[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Siva's summer

 

చిగురులు మెక్కిన కోయిలలు కూత పట్టాయి

పిందలను కొట్టిన చిలకలు చిందులేసాయి

జువ్వుల జీబుకేశాలు నీళ్లలో జీరాడుతున్నాయి

పువ్వులు వందలు వేలు  రాలుతున్నాయి

 

ఎండల సోలి ఎలుగులు, చిరుతలు, సౌధాల

చొరబడి కంఫీ సోఫాలలో నిద్రలొ జోగుతున్నాయి.

 

సుందరీమణులు మణులు మరకతాలు ఒలిచి

సన్న నూలు వడికిన చిన్న బట్టలు కట్టారు  

ప్రియులు బట్టలన్నీ వదిలి, నగ్నత ధరించి

వగరుల బీరు తాగుతూ నీరాల ఈత కొట్టారు.

 

శివుడు ఎండకాలం చూసేందుకు భువికి వచ్చాడు

ఎర్ర తంగేటి పూలమంటలకు భ్రమసిపోయాడు.

 

మోక్ష సన్నాసులకు, చలిది మూటలు అందించి

కైలాసపు దిక్కు చూపి, సాగిపొమ్మని సాగనంపాడు.

దక్షారామాన భగ్గున విరిసిన అగ్నికీలల వనాల

సానుల ఎర్రద్రాక్షాసవాలు దక్షతతో గ్రోలుతున్నాడు.

 

Lyla

 

Notes: Enchanted by the recent mention of 'సుధవోల్ సుహాసిని, మధువోల్ విలాసిని' I looked in my library for writings of మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి.  Reading his stories/poetry on and off.__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (78)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4729

7 Messages

Digest #4729

Messages

Tue Jul 24, 2018 3:43 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

���ఒ�ల౒�ప౒�డ౒�ప౒�డ౒� ���బల౒�ఒ�౒� ���నాడఒ�బరమ౒�ఒ�ాన౒�
���సఒ�౒�ఒ�న౒�ఒ�డ౒� ���పల౒�ఒ�౒� ���ఒ�ల౒�లఒ�ాన౒�
���ఒ�ఒ�ఒ�౒�మ౒�ర౒�ఒ�ినఒ�౒�ల౒� ���ఒ�నఒ�ఒ�బ౒�మ౒�ర౒�ఒ�౒�నా?
���విశ౒�వదాభిరామ ���విన౒�రవ౒�మ.
���భావఒ� - ���ఒ�ఒ�త౒� ���విల౒�వయిన ���బఒ�ఒ�ారఒ� ���శబ౒�ధఒ� ���ఒ�ఒ�త ���విల౒�వ ���ల౒�ని ���ఒ�ఒ�ఒ�౒� ���ఒ�ఒ�ఒ�౒� ���ఒ�లా ���తఒ�౒�ఒ�౒�వఒ�ా ���ఒ�ఒ�డ౒�న౒� ���ఒ�లాఒ�౒� ���మఒ�ఒ�ి ���వాని ���మాఒ�ల౒� ���ఒ�ాలా ���ఒ�ల౒�లఒ�ా ���నిరాడఒ�బరఒ�ఒ�ా ���ఒ�ఒ�ఒ�౒� ���ఒ�౒�డ౒�డ ���వాని ���మాఒ� ���మాఒ� ���మాత౒�రఒ� ���ఒ�డఒ�బరఒ�ఒ�ా ���ఒ�ఒ�ఒ�౒�ఒ�ది.
���ఒ�నఒ� ���ననఒ� ���రాఒ� ���మతిశయిల౒�ల౒�ఒ�౒�న౒�ఒ�డ౒�
���తినఒ� ���తినఒ� ���వ౒�మ౒� ���త౒�యఒ�న౒�ఒ�డ౒�
���సాధనమ౒�న ���పన౒�ల౒� ���సమఒ�౒�ర౒� ���ధరల౒�న
���విశ౒�వదాభిరామ ���విన౒�ర ���వ౒�మ.
���భావఒ� - ���పాడఒ�ా ���పాడఒ�ా ���రాఒ�ఒ� ���వ౒�ద౒�ది ���ఒ�వ౒�త౒�ఒ�ది.���తినఒ�ా ���తినఒ�ా ���వ౒�పాఒ�౒� ���ఒ�౒�డా ���తియ౒�యఒ�ా ���ఒ�ఒ�ఒ�౒�ఒ�ది.���ఒ�లాఒ�౒� ���ద౒�డ ���సఒ�ఒ�ల౒�పఒ�త౒� ���పఒ�౒�ఒ�౒�దలత౒� ���ఒ�౒�పఒ�౒�ఒ�ిన ���పని ���ఒ�౒�య౒�యఒ�ా ���ఒ�ది ���తప౒�పఒ�౒�ఒ�డా ���సమఒ�౒�ర౒�త౒�ఒ�ది.
���ఒ�న౒�మ౒� ���విరిఒ�౒�న౒�ని ���యిన౒�మార౒� ���మ౒�మ౒�మార౒�
���ఒ�ాఒ�ి ���యత౒�ఒ�న౒�ర౒�ఒ�౒� ���ఒ�మ౒�మర౒�డ౒�
���మనస౒� ���విరిఒ�ిన౒�ని ���మరియఒ�ఒ� ���న౒�ర౒�ఒ�౒�నా?
���విశ౒�వదాభిరామ ���విన౒�రవ౒�మ.

���భావఒ� - ���ఒ�న౒�మ౒� ���విరిఒ�ిత౒� ���దానిని ���ర౒�ఒ�డ౒� ���మ౒�డ౒� ���సార౒�ల౒� ���ఒ�తిఒ�ిఒ�ఒ�వఒ�౒�ఒ�౒�.���ఒ�ాన౒� ���ఒ�ద౒� ���మనిషి ���మనస౒� ���ఒ�ఒ� ���సారి ���విరిఒ�ిత౒�(���ఒ�ఒ�ఒ�౒� ���ఒ�ద౒�నా ���విషయఒ� ���వల౒�ల ���మనస౒� ���న౒�ఒ�౒�ఒ�౒�ఒ�౒�ఒ�ఒ�౒�)���దానిని ���మరళా ���ఒ�తిఒ�ిఒ�ఒ�౒�ఒ� ���ఒ� ���బ౒�రహ౒�మ ���ద౒�విని ���వల౒�ల ���ఒ�౒�డా ���ఒ�ాద౒�.


Tue Jul 24, 2018 4:12 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

���శ౒�ర౒� ���శఒ�ఒ�రాఒ�ార౒�యఒ�౒�త ���ఒ�ఒ�శ౒�ల౒�ఒ� ���ప౒�రఒ�రణఒ�
���వ౒�యాఒ�౒�యానఒ�: ���శ౒�ర౒� ���భాఒ�వత౒�ల ���శ౒�ర౒�నివాసరావ౒�.


���ఒ�ిఒ� ���ఒ�౒�య౒�తిస౒�తవ? ���భాన౒�మా ���నహని ���మ౒� ���రాత౒�ర౒� ���ప౒�రద౒�పాదిఒ�ఒ�
���స౒�యాద౒�వఒ� ���రవిద౒�పదర౒�శనవిధ౒� ���ఒ�ిఒ� ���ఒ�౒�య౒�తిరాఒ�౒�యాహి? ���మ౒�
���ఒ�ఒ�౒�ష౒�, ���స౒�తస౒�య ���నిమ౒�లనాదిసమయ౒� ���ఒ�ిఒ�? ���ధ౒�, ���ర౒�ధియ౒� ���దర౒�శన౒�
���ఒ�ిఒ�? ���తత౒�రాహమత౒� ���భవాన౒� ���పరమఒ�ఒ� ���ఒ�౒�య౒�తిస౒�తదస౒�మి ���ప౒�రభ౒�.


���తత౒�త౒�వబ౒�ధ ���సమయఒ�ల౒� ���ఒ�౒�ర౒� ���శిష౒�య౒�ల ���సఒ�వాదఒ�.
���ఒ�౒�: ���నాయనా! ���ఒ� ���వ౒�ల౒�ఒ�౒�వలన ���న౒�వ౒� ���విషయాలన౒� ���త౒�ల౒�స౒�ఒ�౒�ఒ�ల౒�ఒ�౒�త౒�న౒�నావ౒�.
���శి: ���పఒ�ల౒� ���స౒�ర౒�య౒�ని ���వలన, ���రాత౒�రి ���ద౒�పప౒� ���వ౒�ల౒�ఒ�౒�వలన
���ఒ�౒�: ���సర౒�, ���స౒�ర౒�య౒�ని, ���ద౒�పాన౒�ని ���ఒ�౒�డా ���ద౒�నిత౒� ���ఒ�౒�స౒�త౒�న౒�నావ౒�?
���శి: ���నా ���ఒ�ఒ�ఒ�ిత౒� ���ఒ�౒�స౒�త౒�న౒�నాన౒� ���స౒�వామ౒�!
���ఒ�౒�: ���ఒ�న౒�న౒�ల౒� ���మ౒�సినప౒�ప౒�డ౒� ���ఒ�౒�డా ���ద౒�నిత౒� ���ఒ�౒�డఒ�ల౒�ఒ�౒�త౒�న౒�నావ౒�?
���శి: ���మనస౒�స౒�, ���బ౒�ద౒�ధి ���వలన ���స౒�వామ౒�!
���ఒ�౒�: ���మరి ���బ౒�ద౒�ధిల౒� ���ఒ�లిఒ�౒� ���ఒ�ల౒�ఒ�నలన౒�, ���నిశ౒�ఒ�యానిశ౒�ఒ�యాలన౒� ���ద౒�నిత౒� ���త౒�ల౒�స౒�ఒ�౒�ఒ�ఒ�౒�న౒�నావ౒�?
���శి: ���ఒ�౒�ర౒�వర౒�యా ���బ౒�ద౒�ధిప౒�న ���వ౒�ర౒�ఒ� ���సాధనమ౒�ద౒� ���ఒ�ానరావఒ�ఒ�ల౒�ద౒�. ���బ౒�ద౒�ధిని ���ఒ�౒�స౒�ఒ�౒�ఒ� ���సాఒ�౒�షాత౒�త౒� ���న౒�న౒�
���ఒ�న౒�నాన౒�.���సరాసరి ���నాఒ�౒� ���త౒�ల౒�స౒�త౒�ఒ�ది.
���ఒ�౒�: ���వత౒�సా ���ఒ�౒�డబడ౒�ది ���ఒ�౒�ఒ�౒�వానిఒ�న౒�నా ���వ౒�ర౒�ఒ�ా ���ఒ�ఒ�డి ���త౒�రాలన౒�న ���న౒�యాయఒ� ���న౒�ఒ�౒� ���త౒�ల౒�స౒� ���ఒ�దా!
���న౒�ఒ�౒� ���ఒ�౒�డబడ౒� ���బ౒�ద౒�ధి, ���న౒�ఒ�న౒�నా ���భిన౒�నమయి ���త౒�రాలి. ���ఒ�ఒ�తవరఒ�౒� ���ఒ�ఒ�౒�ఒ�ానఒ� ���ఒ�౒�త ���ద౒�హ౒�ఒ�ద౒�రి ���మన౒�బ౒�ద౒�ధ౒�లన౒� ���ఒ�ల౒�ప౒�ఒ�౒�ని ���న౒�న౒� ���ఒ�ని ���వ౒�యవహరిస౒�త౒�న౒�నావ౒�. ���ఒ�ాని ���న౒� ���నిఒ�స౒�వర౒�పఒ� ���బ౒�ద౒�ధిసాఒ�౒�షియ౒�, ���ఒ�ఒ�తర ���తమమ౒�, ���స౒�వయఒ� ���ప౒�రఒ�ాశమ౒�న ���ఒ�ఒ�ఒ�డ ���ఒ�౒�తన౒�య ���ఒ�౒�య౒�తియ౒�.
���శి: ���ప౒�రభ౒�! ���తమ ���ఒ�న౒�ఒ�౒�రహమ౒� ���వలన ���న౒�న౒� ���ఒ�ఒ�ఒ�డ ���ఒ�౒�తన౒�యాన౒�ని ���ఒ�న౒� ���ఒ�న౒�భవఒ� ���నాఒ�౒� ���ఒ�లిఒ�ిఒ�ది.

���ధన౒�య౒�డన౒� ���స౒�వామ౒�, ���ధన౒�య౒�డన౒�.
Tue Jul 24, 2018 12:02 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

BY BECOMING TRULY AWARE OF OTHERS AND DEVELOPING RESPECT FOR THEM, WE OURSELVES BECOME MUCH HAPPIER AND MORE SATISFIED. (Dalai Lama)Tue Jul 24, 2018 12:32 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Nature is a great store, where all things that help you grasp the truth are found. That truth is first cognised as, ���⒠��All this is imbued with Brahman(Divinity), directed by and composed of Brahman (Sarvam Brahma Mayam)!���⒠�� Then the seeker rises to a greater awareness of, ���⒠��All this is Brahmam (Sarvam Brahmam),���⒠�� only it appears as something else for a time to the unopened eyes! The final state is one where there is not even an, ���⒠��All this (Sarvam)���⒠�� to be posited as Brahman; there is just Brahman: the one and only. This lesson is learnt by people when they study Nature, analysing it and trying to understand it. It is at the mother���⒠��s lap that the child learns the art of living; so also it is Nature (Prakriti) that teaches one how to succeed in the hard struggle and win supreme peace (Prasanthi). Break the laws of Nature, and she boxes you in the ear; obey her commands and listen to her warnings, and she will pass on to you your heritage of immortality. Sri Satya Sai BabaTue Jul 24, 2018 12:42 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

To argue that the truth is unknowable is to presume that it is knowable
Some skeptics look for flaws in all philosophies, especially philosophies that strive to explain the nature and purpose of existence. They argue that all such truth-claims are false because no one can know the truth.
But aren���⒠��t they themselves making a truth-claim: the claim that the truth can never be known? If the truth were utterly unknowable, then no one could make any statement about it at all. When they state that the truth is unknowable, they are presuming that they know enough about the truth to assert that it is unknowable. Their sweeping skepticism is spectacularly self-contradictory.
Their incoherence arises from ignorance and terminates in increased ignorance. In fact, ignorance and incoherence characterize the ungodly. The Bhagavad-gita (16.08) outlines their mentality: they say that there is no truth and that life has no purpose other than sensual pleasure. Once people reject any overarching truth that infuses life with a higher purpose, their life soon gravitates towards the purpose of gratifying their lower desires. Skepticism ends up championing not the brain but the genitalia.
Understanding the flaws of skepticism, we can choose metaphysical open-mindedness. Given that life���⒠��s fundamental needs such as air, water and food are provided for in nature by some higher arrangement, might that arrangement not provide for another fundamental need ���⒠�� knowledge about life���⒠��s purpose? To gain that knowledge, maybe we just need to enquire adequately and appropriately.
For open-minded wisdom-seekers, the Gita offers both a coherent philosophical worldview and a concrete yogic path. If we can be adventurous enough to explore the Gita���⒠��s path for self-transformation, our consciousness will gradually rise to the spiritual level. There, we will gain increasing realization of the nature of reality, especially our place and purpose in it, thus paving the way to a meaningful and fruitful life.
Think it over:
How is the truth-claim of skeptics self-contradictory?
How does skepticism rationalize sensuality?
Why is metaphysical openness more reasonable than skepticism?

Tue Jul 24, 2018 2:25 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

33 lessons from the Bhagavad Gita
1
The Song Divine
The Bhagavad Gita is known as "the song divine" because the verses came straight from the lips of Lord Krishna, an avatar of Maha Vishnu, the supreme God in Hindu faith. Krishna spoke the words of Truth to guide Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, but these truths are like torches that guide us even today through the dark phases of our lives...
2
Gita Jayanti
Since it is Bhagavad Gita Jayanti on December 13, which means the anniversary of the day Lord Krishna sang the song divine to Arjuna, I would like to share some tips for daily life from the Bhagavad Gita through this blog...
3
1. The Power Of God Is With You
The power of God is with you at all times; through the activities of mind, senses, breathing and emotions; and is constantly doing all the work, using you as a mere instrument.
4
2. Live Your Own Destiny
It is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfection.
5
3. Give The Pure Gift of Love
A gift is pure when it is given from the heart to the right person at the right time and at the right place, and when we expect nothing in return.
6
4. Become Eligible For Liberation
Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness, is certainly a person eligible for liberation.
7
5. Good Work Never Goes To Waste
No one who does good work, will ever come to a bad end, either here or in the world to come.
8
6. Create From Within
Curving back within myself I create again and again.���⒠��
9
7. Practice Equanimity
Perform all thy actions with mind concentrated on the Divine, renouncing attachment and looking upon success and failure with an equal eye. Spirituality implies equanimity.
10
8. Obtain The Peace Of God
The peace of God is with them whose mind and soul are in harmony, who are free from desire and wrath, who know their own soul.
11
9. Convert Knowledge Into Action
The immature think that knowledge and action are different, but the wise see them as the same.
12
10. You Must Act
Freedom from activity is never achieved by abstaining from action. Nobody can become perfect by merely ceasing to act. In fact, nobody can ever rest from his activity even for a moment. All are helplessly forced to act.
13
11. Learn The Art Of Action
Activity is better than inertia. Act, but with self-control. If you are lazy, you cannot even sustain your own body.
14
12. Don't Be A Hypocrite
A man who renounces certain physical actions, but still lets his mind dwell on the objects of his sensual desire, is deceiving himself. He can only be called a hypocrite. The truly admirable man controls his senses by the power of his will. All his actions will be dis-interested.
15
13. The Gates To Hell
Hell has three gates: lust, anger and greed.
16
14. Make Your Mind Serene
The happiness which comes from long practice, which leads to the end of suffering, which at first is like poison, but at last like nectar - this kind of happiness arises from the serenity of one's own mind.
17
15. Happiness/Unhappiness Are Seasons
The non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, and one must learn to tolerate them without being disturbed.
18
16. Fight Without Fear
The embodied soul is eternal in existence, indestructible, and infinite, only the material body is factually perishable, therefore fight O Arjuna.
19
17. The Big Delusion
They say that life is an accident, driven by sexual desire, that the universe has no moral order, no truth, no God. Driven by insatiable lusts, drunk on the arrogance of power, hypocritical, deluded, their actions foul with self-seeking, tormented by a vast anxiety that continues until their death, convinced that the gratification of desire is life's sole aim, bound by a hundred shackles of hope, enslaved by their greed, they squander their time dishonestly, piling up mountains of wealth.
20
18. Arrogance Only Grows
Today, I got this desire, and tomorrow I will get that one; all these riches are mine, and soon I will have even more. Already, I have killed these enemies, and soon I will kill the rest. I am the Lord, the enjoyer, successful, happy, and strong, noble, and rich, and famous. Who on earth is my equal?
21
19. The Supreme Devotee
He who has let go of hatred, who treats all beings with kindness and compassion, who is always serene, unmoved by pain or pleasure, free of the "I" and "mine", self-controlled, firm and patient, his whole mind focused on me - that is the man I love best.
22
20. Who Is God?
He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge. He is the object of knowledge. He is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart.
23
21. I Am The Source Of Energy
I enter into each planet, and by my energy, they stay in orbit. I become the moon, and thereby supply the juice of life to all vegetables.
24
22. Death Is Certain
The Lord said: "Time (death) I am, the destroyer of the worlds, who has come to annihilate everyone. Even without your taking part, all those arrayed in the (two) opposing ranks, will be slain!"
25
23. You Are Not Lost
The man who sees me in everything, and everything within me, will not be lost to me, nor will I ever be lost to him.
26
24. Be Rooted
He who is rooted in oneness, realises that I am in every being; wherever he goes, he remains in me.
27
25. The Perfect Yogi
When he sees all being as equal in suffering or in joy because they are like himself, that man has grown perfect in yoga.
28
26. Rein In The Senses
For, the senses wander, and when one lets the mind follow them, it carries wisdom away like a wind-blown ship on the waters.
29
27. Don't Grieve For Eternal Life
The wise grieve neither for the living nor for the dead. There was never a time when you and I and all the kings gathered here, have not existed and nor will there be a time when we will cease to exist.
30
28. Focus On the Goal
We are kept from our goal, not by obstacles, but by a clear path to a lesser goal.
31
29. See Yourself In Others
He alone sees truly who sees the same Lord in every creature...seeing the same Lord everywhere, he does not harm himself or others.
32
30. Look Beyond The Smokescreen
No one should abandon duties because he sees defects in them. Every action, every activity, is surrounded by defects, as a fire is surrounded by smoke.
33
31. Use Your Will-Power
Reshape yourself through the power of your will.
34
32. Don't Worry About Results
The awakened sages call a person wise when all his undertakings are free from anxiety about results.
35
33. Like A Lamp In A Windless Room
When meditation is mastered, the mind is unwavering, like the flame of a lamp in a windless place.

36
Inspiring Verses
Hope you found these words from "the song divine" inspiring...these are just the tip of the iceberg, when it comes to the wealth of wisdom contained in the holy book known as the Bhagavad Gita...


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] ఎఱుఁగర మానవ...

 

ఎఱుఁగర మానవ
===============

--

కృష్ణగీతి

3 ఇంద్ర గణములు

--

విరిగిన హృదయములతుకవు 
తిరుగదు కాలము వెనుకకు 
దొరుకవు పోయిన క్షణములు
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

మఱువకు వచ్చిన కార్యము 
వెఱువకు దేనికి బ్రతుకున
హరిపదమొక్కటె గతియగు
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

తలఁపుల దైవము నుంచుము 
కలుగక యాతని సత్కృప 
వెలుఁగదు బుద్ధియు నిజముగ
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము


--

కలిమికి వెంపరలాడకు 
నిలువదు చిరముగ సంపద 
తెలియక యాత్మను దుఃఖమె
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

సాధుల సంగతి గోరుము
బాధల బాపెడి మందగు
బోధయుఁ గలుగును మెండుగ
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

గురుపద భక్తినిఁ బెంచుము
గురువిడు బోధలనానఁగ
విరివిగ శుభములు తథ్యము
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

తెరువును జూపెడునాతఁడె
వెరువక సాగెడు విధమును
దరికినిఁ జేర్చెడు కరుణయె
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

అరయఁగ నాతఁడె హరియగు
హరుఁడును బ్రహ్మయు దేవియు
నెఱుఁగఁగఁ దల్లియుఁ దండ్రియు
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

రహిమెయిఁ గాచుచు నిత్యము
సహనము నుండఁగ నేర్పును
అహమును దొలఁగఁగఁ జేయును 
ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

గురుకృప తోడనె సాధ్యము
మఱి మఱి కోరెడు జ్ఞానము
పరమసుఖంబును శాంతియు

ఎఱుఁగర మానవ సత్యము

--

సుప్రభ
3:28 PM 
07-24-2018

--

** పైన వాడబడినవి ఇంద్రగణములలోని చతుర్మాత్రాగణములు మాత్రమే.

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] భూతిలక #bhUtilaka#

 

భూతిలక - 

ఆధారము - కవిజనాశ్రయము 

భూతిలక UII UII - UIUII -  UIU IIUIU
19 అతిధృతి 186039 

భూతిలకమ్మగు - పూలకారున - మోదమే నవ నాదమే 
నాతుల నవ్వుల - నందనమ్మున - నందమే కడు యందమే 
వ్రాతలలోఁ గవి - రమ్య వర్ణన - రాగమే యనురాగమే 
చేతనలోఁగల - చిత్ర రీతులు - చెన్నులే తెలి వెన్నెలే 

మోదము నిండఁగఁ - బూజ సేతును - బూలతో నొక మాలతో 
నాదము నిండఁగ - నాట్యమాడెద - నవ్యమై కన దివ్యమై 
వేదన వీడఁగఁ - బ్రేమ నింపుము - మెండుగా హృది నిండఁగా 
శోధన లెందుకు - చొక్కఁ జేయుము - సొంపుగాఁ గడు యింపుగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
bhUtilaka - 

aadhAramu - kavijanASrayamu 

bhUtilaka #UII UII - UIUII -  UIU IIUIU#
19 atidhRti 186039 

bhUtilakammagu - pUlakAruna - mOdamE nava nAdamE 
nAtula navvula - naMdanammuna - naMdamE kaDu yaMdamE 
vrAtalalO@M gavi - ramya varNana - rAgamE yanurAgamE 
chEtanalO@Mgala - chitra rItulu - chennulE teli vennelE 

mOdamu niMDa@Mga@M - bUja sEtunu - bUlatO noka mAlatO 
nAdamu niMDa@Mga - nATyamADeda - navyamai kana divyamai 
vEdana vIDa@Mga@M - brEma niMpumu - meMDugA hRdi niMDa@MgA 
SOdhana leMduku - chokka@M jEyumu - soMpugA@M gaDu yiMpugA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAVu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___