[racchabanda] లలితా #lalitA#

 

లలితా - 

ఆధారము - నాట్యశాస్త్రము - 32.151 
దీనిని గుఱించి ఫిబ్రవరి 12 తారీకు వ్రాసినాను. ఈ రోజు అక్షరసామ్య, ప్రాసయతులతో. 

లలితా - త/భ/జ/ర UUI UI II UIUIU
12 జగతి 1397 

పూవుల్ సుమించెఁ - బొద - నీవనమ్ములో 
రావేల వేగ - రస - భావ మొల్కఁగా 
నావైపు చూచి - నవ - జీవ మియ్యరా 
సేవింతు నిన్ను - చిఱు - త్రోవఁ జూపరా 

అందాలు నీవె - యర-విందలోచనా 
ఛందాలు నీవె - స్వర-సింధువీచికా 
బంధాలు నీవె - భవ-బంధపాశ యా-
నందాల నిమ్ము - నవ - చంద్రబింబమై 

లంగంపు వేళ - లలి-తాంగి వాంఛ లా
శృంగమ్ముఁ జేరె - సిరి-రంగ నిక్కమై 
రంగా యనంగ - రహి - రంగు దాల్చెనే 
శృంగార గీతి - సెల - పొంగి లేచెనే 

విధేయుడు - జెజ్ఝాల కృష్ణ మోహన రావు
#
lalitA - 

aadhAramu - nATyaSAstramu - 32.151 
deenini gu~riMchi phibravari 12 tArIku vrAsinAnu. ee rOju axarasAmya prAsayatulatO. 

lalitA - ta/bha/ja/ra #UUI UI II UIUIU#
12 jagati 1397 

pUvul sumiMche@M - boda - nIvanammulO 
rAvEla vEga - rasa - bhAva molka@mgA 
nAvaipu chUchi - nava - jIva miyyarA 
sEviMtu ninnu - chi~ru - trOva@M jUparA 

aMdAlu nIve - yara-viMdalOchanA 
ChaMdAlu nIve - svara-siMdhuvIchikA 
baMdhAlu nIve - bhava-baMdhapASa yA-
naMdAla nimmu - nava - chaMdrabiMbamai 

laMgaMpu vELa - lali-tAMgi vAMCha lA
SRMgammu@M jEre - siri-raMga nikkamai 
raMgA yanaMga - rahi - raMgu dAlchenE 
SRMgAra gIti - sela - poMgi lEchenE 

vidhEyuDu - jejJAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Love nest

 

కూర్మి రాగాల వాడు

కూచి గారాల గౌరుడు

కూర్చిపోయాడొక కలయిక.

 

కురులు ముడిచే తరుల

మరుల గురుతుల రుతుల

చెమరులు గొలిపే నతడు.

 

ఝరుల నడుమన 

హరిత గిరుల కనుమన

నిరత విలాస భాస రాజ్యములోన  

సరిగ పదినాళ్ళలో తిరిగి మా పొందు.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (271)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4733

5 Messages

Digest #4733
1.1
Health by p_gopi_krishna
2.1
Positive Life by p_gopi_krishna
3.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Sat Jul 28, 2018 11:32 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

How Stress Is Making You Fat
It's no secret that a stressful lifestyle is not a healthy one. When we've got a million things on our mind, it's hard to find time to think about what you eat and to figure out time to exercise. But besides our tendency towards poor choices, why does stress make us gain weight and how can we stop it before it becomes a habit?
Stress can lead us to do a number of things that we normally wouldn't when we're not under pressure. One of these things may be eating anything in sight or relying on fast food because we just don't have the time.. But stress-related weight gain has many other scientific causes than just a lack of time. One of them has to do with hormones. When the body is under stress, your hormonal checks and balances are also thrown off, which may lead to lean on food for emotional support.
How does this hormonal imbalance work? Cortisol, or as some call it 'the stress hormone', is a critical hormone in our bodies which controls our energy levels, how much insulin is released and maintains our blood sugar levels, all leading to an eventual increase in appetite. Yet when cortisol is in excess during times of physical or psychological stress, the normal patterns of cortisol secretion, which are usually in the early morning and at night, can be altered. The disruption of the cortisol secretion may be what cause you to put on pounds when you're stressed.
The act of playing around with your hormones has more serious consequences for your nutrition and fitness regimen than you may think. By changing the pattern of cortisol secretion in your system, you are slowing down your metabolism, or the rate at which you are able to process foods and digest them. With all the excess cortisol and adrenaline in your system, your body is unable to burn calories, fats and sugars like it usually would. Instead, it stores them around your abdomen and hips for times when the body isn't as stressed and has the energy to process them.
Other crucial hormones in the digestive process that are affected when one is stressed are ghrelin and leptin. These are the hormones responsible for making you feel hungry and full, respectively. When you are stressed, your body suppresses the leptin levels and increases the ghrelin levels, meaning that you are less likely to feel full and more likely to feel like a bottomless pit. This causes you to take in far more calories than you regularly would or than your body needs, making you pile on the pounds without even noticing.
But chronic stress doesn't just make you feel constantly hungry, it also makes you want to eat foods that are high in sugar and fat. This is because stress is triggering intense cravings, causing you to reach for unhealthy foods like chips and chocolate, which in turn make you gain weight. When you eat these foods, you are injected with feel-good hormones that momentarily pacify your stress, creating a response that you may try to replicate later once you are feeling stressed. Instead, try to make a conscious effort of avoiding these foods and your body won't crave them. It's as simple as that!
Yet another effect of the hormonal imbalance in your system as a result of stress are serious consequences for your blood sugar levels. For some, this could be a very serious issue, especially if you have diabetes or are at risk. This is because when the body is under stress it is unable to regulate your levels of insulin. The result will be extra fat stored in the body and a tendency to seek out sugary and fatty foods. As a result of unstable hormonal levels, the fat will usually go right to your abdomen and hips, which can be a discouraging sign for those that are trying to maintain their weight.
If you are concerned about your weight, or have been trying to lose weight for some time, you might need to consider that a stressful lifestyle may be holding you back from fulfilling your goals. Look for ways that you can reduce stress in your life and you'll be amazed with how quickly the weight melts off and your general health improves.


ramnath ramnath <ramnath1949@gmail.com>


Sat Jul 28, 2018 11:38 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Why Fathers are neglected in Old Age? by Vijay B Mansukhani
*Do Take Your Valuable Time Read Through.*
*In the lifetime of Family Settings, there are 3 Dispensations of Power.*
* - The 1st is the first 25 years in the life of the family* (Father, Mother Children) where power indisputably rests with the Father.
*- The 2nd is after the kids have grown started working* when the power shifts to the Mother.
*- The 3rd is when the Kids move out of the Family house or Start their own Families* When the Power moves to the Children.
*1.* We'll start from the 1st Dispensation. Total dominance of the father. He is the Lion of the Tribe of his House. The boss.
*2.* During this dispensation, the father rules with an iron fist. He barks orders determines what does or does not happen.
*3.* The father often vents out corporal punishment to the recalcitrant children. They grow to fear him more than they love him.
*4* The father is the provider for the family everyone is aware of that fact with all attendant consequences.
*5.* Then the 2nd Dispensation sets in. The children have finished school and have started working. Power shifts to the mother.
*6.* When the children start earning their own money, for some reason, it's their mothers they decide to look after. They are closer to her.
*7.* While the father was in charge, he was busy with the business of providing. He didn't have much time to be a friend to the children.
*8.* They spent more time with their mum and invariably grew closer to her.. They also see their mum as co-victims of the father's tyranny.
*9.* The mother takes centre stage at this point. She is the first to know what's happening with the children she has advantage.
*10.* Should any of the daughters give birth, she is the one that goes for babysitting and the children spoil her with gifts.
*11.* At this stage, the father is wishing for some bond with the children like they have with their mother, but that boat has sailed.
*12.* Because the mother doesn't rely much on the father for her needs at this stage, she is less likely to tolerate his lordship. Friction.
*13.* Then the 3rd and last dispensation. Power has shifted to the children. They are self-sufficient, live on their own have own families.
*14.* More often than not, whenever there is a quarrel between father mother, the children side with the mother.Years of joint- victim hood at play.
*15.* Children have been known to come to the house to warn their father not to 'disturb&#39; their mother. Next thing, extended visitations..
*16.* Woe beside the father if his finances are precarious at this stage. You will be humbled by force. The gang-up is real.
*17.* This causes most men to fall ill develop different complications. By the time the forces are arrayed against you, you will think well.
*18.* Stroke, Hypertension, High-Blood Pressure. The man has a large family but no relationship with them in later life. Troubling thought.
*19.* Moral, dear men, while the power lies with us, let us wield it with posterity in mind. It won't be with us forever.
*20.* With the way you are treating your wife now, how will she treat you when power shifts to her?
*21.* What relationship do you have with your family? Loving dad or despotic, tyrannical provider?
*22.* Remember, the children always side with their mother. Aim to do enough to at least get a fair hearing in future moments of family strife.
*23.* Invest wisely for the future so that you won't have to beg to be taken care of if despite your best efforts, you find yourself alone.
*ADVISE TO CHILDREN:-
* IT IS NOT GOOD TO ABANDON YOUR FATHER WHO DENIED HIMSELF TO GET YOU PREPARED FOR LIFE WHO SACRIFICIALLY SOWED TO MAKE YOU WHO YOU ARE.
HONOUR YOUR BOTH PARENTS TAKE GOOD CARE OF THEM IN THEIR OLD AGE. THAT IS HOW YOU TOO WILL SOW INTO YOUR FUTURE.
*DON'T LET NEGLECTING YOUR FATHER (OR PARENTS) BE A CURSE ON YOU INTO YOUR FUTURE.*
*ADVISE TO MOTHERS:-
* DON'T INCITE YOUR CHILDREN AGAINST THEIR FATHER.

*Parenthood Is Not Easy Despite Its Joys. There Is No Manual On How It Works.*Sat Jul 28, 2018 12:11 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Distress is not due to the nature of nature but due to our disharmony with nature
Suppose we get a notification that the weather outside is freezing cold. If we still venture out without wearing any warm clothes, we will naturally feel afflicted. But is the weather the cause of our distress? No, we are; more specifically, our going out in that weather without warm clothes is.
The Bhagavad-gita (08.15) offers us a similar notification about the nature of the world we live in: it is a place of distress. Does that mean we all are condemned to live in distress lifelong? No, as is evident from the Gita's narrative – hearing its wisdom relieves Arjuna's distress by inspiring him to harmonize with divine will (18.73).
In fact, inspiring everyone to harmonize with divine will is the Gita's central message. It explains that we are at by our nature joyful beings, for we are souls, parts of the all-joyful supreme soul, God, Krishna. We can relish our innate joyfulness by lovingly harmonizing with him. Unfortunately, we are presently living in disharmony. Neglecting our divine connection, we are seeking worldly gratification and getting the consequent repetition of birth and death with its attendant distresses. These distresses are caused by our disharmony with our nature, not by material nature itself.
In fact, material nature is meant to serve as an arena for us to harmonize with Krishna. When we strive to serve Krishna and to use our material resources in a mood of service to him, we harmonize with both our spiritual nature and the purpose of material nature. By such harmony, we minimize much material distress, and we access a higher spiritual happiness that makes whatever distress is unavoidable bearable.
Rather than resenting distress or resigning to distress, we can strive for rising beyond distress by absorbing our consciousness in Krishna.
Think it over:
What is the purpose of the Gita's declaration that this world is a place of distress?

What is the root cause of our distress?

How can we rise beyond distress?

Read more https://www.gitadaily.com/distress-is-not-due-to-the-nature-of-nature-but-due-to-our-disharmony-with-nature/ https://www.gitadaily.com/distress-is-not-due-to-the-nature-of-nature-but-due-to-our-disharmony-with-nature/Sat Jul 28, 2018 4:04 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Man is a mixture of daiva, danava and manava (god, demon and man). The wickedness of the danava nature can be overcome by daya (the quality of mercy and charity), sympathy and the feeling of fellowship; the pride of the daiva aspect can be overcome by dama (self-control), detachment, and renunciation; the egoism of the manava aspect can be overcome by following dharmaprescribed by the impartial sages who have been purified by penance, and by canalising their instincts and impulses into fruitful fields. When these three are thus sublimated, manava(man) is transformed into Madhava (God). Each one must take up this process of purification, by discovering his faults and failings and realise the road to success. If you have daya, dama and dharma (sympathy, self-control and righteousness), that will take you beyond the realm of the three qualities of the mind; there is no need then for getting a Name or mantra from the Guru and repeating it.www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.