[racchabanda] బొమ్మలఁ బెట్టవు ...

 

బొమ్మలఁ బెట్టవు ...
-------------------------

--

మంగళ గీతి

--

నాలుగు ఇంద్రగణములు
యతి- మూడవ గణము మొదటియక్షరము

--

బొమ్మలఁ బెట్టవు పొగడవు పదెపదె
వమ్ముగఁ బలుకవు వాదము సలుపవు
రమ్మని పిలువక రావెటకెప్పుడు 
కమ్మఁగఁ బంచుటె కవితల నిరతము

--

సొమ్ములనడుగవు సుఖమిడ నొలయవు 
దమ్మము దప్పవు తల్లిని మరువవు 
ఉమ్మలికమ్మును నుడుపఁగ గోరవు
ఇమ్మని వేడుటె హితమగు జ్ఞానము

--

అమ్మది సఖ్యము నమ్మది వాక్యము 
నిమ్ముగ గానము నెడఁదను ధ్యానము 
నెమ్మది నుండుటె నీకిడు మోదము
సమ్మతి నెప్పుడు సద్గురుడెంచఁగ

--

వరముల నీయఁగ వచ్చెదనన్నను 
హరుసము సూపవు, అచ్చెరువందవు 
జరిగిన జరుగును జరుగక యున్నను
విరుగదు మనసను బేరిమి భక్తియె

--

కనులివి నిండును గాంచఁగ నీవిధి 
మనమును బొంగును మఱిమఱి ప్రేమను
తనియగఁ జేతును దప్పక నిన్నట 
వనరుహ నేత్రిగ వర, శుభదాత్రిగ

--

ఎఱుకనొసంగెద నెడదను శీఘ్రమె 
యరయఁగ నేకమె యన్నిట నంతటఁ
దెరువున సాగఁగ దీక్షను సులువయి
ధరణికి నీకును దప్పక హితమగు

--

8:35 AM
06-30-2018

**పలికించు వారి మాటలు.

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4705

9 Messages

Digest #4705
1
MOOLA KAARANAM by swamypvap
3
ATMA YERUKA by swamypvap
5
ATMA ANUBHUTI by swamypvap
6.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
6.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
7.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
8.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Fri Jun 29, 2018 12:24 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

As his Leela(play), Eswara takes out Jagath(Universe) from within Him as Srushthi and holds it for some time as Sthiti and takes back it within into Him as Layam.
Naturally a question arises in mind that what is the root cause or motivation behind this Eswara Leela?
Time is relative and space is relative, Eswara beyond time and space is Sarva Vyapakam(infinite in space) and infinite in time(Anantam) .
We also undergo these three states in the form of birth, life and death in a cyclic order .
Exactly on the same lines as Jagath Niyaamaka, Eswara is within us within us as Atma/Adhipathi of this Sareeram (body) /Gruham(house) .
The human mind (Manasu)also creates Jagath(world) in Swapna Avashtha (dreaming state) , hold it for sometime and takes back within into it. On immediately waking up, that person realizes the unreality of the dream that he had. Exactly on the same lines if mind of a person surrenders to a Sat Guru(realized soul) Sat Guru blesses spiritual awakening to mind in waking state. Due to Sat Guru Krupa(grace) ,the mind of that person wakes up spiritually and realizes that this Jagath (universe) is also Mithya(unreal) just like Swapna Jagath (dream world) and takes back Jagath(Universe) within into it by dissolving it in Manasu(mind) as Layam during the waking state(Jaagrath Avashtha). Then that person realizes his Swa Swrupam/Nija Swarupam as Eswara/ Atma.
Reply
Delete

Reply to this message...

See more posts from swamypvap https://groups.yahoo.com/neo/groups/TeluguBhaktiPages/search/messages?advance=true&am=CONTAINS&at=email:swamypvap@&dm=IS_ANY&fs=false&count=10

Fri Jun 29, 2018 12:55 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Mind (Manasu) of a person is invisible (Adruyayam)
Eswara is within all usas Atma/ Sakshe.
Mata Eswari as Eswara Sakti Swarupini is in three forms as Icchha Sakti,Jhnana Sakti and Kriya Sakti Rupini with in us.
Accordingly,mind(Manasu) indulges in Icchha (desires) and thinks of the various methods (Jhnanam) to fulfill them and is engaged in experiencing them.
Due to the Krupa(grace) of Mata one with draws all the above three Saktulu (powers) and integrate them into one Sakti
Due to the above empowerment, the enlightened person dissolves Drusya maana Jagath within the mind due to the Anugraham(grace) of Mata and thus it becomes Adrusyam(invisible) just like the the Sakti(power) of air(Pavana) which carries the good odor as well as the bad odor goes inside Paavanam/Vibhuti) which is beyond beyond Dvitam/Dualism.

Fri Jun 29, 2018 6:14 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Yeruka/Televi means consciousness (Chaitnyam). Atma Yeruka means consciousness of Eswara within us as Atma.
Sodium chloride is known as the common salt. The salt/water ratio is critical for metabolic rate of our body. Sodium facilitates sending signals to our nerves. Low Sodium levels in blood cause confusion in mind or altered personality or even coma. Thus salt plays a crucial role in the functioning of mind
Common salt is produced from the sea water. Karuna Saagaram(sea) signifies Eswara as an embodiment of compassion and Anantam(infinity). Accordingly if mind is dissolved in Eswara/Atma. just similar to the way the sea salt is dissolved in the sea water from where it is produced.then a Jiva(indidivial) becomes one with Siva.

Fri Jun 29, 2018 10:46 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Rama left the capital Ayodhya to spend his life in Vanam(forest) treating his brother as the king of Ayodhya in accordance with Dharmam. Rama treated Vanam(forest) as comfortable as Ayodhya(forest).
Thus one should treat others money as equivalent to mud.

Rama looked at the wife of sage Gautama by name Ahalya and the wives of other sages and the wife of Vali by name Taara and the wife of Ravana by name Mandodari as Mata(mother).

Thus one should look at others`s wife with Matru Bhaavam(motherly feeling).

Rama treated the bird Jataayuvu who fought with Ravana valiantly to save Mata Sita as his father and performed the last rites when Jataayuvu had died.
Thus one should have Atma Bhaavam in all Bhutamulu(beings).

Rama ate the berry fruits as tasted and offered by Sabari who belonged to low caste as Amrutam(nectar).
Thus one should have Sama Darsanam(equal mindedness).
Thus Rama Darasanam as described above is Aadarsam(example) to us in our life.

Fri Jun 29, 2018 10:47 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara is in all Bhutamulu(beings) as Atma in the form of Chidaanandam.
Accordingly Atma Anubhuti is the state of undergoing happiness independent of any source other than Atma itself
Bhava means Eswara.
AnuBhava is one who follows Eswara.
Eswara is Vairagya Rupam.
Accordingly one who follows Vairagyam as one`s way of thinking and one` way of living undergoes Atma Anubhuti/ Atma Anandam/independent happiness.

Fri Jun 29, 2018 12:12 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Only those beneath me can envy or hate me. I have never been envied nor hated; I am above no one. Only those above me can praise or belittle me. I have never been praised nor belittled; I am below no one. (Kahlil Gibran)Fri Jun 29, 2018 12:23 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When the mind is fast, the intelligence needs to be faster
Our mind can act extremely fast – within moments, it can take our thoughts from one direction to an entirely opposite direction. We may be thinking noble thoughts at one moment, and the next moment, our mind may make us think of immoral thoughts.
To protect ourselves from our mind, we need our intelligence, and we need to train it to act faster than the mind. If we compare our mind to a restless child, our intelligence has to be like an alert mother. If a child picks up something inedible to eat, the mother has to intervene before the child swallows it. Similarly, our mind undiscerningly picks up stimuli, either from outer perception or inner recollection, and starts munching on them, often to our detriment and distress.
How can we train our intelligence to outrace the mind? By studying the Bhagavad-gita regularly and reminding ourselves of the mind's dangerous fickleness. Such reminders keep our intelligence alert – just as when a child is known to be dangerously mischievous, the mother stays especially watchful. With our intelligence on high alert, we can promptly catch the mind whenever it wanders (Bhagavad-gita 06.26).
A mother can best keep a child out of trouble by keeping it constructively engaged. Similarly, the Gita trains our intelligence to keep the mind engaged in spiritual reality – specifically in the supreme spiritual reality, the all-attractive supreme person, Krishna.
When we focus on Krishna steadily, we relish a sublime security and satisfaction that pacifies the restless mind. Gradually, as our mind acquires a taste for Krishna, it becomes purified of material infatuations and energized with devotional attraction. It then works with our intelligence, instead of against it, to race towards Krishna and his service.
By thus becoming vigilant intellectually and diligent devotionally, we can channel the mind's speediness constructively.
Think it over:
When did you last experience the mind's dangerous fickleness?

How has studying the Gita helped you to curb the mind's restlessness?

Which manifestations of Krishna or activities of bhakti-yoga do you find especially pacifying and purifying?

Read more https://www.gitadaily.com/when-the-mind-is-fast-the-intelligence-needs-to-be-faster/ https://www.gitadaily.com/when-the-mind-is-fast-the-intelligence-needs-to-be-faster/Fri Jun 29, 2018 4:14 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Modern friends come close to you as long as there is money in your pocket and your father has a high position. They will say, 'hello, hello' to you. When your pocket is empty or your father has retired, they will leave you immediately. God is not like that. God is always with you, in you, above you, and below you. He is your real friend. It is only God who will protect you in difficulties. God will always be with you. God is the embodiment of eternal bliss, wisdom absolute, beyond the pair of opposites, and expansive and pervasive like the sky. God will never forsake you. Have friendship with such a true Friend. Then only will your life as a human being become worthwhile. When you have such a friend, you will never fall short of anything. Troubles and difficulties can never bother you. You will always be blissful.www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.