[racchabanda] వృషభగతి రగడ లయతో ఝుల్లిక #vRshabhagati ragaDa layatO jhullika#

 

వృషభగతి రగడ లయతో ఝుల్లిక - 

ఆధారము - కల్పితము 

వృషభగతి రగడకు ప్రతి పాదములో నాలుగు సప్తమాత్రలు (3,4) ఉంటాయి. మత్తకోకిలకు, దాని లయతో ఉండే పద్యములకు వృషభగతి రగడకన్న చివర రెండు మాత్రలు తక్కువ. వృషభగతి రగడ లయతో ఏదైనా వృత్తము ఉన్నదా అని వెదికి విఫలుడ నయ్యాను. మత్తకోకిలకు చివర ఇంకొక గురువును తగిలిస్తే మనకు ఈ రగడ లయ సాధ్యమవుతుంది. వృత్త సంఖ్య మారదు, ఛందము మాత్రము మారుతుంది. ఆ వృత్తమునకు ఝుల్లిక అని పేరు నుంచినాను. 

ఝుల్లిక - ర/స/జ/జ/భ/ర/గ UI UII UI UII UI UII UI UU
19 అతిధృతి 93019

వృషభగతి రగడవలె అక్షరసామ్య యతితో - 

నందగోపుని యింటఁ జూడఁగ - నాల్గు పూటల నాట్యమేగా 
సుందరాంగుఁడు చిందులేయఁగ - సొంపు నిండఁగ విందులేగా 
వంద పువ్వుల పూఁత నింపిన - వర్ణజాలపు గంధమేగా 
డెంద మందున దివ్య గానపు - టిక్కుటిక్కుల రావమేగా 

ప్రతి సప్తమాత్రకు అక్షరసామ్య యతితో - 

నీదు రూపము - నేను గంటిని - నిద్రలో నొక - నిండు వెల్గై 
నీదు నామము - నే స్మరించుచు - నేల వీడితి - నింగిఁ బుల్గై 
మోదమందున - మున్గిపోదును - మోహనాంగుఁడు - ముద్దు లీయన్ 
ఖేదమందునఁ - గిన్క గల్గును - గృష్ణుఁ డీనను - ఖిన్నఁ జేయన్

ప్రతి సప్తమాత్రకు ప్రాస యతితో - 

కల్ల కాదిది - యెల్ల దిక్కుల - నల్లఁగా నిశి - మెల్లఁ దోఁచెన్ 
నల్లఁగా నగ - మల్లఁ గన్పడె - నల్లఁగాఁ దరు - లల్లఁ జూచెన్ 
దల్లడిల్లుచు - డిల్లఁ బోవఁగ - వెల్లువై వెత - లల్లె మమ్మున్ 
దెల్లవారునొ - ఝుల్లికన్ రవి - మళ్లి యిచ్చునొ -  యుల్లసమ్మున్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
vRshabhagati ragaDa layatO jhullika - 

aadhAramu - kalpitamu 

vRshabhagati ragaDaku prati pAdamulO nAlugu saptamAtralu (3,4) uMTAyi. mattakOkilaku, dAni layatO uMDE padyamulaku vRshabhagati ragaDakanna chivara reMDu mAtralu takkuva. vRshabhagati ragaDa layatO EdainA vRttamu unnadA ani vediki viphaluDa nayyAnu. mattakOkilaku chivara iMkoka guruvunu tagilistE manaku ee ragaDa laya sAdhyamavutuMdi. vRtta saMkhya mAradu, ChaMdamu mAtramu mArutuMdi. aa vRttamunaku jhullika ani pEru nuMchinAnu. 

jhullika - ra/sa/ja/ja/bha/ra/ga #UI UII UI UII UI UII UI UU#
19 atidhRti 93019

vRshabhagati ragaDavale axarasAmya yatitO - 

naMdagOpuni yiMTa@M jUDa@Mga - nAlgu pUTala nATyamEgA 
suMdarAMgu@MDu chiMdulEya@Mga - soMpu niMDa@Mga viMdulEgA 
vaMda puvvula pU@Mta niMpina - varNajAlapu gaMdhamEgA 
DeMda maMduna divya gAnapu - TikkuTikkula rAvamEgA 

prati saptamAtraku axarasAmya yatitO - 

nIdu rUpamu - nEnu gaMTini - nidralO noka - niMDu velgai 
nIdu nAmamu - nE smariMchuchu - nEla vIDiti - niMgi@M bulgai 
mOdamaMduna - mun&gipOdunu - mOhanAMgu@MDu - muddu lIyan 
khEdamaMduna@M - gin&ka galgunu - gRshNu@M DInanu - khinna@M jEyan

prati saptamAtraku prAsa yatitO - 

kalla kAdidi - yella dikkula - nalla@MgA niSi - mella@M dO@Mchen 
nalla@MgA naga - malla@M gan&paDe - nalla@MgA@M daru - lalla@M jUchen 
dallaDilluchu - Dilla@M bOva@Mga - velluvai veta - lalle mammun 
dellavAruno - jhullikan ravi - maLli yichchuno -  yullasammun 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4710

2 Messages

Digest #4710

Messages

Wed Jul 4, 2018 10:08 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Eswara as Viraaga Swarupa is beyond Raagam and Dvesham.
Eswara as Vijhnana Swarupa is beyond Jhnanam and Ajhnanam
Eswara as Videha Swarupa is beyond Deham.
Eswara as Vibhuti Swarupa is beyond Vimukta Deha Anubhuti)(sensual/worldly experience) .
Eswara as Atma in all Bhutamulu(beings) has Sama Bhaavam towards all the beings. Eswara is the Kaaranam(cause) for the birth of all the beings.
Eswara is Samsaara Saaram. Thus Eswara is the cause for our birth as well as the purpose of our life. As the meaning of our life, Eswara is the destination (Gamyam) of our life.
Hence to be free from all shackles (Bhandhamulu) of this Samsaara Saagaram . one should bow down to Eswara by having a constant feeling (Bhaavam) in Hrudayam(mind) that that one does not know any thing other than Bhava/Eswara because Bhava is the one and only one real Eswara(Lord) and any thing other than Eswara is unreal.

Wed Jul 4, 2018 10:51 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

UNIX is the first operating system that has been designed to manage the resources across the various hardware platforms. In fact the letter `X` here signifies that the hardware manufacturer like IBM, HP,SUN is a variable as the the management of the hardware is concerned. The System Administrator whose primary responsibility is to manage the memory space,time and the people/users is known as the ROOT.
The initial password of the root /System Administrator to install the operating system is also root.Thus the System Administrator crates users, grants rights and privileges to them and deletes them as and when needed.
The above discussion guides us to realize that Eswara as Jagath Niyaamaka is the root(Moolam) for Creation(SrushthI), Sustaining(Sthiti) and dissoution(Layam). Eswara is Omkaara Moolam. Thus the three Beejaaakshramulu of Omkaaram signify the above three functionalities. Eswara is Naada Moolam,Sabda Moolam and Veda Moolam. This is the significance behind Eswara having Trilochanamulu. The role of the the System Administrator helps us to realize Eswara as Kaala Ateetam and Desa/Loka Ateetam and as the Jagath Prabhu/Yajaamahi of all the Bhutamulu(beings) and Moola Kaaranam .
Eswara as the Universal Administrator and Trishuula Dhaari(Holder of trident) and Chidaananda Rupam (everlasting happiness) blesses us with Amrutatvam/ Nitya Anandam by destroying all the three Sareeramulu (hardware platforms) which are the factors for deaths followed by births which lead to the four types of Dukkhamulu and Taapa Trayam

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] Macy’s July 4th Spectacular!

 

Boy! Kelly Clarkson is singing  so well this year. 

Sang along - God Bless America! land that I love.  

 -Lyla
__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] సిరివెన్నెల #sirivennela#

 

సిరివెన్నెల - 

ఆధారము - కల్పితము, తిరుజ్ఞాన సంబందర్ వ్రాసిన ఒకపద్యము (ఉణ్ణాములైయుమైయాళొడు - 
 https://www.youtube.com/watch?v=YzDB3owmZRM ) దీనికి మూలము. 

సిరివెన్నెల - త/న/భ/స/న/లగ UUII IIUII IIUII IIU
17 అత్యష్టి 63421

నిన్నేగద - నెఱ నమ్మితి - నిఖిలమ్మున నెపుడున్ 
నన్నేలకొ - నగుమోమున - నయమై కన విపుడున్ 
వెన్నుండని - వినుతింతును - వినరా కరివరదా 
చెన్నారఁగ - చెలి మోమునఁ - జిఱుముద్దుల నిడరా 

నీనామము - నిజమై యొక - నిధిగాఁ దలఁచితిరా 
నీనాట్యము - నిశియందున - నెలబాలుని కలరా 
నీనాదము - నిఱుపేదకు - నెలవిచ్చిన స్మృతిరా 
కానంగను - గడు పుణ్యము - కమలానన దరిరా 

వారమ్ములు - వరుసమ్ములు - వరముల్ నిను దలువన్ 
భారమ్మగు - బహు వేదన - వరముల్ నిను గలువన్ 
నీరాకకు - నిదురించక - నిశి నుంటిని గనరా 
చేరంగను - సిరి లబ్ధము - చిరకాలపు కలరా 

శ్రీరాగము - సిరివెన్నెల - సిరియందును నిశిలో 
స్త్రీరాగము - చెలి డెందము - సిరి నీకగుఁ ద్రుటిలో 
హారమ్మును - హరుసమ్మున - హరి వేతును మెడలో 
రారా సక - రమణీయము - రసపూరిత ఘడియల్ 

విధేయుడు - జెజ్ఝాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sirivennela - 

aadhAramu - kalpitamu, tiruj~nAna saMbaMdar vrAsina okapadyamu (uNNAmulaiyumaiyALoDu - 
# https://www.youtube.com/watch?v=YzDB3owmZRM #) deeniki mUlamu. 

sirivennela - ta/na/bha/sa/na/laga #UUII IIUII IIUII IIU#
17 atyashTi 63421

ninnEgada - ne~ra nammiti - nikhilammuna nepuDun 
nannElako - nagumOmuna - nayamai kana vipuDun 
vennuMDani - vinutiMtunu - vinarA karivaradA 
chennAra@Mga - cheli mOmuna@M - ji~rumuddula niDarA 

nInAmamu - nijamai yoka - nidhigA@M dala@MchitirA 
nInATyamu - niSiyaMduna - nelabAluni kalarA 
nInAdamu - ni~rupEdaku - nelavichchina smRtirA 
kAnaMganu - gaDu puNyamu - kamalAnana darirA 

vArammulu - varusammulu - varamul ninu daluvan 
bhArammagu - bahu vEdana - varamul ninu galuvan 
nIrAkaku - niduriMchaka - niSi nuMTini ganarA 
chEraMganu - siri labdhamu - chirakAlapu kalarA 

SrIrAgamu - sirivennela - siriyaMdunu niSilO 
strIrAgamu - cheli DeMdamu - siri nIkagu@M druTilO 
hArammunu - harusammuna - hari VEtunu meDalO 
rArA saka - ramaNIyamu - rasapUrita ghaDiyal 

vidhEyuDu - jejJAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___