[racchabanda] భారాక్రాంతా #bhArAkrAMtA#

 

భారాక్రాంతా - 

ఆధారము - నాట్యశాస్త్రము 
మందాక్రాంతములో చివరి లెగోలో ర/ర/గ స్థానములో జ/జ/గ ఈ వృత్తములో 

భారాక్రాంత- మ/భ/న/ర/స/లగ UUUU - IIIIIU - IUI IUIU
17 అత్యష్టి 46577

సందెన్ రంగుల్ - సలలితముగాఁ - జలించంగ శోభతో 
సిందూరమ్మే - చెలఁగె నభమున్ - జిరమ్మౌ వెలుంగుతో 
మందమ్మై యీ - మలయ పవనం - బలోలము సేసె న- 
న్నెందున్నావో - యెపుడు గనుటో - హృదిన్ మృదు గీతులే 

తల్లీ నిన్నే - దలచితి మదిన్ - దయన్ గనుమా సదా 
కల్లోలలమ్మౌ - కలఁత హృదిలోఁ - గవిత్వము నాటఁగా 
చల్లంగా నీ - సరసపు నుడుల్ - సరాగమ్ము నిండఁగా 
ఫుల్లాబ్జాక్షీ - పులకితుఁడవన్ - ముదమ్మున నీయుమా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
bhArAkrAMtA - 

aadhAramu - nATyaSAstramu 
maMdAkrAMtamulO chivari legOlO ra/ra/ga sthAnamulO ja/ja/ga ee vRttamulO 

bhArAkrAMta- ma/bha/na/ra/sa/laga #UUUU - IIIIIU - IUI IUIU#
17 atyashTi 46577

saMden raMgul - salalitamugA@M - jaliMchaMga SObhatO 
siMdUrammE - chela@Mge nabhamun - jirammau veluMgutO 
maMdammai yI - malaya pavanaM - balOlamu sEse na- 
nneMdunnAvO - yepuDu ganuTO - hRdin mRdu gItulE 

tallI ninnE - dalachiti madin - dayan ganumA sadA 
kallOlalammau - kala@Mta hRdilO@M - gavitvamu nATa@MgA 
challaMgA nI - sarasapu nuDul - sarAgammu niMDa@MgA 
phullAbjAxI - pulakitu@MDavan - mudammuna nIyumA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Not Gertrude Stein Salon

 

ఎవరొ రాసిన పాట ఎందుకోయీ! నా అంతిపురిలోన

ఎవరొ గీసిన బొమ్మ ఎంచేత చూపింతువో?

ఎవరి పేరునొ నీవు ఏల తెచ్చేవోయి

నడుమ నీకును నాకు.

ఏకాంత వేళలో, ఏ కాంత ఒప్పును ఎవరిదో స్మరణ!

 

వాడవాడ తిరిగి వెన్న తిను ఆబ నిన్ను వీడనే వీడదో

రాబోకు నాకేసి కూటమిల కేళి కృత్యాల వెనుక.

ఆ నడిరాత్రి జాములో

ఎందరినో నీతోటి వెంట తెచ్చావంట

మర్యాద లన్నియు మంటగలిసాయా!

రానీయరు నా తోటలో మేడకు

ఒక వేళ గడచిన పిదప;

అది దాటరాని ఆనతి కోటగుమ్మం పహరాకు.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (75)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రేజోతి #rEjOti#

 

రేజోతి - 

ఆధారము - కల్పితము 
శ్రీ వల్లభపురం జనార్దన్‌గారు ఛందస్సు కూటమిలో సల/త - సల/త - సల/లగ గణములతో ఒక వృత్తమును ఉదాహరించారు. అందులో చివర సల/లగ కు బదులు లయకై స/లగను ఉంచి వ్రాసిన వృత్తము ఇది. దీనికి యతి లేక ప్రాసయతి యేదైనా వాడవచ్చును. 

రేజోతి - స/య/న/ర/భ/జ/గ IIUI UUI - IIUI UUI - IIUIU
19 అతిధృతి 189900 

ప్రాసయతితో - 

దినమెల్ల నేఁ బిల్వ - వినవేలకో నీవు - వనితామణీ 
కనులందు నున్నావు - కనవేలకో నన్ను - వనమోహినీ 
మనమందు నీరూప - మనిశమ్ము రేజోతి - యనఁ జెల్లుఁగా 
ప్రణయంపు గీతమ్ము - నిను దల్చి పాడంగ - విను మెల్లఁగా 

సరసమ్ము లాడంగ - నొరులట్లు సూడంగ - సరికాదురా 
పరుసమ్ము నేఁబల్క - హరుసమ్ముగాఁ దల్చు - హరి నిక్కమై 
చిఱునవ్వులే చాలు - వరహాలతో నిండు - సిరిమూటరా 
వరవేణు రావమ్ముఁ - జిఱుగాలి మోయంగ - దరిసింతురా 

అక్షరసామ్య యతితో -

కలవేణునాదమ్ము - కమనీయ గీతమ్ము - కలిగించె నా 
కలలోన మోదమ్ముఁ - గవితార్ద్ర భావమ్ముఁ - గడు సొంపుగా 
వెలిఁగించు నాత్రోవ - విహరించు నాతోడఁ - బ్రియ యింపుగాఁ 
గలకాల ముండంగఁ - గలలెల్ల పండంగఁ - గవనమ్ముగా 

హృదయాన రాగమ్ము - లివి సంధ్య రాగమ్ము - లెటుఁ జూడఁగా 
ముదమిచ్చు చిత్రమ్ము - పులకించు చిత్తమ్ము - పొడచూపెఁగా 
వదనాన హాసమ్ము - వ్యధలేని సౌఖ్యమ్ము - వరమౌనుగా 
మది నేఁడు నాట్యమ్ము - మహితమ్ముగాఁ జేసె - మధురోహతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
rEjOti - 

aadhAramu - kalpitamu 
SrI vallabhapuraM janArdan^gAru ChaMdassu kUTamilO sala/ta - sala/ta - sala/laga gaNamulatO oka vRttamunu udAhariMchAru. aMdulO chivara sala/laga ku badulu layakai sa/laganu uMchi vrAsina vRttamu idi. dIniki yati lEka prAsayati yEdainA vADavachchunu. 

rEjOti - sa/ya/na/ra/bha/ja/ga #IIUI UUI - IIUI UUI - IIUIU#
19 atidhRti 189900 

prAsayatitO - 

dinamella nE@M bilva - vinavElakO nIvu - vanitAmaNI 
kanulaMdu nunnAvu - kanavElakO nannu - vanamOhinI 
manamaMdu nIrUpa - maniSammu rEjOti - yana@M jellu@MgA 
praNayaMpu gItammu - ninu dalchi pADaMga - vinu mella@MgA 

sarasammu lADaMga - norulaTlu sUDaMga - sarikAdurA 
parusammu nE@Mbalka - harusammugA@M dalchu - hari nikkamai 
chi~runavvulE chAlu - varahAlatO niMDu - sirimUTarA 
varavENu rAvammu@M - ji~rugAli mOyaMga - darisiMturA 

axarasAmya yatitO -

kalavENunAdammu - kamanIya gItammu - kaligiMche nA 
kalalOna mOdammu@M - gavitArdra bhAvammu@M - gaDu soMpugA 
veli@MgiMchu nAtrOva - vihariMchu nAtODa@M - briya yiMpugA@M 
galakAla muMDaMga@M - galalella paMDaMga@M - gavanammugA 

hRdayAna rAgammu - livi saMdhya rAgammu - leTu@M jUDa@MgA 
mudamichchu chitrammu - pulakiMchu chittammu - poDachUpe@MgA 
vadanAna hAsammu - vyadhalEni saukhyammu - varamaunugA 
madi nE@MDu nATyammu - mahitammugA@M jEse - madhurOhatO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4727

1 Message

Digest #4727
1
ADVAITA SIDDI by swamypvap

Message

Sat Jul 21, 2018 2:31 am (PDT) . Posted by:

swamypvap

While giving Haarati to Eswara in a temple, a priest holds a small bell (Ghanta) in his left hand and keeps it ringing continuously with his left hand and also holds a small lamp in his right hand and keeps it moving around Eswara Lingam continuously besides uttering a Mantram. Initially he wont be able to do all the tasks simultaneously. But over a period of time, he would achieve success in synchronizing all the processes due to regular practice.
Exactly on the same lines a person intending do meditation(Dhyanam) on Eswara should keep uttering Eswara Namam/Siva Sabdam continuously and should keep either seeing Eswara Lingam/Rupam with the eyes of mind or keep recalling Eswara Tatvam continuously to mind simultaneously. Over a period of time, a Dhyanee achieves success in concentration and meditation due to regular practice.
On the same lines as described above, a Dhyanee can achieve success easily in concentration and meditation through uttering Taaraka Mantram(Rama Namam) continuously and either through seeing the Pumasaam Mohana Rupam of Prabhu Rama with mind( Mano Lochanamulu) continuously or by recollecting the Mahaneeya Gunamulu/sixteen virtues of Prabhu Rama as stated in Srimad Ramayanam simultaneously on regular basis.
It is a mathematical fact that two lines always meet at a point which is nothing but the point of intersection of those lines. Even the parallel lines meet at infinity. This point of intersection is nothing but the point of concentration in Dhyanam. Precisely this point signifies the Agni Netram/Jhnana Netram(third eye) on the forehead of Eswara. The upward journey of Dhi(intellect) from the above point to Eswara who is in all Bhutamulu as Atma as Gamyam(destination) is Dhyanam (meditation)
Reply
Delete

Reply to this message...

See more posts from swamypvap https://groups.yahoo.com/neo/groups/TeluguBhaktiPages/search/messages?advance=true&am=CONTAINS&at=email:swamypvap@&dm=IS_ANY&fs=false&count=10


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.