[racchabanda] రెండువేల సంవత్సరముల నాటి ఛందస్సు #reMDuvEla saMvatsaramula nATi ChaMdassu#

 

రెండువేల సంవత్సరముల నాటి ఛందస్సు - 

మాత్రాబద్ధము, కాని నా సృజన కాదు, రెండు వేల సంవత్సరముల నాటిది! 

పంజరమునఁ - బక్షినైతినే విధి 
రంజన కొక - రాగమైతినే 
సంజెలలో - సాఁగ హాయిగా నును 
కెంజాయలఁ - గేళి యెప్పుడో 

మానసమున - మందహాసముల్ విన 
గానములోఁ - గాకలీధ్వనుల్ 
వీణియతోఁ - బ్రేమ రాగముల్ విన 
మానిని నే - మాడుచుంటిఁగా 

వర్షములోఁ - బర్వు లెప్పుడో నవ 
హర్షముతో - నాట లెప్పుడో
ఘర్షణమునఁ - గాలమయ్యెనే యను 
కర్షమె నా - కయ్యెఁ బ్రాప్తిగా 

శుభ ఘడియలఁ - జూడజాలనో నా 
నభమందున - నల్ల మేఘమో 
విభవమ్ములఁ - బ్రేమ మాయయో నా 
విభుఁ డెప్పుడు - వీడుఁ జేరునో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
reMDuvEla saMvatsaramula nATi ChaMdassu - 

mAtrAbaddhamu, kAni nA sRjana kAdu, reMDu VEla saMvatsaramula nATidi! 

paMjaramuna@M - baxinaitinE vidhi 
raMjana koka - rAgamaitinE 
saMjelalO - sA@Mga hAyigA nunu 
keMjAyala@M - gELi yeppuDO 

mAnasamuna - maMdahAsamul vina 
gAnamulO@M - gAkalIdhvanul 
vINiyatO@M - brEma rAgamul vina 
mAnini nE - mADuchuMTi@MgA 

varshamulO@M - barvu leppuDO nava 
harshamutO - nATa leppuDO
gharshaNamuna@M - gAlamayyenE yanu 
karshame nA - kayye@M brAptigA 

Subha ghaDiyala@M - jUDajAlanO nA 
nabhamaMduna - nalla mEghamO 
vibhavammula@M - brEma mAyayO nA 
vibhu@M DeppuDu - vIDu@M jErunO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4730

12 Messages

Digest #4730

Messages

Wed Jul 25, 2018 12:27 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

స్వామి శ్రీ భారతీ తీర్థ విరచిత శ్రీ మహా విష్ణుస్తోత్రమ్ (గరుడ గమన తవ)
గరుడ గమన తవ చరణ కమల మిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం.
మమ తాపమపాకురుదేవ మమ పాపమపాకురుదేవ.
జలజ నయన విధినముచి హరణముఖ విబుధవినుత పదపద్మ.
మమ తాపమపాకురు దేవ మమ పాపమపాకురుదేవ.
భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ జనన మరణ భయహారీ.
మమ తాపమపాకురు దేవ మమ పాపమపాకురుదేవ.
శంఖచక్రధర దుష్టదైత్యహర సర్వలోకశరణ.
మమ తాపమపాకురు దేవ మమ పాపమపాకురుదేవ.
అగణిత గుణగణ అశరణ శరణద విదళిత సురరిపుజాల.
మమ తాపమపాకురు దేవ మమ పాపమపాకురుదేవ.
భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం.
మమ తాపమపాకురు దేవ మమ పాపమపాకురుదేవ. గరుడ గమన తవ చరణ కమల మిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం.
మమ తాపమపాకురు దేవ మమ పాపమపాకురుదేవ.
ఓ గరుడవాహనా నీ పాదపద్మములు నా మనస్సునందు నిత్యమూ ఉద్దీపనము చేయుము. నన్ను నా తాపముల నుండి పాపముల నుండి విముక్తి చేయుము.
పద్మనేత్రుడా! బ్రహేంద్రాది విబుధగణములచే వినతులుపొందు పాదపద్మములు కలవాడా! నన్ను నా తాపముల నుండి పాపముల నుండి విముక్తి చేయుము. ఆదిశేషుని మీద శయనించువాడా! మన్మధుని తండ్రీ! నాకు జనన మరణ భయములను తీర్చువాడా! నన్ను నా తాపముల నుండి పాపముల నుండి విముక్తి చేయుము.
శంఖచక్రములను ధరించిన వాడా! దుష్టులైన రాక్షసులను సంహరించువాడా! సర్వలోకములను రక్షించువాడా! నన్ను నా తాపముల నుండి పాపముల నుండి విముక్తి చేయుము.
లెఖ్ఖించలేనన్ని సుగుణములు కలవాడా! దీనులకు దిక్కైన వాడా! దేవతల శత్రువులను సంహరించు వాడా! నన్ను నా తాపముల నుండి పాపముల నుండి విముక్తి చేయుము.

నీ భక్తుడైన ఈ భారతీ తీర్థుని మహాకరుణతో రక్షించుము.నన్ను నా తాపముల నుండి పాపముల నుండి విముక్తి చేయుము.


Wed Jul 25, 2018 12:42 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

https://www.youtube.com/watch?v=1OOxm0KCFRw https://www.youtube.com/watch?v=1OOxm0KCFRwGuru Poornima is nearing have dharsan of Jagadgur at Srigeri.

Wed Jul 25, 2018 12:53 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

ఎలుగుతోలు తెచ్చి యెన్నాళ్ళు నుదికిన
నలుపు నలుపేకాని తెలుపు కాదు
కొయ్యబొమ్మదెచ్చి కొట్టిన పలుకునా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
భావం - ఎలుక తోలు తెచ్చి ఎన్ని సార్లు ఉతికినా దాని సహజసిద్ధమయిన నలుపు రంగే ఉంటుంది గానీ తెల్లగా మారదు.అలాగే చెక్కబొమ్మ తెచ్చి దానిని ఎన్ని సార్లు కొట్టినా సరె మాట్లాడదు.(దీని అర్ధం ఎమనగా సహజ సిద్ద స్వభావాలను మనము ఎన్ని చేసినా సరే మార్చలేము)
ఆపదైన వేళ నరసి బంధుల జూడు
భయమువేళ జూడు బంటుతనము
పేదవేళ జూడు పెండ్లాము గుణమును
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
భావం - ఆపదల్లొ చిక్కుకున్నపుడు సహాయపడేవాడే భందువు.భయముతో ఉన్నపుడు ధైర్యం చెప్పేవాడే మిత్రుడు.కటిక బీదరికంలోనైనా భర్తను గౌరవించేదే భార్య.
చిప్పలోనబడ్డ చినుకు ముత్యంబయ్యె
నీట బడ్డ చినుకు నీట గలిసె
బ్రాప్తి గలుగు చోట ఫలమేల తప్పురా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
భావం- ఆల్చిప్పలో పడ్డ స్వాతి చినుకు ముత్యంగా మారుతుంది.నీటిలోన పడిన చినుకు వ్యర్ధం అవుతుంది.అలాగే ప్రాప్తి ఉంటే తప్పకుండా ఫలితం అదే వస్తుంది.
చిక్కియున్న వేళ సింహంబునైనను
బక్కకుక్క కరచి బాధచేయు
బలిమి లేనివేళ బంతంబు చెల్లదు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

భావం - అడవికి మృగరాజు అయిన సిమ్హం చిక్కిపోయి ఉంటే వీధిన పోయే బక్క కుక్క కూడా భాద పెడుతుంది.అందుకే తగిన బలము లేని చోట పౌరుషము ప్రదర్శించరాదు.


Wed Jul 25, 2018 10:28 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

It is true we love life; not because we are wont to live, but because we are wont to love. There is always some madness in love. But there is always, also, some method in madness. And to me also, who appreciate life seem most to enjoy happiness. (Friedrich Nietzsche)Wed Jul 25, 2018 1:12 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Never let life's hardships disturb you.

After all, no one can avoid problems, not even saints or gods.

Keep smiling.
Life can either be accepted or changed.

If it is not accepted, it must be changed.

If it cannot be changed,


Then it must be accepted.Wed Jul 25, 2018 10:54 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Analyze disposition to clarify status, not justify status quo
When we interact with people, we soon notice that we all are different. What makes us different? Our dispositions.
Gita wisdom explains that our dispositions arise from our body-mind machines. Spiritually, we all are souls, who are parts of the supreme spiritual being, Krishna. Materially, our particular psychophysical natures make us expert at some things and inexpert at other things.
The Gita categorizes human dispositions into four classes: ministerial, martial, mercantile and mechanical. An intellectual can't earn money the way a businessperson can, nor can a businessperson delve into subtle concepts the way an intellectual can. But both can, while pursuing their respective vocations, lead a productive life – just as both a heavy-duty truck and a sports car can be driven towards a desired destination, even though they can't be driven in the same manner, for they serve different functions along the way.
Ignoring our disposition, if we crave for some incompatible vocation because it seems more glamorous or lucrative, we set ourselves up for frustration. Conversely, misidentifying excessively with our disposition, if we rationalize our status quo and don't even try to improve in any way at all, we become stagnant, like drivers who refuse to drive their car anywhere..
Avoiding both extremes of ignoring our disposition and misidentifying with it, we need to choose a vocation harmonious with our disposition. The Bhagavad-gita (18.45) assures that we all can attain perfection by working according to our natures. When we work harmoniously with our disposition, we maximize our social contribution. And whatever be our disposition, we can use it to serve Krishna, thereby becoming purified and gaining increasing realization of our core identity as his joyful parts.
By analyzing our disposition to clarify where we are, not to justify staying there, we can progress smoothly towards social contribution and spiritual realization.
Think it over:
Why are we all different?

Explain with examples how our nature determines what we can and can't do.

What are the two extreme attitudes with regards to our vocation?
Read more https://www.gitadaily.com/analyze-disposition-to-clarify-status-not-justify-status-quo/ https://www.gitadaily.com/analyze-disposition-to-clarify-status-not-justify-status-quo/Wed Jul 25, 2018 2:54 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Om
Sri Gurubhyo Namaha
Significance of Guru Purnima
(Essence of Anugraha Bhashanam of
PUJYASRI OMKARANANDA MAHASWAMI
On Guru Purnima Day at Sendamangalam on 18/07/2008)
Our ancestors have designed a complete set of rituals to be performed right from birth to death, in line with the cultural traditions of Vedic Bharath. We have been following these practices since ancient times.
Generally, wealth, worldly comforts, wife and family are the criteria of a happy life to most people. However, it is necessary to have earned a lot of punyam or good karma to beget wealth, to save and protect it and use it for the benefit of oneself as well as the society around.
If there is no punyam earned there would be no wealth. Even if there is wealth it would not yield benefits. It is only rituals that give us punyam, set our minds in the right path,and sanctify us. Knowing this our ancestors introduced different types of ritualistic worship.
Of all the pujas we perform the puja for Sri Veda Vyasa is the most important. Sri Veda Vyasa is considered to be the very Avatara or incarnation of Sri Mahavishnu. (Vyasaya Vishnu rupaya Vyasa roopaya Vishnave...).
In ancient times Brahmins followed the practice of regularly chanting the entire Vedas. As time went by, their memory was losing strength and so learning the Vedas (by rote) became less prevalent. It was then that Sri Veda Vyasa came into this world as an Avatara. He empathised with the condition of the Brahmins.
He made the four great Rishis, namely Sumantu, Vaisampayana, Jaimini, Pyla, responsible for propagating the Vedas categorised by him into four, ie: Rg, Yajur, Sama and Atharvana.
They were to create groups of people and pass on from generation to generation one of the Vedas per each clan of people, who would learn and chant either that particular Veda, or part thereof or even two of the four Vedas. Due to his effort in creating such a tradition, the Vedas are alive even today to an extent.
Veda Vyasa is celebrated as Brahma sans four faces, Vishnu with two arms and Siva without his third eye. Sri Veda Vyasa gave this world Mahabharata, the eighteen Puranas and Srimad Bhagavatam.
Vyasocchishtam Jagat trayam is the saying : There are no words that have not been uttered by Sri Vyasa. On Ashada Purnima every year, therefore, we worship with great affection and gratitude, that Veda Vyasa who gave us the valued treasures mentioned above.
On the same auspicious day, along with Sri Veda Vyasa, we also offer puja to the four Rishis Sumantu, Vaisampayana, Jaimini, Pyla; Sri Krishna, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha; Sri Govinda Bhagavatpada, Sri Adi Sankara, his disciples - Suresvaracharya, Padmapada, Hasthamalaka and Thodaka; those sages who wrote treatises on Adi Sankara's Bhashyams; Dravida Acharyas; Acharyas from the Brahma Vidya tradition; Sri Dattatreya and Acharyas from the Avadhuta tradition.
In olden days Sanyasins, generally, never used to stay in one place beyond a single night. But in the rainy season, travelling would be difficult due to slush and mud resulting from the rains. Wet grounds were home to small worms and insects.
Sanyasis who practised Ahimsa or non violence towards all beings were wary of walking on wet paths. Therefore, as soon as the rainy season started, they would camp in one place and start travelling from place to place only after four months of rains were over.
People used to wait eagerly in their respective places for the arrival of such great sages to receive their blessings. When a sage arrived, the people would welcome him, greet and beseech him to stay in their place for the next four months and undertake to assure all his comforts.
The sage would also perform Sri Vedavyasa puja and take a sankalpam that he would stay there and observe his Chaturmasya Vratam in that place.
Paksha vai Maasaa: are the words from the Vedas according to which sages may also conduct the vratam for four pakshas (two months) in lieu of four months.
In this Vratam there are severe food restrictions. During the first month they do not partake of vegetables, the second month they go without curds, the next month milk and the last month cereals.
As per tradition, may you all worship these sages who perform the Chathurmasya Vratam and offer them Biksha Vandhanam etc, be of service to them and earn punya as well as their immense grace, and so be blessed.
I bless you all to reach great heights in life and to this end I pray to Adiguru Sri Prajna Dakshinamurti, Adiguru Sri Dattatreya, and Jaganmata Sri Bhuvaneswari.


ll Om Namo Narayanaya ll
(English Translation by Srimati Chhaya Ramachandran, Chennai)


Wed Jul 25, 2018 5:05 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Some people today do not do any physical exercises and lead a sedentary life. My advice to office-goers and students is that it is good for them to commute by cycle at least five or six kilometers a day. This cycling exercise is very useful to maintain your good health and to reduce your expenses on automobiles. Another big advantage is to avoid accidents and reduce atmospheric pollution caused by the release of harmful fumes from automobiles. The carbon-dioxide smoke from motor vehicles and factories is already polluting the air in cities and affecting the ozone layer above the earth. All the five elements are affected immensely by pollution today. Hence you should try to reduce the use of automobiles and control the emission of harmful industrial effluents. You should always act in harmony with Nature, which is reflection of Divinity. Your primary task now is to purify the environment you live in.Wed Jul 25, 2018 6:22 pm (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

https://www.youtube.com/watch?v=h1m0kkERESg https://www.youtube.com/watch?v=h1m0kkERESgWed Jul 25, 2018 6:25 pm (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

గురు స్తోత్రమ్
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्,
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
అఖణ్డమణ్డలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్,
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః.
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ vyāptaṃ yena carācaram,
tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru who revealed us Paramatma Tatvam which is indivisible, whole and complete, all pervading and which is in movable and unmovable forms.
చరాచర వ్యాప్తమైనది, అఖండమైనది, పూర్ణమైనది ఐన ఆ పరమాత్మ తత్త్వం కరతలామలకం చేసిన గురువర్యులకు వందనములు.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकया,
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
అజ్ఞానతిమిరాన్ధస్య జ్ఞానాఞ్జనశాలాకయా,
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః.
ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśālākayā,
cakṣurunmīlitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru Who revealed us Paramatma Tatvam who removed our Ajnaana darkness layers by Jnana colyrium and opened our eyes.
అజ్ఞానం చేత మా కళ్ళు చీకటి పొరలు కమ్మాయి. జ్ఞానాంజనంతో అజ్ఞానం తొలగించి మా కళ్ళు తెరిపించిన గురుదేవులకు మా నమస్కారములు.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरुरॆव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः.
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః,
గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః.
gururbrahmā gururviṣṇurgururdevo maheśvaraḥ,
gurureva paraṃ brahma tasmai śrīgurave namaḥ.
The Guru (dispellar of darkness) is Brahma (the creator); the Guru is Vishnu (the sustainer); the Gurudeva is Maheswara (the destroyer); the Guru is Verily the Para-Brahman (ultimate consciousness); Salutations to that Guru. Salutation to the one who himself is the creator, the sustainer, the destroyer and ultimate consciousness.
గురువే బ్రహ్మ, గురువే విష్ణువు, గురువే మహేశ్వరుడు, గురువే పరమాత్మ. ఆ గురుదేవునకు మా నమస్సుమాంజలులు.
स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत् किञ्चित् सचराचरम्,
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్ కిఞ్చిత్ సచరాచరమ్,
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః.
sthāvaraṃ jaṃgamaṃ vyāptaṃ yat kiñcit sacarācaram,
tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ.
Prostrations to the Guru who enabled us to realise THAT (Brahman), the all pervading in all moving and immovable entities and in all sentient and non-sentient entities and who shows THAT (Brahman).
స్తావర జంగమాలలోనూ, చేతన అచేతనాల్లోనూ, చరాచర ప్రపంచమంతటా ఆ పరమాత్మను దర్శింపచేసిన ఆ పరమ గురువులకు మా ప్రణామములు.
चिन्मयं व्यापि यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्,
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
చిన్మయం వ్యాపి యత్ సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్,
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః.
cinmayaṃ vyāpi yat sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram,
tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ.
I prostate to that Guru who explains the absolute reality which pervades the three worlds as Chinmaya which moves and does not move.
త్రిలోకాల్లోనూ చిద్రూపంగా సర్వత్రా వ్యాపించిన అ భగవద్ తత్త్వాన్ని దర్శింప చేసిన ఆ గురుదేవునకు మా నమస్సుమాంజలులు.
सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदांबुज,
वेदांतांबुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः.
సర్వశ్రుతిశిరోరత్న విరాజితపదాంబుజ,
వేదాంతాంబుజసూర్యో యః తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
sarvaśrutiśiroratna virājitapadāṃbuja,
vedāṃtāṃbujasūryo yaḥ tasmai śrī gurave namaḥ.
Salutations to the Guru who is the embodiment of all Srutis (Vedanta) which equally shine (He being the essence of them) like jewel worn on the head, by whom the Vedanta lotus blossoms.
సర్వవేదాంత సారమనే రత్నాలను శిరస్సున ధరించిన వారు, వేదాంత కుసుమాలను వికసింప చేసే సూర్యుని వంటి తేజోరాశియైన మా గురువులకివే మా నమస్సుమాంజలులు.
चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतोनिरञ्जनः,
बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः.


చైతన్యః శాశ్వతః శాన్తో వ్యోమాతీతోనిరఞ్జనః,
బిన్దునాదకలాతీతస్తస్మై శ్రీగురవే నమః.
caitanyaḥ śāśvataḥ śānto vyomātītonirañjanaḥ,
bindunādakalātītastasmai śrīgurave namaḥ.


Salutations to the Guru Who is the Eternally Tranquil Consciousness, Spotless and Pure, and Beyond the space, Who is Beyond the Bindu, Nada and Kala; Salutations to that Guru.
దేశ కాల వస్తువులకు అతీతమైనవారు, శుద్ధమూ, చైతన్య స్వరూపులు, ప్రశాంత చిత్తులు ఐన మా గురువులకివే ప్రణామములు..
ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमालाविभूषितः,
भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः.
జ్ఞానశక్తిసమారూఢస్తత్త్వమాలావిభూషితః,
భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ తస్మై శ్రీగురవే నమః.
jñānaśaktisamārūḍhastattvamālāvibhūṣitaḥ,
bhuktimuktipradātā ca tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru who is equally mounted on Jnana (Knowledge) and Shakti (Power), and who is adorned with the garland of Tattva (Truth or Absolute Reality),who grants both worldly prosperity and Liberation.
జ్ఞానమూ, శక్తి కలిగినవారు, తత్త్వమనే మాలను అలంకారముగా ధరించి మాకు జ్ఞానసంపద, ముక్తిని ప్రసాదించే మా గురుదేవులకు సాష్టాంగ నమస్కారములు.
अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्म बन्धनविदाहिने,
आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
అనేకజన్మసమ్ప్రాప్తకర్మ బన్ధనవిదాహినే,
ఆత్మజ్ఞానప్రదానేన తస్మై శ్రీగురవే నమః.
anekajanmasamprāptakarma bandhanavidāhine,
ātmajñānapradānena tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru who burns away the fuel of Karma (results of works impressed on the mind) accumulated over many births, by giving (kindling) the fire of Self-Knowledge.
అనేక జన్మలనుంచి పోగుపడ్డ కర్మలను జ్ఞానాగ్నిచే దగ్ధం చేయించగల సమర్దుడైన మా గురు వరేణ్యులకు మా శతకోటి వందనములు.
शोषणं भवसिन्धोश्च प्रापणं सारसम्पदः,
गुरो पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः.
శోషణం భవసిన్ధోశ్చ ప్రాపణం సారసమ్పదః,
గురో పాదోదకం సమ్యక్ తస్మై శ్రీగురవే నమః.
śoṣaṇaṃ bhavasindhośca prāpaṇaṃ sārasampadaḥ,
guro pādodakaṃ samyak tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru who dries up the ocean of Samsara (Worldly Existence) and leads to the essential (Spiritual) wealth within us, in the same manner as his foot-water (i.e. grace, when a devotee surrenders everything at His feet) removes the impressions of the Samsara from the devotee's mind and reveals the essential (Spiritual) wealth within.
భవ సాగరాన్ని యింకింప చేయగల సమర్దుడూ, అపారమైన జ్ఞాన సంపదనొసగేవారు, మా గురువు. వారి పాదోదకం మమ్మల్ని సంసార బంధాల
నుంచి తొలగిస్తుంది. మా గురువుల పాదపంకజములకు మా నమస్కారములు.


न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः,
तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः.
న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః,
తత్త్వజ్ఞానాత్ పరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః.
na guroradhikaṃ tattvaṃ na guroradhikaṃ tapaḥ,
tattvajñānāt paraṃ nāsti tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru. Neither is there any reality beyond the Guru, nor is there any austerity higher than the Guru, There is no Knowledge of Truth beyond what comes from the Guru.
గురువును మించిన తత్త్వం లేదు. గురువాక్యాలపై అచంచల విశ్వాసమును మించిన తపస్సు లేదు. గురువుకు తెలియని తత్త్వజ్ఞానం లేదు. అటువంటి మా గురువులకు మా ప్రణామములు.
मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः,
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः.
మన్నాథః శ్రీజగన్నాథో మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః,
మదాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః.
mannāthaḥ śrījagannātho madguruḥ śrījagadguruḥ,
madātmā sarvabhūtātmā tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru. My Guru is the Lord of the Universe, My Guru is the Guru of the Universe, My Self is the Self of all beings.
మా గురువే నాకు నాథుడు, అంతేకాదు జగత్తుకు కూడ నాథుడు. నా గురువు జగద్గురువు. నా ఆత్మే సర్వ భూతరాశిలోను నెలకొని ఉంది. ఈ తత్త్వం తెలియబరిచిన మా గురువరేణ్యులకు మా వందనాలు.
गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम्,
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः.
గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతమ్,
గురోః పరతరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః.
gururādiranādiśca guruḥ paramadaivatam,
guroḥ parataraṃ nāsti tasmai śrīgurave namaḥ.
Salutations to the Guru There is no Reality which existed before the Guru And the Guru is the Supreme Divinity, There is no Reality Surpassing the Guru.
గురువే అన్నిటికి మూలం. గురువే పరమ దైవం. గురువును మించినది మరొకటి లేదు. ఆ గురుదేవులకు మా ప్రణామములు.
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्,
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्,
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतम्,
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुंतं नमामि.
బ్రహ్మానన్దం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిమ్,
ద్వన్ద్వాతీతం గగనసదృశం తత్త్వమస్యాదిలక్ష్యమ్,
ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీసాక్షీభూతమ్,
భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుంతం నమామి.
brahmānandaṃ paramasukhadaṃ kevalaṃ jñānamūrtim,
dvandvātītaṃ gaganasadṛśaṃ tattvamasyādilakṣyam,
ekaṃ nityaṃ vimalamacalaṃ sarvadhīsākṣībhūtam,
bhāvātītaṃ triguṇarahitaṃ sadguruṃtaṃ namāmi.
salutations to that sad Guru who is the bliss of Brahman, bestower of ultimate bliss, Who is the Absolute,Embodiment of wisdom,Who is Beyond Duality,who is infinite Like the Sky,Who is indicated by Maha Vakyas viz., Tat-Tvam-Asi, Aham Brahmasmi etc., who is alone,eternal,immaculate,immovable,Who is the Witness of the intellegence of All Beings, beyond mind's modification (clutches of emotions),who is free from trigunas viz., sattva, rajas and tamas.
తను బ్రహ్మానందమును అనుభవిస్తూ మమ్ములను ఆ బ్రహ్మానందాన్ని ఆనుభవింపచేసే మా గురువు, జ్ఞానానికి ప్రతీక, ద్వంద్వాలకి అతీతుడు,
ఆకాశం వలె అసంగులు, తత్త్వమసి మహావాక్యాలను ఆకళింపు చేసుకుని బ్రహ్మనిష్టలో ఉన్నవారు, ఏకం, నిత్యం, నిర్మలం, అచలం, సాక్షీభూతం, భావాతీతం, సత్వ రజ స్తమో గుణాలకు ఆతీతులు, సదా ఆత్మ యందే చరించువారు ఐన మా సద్గురువులకు ఇవే పాదాభివందనములు.
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव् सर्वं मम देव देव.
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ,
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ్ సర్వం మమ దేవ దేవ.
tvameva mātā ca pitā tvameva tvameva baṃdhuśca sakhā tvameva,
tvameva vidyā draviṇaṃ tvameva tvamev sarvaṃ mama deva deva.
You are my mother, you are my father, you are my relation and friend, you are my education and wealth. Hey Guru Dev you are everything for me.

హే గురో! తల్లీ నువ్వే, తండ్రి నువ్వే, బంధువు నువ్వే, మిత్రుడు నువ్వే, విద్యా నువ్వే, ధనం నువ్వే, నాకు సమస్తం నువ్వే గురుదేవా.
Wed Jul 25, 2018 6:26 pm (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

తివిరి యిసుమున తైలంబు దీయవచ్చు
దవిలి మృగతృష్ణ లో నీరు ద్రావవచ్చు
తిరిగి కుందేటి కొమ్ము సాధింపవచ్చు
చేరి మూర్ఖుల మనసు రంజింపరాదు
భావం - ప్రయత్నం చేయుట వలన ఇసుక నుంచి తైలం తీయవచ్చును. ఎండమావిలో నీరు త్రాగవచ్చును. తిరిగి తిరిగి కుందేటి కొమ్మునైనను సాధింపవచ్చును. కాని మూర్ఖుని మనస్సును మాత్రము సమాధాన పెట్టుట సాధ్యము కాదు


తరువు లతిరసఫలభార గురుత గాంచు
నింగి వ్రేలుచు నమృత మొసంగు మేఘు
డుద్ధతులు గారు బుధులు సమృద్ధి చేత
జగతి నుపకర్తలకు నిది సహజగుణము...!

భావం - బాగా పండ్లున్న చెట్లు ఆ భారంతో వినమ్రంగా వంగి ఉంటాయి. నీటితో నిండిన మేఘాలు ఆ బరువుతో ఆకాశంలో మరీ పైపైన కాకుండా కిందుగా సంచరిస్తుంటాయి. ఉత్తములు కూడా అంతే, సంపదవల్ల వారికి గర్వం రాదు. నమ్రత, వినయంగా ఉండటం, గర్వం లేకపోవడం.... లాంటివన్నీ పరోపకారం చేసేవారికి సహజంగానే ఉంటాయని పై పద్యం యొక్క తాత్పర్యం.


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.