[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము ప్రేమబాష్పము #ardhasama vRttamu prEmabAshpamu#

 

అర్ధసమ వృత్తము ప్రేమబాష్పము - 

వైతాళీయము గణ ఛందస్సుతో కూడిన మాత్రా ఛందస్సు. ఇది ఒక అర్ధసమక మాత్రావృత్తము. బేసి పాదములలో ఆఱు మాత్రలు మొదటి భాగములో, చివరి భాగములో ర/లగ గణములు. సరి పాదములలో ప్రథమార్ధములో ఎనిమిది మాత్రలు, ద్వితీయార్ధములో ర/లగ గణములు. మాత్రల సరి స్థానములో గురువు ఉండదు. 

చంపకోత్పలమాలలలో చివరి పది అక్షరాలతో ఏకరూప వృత్తమును మీకు తెలియజేసినాను. ఒకప్పుడు శ్రీ ధనికొండ రవిప్రసాద్‌గారు మాలావృత్తములలో యతి స్థానమునుండి పాదాంతమువఱకు గల 11 అక్షరములతో ఉత్పలరేఖ అనే ఒక వృత్తమును కల్పించినారు. ఈ ఉత్పలరేఖ ఒక అష్టమాత్రా వృత్తము. మొదటి భాగములో రెండు చతుర్మాత్రలతో ఒక అష్టమాత్ర, రెండవ భాగములో రెండు చతుర్మాత్రలు కాని ఒక అష్టమాత్ర. ఇలాటిదే పురాతన వృత్తమైన మాలతీ వృత్తము (మాలతి - న/జ/జ/ర IIII UII - UIUIU 12 జగతి 1392). ఏకరూప, ఉత్పలరేఖా వృత్తములతో వైతాళీయపు ఒక ప్రత్యేకతను కల్పించ వీలగును. 

అర్ధసమ వృత్తము ప్రేమబాష్పము - 

బేసి పాదములు - సహజా లేక ఏకరూప - స/స/జ/గ IIUII - UIUIU 10 పంక్తి 348
సరి పాదములు - ఉత్పలరేఖా - భ/భ/ర/లగ, యతి (1, 7) UUI UUI - UIUIU 11 త్రిష్టుప్పు 695

వనజాక్షికి - వంతలేలకో 
మానసమందున - మంథనమ్ములా 
కనులందునఁ - గాంతు లెక్కడో 
కానని వెల్గుల - కాతురమ్ములా 

రసపూరిత - రాసకేళిలో 
భాసురమై మనె - భావగీతులే 
దెసలెల్లెడ - దివ్యకాంతులే 
హాసమునందున - హర్షరావమే 

గగనమ్మునఁ - గాంతి నిండఁగా 
సాఁగెను జంద్రుఁడు - చందనద్యుతిన్ 
మొగమందున - ముంగురుల్ గనన్ 
వేగము చిందెను - బ్రేమబాష్పముల్ 

నా ఉద్దేశములో దీనిని కూడ రెండు పాదములను కలిపి పాడవలెను. వాటికి ఉదాహరణములు - 

అధరమ్ముల - కందమిచ్చునా / యా
సుధఁ జిందెడు - సొంపు గీతికల్
యదునందను - హాసబిందువుల్ / నా 
హృదయమ్మునఁ - బ్రేమసింధువుల్ 

వరవీణను - వాణి మీటఁగా / సం-
బరమొందుచుఁ - బాట పాడితిన్ 
జరణమ్ములఁ - జంపకమ్ములన్ / స్వీ-
కరణమ్మనెఁ - గారుణమ్ముతో 

సుదతీమణి - సుందరీ సఖీ / బు-
ద్బుదమో యనఁ - బుల్కలిత్తువే 
వదనమ్మున - వంద నవ్వులన్ / నా 
హృదయమ్మున - నృత్యమాడవా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu prEmabAshpamu - 

vaitALIyamu gaNa ChaMdassutO kUDina mAtrA ChaMdassu. idi oka ardhasamaka mAtrAvRttamu. bEsi pAdamulalO aa~ru mAtralu modaTi bhAgamulO, chivari bhAgamulO ra/laga gaNamulu. sari pAdamulalO prathamArdhamulO enimidi mAtralu, dvitIyArdhamulO ra/laga gaNamulu. mAtrala sari sthAnamulO guruvu uMDadu. 

chaMpakOtpalamAlalalO chivari padi axarAlatO EkarUpa vRttamunu mIku teliyajEsinAnu. okappuDu SrI dhanikoMDa raviprasAd^gAru mAlAvRttamulalO yati sthAnamunuMDi pAdAMtamuva~raku gala 11 axaramulatO utpalarEkha anE oka vRttamunu kalpiMchinAru. ee utpalarEkha oka ashTamAtrA vRttamu. modaTi bhAgamulO reMDu chaturmAtralatO oka ashTamAtra, reMDava bhAgamulO reMDu chaturmAtralu kAni oka ashTamAtra. ilATidE purAtana vRttamaina mAlatI vRttamu (mAlati - na/ja/ja/ra #IIII UII - UIUIU# 12 jagati 1392). EkarUpa, utpalarEkhA vRttamulatO vaitALIyapu oka pratyEkatanu kalpiMcha vIlagunu. 

ardhasama vRttamu prEmabAshpamu - 

bEsi pAdamulu - sahajA lEka EkarUpa - sa/sa/ja/ga #IIUII - UIUIU# 10 paMkti 348
sari pAdamulu - utpalarEkhaa - bha/bha/ra/laga, yati (1, 7) #UUI UUI - UIUIU# 11 trishTuppu 695

vanajAxiki - vaMtalElakO 
mAnasamaMduna - maMthanammulA 
kanulaMduna@M - gAMtu lekkaDO 
kAnani velgula - kAturammulA 

rasapUrita - rAsakELilO 
bhAsuramai mane - bhAvagItulE 
desalelleDa - divyakAMtulE 
hAsamunaMduna - harsharAvamE 

gaganammuna@M - gAMti niMDa@MgA 
sA@Mgenu jaMdru@MDu - chaMdanadyutin 
mogamaMduna - muMgurul ganan 
vEgamu chiMdenu - brEmabAshpamul 

nA uddESamulO dInini kUDa reMDu pAdamulanu kalipi pADavalenu. vATiki udAharaNamulu - 

adharammula - kaMdamichchunA / yA
sudha@M jiMdeDu - soMpu gItikal
yadunaMdanu - hAsabiMduvul / naa 
hRdayammuna@M - brEmasiMdhuvul 

varavINanu - vANi mITa@MgA / saM-
baramoMduchu@M - bATa pADitin 
jaraNammula@M - jaMpakammulan / svI-
karaNammane@M - gAruNammutO 

sudatImaNi - suMdarI sakhI / bu-
dbudamO yana@M - bulkalittuvE 
vadanammuna - vaMda navvulan / nA 
hRdayammuna - nRtyamADavA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4716[1 Attachment]

6 Messages

Digest #4716
1.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2a
Satsangam by p_gopi_krishna
3
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
6a
Paramahamsa Yogananda by p_gopi_krishna

Messages

Tue Jul 10, 2018 6:57 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Saints and Their Service

Posted by: sadhak_insight
तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्' (नारदभक्तिसूत्र ४१) ।

Saints do not consider their existence as separate, and apart from God, therefore not even a whiff of selfishness remains in them.
They have no desire of their own, apart from God. Naturally they continue to merge their will into God's will, their interests into God's interests. Therefore, they remain every contented and satisfied in God's provision.
Saints only remain dependent on God.

'जाही बिधि राखै राम, ताही बिधि रहिये' ‒
They literally live by God's ways, and thus remain ever joyful, living as par the commands of the Lord. We too live according to God's ordinance, (as not even a leaf can move against God's will). But we are not pleased with the situation, and we have to live by being bound.
If we had the power and the capability to change God's ordinance, and to avoid things that are not favorable to the mind and senses, then we would surely make them favorable to us. But what to do? It is not in our control, then too, though not having the power or the capability, we unsuccessfully, yet continuously put forth effort to be saved from it. But saints are not like that. They have no hesitation in following God's ordinance, and have no other thoughts of their own. Rather, the present circumstances ordained by the Lord, appear most favorable to a saint. And due to God always residing in a saint's heart, their is no effect on him of even the most unfavorable of situations and circumstances.
God Himself says ‒

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

(गीता ९/२९)

Samoham sarvabhooteshu na me dveshyosti na priyah |

Ye bhajanti tu maam bhaktyaa mayi te teshu chaapyaham ||

(Gita 9/29)
"Arjuna! "I am the same to all beings; as such, there is none hateful, nor dear, to Me. But, those who worship Me with devotion, are in Me and I am also in them. (Gita 9/29)
If you think about this point, then it will become clear. Just as there is a nice building, no one has taken possession over it, therefore gentlemen are naturally joyful in it. In the same way, in the saint's pure inner faculty, that is devoid of egoism (sense of I-ness) and attachment (sense of mine-ness), God resides in His manifested form and remains every joyful, because there is no constraints, there is no disturbance for him whatsoever in residing there. God stays in such a house, without any reservations..
From "Jeevan ka Kartavya" in Hindi, by Swami Ramsukhdasji.Tue Jul 10, 2018 6:57 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

Mata as Eswara Jhnana Swarupini is Eswara Kari and Prajhnana Swarupini
Prajhnanam is Atma Jhnanam, Para Jhnanam and Sadaa Pornam .
Jhnanam as Poornam is like a Vruttam.
Prajhnanam as Sadaa Poornam is represented by the circle having its Center(Aatharam) as Eswara/Vairayga Rupam/Sadaa Ananda Rupam because Eswara is Natham of Eswari.
Even though any subject Jhnanam is Poornam, it is not Sadaa Poornam like Prajhnanam/Atma Jhnanam because any subject knowledge is not Poornam at the receiving end during the course of instruction.
Thus there is one and only one subject Sadaa Siva/Atma whose Knowledge (Sadaa Sivaa/Prajhnanam) is Sadaa Poornam.Thus as Sadaa Poorna Swarupini Mata Eswari/Annaporna can only bless us with Jhnanam as well as Vairagyam.The reason being Prajhnanam/ Eswari is not different Eswara/Vairagya Rupam/Ananda Rupam because Mata is Tushthi Rupini as well as Kshuda Rupini in all beings.
Tushthi as well as Kshuda is Ruchi Rahitam and Prajhnana Rupam and Ananda Daayakam.
Thus Mata is Nitya/Sadaa Anandakari.
Prajhnanam(EswarI) = Jhnanam+ Vairagyam = Nitya Anandam(Eswara)


Tue Jul 10, 2018 2:07 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

If the truth makes us flee, it can't make us free

Suppose we have diabetes, have eaten too many sweets and are facing a major health crisis. To be cured, we need to accept the unpalatable truth that we can't eat sweets, that doing so will only hurt us. If we flee from this truth, we sentence ourselves to repeated and aggravated suffering. But if we accept this truth and take the treatment diligently, we can free ourselves from much unnecessary distress.

In the Bhagavad-gita, when Arjuna asks what makes us act self-destructively (03.36), Krishna identifies our own desire for sensual indulgence as the culprits (03.37). If we are to liberate ourselves from self-destructive behavior, we have to begin by acknowledging our vulnerability and gullibility. We are vulnerable to being lied to by our lower desires which promise pleasure through sensual indulgence but deliver only disappointment and distress (05.22). And we are gullible because despite having repeatedly experienced the emptiness of their promises, we tend to believe them when they make a similar promise next time. Normally, we like to think of ourselves as strong and smart; so, acknowledging that we are the opposite is unbearably unpalatable. But if we flee from this truth about ourselves, we stay bound.
Thankfully, the Gita also provides us the process to become determined and discerning, that is, strong and smart. That process is bhakti-yoga, which helps us connect lovingly with our eternal Lord, Krishna, who is the reservoir of unlimited happiness. If we practice bhakti-yoga steadily, the resulting absorption in Krishna provides us the supreme joy. When we thus discern what is real happiness and become determined to pursue it, we break free – free from worldly desires, free to relish unending spiritual joy.

Therefore, accepting the truth about our weaknesses that seems initially like poison eventually turns out to be like nectar.

Think it over:
How can fleeing from a medical truth keep us bound?
What unpalatable truth do we need to acknowledge about ourselves and our search for pleasure?
How does bhakti-yoga practice make us strong and smart?

Read more https://www.gitadaily.com/if-the-truth-makes-us-flee-it-cant-make-us-free/

Tue Jul 10, 2018 4:37 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

In a vessel filled with some water, when the vessel moves, water also moves. If the vessel is steady, the water will also be steady and you can see your own image! But if the water shakes, your image too shakes. Similarly to meditate, you must keep your body still. Your body is like the vessel, and your mind is the water inside. If your body moves, your mind inside will be agitated. Therefore control your mind and make it steady by keeping your back straight and body steady. The Kundalini power travels from Mooladhara, at the base of the spinal column, to the Sahasrara, thousand-petalled energy centre, in the crown of the head. Therefore, head, neck and body must be straight, with no bends. This is extremely important for students and seekers. I often ask students, "Why do you study? To become steady!" From young age, keep your body under control, you can achieve very useful things in life!

Tue Jul 10, 2018 4:39 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Paramahansa Yogananda was born Mukunda Lal Ghosh on January 5, 1893, in Gorakhpur, India, into a devout and well-to-do Bengali family. From his earliest years, it was evident to those around him that the depth of his awareness and experience of the spiritual was far beyond the ordinary. In his youth he sought out many of India's sages and saints, hoping to find an illumined teacher to guide him in his spiritual quest.


It was in 1910, at the age of 17, that he met and became a disciple of the revered Swami Sri Yukteswar Giri. In the hermitage of this great master of Yoga he spent the better part of the next ten years, receiving Sri Yukteswar's strict but loving spiritual discipline. After he graduated from Calcutta University in 1915, he took formal vows as a monk of India's venerable monastic Swami Order, at which time he received the name Yogananda (signifying bliss, ananda, through divine union, yoga). His ardent desire to consecrate his life to the love and service of God thus found fulfillment.


*The Beginning of a World Mission *
Paramahansa Yogananda began his life's work with the founding, in 1917, of a "how-to-live" school for boys, where modern educational methods were combined with yoga training and instruction in spiritual ideals. Visiting the school a few years later, Mahatma Gandhi wrote: "This institution has deeply impressed my mind."


In 1920, Yogananda was invited to serve as India's delegate to an international congress of religious leaders convening in Boston. His address to the congress, on "The Science of Religion," was enthusiastically received. That same year he founded Self-Realization Fellowship to disseminate worldwide his teachings on India's ancient science and philosophy of Yoga and its time-honored tradition of meditation. For the next several years, he lectured and taught on the East coast and in 1924 embarked on a cross-continental speaking tour. The following year, he established in Los Angeles an international headquarters for Self-Realization Fellowship, which became the spiritual and administrative heart of his growing work.


Over the next decade, Yogananda traveled and lectured widely, speaking to capacity audiences in many of the largest auditoriums in the country — from New York's Carnegie Hall to the Los Angeles Philharmonic.


Yogananda emphasized the underlying unity of the world's great religions, and taught universally applicable methods for attaining direct personal experience of God. To serious students of his teachings he introduced the soul-awakening techniques of Kriya Yoga, a sacred spiritual science originating millenniums ago in India, which had been lost in the Dark Ages and revived in modern times by his lineage of enlightened masters.


In 1935, Yogananda began an 18-month tour of Europe and India. During his year-long sojourn in his native land, he spoke in cities throughout the subcontinent and enjoyed meetings with Mahatma Gandhi (who requested initiation in Kriya Yoga), Nobel-prize-winning physicist Sir C. V. Raman, and some of India's renowned spiritual figures, including Sri Ramana Maharshi and Anandamoyi Ma. It was during this year also that his guru, Swami Sri Yukteswar, bestowed on him India's highest spiritual title, Paramahansa. Literally supreme swan (a symbol of spiritual discrimination), the title signifies one who manifests the supreme state of unbroken communion with God.


Yogananda's life story, Autobiography of a Yogi, was published in 1946 and expanded by him in subsequent editions. A perennial best-seller, the book has been in continuous publication since it first appeared and has been translated into 25 languages. It is widely regarded as a modern spiritual classic.


On March 7, 1952, Paramahansa Yogananda entered mahasamadhi, a God-illumined master's conscious exit from the body at the time of physical death. His passing was marked by an extraordinary phenomenon. A notarized statement signed by the Director of Forest Lawn Memorial-Park testified: "No physical disintegration was visible in his body even twenty days after death... This state of perfect preservation of a body is, so far as we know from mortuary annals, an unparalleled one... Yogananda's body was apparently in a phenomenal state of immutability."


Excerpted from
Self-Realization Fellowship website

http://www.yogananda-srf.org/pybio/Paramahansa_Yogananda_s_Biography.aspx#..Ww2TmEgvy71 http://www.yogananda-srf.org/pybio/Paramahansa_Yogananda_s_Biography.aspx#.Ww2TmEgvy71


Attachment(s) from
1 of 1 Photo(s)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] సహజా లేక ఏకరూప #sahajA lEka EkarUpa#

 

సహజా లేక ఏకరూప - 

ఆధారము - జయదామన్ 
చంపకోత్పలమాలలలోని చివరి పది అక్షరాలతో నిర్మింపబడిన వృత్తము. ఇంతకు ముందు రెండు మారులు దీనిని పరిచయము చేసినాను, యతి లేక ఒక మారు, ఎనిమిదవ అక్షరము యతిగా ఒక మారు. ఈ వృత్తమునకు సరియైన యతి ఆఱవ అక్షరము అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ వృత్తపు అమరిక వైతాళీయపు బేసి పాదముతో సరిపోతుంది - ఆఱు మాత్రలు + ర/లగ. 

సహజా లేక ఏకరూప - స/స/జ/గ IIUII - UIUIU
10 పంక్తి 348

హృదయమ్మున - నేకరూపమై 
కదలున్గద - కన్నఁడెప్పుడున్ 
నిధి యయ్యెను - నేఁడు వాఁడు వా-
ర్నిధి యయ్యెను - బ్రేమ వానితో 

చెలి రమ్మనెఁ - జెప్ప దెందుకో 
కల నిమ్మనె - ఖర్చుఁ జేసితిన్ 
మెలమెల్లఁగ - మేలమాడెదన్ 
దెలినవ్వులఁ - దేల్చివేసెదన్ 

ఇఁక యెక్కడ - యింద్రచాపముల్ 
సుకమెక్కడ - శోకముండఁగా 
చకితమ్ముల - జాలమందు నా
మొకమందున - మోదముండునా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sahajA lEka EkarUpa - 

aadhAramu - jayadAman 
chaMpakOtpalamAlalalOni chivari padi axarAlatO nirmiMpabaDina vRttamu. iMtaku muMdu reMDu mArulu dInini parichayamu chEsinaanu, yati lEka oka mAru, enimidava axaramu yatigA oka mAru. ee vRttamunaku sariyaina yati aa~rava axaramu ani ippuDu anipistuMdi. eMdukaMTE ee vRttapu amarika vaitALIyapu bEsi pAdamutO saripOtuMdi - aa~ru mAtralu + ra/laga. 

sahajA lEka EkarUpa - sa/sa/ja/ga #IIUII - UIUIU#
10 paMkti 348

hRdayammuna - nEkarUpamai 
kadalun&gada - kanna@MDeppuDun 
nidhi yayyenu - nE@MDu vA@MDu vA-
rnidhi yayyenu - brEma vAnitO 

cheli rammane@M - jeppa deMdukO 
kala nimmane - kharchu@M jEsitin 
melamella@Mga - mElamADedan 
delinavvula@M - dElchivEsedan 

i@Mka yekkaDa - yiMdrachApamul 
sukamekkaDa - SOkamuMDa@MgA 
chakitammula - jAlamaMdu nA
mokamaMduna - mOdamuMDunA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము భద్రవిరాట్టు #ardhasama vRttamu bhadravirATTu#

 

అర్ధసమ వృత్తము భద్రవిరాట్టు - 


ఆధారము - పింగళ, రత్నమంజూష, జయదేవ

ఈ అర్ధసమ వృత్తము ఔపచ్ఛందసిక యొక్క ప్రత్యేకత. ఔపచ్ఛందసిక పాదములు 6 మాత్రలు + ర/య // 8 మాత్రలు + ర/య 

బేసి పాదములు నమేరు - త/జ/ర/గ UUII - UI UI UU 10 పంక్తి 173 
సరి పాదములు ఏకరూప - మ/స/జ/గగ UUUII + UI UI UU 11 త్రిష్టుప్పు 345

రారాజొక - రత్నహారియైనన్  
నారూపమ్మది - నాకు శత్రువయ్యెన్ 
ఘోరమ్మగు - గుండెలోని బాధల్ 
కారాగారము - కాంతిలేని రాత్రుల్ 

నీలమ్మల - నింగిలోని తారల్ 
నీలమ్మే యల - నిండు సంద్రమందున్ 
బాలా యొక - పాట పాడవేలా 
తేలించన్ నను - దివ్యలోకమందున్

లీలామయ - లీనమౌదు నీలో 
మాలాలంకృత - మాసిపోని యాశల్ 
పాలించుము - భారమెల్ల నీదే 
యాలోలమ్మిట - నయ్యె మానసమ్మే 

రెండు పాదాలను నిశితముగా పరిశీలిస్తే, రెండవ పాదములోని మొదటి గురువును తొలగిస్తే మిగిలిన అమరిక మొదటి పాదమువంటిదే. దానిని క్రింద గమనించ వీలగును. Courier New font వాడండి. 

-UUII - UI UI UU - నమేరు
UUUII - UI UI UU - ఏకరూప 

పైన ఇచ్చిన మూడవ ఉదాహరణమును పరిశీలిద్దామా? 

లీలామయ - లీనమౌదు నీలో / మా-
లాలంకృత - మాసిపోని యాశల్ 
పాలించుము - భారమెల్ల నీదే / యా-
లోలమ్మిట - నయ్యె మానసమ్మే

రెండు పాదములను ఒకే మారు చదివితే ఈ విషయము మనకు అవగతమవుతుంది. 

రెండవ పాదములోని మొదటి గురువును ఊతకై ఉపయోగించి ప్రాసను తఱువాతి అక్షరముగా ఉంచి వ్రాసిన ఉదాహరణములు -

ఆనందము - నందమందుఁ జూడన్ బ్ర-
హ్మానందము-నందుఁ దేలిపోదున్ 
ప్రాణమ్ములు - వాని భిక్షయేగా స-
న్మానమ్ములు - నాకు వాని నవ్వే 

రాధాపతి - రమ్ము మానసమ్మం దా-
రాధింతును - రాత్రి పగలు నిన్నే 
మోదమ్మగు - మోముఁ జూప రావా యా-
మోదమ్మిడ - మోహనాంగ దేవా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu bhadravirATTu - 


aadhAramu - piMgaLa, ratnamaMjUsha, jayadEva

ee ardhasama vRttamu aupachChaMdasika yokka pratyEkata. aupachChaMdasika pAdamulu 6 mAtralu + ra/ya // 8 mAtralu + ra/ya 

bEsi pAdamulu namEru - ta/ja/ra/ga #UUII - UI UI UU# 10 paMkti 173 
sari pAdamulu EkarUpa - ma/sa/ja/gaga #UUUII + UI UI UU# 11 trishTuppu 345

rArAjoka - ratnahAriyainan  
nArUpammadi - nAku Satruvayyen 
ghOrammagu - guMDelOni bAdhal 
kArAgAramu - kAMtilEni rAtrul 

nIlammala - niMgilOni tAral 
nIlammE yala - niMDu saMdramaMdun 
bAlA yoka - pATa pADavElA 
tEliMchan nanu - divyalOkamaMdun

lIlAmaya - lInamaudu nIlO 
mAlAlaMkRta - mAsipOni yASal 
pAliMchumu - bhAramella nIdE 
yAlOlammiTa - nayye mAnasammE 

reMDu pAdAlanu niSitamugA pariSIlistE, reMDava pAdamulOni modaTi guruvunu tolagistE migilina amarika modaTi pAdamuvaMTidE. dAnini kriMda gamaniMcha vIlagunu. #Courier New font# vADaMDi. 

#-UUII - UI UI UU# - namEru
#UUUII - UI UI UU# - EkarUpa 

paina ichchina mUDava udAharaNamunu pariSIliddAmA? 

lIlAmaya - lInamaudu nIlO / mA-
lAlaMkRta - mAsipOni yASal 
pAliMchumu - bhAramella nIdE / yA-
lOlammiTa - nayye mAnasammE

reMDu pAdamulanu okE mAru chadivitE ee viShayamu manaku avagatamavutuMdi. 

reMDava pAdamulOni modaTi guruvunu Utakai upayOgiMchi prAsanu ta~ruvAti axaramugA uMchi vrAsina udAharaNamulu -

aanaMdamu - naMdamaMdu@M jUDan bra-
hmAnaMdamu-naMdu@M dElipOdun 
prANammulu - vAni bhixayEgA sa-
nmAnammulu - nAku vAni navVE 

rAdhApati - rammu mAnasammaM dA-
rAdhiMtunu - rAtri pagalu ninnE 
mOdammagu - moemu@M jUpa rAvA yA-
mOdammiDa - mOhanAMga dEvA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___