[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

 

Revolving doors

 

ప్రతిసారీ ప్రయాణమై పోయేప్పుడు

అప్పుడు మాత్రం ఆమెతో

అతడు వాదులాడడు. సకల సపర్యలు చేస్తాడు

బహుమతి పుస్తకాలిస్తాడు. శిష్యురాలా! రోజూ పాఠం

సాధకం చేస్తుండూ! అంటాడు.

ఆమెతో ఎలివేటర్ దాకా నడుస్తాడు.

అక్కడ బిగి కౌగిలిస్తాడు. 'మీ టూ' కేమెరాలు ఉన్నవి.

తెలియప్పోతేగా!  ఏమో! అతని దృష్టికి ఆమె అందగత్తె.

అంచేత నిగ్రహించలేడేమో.

 

అంతేనా! ఆ చర్యలలో ఒక

గూఢపు జెనెటిక్ territory marking  ఉండే ఉంటుంది.

అతడు అటు తిరగగానే, ఇటు;

ఆమె ఇంట్లో ఆమె తలగడ తడిసిపోవాలనీ, 

ఆమె కావ్యనాయికలా కృశించాలనీ,

చేతి ఉంగరాలు గాజులవ్వాలనీ, గాజులు మెడలో కంటెలవ్వాలనీ!

అతని పురాతన పురుష అంతరంగం వాంఛిస్తుందేమో.

 

కానీ అష్టవిధ నాయికల స్థాయీ భావాలు ఖరాకండీగా

అంత ప్రస్ఫుటం కావామెలో.

ఎవరిలోనూ అర్ధ భాగంగా ఉండటం రుచించదు.

అలమటించటానికి ఆమె ఆసక్తి చూపదు.

గురువుకి పదహారు వేల భామలు దేశదేశంలో

ఉండే పాసిబిలిటీ ఆమెకు తెలియదా!

 

సొంతంగా అమర్చుకుని, ఫైవ్ స్టార్ విహారయాత్రకి వెళ్లిపోయి

తోటలుండే కేసిల్స్ లో చెకిన్ చేసి, నలుగురితో నలుగులు పెట్టించుకుని

ఛెఫ్ లతో మంచి వంటలు వండించుకుని తిని, తిరిగి,

ఆ తోటల ఘుమఘుమలతో నవనవలాడుతూ తిరిగి వస్తుంది.

 

అతడు కష్టించి విదేశాలలో పనిచేసి తిరిగి వచ్చి,

కులాసాగా, ఝూమ్మంటూ ఉన్న ఆమెను చూసి అసూయ పడతాడా?

విరక్తుడౌతాడా,

లేక ప్రణయం ఉధృతమౌతుందా?

 

Who knows!  It's a new season. It needs to be played out.

It is as good as any show on Netflix.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (268)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4721

8 Messages

Digest #4721
1.1
Story by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4a
Satsangam by p_gopi_krishna
5.1
Spiritual by p_gopi_krishna
6

Messages

Sun Jul 15, 2018 2:09 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Surrendered heart does not give up Hope
Once upon a time, a cow went out to graze in the jungle. Suddenly, she noticed a tiger racing towards her. She turned and fled.

The cow desperately looked for some place to escape and at last saw a shallow pond. She jumped into the pond, and in the heat of the chase, the tiger blindly leaped after her.

To the surprise of them both, the pond was extremely shallow yet filled with deep recesses of mud. After toppling over each other, the cow and the tiger found themselves a short distance apart, stuck in the mud up to their necks. Both had their heads above water but were unable to free themselves no matter how much they writhed.

The tiger repeatedly snarled at the cow and roared, "I am going to enjoy the sound of crunching your bones between my teeth!"

He thrashed about in a fury but soon became fretful as he found no prospect of escape.

The cow thoughtfully laughed as the tiger struggled to free himself and asked him, "Do you have a master?"

The tiger egoistically roared & replied, "I am the king of the jungle. Why do you ask me if I have a master? I myself am the master!"

The cow said, "You may be the king of the jungle, but here all your power has failed to save your life."

"And what about you?" Retorted the tiger. "You are going to die here in this mud too!"'

The cow smiled mildly and said, "No, I am not."

"If even I, the king of the jungle cannot free myself from this mud", snapped the tiger, "Then how can you, an ordinary cow?"

The cow gently replied, "I cannot free myself from this mud, but my Master can. When the sun sets and he finds me absent at home, he will come looking for me. Once he finds me, he will raise me up and escort me home sweet home."

The tiger fell silent and coldly glared at the cow.

Soon enough, the sun set, and the cow's master arrived. He immediately recognised the plight she was in and lifted her to safety. As they walked home, the cow and the master both felt renewed gratitude for one another and pitied the tiger they both would have been happy to save if only the tiger had allowed them.

The cow represents a surrendered heart, the tiger represents an egoistic mind, and the master represents the Guru (The God). The mud represents the world, and the chase represents the struggle for existence therein.

So when totally stuck and helpless, when one has already done all one can and has no more means left, when every other effort fails, the surrendered heart STILL does not give up Hope. She will just wait patiently until sundown. For the Master will Come and Free her from the entanglement of life towards Liberation.

cnu pne <srinivasan.ms2000@gmail.com>Sun Jul 15, 2018 2:31 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Let Me tell you - the greatest beauty aid for women is virtue! Attach importance to nishta (discipline and steadiness) and not to nashta (breakfast or food)! You can miss food but not discipline. Live a regulated disciplined life from now on; make it a habit and an armour that will protect you from harm. Pray to God and recite His name or meditate on His glory for some fixed period of time every day; you will find it amply rewarding. Don't say, "Let me have a taste of the reward, and then I shall start the spiritual practice." Practise, and the experience will follow; it must follow. If you desire that others honour you, you should honour them too. If others must serve you, serve them first. Love begets love; trust engenders trust. Self-aggrandizement and selfishness will bring disaster. As a matter of fact, no joy can equal the joy of serving others.

Sun Jul 15, 2018 4:38 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna
A single household now has ten factions and parties. Those who cannot reform their own homes have started reforming the country and are advising others about cooperation and harmonious living. Knowledge of the Atmaas the very basis of all beings is now forgotten, and that is the cause for all the unrest, confusion, and moral crisis today! Decline in the discipline of constant thought of the Lord (namasmarana) is the root-cause of the decline of this country. It is to awaken the sleeping and communicate this message to them that God descends. If anyone calls you weak, do not believe it. You have intelligence, discipline, spiritual capacity, consciousness of others' excellences, awareness of your faults, and eagerness to improve yourself — then how can you be called weak? Remember, a prayerful life will not yield to the fury of passion; it will be a source of strength and cooperation. I bless that all of you may have lives full of joy and peace.

Sun Jul 15, 2018 2:34 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What we fear reflects what we hold dear
When something causes us great fear, associated with that threat is something that we hold immensely dear. Only because of that attachment are we so overcome by fear. The Bhagavad-gita (16.11) indicates that as long as we are bound by desire, we will be bound to fear.
When we start feeling fear, instead of getting overwhelmed by that fear or even resenting that we are so weak-minded as to feel such fear, we can introspect to understand what our underlying attachment is and what about that object captivates us so much.
By studying Gita wisdom, we can understand that whatever shelter or pleasure that object may give us, we can get all that and more from Krishna, who is the source of all shelter and pleasure – indeed of everything attractive (10.41). Therefore, if by diligent bhakti practice, we strive to change what we hold dear, making Krishna our object of attachment, then we can address fear at its root.
Does this mean that we don't take practical steps to address specific threats? No, we can do the needful practically, but that's not enough; we also need to strive to redirect our attachments. The best way to elevate our attachment from worldly things towards Krishna is by practicing bhakti. The resulting divine attachment directs our consciousness to naturally flow towards him. And that flow calms us because we remember that he is the supreme spiritual reality and is always present in our hearts. No matter how many things threaten us, he remains our supreme well-wisher, always competent to bring good out of the bad.
When we thus become attached to and absorbed in Krishna, we become better equipped to tolerate and transcend our fears, not because the uncertainty of the material world ends, but because our attachment to the uncertain material world ends.
Think it over:
What can our fears tell us about ourselves?

How does the Gita's knowledge inspire us to redirect our attachment?

How does attachment to Krishna calm us amidst our fears?

Read more https://www.gitadaily.com/what-we-fear-reflects-what-we-hold-dear/ https://www.gitadaily.com/what-we-fear-reflects-what-we-hold-dear/Sun Jul 15, 2018 2:36 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What is maturity? - by Adi Shankara*
1. Maturity is *when you stop trying to change others, ...instead focus on changing yourself.*
2. Maturity is when you
*accept people as they are.*

3. Maturity is when you
*understand everyone is right in their own perspective.*
4. Maturity is when you
*learn to "let go".*
5. Maturity is when you are
able to *drop "expectations&quot; from a relationship and give for the sake of giving.*
6. Maturity is when you
*understand whatever you do, you do for your own peace.*
7. Maturity is when you *stop proving to the world, how intelligent you are.*
8. Maturity is when you *don't seek approval from others.*
9. Maturity is when you *stop comparing with others.*
10. Maturity is when you *are at peace with yourself.*
11. Maturity is when you *are able to differentiate between "need" and "want" and are able to let go of your wants.*
*& last but most meaningful !*
12. You gain Maturity when you *stop attaching "happiness&quot; to material things !!*
_*Wishing all a happy matured life. 😊*_Sun Jul 15, 2018 7:20 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Manasu(mind) is like a Bhramaram (beetle). It revolves around an external object for happiness(Makarandam)
One revolution consists of six Vikaaramulu (transformations) .
This cyclic motion causes sound and this sound produces Taapam (heat/ Tension). If the mind(Manasu)revolves around Eswara, the movement of Manasu comes to a stop as Buddi(intelligence) embraces Adviteeyam/Viraagam which is beyond Anuraagam as well as Dvesham.
Once Manasu(mind) starts revolving around Eswara and stops undergoing Vikaaramulu/Vikruta Aakaaramulu (changes), then Dhi (intellect) proceeds towards to Sri/ Eswara/ Atma with Deham as Sailam as Eswara is Sakala Bhuta Adhivaasam. Accordingly our Dhyanam/ Chintana (contemplation) should always be only(Kevalam) to reach Sri Kaivalyam/ Sri Sailam as the ultimate destination .

Sun Jul 15, 2018 8:42 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Veda Mata Gayatri as Pancha Mukha Swarupini is Pancha Sakti Swarupini.
Mata Gayatri is Sarva Yantra(Sareera) Sakti Swarupini.
Mata Gayatri is Sarva Tantra(Jhnana Indriya) Sakti Swarupini.
Mata Gayatri is Sarva Mantra(Mano) Sakti Swarupni.
Mata Gayatri is Sarva Sabda Sakti Swarupini.
Mata Gayatri is Sarva Naada Sakti Swarupini.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము రవణము #ardhasama vRttamu ravaNamu#

 

అర్ధసమ వృత్తము రవణము - 

ఆధారము - కల్పితము; ఔపచ్ఛందసికయందలి ఒక ప్రత్యేకత యిది. 

  IIUII - UIUIUU - స/స/జ/గగ  - బేసి పాదములు 
IIIIUII - UIUIUU - న/జ/జ/ర/గ - సరి పాదములు 

రవణము - IIUII - UIUIUU // IIIIUII - UIUIUU 

సకి నీకది - జ్ఞాపకమ్ము లేదా 
రకముల సంధ్యయు - రాగరంగమయ్యెన్  
మొకమందున - మోహనమ్ముగా నా 
వికసిత సిందుర - వీచికల్ నృతించెన్ 

శశిబింబము - చక్కఁగా జనించన్ 
మిసమిసతో రవి - మెల్లఁగాఁ జనంగా 
కుసుమమ్ములు - కొల్లగా రమించన్ 
రసమయమౌ నిఁక - రాత్రివేళ రంగుల్ 

రెండు పాదములను చేర్చి వ్రాసినది - 

కవనమ్ముల - కాకలీస్వరమ్ముల్ / నవ 
భువనమ్ముల - మ్రోయుచుండుఁగాదా 
రవణమ్ములు - రాశిగా ధ్వనించున్ / నవ 
నవమై యవి - నాందిగాను వెల్గున్ 

అరవిందము - లందమై సుమించన్ / రవి 
కిరణమ్ముల - కెంపు లుజ్వలమ్ముల్ 
చిఱుగాలుల - చెమ్మ నన్ను దాఁకన్ / గురు 
వరమయ్యెను - బ్రాహ్మవేళ నాకున్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu ravaNamu - 

aadhAramu - kalpitamu; aupachChaMdasikayaMdali oka pratyEkata yidi. 

#  IIUII - UIUIUU# - sa/sa/ja/gaga  - bEsi pAdamulu 
#IIIIUII - UIUIUU# - na/ja/ja/ra/ga - sari pAdamulu 

ravaNamu - #IIUII - UIUIUU // IIIIUII - UIUIUU# 

saki nIkadi - j~nApakammu lEdA 
rakamula saMdhyayu - rAgaraMgamayyen  
mokamaMduna - mOhanammugA nA 
vikasita siMdura - vIchikal nRtiMchen 

SaSibiMbamu - chakka@MgA janiMchan 
misamisatO ravi - mella@MgA@M janaMgA 
kusumammulu - kollagA ramiMchan 
rasamayamau ni@Mka - rAtrivELa raMgul 

reMDu pAdamulanu chErchi vrAsinadi - 

kavanammula - kAkalIsvarammul / nava 
bhuvanammula - mrOyuchuMDu@MgAdA 
ravaNammulu - rASigA dhvaniMchun / nava 
navamai yavi - nAMdigAnu velgun 

araviMdamu - laMdamai sumiMchan / ravi 
kiraNammula - keMpu lujvalammul 
chi~rugAlula - chemma nannu dA@Mkan / guru 
varamayyenu - brAhmavELa nAkun 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] అర్ధసమ వృత్తము వైసారీ #ardhasama vRttamu vaisArI#

 

అర్ధసమ వృత్తము వైసారీ - 

ఆధారము - వాగ్వల్లభ 
వైతాళీయపు ఒక ప్రత్యేకత యిది. 
 UUII - UIUIU - త/జ/ర    - బేసి పాదములు
UUUII - UIUIU - మ/స/జ/గ - సరి పాదములు

వైసారిన్ అంటే సంస్కృతములో చేప. 

వైసారీ - త/జ/ర // మ/స/జ/గ 
UUII - UIUIU // U UUII - UIUIU 

నీకోసమె - నేను వేచితిన్ 
రాకాచంద్రుని - రాక యెప్పుడో 
నాకామిని - నన్ను గాంచునా 
నాకమ్మిప్పుడు - నాకుఁ జూపునా 

ఆలోచన-లందు నీవెగా 
నాలోలమ్మగు - యామినిన్ సకా 
తేలెన్ శశి - తెల్ల వెల్గులో 
కాలమ్మయ్యెను - గాచియుంటి నేన్ 

రెండు పాదములను చేర్చినప్పుడు - 

వర్ణమ్ములు - భ్రాంతిఁ గొల్పఁగా / నా 
స్వర్ణమ్ముల - సంధ్య వేళలో 
కర్ణమ్ములఁ - గాకలీధ్వనుల్ / సం-
పూర్ణమ్ములు - మోద కావ్యముల్ 

వైసారుల - వన్నె లోచెలీ / యీ
కాసారపు - గట్టులన్ గనన్ 
వేసారిన - వింత మన్కిలో / ని- 
స్సారమ్మగు - సారవంతమై 

హాసమ్ములు - హర్ష గాథలే / యీ 
వాసమ్మున - వంత లెందుకో 
రాసమ్మున - రమ్య నృత్యమే / సు-
ప్రాసమ్ముల - పద్య కేళికల్

విధేయుదు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ardhasama vRttamu vaisArI - 

aadhAramu - vAgvallabha 
vaitALIyapu oka pratyEkata yidi. 
# UUII - UIUIU# - ta/ja/ra    - bEsi pAdamulu
#UUUII - UIUIU# - ma/sa/ja/ga - sari pAdamulu

vaisArin aMTE saMskRtamulO chEpa. 

vaisArI - ta/ja/ra // ma/sa/ja/ga 
#UUII - UIUIU // U UUII - UIUIU# 

nIkOsame - nEnu vEchitin 
rAkAchaMdruni - rAka yeppuDO 
nAkAmini - nannu gAMchunA 
nAkammippuDu - nAku@M jUpunA 

aalOchana-laMdu nIvegA 
nAlOlammagu - yAminin sakA 
tElen SaSi - tella velgulO 
kAlammayyenu - gAchiyuMTi nEn 

reMDu pAdamulanu chErchinappuDu - 

varNammulu - bhrAMti@m golpa@MgA / nA 
svarNammula - saMdhya vELalO 
karNammula@M - gAkalIdhvanul / saM-
pUrNammulu - mOda kAvyamul 

vaisArula - vanne lOchelI / yI
kAsArapu - gaTTulan ganan 
vEsArina - viMta man&kilO / ni- 
ssArammagu - sAravaMtamai 

hAsammulu - harsha gAthalE / yI 
vAsammuna - vaMta leMdukO 
rAsammuna - ramya nRtyamE / su-
prAsammula - padya kELikal

vidhEyudu - jejjAla kRshNa mOhana rAVu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___