam (without taste)and Ruchi(taste) in nothing but Mano Vikaaram because the six tastes signify the six Vikkaramulu of mind. Accordingly he restricts the intake food by eating it only when he is very hungry. This state of mind is due to the fact that his Manasu (mind) has transformed into Samtushthi/ Poornam.
When Buddi is wedded to Eswara/Atma who is unique with none in comparison, Manasu (stops) undergoing any Vikaaram (displacement) and thus Manasu(mind) transforms into Samtushthi/Poornam.

Thus the enlightened person having associated Buddi with Sat/Ekam and Manasu(mind) as Vikaara Rahitam(without displacement) due to union of Buddi with Sat, conquers Sareeram(body) by controlling the intake of food(Aahaaram) as Annam(food) signifies Sareeram(body). The reason being an animal is Aahaaram( food) to another different animal in food cycle.
Due to the Anugraham(grace) of Pancha Mukha Gayatri Sakti as Pancha Vidha Prana Sakti Rupam, the enlightened person raises beyond Sareeram(body), Maansu(mind) and Buddi (intellect) and undergoes Alaukika Anandam(happiness beyond the worldly sensual pleasure) before sudden breakdown of power supply as provided by Pancha Praanamulu (five types of UPS systems) takes place in the form of death

Tue Jun 26, 2018 9:36 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Transform our ugly demons of selfish ambitions into fairies of soaring aspirations; our painful ignorance into blissful wisdom; and our base ores of inertia into the purified gold of spiritual accomplishments. (Sri Paramahansa Yogananda)Tue Jun 26, 2018 10:00 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The mind makes the easy seem difficult and the difficult seem impossible
When we have to do something, we often assess how easy or difficult it is. For example, if we are traveling, we use a weighing machine to weigh our bags and decide whether we need a trolley or a porter.
However, if our weighing machine is defective and it shows a one kg weight to be twenty-five kg, we will think, "This will be difficult to lift." And if it showed twenty-five kg weight to be hundred kg, we will think, "This will be impossible to lift."
Our mind is like a defective weighing machine. It makes small things, such as tidying our room, seem a big burden. And it makes some things that require persistent endeavor, such as preparing for a tough exam, seem impossibly difficult.
Additionally, our mind often escalates the apparent difficulty level especially for devotional activities such as studying the Bhagavad-gita. Why does the mind especially obstruct devotional activities? Because these activities purify it, thereby decreasing its capacity to delude and control us. And it doesn't want to lose control.
If an unavoidable deadline compels us to do one of those things, we soon realize that it is not all that difficult – if we had started it earlier, we could have done it so much better. Unfortunately, our deceptive mind misdirects us yet again; instead of letting us analyze what made us procrastinate, it simply labels us as lazy and beats us up for our laziness.
Nonetheless, if we determinedly study the Gita, our intelligence becomes sharp – it alerts us whenever our mind starts acting as our enemy (06.05). Thereafter, when deciding whether to do something, we rely not on our mind, but on our scripturally-guided intelligence. And we do things based not on how difficult they seem, but on how important they are.
Think it over:
How is the mind like a defective weighing machine?

After making us procrastinate, how does the mind further deceive us?

How can we protect ourselves from being misled by the mind?

Read more https://www.gitadaily.com/the-mind-makes-the-easy-seem-difficult-and-the-difficult-seem-impossible/ https://www.gitadaily.com/the-mind-makes-the-easy-seem-difficult-and-the-difficult-seem-impossible/Tue Jun 26, 2018 10:14 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Arjuna became entitled to the spiritual guidance of the Geeta from the Lord Himself because he evinced the despondency, renunciation, surrender and one-pointedness (vishada, vairagya, saranagati and ekagrata) that is essential to assimilate the great message. When your yearning for liberation becomes truly intense, you earn the right to set aside all social conventions, worldly norms and codes of conduct, that do not subserve that high purpose. Then, Prahlada can give up his father, Bhishma can counter his Guru, Meera can desert her husband and Shankaracharya can play subterfuge with his mother. Ask earnestly if you have reached that stage! Develop that taste for liberation! Chanting God's name is the best course; it can be practised at all times and places by all, irrespective of creed, gender, caste, age or economic and social status. It will keep you in constant touch with the Infinite and so, it will transmit to you the wisdom and power of the Infinite.Tue Jun 26, 2018 4:52 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The process of living is the swinging of a pendulum from smile to tear. Childhood is too tender and innocent, youth is too full of folly and faults, middle age is muddled with problems and possible remedies, and old age is spent in regret over past failings. When can you taste some real happiness? Joys and sorrows are the results of the mind's involvement in the transient and the trivial. The inner core of each living being is God. The Sun is not tarnished by its rays falling upon anything harmful. The Self too is unaffected by the effects of the mind pursuing the senses wherever they lead it. When one becomes aware that the Self is God, there can be no fear of death haunting him. Faith is life; absence of faith is death. Only the body dies; the Divine Self (Atma) is beyond birth and death. Aware of this, one is soaked in Ananda (Divine Bliss).
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.