[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

In harmony

 

షూబర్ట్ సెరినేడ్ ముగించి, ఒక్కటే తప్పు చేశాను అందామె వినయంగా.

నేను మూడు లెక్కేసా, అన్నాడు గురువు సంబరంగా.

ఆమె రెండు చెంపల్లోనూ సుడులు లోతై, గులాబి చిగుళ్లు కొంచెం కనిపించేలా

నవ్వులో పూర్ణధవళత్వం వికసింపచేసింది, అత్యవసరంగా.

రోజూ 'మాస్టర్స్ క్లాస్' అనుకుంటావు, చిన్న పాఠం కూడా. -అంది అతికోమలంగా.

ఆ నవ్వు, స్వరం, మాయలో అతడు -అవెంత తప్పులులే, షేడ్స్ దించటం మరిచిపోయా,

నాదే తప్పు, ఎదురెండ నీ కళ్లల్లో పడింది! - అన్నాడు కంగారుగా.

ఆమె మనసారా, అతని కరువుతీరా నవ్వింది, తెరలు తెరలుగా.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (269)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4724

7 Messages

Digest #4724
1
SAT SANGA PHALAM by swamypvap
2a
Satsangam by p_gopi_krishna
3.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Wed Jul 18, 2018 11:15 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

If we analyze our whole thought process, it boils down to a single issue that is for the interest of one`s own Sareeram(body) only. Sareeram is Anityam (mortal) and it is true a true copy of Prapancham consisting of Pancha Bhutamulu. Thus the human mind always remains connected with Deham/Lokam/ Anityam(unreal).
When mind(Manasu) is associated with Sat(Ekam and Nityam), it causes the disconnection of the mind with Sareeram as well as Lokam(Anityam). This disassociation of mind with Anityam is called Nisangam. .
If we deeply analyze our worldly experiences, we would soon realize that it is the mind that experiences the sensual pleasures/pains through the five senses which act as the interacting agents with the world. But the disassociation of mind with the body brings the mind to a non functional state. This deactivated state of mind(non involvement of mind) further causes dispassion towards the sensual pleasures because the five senses would be ineffective in the absence of mind. This state of dispassion of mind is called Nirmoham.
When thus Deha Moham is zero due to association of mind with Sat, Hrudayam (mind) transforms into Tushthi(100% contentment). Mata Eswari is Tushthi Rupini. Thus Hrudayama transforms into Eswara Jhnana Swarupini/Eswarai. This enlightenment causes Kalyanam (wedding) of Eswari with Eswara(union of Hrudayam(mind) and Eswara/Atma). In fact Eswara is represented by a unique Purusha(male person) and all the Jivulu are represented by Mahilalu(female persons) irrespective of the gender difference. Hence the union of Eswari/ Hrudayam (mind) and Eswara/Sat is JivaSivaikyam. Thus the Kaaranam (purpose) of this human birth as well as life which is nothing but Jivasivaikyam is achieved as Sat Sanga Phalam..


Wed Jul 18, 2018 12:12 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

[vedānta-dharma] Pujya Swami Dayananda ji - We are all Interrelated
Even the Swami is not free. Once I went to the zoo here (USA) and passed two people. One said to the other, "Did you see the new one?" People always make comments. I try not to disturb people, but I disturb them even by my dress. I wear these clothes because in my country they are the traditional dress of a renunciate, and so I want to appear the same in this country also. I have made a decision, and that decision definitely will affect someone. If I get disturbed by onters comments, I allow them to disturb me; and then I gain only that much freedom which they grant to me. But if I reverse the process and give them the freedom to be what they are and think what they thnk, as long as they don't step on my toes, then I am free in this world. To the extent that you give freedom to others to be what they are to that extent you are free. I just see myself as free, and I give you the freedom to have your problems. Therefore I don't fight with you. My freedom is only the amount of freedom that I give to you to have any opinion you have about me. When a person sees my clothes and asks, "What is all this?" I smile away. I say to him, "Halloween has come early this year" I need not change his opinion, even though it may be wrong. I give him the freedom to be what he is. It doesn't disturb me; that is the only freedom I have.
Thus you should accommodate people as they are. If someone makes a comment about you, allow him to have his comment. If the comment is not true, you usually try to justify your actions and prove him wrong. That is silly. If you are objective, you can see if there is any validity in his criticism of you. If he has put you down for his own security, give him the freedom to do so; and then you are free. What tightening can you do to a bolt when the threads are not there? By changing yourself totally in this way, you gain the relatively abiding contentment and freedom that everyone wants.
Pujya Sri Swami Dayananda Saraswati

Om Sri Gurubhyo Namah

Pearls of Wisdom - Extracted from pages 10-11
Prashant Parikh

Vēdānta Study Group <vedant.study@gmail.com>


vedanta-study@googlegroups.comWed Jul 18, 2018 12:23 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

NEVER COMPLAIN AGAINST SURROUNDINGS AND ENVIRONMENTS. DO NOT TRY TO RUN AWAY FROM BAD, UNFAVOURABLE ENVIRONMENTS. TRY TO LIVE HAPPILY IN ANY PLACE, UNDER ANY CONDITION. (Swami Sivananda)Wed Jul 18, 2018 12:26 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Divinity is in everyone and everywhere. You may not see Him with your physical eye, but you can visualise Him with your inner vision. Air exists, you cannot deny this even though you cannot see it or catch it. When it is hot, you can experience coolness either by using a hand fan or an electric fan. Air has not come from the fan. But whoever uses the fan receives and feels the air. Similarly God exists like air. The intellect is the fan. If you turn it toward Atma, you get Atmananda (Atmic bliss). On the other hand, you turn it towards the body, and you get temporary bodily pleasure. For crossing the ocean of life, you cannot depend on the body which is perishable and transient. It is indeed full of dirt and filth, flesh and bones. Hence you must surrender to the Divine within. Once you have God to help you, there is nothing that you cannot achieve.Wed Jul 18, 2018 12:40 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The consequence of indulgence is not the only problem – the indulgence itself is
Some smokers hope, "We can smoke unlimitedly if medicine could find some way to prevent the harmful effects of smoking." Fueled by such hopes, they try out things like e-cigarettes, even though such surrogates still have harmful consequences.
Materialists who delight in worldly indulgence believe that the consequence of indulgence is the only problem; if that consequence can be avoided, they can indulge unrestrictedly. They think that the more they can indulge while avoiding its consequence, the cleverer they are.
Actually however, the consequence of indulgence can't be avoided. The divinely-ordained law of karma that orchestrates the action-consequence chain is far cleverer than the cleverest human brain. Even if somehow, some consequences could be apparently, temporarily avoided, still indulgence has intrinsic, unavoidable consequences such as sensual addiction and spiritual desensitization.
When smokers smoke, their desire for smoking becomes stronger till it becomes addictive. In general, materialists are helplessly bound by their desires (Bhagavad-gita 16.11).
Additionally, sensuality deadens us to our spirituality (02.44). When our consciousness becomes captivated by fantasies of worldly pleasures, it can't be calm enough to perceive spiritual reality, leave alone the supreme spiritual reality, Krishna, who is the all-attractive source of all pleasure.
By calmly contemplating these consequences, we become convinced that indulgence itself is problematic, not just its consequence. Then, we stop looking for ways to avoid the consequence of indulgence and start looking for ways to avoid indulgence itself, or, better still, to transcend indulgence by absorbing ourselves in something higher. Why transcend? Because merely avoiding indulgence makes us feel deprived, whereas transcending indulgence makes us feel fulfilled, especially when we absorb ourselves in Krishna, by practicing bhakti-yoga.
Thus, we can best deal with indulgence not by seeking to evade its consequence, but by seeking to elevate our consciousness to transcendence.
Think it over:
Why can't the consequence of indulgence actually be avoided?

What consequences are intrinsic to indulgence?

What is the best way to deal with indulgence? Why?

Read more https://www.gitadaily.com/the-consequence-of-indulgence-is-not-the-only-problem-the-indulgence-itself-is/ https://www.gitadaily.com/the-consequence-of-indulgence-is-not-the-only-problem-the-indulgence-itself-is/Wed Jul 18, 2018 3:25 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

యజ్ఞోపవీతం
కొద్దిగా టైం తీసుకోనైనా తప్పనిసరిగా ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవలసిన విషయం.
వైదిక సంస్కారాలతో పరిచయం ఉన్న ప్రతివారికీ సుపరిచితమైంది 'యజ్ఞోపవీతం'. దీనినే తెలుగులో 'జంధ్యం' అంటాం.
ఇది చాలామంది మెడలో వేలాడుతూ ఉంటుంది కానీ, ఇది అలా ఎందుకు వేలాడుతుందో చాలామందికి తెలియదు.
ఇలా మెడలో ఈ యజ్ఞోపవీతాలను వేసుకున్న వారు నిష్టతోనూ, కొందరు ఆచారం మీద మక్కువతోనూ, కొందరు ఇతరుల ముందు ప్రదర్శన కోసం, మరి కొందరు అవసరార్థం ఉపయోగించేవారుగా కనపడతారు.
యజ్ఞోపవీతాన్ని 'బ్రహ్మసూత్రం' అని కూడా అంటారు.
దీన్ని ఎందుకోసం ధరించాలో ధర్మశాస్త్రాలు ఈ విధంగా చెబుతున్నాయి.
'సూచనాత్ బ్రహ్మతత్త్వస్య వేదతత్త్వస్య సూచనాత్

తత్సూత్రముపవీతత్వాత్ బ్రహ్మసూత్రమితి స్మృతమ్'
బ్రహ్మతత్త్వాన్ని సూచించడానికి, వేదతత్త్వాన్ని సూచించడానికి బ్రహ్మసూత్రాన్ని (యజ్ఞోపవీతాన్ని) ధరించాలి. అదే ఉపవీతం. అంటే రక్షణ వస్త్రం.
యజ్ఞోపవీతాన్ని, శిఖనూ తప్పనిసరిగా ధరించాలని స్మృతులు పేర్కొంటున్నాయి. యజ్ఞోపవీతం పరమ పవిత్రమైనది. అది ప్రజాపతి అయిన బ్రహ్మతో కలిసి పుట్టిందని 'యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్...' అనే మంత్రం చెబుతోంది.
యజ్ఞోపవీతాన్ని నవతంతువులతో (తొమ్మిది దారపుపోగులతో) నిర్మించాలి. ఒక్కొక్క తంతువునకు ఒక్కొక్క దేవత ఉంటాడని స్మృతుల కథనం -
'ఓంకారో హోగ్నిశ్చ నాగశ్చ సోమః పితృప్రజాపతీ

వాయుః సూర్యశ్చ సర్వశ్చ తన్తుదేవా అమీ నవ

ఓంకారః ప్రథమే తంతౌ ద్వితీయేహోగ్నిస్థథైవ చ

తృతీయ నాగదైవత్యం చతుర్థే సోమదేవతా

పంచమే పితృదైవత్యం షష్ఠేచైవ ప్రజాపతిః

సప్తమే మారుతశ్చైవ అష్టమే సూర్య ఏవ చ

సర్వేదేవాస్తు నవమే ఇత్యేతాస్తంతు దేవతాః'
మొదటి తంతువులో ఓంకారం,

రెండవ తంతువులో అగ్నిదేవుడు,

మూడవ తంతులో నాగదేవత,

నాలుగవ తంతువులో సోమదేవుత,

ఐదవ తంతువులో పితృదేవతలు,

ఆరవ తంతువులో బ్రహ్మదేవుడు,

ఏడవ తంతువులో వాయుదేవుడు,

ఎనిమిదవ తంతువులో సూర్యుడు,

తొమ్మిదవ తంతువులో మిగిలిన దేవతలందరూ ఉంటారని ఈ శ్లోకాల్లోని పరమార్థం.
'యజ్ఞోపవీతం' కేవలం తంతు సముదాయం మాత్రమే కాదని అదొ తొంభైయారు విషయాలకు ప్రతీక అని సామవేదఛాందోగ్య పరిశిష్టం చెబుతోంది
తిథివారం చ నక్షత్రం తత్త్వవేదగుణాన్వితమ్

కాలత్రయం చ మాసాశ్చ బ్రహ్మసూత్రం హి షణ్ణవమ్'
ఈ శ్లోకంలో తాతపర్యం ఇది.

తిథులు 15,

వారాలు 7,

నక్షత్రాలు 27,

తత్త్వాలు 25,

వేదాలు 4,

గుణాలు 3,

కాలాలు 3,

మాసాలు 12 మొత్తం 96.
అంటే యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించిన వారికి తిథులలోనూ, వారాలలోనూ, నక్షత్రాలలోనూ, తత్త్వాలలోనూ, వేదాలలోనూ, గుణాలలోనూ, కాలాలలోనూ, మాసాలలోను పవిత్రత ఏర్పడి అవన్నీ ధరించిన వారికి శుభఫలాలను కలిగిస్తాయని అర్థం.
'యజ్ఞోపవీతం' తొంభైయారు కొలతలతో కూడి ఉండాలని 'వశిష్ఠస్మృతి' చెబుతోంది.
'చతుర్వేదేషు గాయత్రీ చతిర్వింశతికాక్షరీ

తస్మాచ్చతుర్గుణం కృత్వా బ్రహ్మతంతుముదీరయేత్'
నాలుగు వేదాల్లోనూ గాయత్రీ మంత్రం 24 అక్షరాలుగానే ఉపదేశించబడింది. అందువల్ల ఆ మంత్రంలోని అక్షరాల సంఖ్యకు నాలుగింతలుగా అంటే (24X4=96) తొంభైయారు తంతువులుగా యజ్ఞోపవీతాన్ని నిర్మించుకుని ధరించాలని ఉపదేశం.
గాయత్రీ మంత్రాన్ని స్వీకరించే సమయంలో ధరించేది యజ్ఞోపవీతం. కనుక, గాయత్రీ మంత్రాక్షరాలకు నాలుగింతల సంఖ్యతో కూడిన తంతువులు ఉండాలని తాత్పర్యం.
యజ్ఞోపవీతాన్ని ఏ పరిమాణంలో తయారు చేసుకోవాలో సాముద్రిక శాస్త్రం చక్కగా ప్రబోధిస్తోంది.
'పృష్ఠదేశే చ నాభ్యాం చ ధృతం యద్విందతే కటిమ్

తద్ధార్యముపవీతం స్యాత్ నాతిలంబం నచోచ్చ్రితమ్

ఆయుర్హ రత్యతిహ్రస్వం అతిదీర్ఘం తపోహరమ్

యశో హరత్యతి స్థూలం అతి సూక్ష్మం ధనాపహమ్'
అంటే యజ్ఞోపవీతం నడుము వరకు మాత్రమే వేలాడుతుండాలి. దానికంటే పైన గానీ, క్రిందుగాగానీ ఉండడం మంచిది కాదు. మరీ చిన్నగా ఉంటే ఆయుష్యం తగ్గిపోతుంది. మరీ పొడవుగా ఉంటే చేసిన తపస్సు నశిస్తుంది. లావుగా ఉంటే కీర్తి అంతరిస్తుంది. మరీ సన్నగా ఉంటే ధనం నష్టమౌతుంది..
బ్రహ్మచారి ఒక యజ్ఞోపవీతాన్నీ, గృహస్థుడు రెండు యజ్ఞోపవీతాలను ధరించాలి. వీళ్ళిద్దరూ ఉత్తరీయానికి ప్రత్యామ్నాయంగా అదనంగా మరో యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించాలి.
ఆరు నెలలు కాగానే యజ్ఞోపవీతం జీర్ణమైపోతుంది. కనుక ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించి, పాతబడిన దానిని తొలగించాలి..
యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించే సమయంలోనూ, తొలగించే సమయంలో నిర్ధిష్ట మంత్రాలను తప్పక పఠించాలి.మంత్ర పఠనం కాకుండా యజ్ఞోపవీతధారణ, విసర్జనలు పనికిరావు.
అశౌచాలవల్ల (ఆప్తుల జనన, మరణ సమయాలలో) ఇతర అమంగళాలు కలిగిన సంధర్భాలలో విధిగా యజ్ఞోపవీతాలను మార్చుకోవాలి.
యజ్ఞోపవీతాన్ని పరిహాసం కోసం వాడడం, ఇతర వస్తువులను కట్టి అపవిత్రం చెయ్యడం ఎంతమాత్రం పనికిరాదు. అలాచేస్తే సమస్తపాపాలు చుట్టుకుంటాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే యజ్ఞోపవీతంలోని మన శరీరంలోని ప్రాణనాడులే!
వాటిని ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటామో, యజ్ఞోపవీత తంతువులను కూడా అంతే జాగ్రత్తతో సంరక్షించుకోవాలి.
యజ్ఞోపవీతం మనిషి శ్రేయస్సుకోసం ఉపయోగపడాలే కానీ ప్రదర్శనకోసం కాదు.
ప్రదర్శన కోసం వేసుకోనక్కరలేదు. ధర్మాలను ఆచరిస్తూ ధరించాలి.

- Chevuru S. Sai -Wed Jul 18, 2018 10:55 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap


If we analyze our whole thought process, it boils down to a single issue that is for the interest of one`s own Sareeram(body) only. Sareeram(body) is Anityam (mortal) and it is true a true copy of Prapancham(world) consisting of Pancha Bhutamulu. Thus the human mind always remains connected with Deham/Lokam/Anityam(unreal).

In the adolescence/childhood a person has more physical strength and less mental capability. As the age advances a person gains worldly experience besides the knowledge acquired . Thus in the old age the mind of a person reaches it peak in terms of cost benefit analysis and interpretation and forecasting as the physical strength goes down due to wear and tear of the body(Anityam).
Mind of a old person as connected to Deham(body) as well as Lokam(Anityam) remains in a sate of through Asamtrupti/ discontentment/ dissatisfaction as the body is not geared up to catch up the demands of the mind in terms of the sensual pleasures especially when the the mind is in its full potential. Thus the mind of a old person remains Chinta asaktaha(full of tension) This sorry state of affairs is due to the truth that the sensual pleasures are temporary, defective and the root cause for misery/frustration.

In view of the forgoing , there is a statutory requirement to seek the blessings of a Sat Guru especially in old age who enlightens us to realize the truth (Vaastavam) about the Bhoga Vastuvulu (sensual objects) and makes our minds Vimukham towards the sensual pleasures and further draws our attention towards Nitya Vastuvu and directs our minds to look inwards to draw inner happiness/ peace as Eswara is within us as Atma/ Chidaananda Rupam..

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] మందాక్రాంతము #maMdAkrAMtamu#

 

మందాక్రాంతము - 

ఈయాషాఢ - మ్మెదను విరహ - మ్మెంతగా నింపుచుండెన్ 
బాయంగా నిన్ - బ్రణయ సఖుఁడా - వర్షమందౌనె నాకున్ 
రేయిన్ లేదే - మృగధరుఁ డెటన్ - మ్రింగె నా మేఘవహ్నుల్ 
గాయమ్మార్పన్ - గలదె వెదుకన్ - గట్టిగా నౌషధమ్ముల్ 

ఎందున్నావో - హృదయసఖుఁడా - యిట్లు నేనొంటియైతిన్ 
సందెల్ లేవే - సరసముగ నా - సాంద్ర వర్ణాల నీడన్ 
ముందుండంగా - ముదము పెఱుగున్ - ముద్దు మోమున్ గనంగా
నుందున్ నీతో - నొరిమ వెలయన్ - హోళియే రోజురోజున్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
maMdAkrAMtamu - 

eeyAshADha - mmedanu viraha - mmeMtagA niMpuchuMDen 
bAyaMgA nin - braNaya sakhu@MDA - varshamaMdaune nAkun 
rEyin lEdE - mRgadharu@M DeTan - mriMge nA mEghavahnul 
gAyammArpan - galade vedukan - gaTTigA naushadhammul 

eMdunnAvO - hRdayasakhu@MDA - yiTlu nEnoMTiyaitin 
saMdel lEvE - sarasamuga nA - sAMdra varNAla nIDan 
muMduMDaMgA - mudamu pe~rugun - muddu mOmun ganaMgA
nuMdun nItO - norima velayan - hOLiyE rOjurOjun 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ప్రాచ్యవృత్తి #prAchyavRtti#

 

ప్రాచ్యవృత్తి - 

బేసి పాదములు - 6 మాత్రలు + ర/లగ
సరి పాదములు - 3 మాత్రలు + గురువు + 3 మాత్రలు + ర/లగ 

వైతాళీయము, ఔపచ్ఛందసికా, ఆపాతళికా - ఈ మూడింటిలో సరి పాదములలోని మొదటి ఎనిమిది మాత్రలు రెండు చతుర్మాత్రలుగా విఱగాలి. కాని ప్రాచ్యవృత్తిలో అది ఒక అష్టమాత్ర, 5-3 లేక 3-5 మాత్రలుగా విఱుగుతుంది. అనగా సరి పాదములు రథోద్ధత వర్గములోని వృత్తముల లయతో సరిపోతుంది. 

ఆకాశపు - టంద మన్నియున్ 
నీకు దక్కినవి - నేత్రపర్వమై 
రాకాశశి - రమ్యబింబమే 
నీకు దక్కినది - నిండు మోముగా 

మనమందున - మాధవిలతా 
దినము నీవిరులు - దివ్యగంధమే 
నునురేకుల - నూత్న చందముల్ 
తనివి నిచ్చెఁ గడు - తళ్కులీనుచున్ 

సుధఁ బోయుము - సుందరీమణీ 
వ్యధలు వీడగను - స్వాగతమ్ముగా
పద మొక్కటి - పాడుమా సఖీ 
ముదమునొందగను - మోహనమ్ముగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
prAchyavRtti - 

bEsi pAdamulu - 6 mAtralu + ra/laga
sari pAdamulu - 3 mAtralu + guruvu + 3 mAtralu + ra/laga 

vaitALIyamu, aupachChaMdasikA, aapAtaLikA - ee mUDiMTilO sari pAdamulalOni modaTi enimidi mAtralu reMDu chaturmAtralugA vi~ragAli. kAni prAchyavRttilO adi oka ashTamAtra, 5-3 lEka 3-5 mAtralugA vi~rugutuMdi. anagA sari pAdamulu rathOddhata vargamulOni vRttamula layatO saripOtuMdi. 

aakASapu - TaMda manniyun 
nIku dakkinavi - nEtraparvamai 
rAkASaSi - ramyabiMbamE 
nIku dakkinadi - niMDu mOmugA 

manamaMduna - mAdhavilatA 
dinamu nIvirulu - divyagaMdhamE 
nunurEkula - nUtna chaMdamul 
tanivi nichche@M gaDu - taLkulInuchun 

sudha@M bOyumu - suMdarImaNI 
vyadhalu vIDaganu - svAgatammugA
pada mokkaTi - pADumA sakhI 
mudamunoMdaganu - mOhanammugA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (3)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___